Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 5. Образотворче мистецтво.

Змістовий модуль ІІІ. Художня культура ХVIІ – ХVIІІ ст.

Список використаної і рекомендованої літератури

Контрольні питання до теми

1. Чим зумовлена необхідність державного регулювання економіки?

2. Назвіть цілі та функції державного регулювання економіки.

3. Як ви розумієте поняття суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки?

4. Розкрийте сутність основних видів економічної політики.

5. Які є основні моделі соціальної політики держави?

6. Назвіть основні інструмети соціальної політики держави .

7. Які галузі входять до структури соціального комплексу?

8. Які характерні риси властиві управлінню в адміністративно- політичній сфері і які халузіця сфера охоплює?

1. Авер'янов В.Б. „Державне управління в Україні” (Навчальний посібник), – К.: 1999

2. Адміністративне право України Академічний курс Підручник у 2т.- Т 2 Особлива частина / Ред колегія В Б Авер'янов (голова) та ін - К Юрид думка, 2005 - С 282-301

3. Адміністративне право України Підручник / За заг ред С В Ківалова - Одеса Юридична література, 2003 - С 657-731

4. Адміністративне право України Підручник / Ю П Битяк, В М Га-ращук, О В Дьяченко та інш , за ред Ю П Битяка - К Юрінком Інтер, 2005-С. 436-451

5. Дідківська Л.І. , Головко Л.С. Державне регулювання економіки:К.: «Знання-Прес», 2000.- 209 с.

6. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. — Львів: Укр. технології, 1999.

7. Стеценко С. Г. / Адміністративне право України Навчальний посібник-К Атіка, 2007 - 624

8. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки.- Навч. посіб. 2003.- 262 с.

9. Чистов С.М. , Никифоров А.Є. , Куценко Т.Ф. та ін. Державне регулювання економіки.- К.: КНЕУ, 2000.

10. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки. Навч. посібник. К.: Знання 2006.

 


* Номер кафедри відповідно переліку кафедр, наведеному в інформаційному віснику ректорату ХДАУ №15

** Номер дисципліни відповідно тематичного плану під яким вони будуть включені до тимчасового каталогу

*** Номер теми лекції

 

ХУІІ-ХУШ ст. - доба розквіту та піднесення української національної культури. Саме на цьому етапі Украї­на здійснила потужний якісний прорив у всіх напрямах художньої творчості, небачений від часів Київської Русі. Культурний поступ був тісно пов'яза­ний з посиленням національно-виз­вольної боротьби українського народу за свою державність, необхідністю об­стоювання власних традицій, посиленням ролі козацтва в житті суспільства. На початку XVII ст. провідним куль­турним центром України знову стає Київ. Величезну роль у цьому відіграв видатний релігійний і культурний діяч митрополит Петро Могила.

Це був час становлення та утвер­дження стилю українського бароко, який, поширився на всі види мистец­тва: архітектуру, скульптуру, живо­пис, графіку, а також музику. В Україну стиль бароко прийшов із Заходу, де він з'явився на сто років раніше. Для українського бароко характерні ті самі зовнішні ознаки, що й для захід­ноєвропейського: динамічність форм, нерівність та розірваність ліній, тяжін­ня до вияву внутрішнього руху та дра­матизму, широке застосування декора­тивних оздоблень, символічних та але­горичних образів. Проте водночас воно має власні духовні витоки. Вирішаль­ний вплив на його формування мали народне мистецтво, народні естетичні смаки та ідеали. Прагнення україн­ського народу до самоутвердження попри вкрай скрутні історичні обстави­ни наповнило твори мистецтва життє­радісним, піднесеним настроєм. Цей настрій крізь віки зазвучав у відновле­них святинях - Успенському соборі Києво-Печерської лаври та Михайлів­ському Золотоверхому соборі.


Читайте також:

 1. Архітектура і мистецтво. Українське бароко.
 2. Архітектура і образотворче мистецтво Русі.
 3. Архітектура та образотворче мистецтво
 4. Архітектура та образотворче мистецтво
 5. Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі
 6. Архітектура та образотворче мистецтво.
 7. Архітектура та образотворче мистецтво.
 8. Архітектура. Образотворче мистецтво
 9. Архітектура. Образотворче мистецтво.
 10. БЕСІДИ ПРО ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
 11. Культура неолітичного населення України. Неолітична революція. Побут, духовна культура та мистецтво.
 12. Мета і завдання предмету образотворче мистецтво в початковій школі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції | АРХІТЕКТУРА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.