Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Медична інформація, її властивості.

Завдання медичної інформатики

Медична інформатика, що сформувалася як науково-практичний напрям у результаті впровадження ін­формаційних технологій в одну з найважливіших галузей люд­ської діяльності, сьогодні стає ключовим напрямом інтелекту­ального виходу медицини на нові рубежі.

Медична інформатика — це прикладна медико-технічна наука, що є результатом синтезу медицини та інформатики. Завдання предмета наближені до проблем системи охорони здоров'я, їх вирішення сприяє підвищенню рівня підготовки фахівців та зростанню ефективності медичних послуг.

До основних завдань медичної інформатики належать:

— інформатизація медичної діяльності;

— освоєння медичними працівниками інформаційного простору;

— освоєння та впровадження в практику ЛПЗ єдиних стандартів медичних даних для їх передачі та обміну ними.

Медична інформатика, використовуючи ін­формаційні технології, вирішує проблеми профілактичні, діагностичні та клінічні, соціально-гігієнічної служби, ад­міністративного управління системою охорони здоров'я. Для вирішення усіх цих завдань медична інформатика ви­користовує як стандартні засоби інформатики, так і спеціальні медичні інформаційні технології та системи.

У "докомп'ютерний період" під терміном "інформація" ро­зуміли віддзеркалення реального світу. Нині поняття "інфор­мація" включає всі відомості, знання, сукупність засобів та правил, міру будь-чого, що є об'єктом зберігання, передачі та перетворення за допомогою комп'ютера. Інформація — це ві­домості про когось або про щось, передані у формі знаків та сиг­налів.

На сьогодні кількість інформації прийнято вимірювати в таких одиницях системи СІ, як біт і байт. Ці одиниці викорис­товуються також для вимірювання ємності (об'єму) пам'яті.

Біт — найменша одиниця кількості інформації, що від­повідає одному розряду двійкового коду. Практично: 1 — є на­пруга, сигнал; 0 — немає напруги, сигналу.

Медична інформація — це медичні знання та дані. Влас­тивості медінформації: об'єктивність, повнота, достовір­ність, доступність, актуальність, валідність (адекватність). Саме об'єктивність, повнота, достовірність, доступність, акту­альність характеризують інформативність медичних даних. Наприклад, криві ЕКГ, ЕЕГ характеризуються винятковою ін­формативністю для встановлення діагнозу та ухвалення рі­шень. Валідність (від лат. validus — сильний, міцний) відіграє в теорії інформації вузлову роль. У першу чергу — це надій­ність інформації, обґрунтованість та адекватність, відсутність у ній помилок. Наприклад, фармакологічні властивості нада­ного препарату мають прийматися як обґрунтовані надійні ві­домості, тобто вони мають бути валідними. Саме інформатив­ність та валідність медичних даних роблять їх цінними у кож­ному конкретному випадку медичної практики. Тому саме цим властивостям медичної інформації — інформативності та валідності — приділяється особлива увага.

Медичні знання — це висновки багатовікової діяльності людини, сформовані та відтворені в медичних науках. З погля­ду інформатики медицина не є конкретною наукою, тобто в ме­дичних знаннях мало простежується кількісних законів, вира­жених у формулах. Водночас проблем та завдань профілакти­ки, діагностики та лікування медичні дисципліни висувають досить багато. Тому написання ППЗ для медичних предметних галузей є складнішим завданням, ніж написання ППЗ для дисциплін, наближених до точних наук (пригадайте уроки про­грамування в школі, коли як умови використовувалися чіткі задачі з математики, фізики, хімії). Виходячи із завдань, що висуваються медичними знаннями, фахівці в галузі медінформатики застосовують для їх вирішення не тільки класичну ма­тематику (алгебра, теорія чисел, геометрія та ін.), а й розділи прикладної математики (математичний аналіз, ймовірнісно-статистичні підходи, математичне моделювання та ін.). Завдя­ки цим методам медична інформатика вирішує завдання, що генеруються медичними знаннями, та має як специфічне, так і універсальне ППЗ. ППЗ складається з різних МІС: довідково-інформаційних, різноманітних діагностичних програм, прог­рам моделювання та системи розпізнавання, експертних сис­тем, програм візуалізації в комп'ютерних діагностичних комп­лексах.

Медичні дані — факти та відомості, які відтворюють яви­ща та процеси фізіологічного, анатомічного, хіміко-біологічного характеру, що безпосередньо стосуються медицини та охорони здоров'я. Вони є первинним матеріалом, сировиною для подальшої обробки. Це та фактична медична інформація, яка безпосередньо обробляється комп'ютером. Будь-який на­бір даних, систематизованих та взаємоорганізованих для швидкого пошуку, формує Бази даних та Банки даних.

Збір медичних даних є непростим завданням. У ході ліку­вально-діагностичного процесу інформаційні потоки великі та складно організовані. Учасники лікувально-діагностичного процесу передають один одному велику кількість відомостей про об'єкт цього процесу — пацієнта.


Читайте також:

 1. Аналізатори людини та їхні властивості.
 2. Аналізатори людини та їхні властивості.
 3. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 4. Векторний добуток і його властивості.
 5. Вимірювання інформації в теорії інформації (інформація, як знята невизначеність). Кількість інформації по Хартлі
 6. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
 7. Властивості.
 8. Вторинна маркетингова інформація – це інформація, зібрана й оброблена раніше самою фірмою чи іншими організаціями для цілей відмінних від мети досліджень.
 9. Економічна інформація, її види та властивості
 10. Економічна інформація, її види та властивості
 11. Емпірична функція розподілу та її властивості.
 12. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ. ПОНЯТТЯ НОВИНИ. ХРОНІКА, ІНФОРМАЦІЯ, ЗАМІТКА, КОРЕСПОНДЕНЦІЯ: МІСТКІСТЬ КОРОТКОЇ ФРАЗИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Медінформатика та її структура. | Аналоговий сигнал Цифровий сигнал

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.