Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Томографія з використанням електромагнітних полів

Мал. 5. Дослідження всього тіла пацієнта Мал. 6. Спіральний рентгенівський томограф

На сьогодні нараховуються чотири покоління рентгенівських комп'ютерних томографів. Прикладом томографа третього покоління є спіральний томограф, названий так через обертальне переміщення віялового рентгенівського пучка, що створює траєкторію спіралі. Більшість сучасних установок в Україні — це апарати третього покоління. Якщо на апаратах першого покоління процес зчитування інформації і реконструювання одного зображення займав кілька хвилин, на апаратах другого — десятки секунд, то на томографах третього і четвертого поколінь — кілька секунд. Таким чином, щоб дослідити головний мозок на томографах першого покоління з товщиною зрізу 10 мм (тобто кількість зрізів — до 8), необхідно було затратити 8–10хв. У 2004 — 2005 роках було розроблено 32- і 64-зрізові мультиспіральні томографи, які є вершиною технічного прогресу (мал. ).

Недоліком КТ є створення променевого навантаження (рентгенівське випромінювання), тому застосування її без достатніх підстав (показань) небажане.

Другий вид КТ — томографія ядерно-магнітного резонансу (ЯМР, або МРТ). Термін "ЯМР-томографія" було замінено на "МРТ-томографію" в 1986 році у зв'язку з розвитком у людей нуклеофобії після Чорнобильської аварії. У новому терміні від­сутнє нагадування про "ядерність" походження методу, що і дало змогу впровадити його безболісно в повсякденну медичну практику.

Джерело інформаційних променів — людина, яка випромі­нює електромагнітне резонансне випромінювання. Фізична суть МРТ: якщо систему (досліджувана ділянка тіла пацієнта), що перебуває в постійному магнітному полі, опромінити зов­нішнім змінним електромагнітним полем, частота якого точно дорівнює частоті переходу між енергетичними рівнями ядер атомів, то ядра почнуть переходити у квантовий стан, енергетично вищий. Інакше кажучи, спостерігається резонансне по­глинання енергії електромагнітного поля. У разі припинення впливу перемінного електромагнітного поля виникає резонансне виділення енергії, що і фіксує система. МРТ дає можливість одержувати зображення будь-яких шарів тіла людини. Біль­шість сучасних МР-томографів "налаштовані" на реєстрацію радіосигналів ядер водню, що містяться у тканинній рідині або жировій тканині. Тому МР-томограма дає картину просторово­го розподілу молекул, що містять атоми водню (як відомо, лю­дина складається на 75—80 % з води, до складу якої входить водень, що дає резонансне електромагнітне випромінювання, тобто несе інформацію). Чутливі датчики (високочастотні ко­тушки) сприймають сигнали релаксації, тобто інформаційні промені від пацієнта, і направляють їх в обчислювальний ком­плекс, де інформація обробляється до вигляду зображення. Система для МРТ складається з:

— магніту, що створює статистичне магнітне поле з напру­гою від 0,5 до 1,5 Т і З Т. Магніт порожній. У ньому є тунель, у якому розміщується пацієнт. Стіл для пацієнта має автоматич­ну систему керування рухом у поздовжньому і вертикальному напрямках;

— високочастотних котушок різної конфігурації для до­слідження різних ділянок тіла пацієнта. Котушки служать для радіохвильового збудження ядер водню і створення ефекту спину, а також прийому інформаційного сигналу. Котушки накладають на досліджувану ділянку. Створюється додаткове магнітне поле і збудження ядер водню (поглинання енергії електромагнітного поля). Котушки сприймають електромаг­нітне випромінювання (водневий спектр) від пацієнта при ре­зонансному виділенні енергії. Таким чином, метод засновано на вимірюванні електромагнітної відповіді атомів водню на збудження їх певною комбінацією електромагнітних хвиль у постійному магнітному полі високої напруги.

Локальна комп'ютерна мережа системи, що складається з 2—З ПК, здійснює обробку даних, управляє системою магніт­ного поля, забезпечує узгодженість усіх компонентів МРТ. При цьому вирішується головне завдання — одержання зобра­ження тонких шарів тіла людини в будь-якому розрізі — фрон­тальному, сагітальному, аксіальному і косій площинах. Мож­ливими стали одержання об'ємних зображень органів, вимірю­вання швидкості кровотоку, току спинномозкової рідини, виз­начення рівня дифузії в тканинах, візуалізація активації кори головного мозку при функціонуванні органів, за які відповідає ця ділянка кори.

МРТ протипоказана при клаустрофобії за наявності сторон­ніх металевих включень в організмі (штучні металеві суглоби, кульові осколки, які можуть зміститися під дією магнітного поля), вживлених кардіостимуляторів, робота яких може бути порушена. При МРТ, як і при рентгенологічному дослідженні, можна застосовувати штучне контрастування тканин. Із цією метою використовують хімічні речовини, що містять ядра з не­парним числом протонів і нейтронів, наприклад сполуки фто­ру, або ж парамагнетики, які змінюють час релаксації води і тим самим посилюють контрастність зображення.

МРТ — високоефективний діагностичний метод, абсолют­но безпечний для пацієнта навіть за умови багаторазового за­стосування.


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Аудиторські ризики, пов’язані з використанням комп’ютерних інформаційних систем
 3. Аутентифікація з використанням односторонніх функцій
 4. Безпосереднє обчислення з використанням формули Ньютона-Лейбніца.
 5. Бухгалтерській облік валютних операцій банку з використанням платіжних карток
 6. Взаємодія електромагнітних випромінювань з речовиною
 7. Види фізичних полів тіла людини. Їхні джерела
 8. Визначення полів
 9. Визначення розміру полів за допомогою розбиття статті на 9 рівних частин
 10. Відображення нафтогазонакопичення територій в аномаліях геофізичних полів
 11. Вплив електромагнітних полів і випромінювань на живий організм.
 12. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рентгенівська комп'ютерна томографія | Ультразвукове дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.