Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналоговий сигнал Цифровий сигнал

Дискретні та аналогові медичні дані.

Медичні дані у зв'язку зі значними обсягами та різноманіт­ністю типів підлягають систематизації. За способом обробки на ПК медичні дані поділяють на дискретні та аналогові. По­няття дискретності, переривчастості відоме з курсу математи­ки (переривчастість функції) та фізики (дискретність корпус­кулярної теорії світла, квантової теорії).

Дискретні медичні дані — це дані, які вводяться в ком­п'ютер з клавіатури, тобто тексти, цифри, знаки, як підляга­ють відомій цифровій обробці:

— скарги, низка клінічних параметрів, що характеризу­ють загальний стан хворого

— результати лабораторних досліджень;

— результати інструментальних досліджень;

— діагнози;

— статистичні дані;

— медична документація та ін.

Аналогові медичні дані включають:

— безперервні криві медико-біологічних параметрів, одер­жаних за допомогою спеціальної апаратури — приладів функ­ціональної діагностики: реограми, електрокардіограми, елект­роенцефалограми, криві температури тіла, частоти дихання, артеріального тиску та ін. Ці біосигнали несуть у собі важливі відомості про стан здоров'я пацієнта, і їх розшифровування ви­магає часом негайних висновків. Розшифрувати подібну ін­формацію швидко та без погрішностей можна за допомогою сучасних комп'ютерних технологій;

— інформаційні промені — хвильові процеси різної фізич­ної природи (інфрачервоне, рентгенівське, радіоактивне вип­ромінювання, ультразвук та ін.), які використовуються в комп'ютерних діагностичних комплексах. Інформаційні про­мені обов'язково перетворюються на безперервні електричні сигнали різними способами, при цьому їхні параметри відпові­дають біофізичним характеристикам.

Аналогові дані не вводяться в ПК з клавіатури. Вони пода­ються на нього за допомогою спеціального пристрою, який ви­конує функцію відцифровування аналогових даних. Як відо­мо, будь-які дані можуть бути оброблені на ПК тільки за умови їх переведення в числову, дискретну форму, тобто в цифровий код. Одним зі стандартних пристроїв перетворення безпе­рервного електричного сигналу на серію окремих цифрових сигналів для введення інформації в комп'ютер або мікропроце­сорний пристрій служить аналогово-цифровий перетворювач.

Аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) — пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал на дискретний код, тобто цифровий сигнал (мал.1).

(01110011100001001)

Мал.1. Процес перетворення сигналу

Аналогово-цифрове перетворення використовується в без­лічі електронних пристроїв: від звукових карт та студійного звукозаписного устаткування до наукових та медичних при­ладів, тобто скрізь, де потрібно обробляти, зберігати або пере­давати сигнал у цифровій формі.

Зворотне перетворення здійснюється за допомогою цифро­во-аналогового перетворювача (ЦАП): у медицині при виве­денні на екран зображення внутрішніх органів у ході застосу­вання методів візуалізації (ультразвукове дослідження (УЗД), комп'ютерна томографія (КТ)), відтворенні знімків, переданих мережею. ЦАП є інтерфейсом між абстрактним цифровим сві­том та реальними аналоговими сигналами. ЦАП входить до складу графічної плати (графічна карта, відеокарта, відеоадап­тер) комп'ютера.

Після перетворення відцифрована інформація потрапляє в ПК, де обробляється програмним забезпеченням та, пройшов­ши зворотне перетворення за допомогою ЦАП, подається на пристрій виведення у вигляді зображення органів, графічної моделі процесу, сигналу тривоги та ін. На сьогодні створено комп'ютери, оснащені пристроями як прямого, так і зворотно­го перетворення аналогового сигналу. Розроблено аналогово-цифрові та цифрово-аналогові контролери, за допомогою яких можна підключити медичну техніку до комп'ютера через його внутрішні шини або зовнішні роз'єми.

Як приклад універсального технічного приладу відцифро­вування медінформації можна навести цифрову фотокамеру, яка дає змогу відцифровувати при фотографуванні основні діаг­ностичні (рентгенограми, сонограми, томограми), допоміжні(клінічні фотографії, відео зйомка пацієнта), графічні (електрограми), пояснювальні графічні (малюнки) дані.

Пряме та зворотне відцифровування інформаційних проме­нів в апаратно-комп'ютерних комплексах наведено на схемі 1.


Читайте також:

 1. А — позитивна умовна реакція натискання на клавішу, В — бурхлива емоційно-рухова реакція за відсутності харчового підкріплення сигналу.
 2. Автоматична система сигналізації
 3. Алгоритм прийняття рішення при прийманні сигналів з випадковою початковою фазою
 4. Аналоговий рівень доведення
 5. Безперервних сигналів на тріоді
 6. Вимірювальні сигнали, перетворення вимірювальних сигналів, форми вимірювальної інформації
 7. ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ І СВІТЛОФОРНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
 8. Віртуальні переривання або сигнали
 9. Вхідні, вихідні світлофори. Запрошувальний сигнал
 10. Вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи дійсності
 11. Выделение сигнала ошибки в блоке СФ2
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Медична інформація, її властивості. | Стандарти медичних даних.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.