Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дія кислоти

Дія Ферум(ІІ)-катіонів

Загальна характеристика

Реакції аніонів ІІІ аналітичної групи

Дія калій преманганату

10NaBr + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Br2 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O

2Br- – 2ē → Br2 5

MnO + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O 2

10Br- + 2MnO + 16H+→ 5Br2 + 2Mn2+ + 8H2O

Реакції йодид-іона

І--іон є аніоном сильної йодидної кислоти. Солі – йодиди (AgI, Hg2I2, PbI2, CuI2) – нерозчинні у воді. Йодиди ще легше, ніж броміди окиснюються до вільного дийодиду.

1. Дія окисників (фармакопейна реакція)

Йодид-іони при дії калій дихромату K2Cr2O7 в сульфатнокислому середовищі утворюють вільний дийод, який забарвлює хлороформний шар у фіолетовий або фіолетово-червоний колір.

6KІ + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3І2 + Cr2(SO4)3 + 4К24 + 7H2O

Cr2O + 14H++ 6ē - → 2Cr3+ + 7H2O 1

2I- – 2ē - → I2 3

Cr2O + 14H+ + 6I- → 2Cr3+ + 7H2O + 3I2

2. Дія солей Плюмбуму(ІІ)

Йодид-іони з Плюмбум(ІІ)-катіонами утворюють жовтий осад плюмбум (ІІ) йодид, який розчиняється у воді при нагріванні, а при охолодженні знов випадає в осад у вигляді золотистих лусочок:

2КІ + Pb(NO3)2 = PbI2↓ + 2KNO3

2I- + Pb2+ = PbI2

 

До III групи аніонів відносяться: нітрат NO , нітрит NO , ацетат СН3COO-– іони. Аніони ІІІ групи з більшістю катіонів утворюють солі, які добре розчиняються у воді, тому вони не мають групового реагенту.

Реакції нітрат-іона

Усі нітрати розчинні у воді, за винятком основних солей Бісмуту(ІІІ) і Меркурію(ІІ). Для виявлення нітрат-іонів використовують реакції окиснення.

1. Дія дифеніламіну (фармакопейна реакція)

Нітрат-іони окиснюють дифеніламін, при цьому утворюється сполука синього кольору:

NO + дифеніламін синє забарвлення

 

Нітрат-іони з іонами Fe2+ в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюють коричневе кільце [Fe(NO)]SO4 на межі розподілу двох рідин різної густини:

6FeSO4 + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO↑ + Na2SO4 + 4H2O

Fe2+ – 1ē → Fe3+ 3

NO + 4H+ + 3ē N→ O↑ + 2H2O 1

3Fe2+ + NO + 4H+ → 3Fe3+ +NO↑ + 2H2O

В кислому середовищі нітратна кислота та її солі відновлюються до нітроген(ІІ)оксиду (NO), який утворює з FeSO4 комплексну сполуку бурого кольору.

SO + Fe2+ + NO → [Fe(NO)]SO4.

Реакції нітрит-іона

Нітрит-іони при дії сильних кислот утворюють нестійку нітритну кислоту, яка розкладається з утворенням нітроген(ІІ) та нітроген(IV) оксидів.

2NaNO2 + H2SO4 → Na2SO4 + 2HNO2

NO + H +→ HNO2

2HNO2 → NO2↑ + NO↑ + H2O

NO – 1ē → NO2↑ 1

NO + 2H+ + 1ē → O↑ + H2O 1

2NO + 2Н+ → NO↑ + NO2↑ + H2O

2. Реакція з антипірином (фармакопейна реакція)

Нітрит-іони у кислому середовищі реагують з антипірином з утворенням нітрозоантипірину смарагдово-зеленого кольору:

NaNO2 + HCl → HNO2 + NaCl

NO + H+ → HNO2

 

 

 

Реакції ацетат-іона

1. Реакція естерифікації (фармакопейна реакція)

Ацетат-іони в присутності концентрованої сульфатної кислоти і етилового спирту при нагріванні утворюють етилацетат з характерним запахом.

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

CH3COO- + H+→ CH3COOH

CH3СOOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + Н2О

2. Дія ферум(III) хлориду (фармакопейна реакція)

Ацетат-іони з іонами Fe3+ при рН 5-8 дає розчинний темно-червоний ферум(ІІІ) ацетат.

FeCl3 +3CH3COONa → Fe(CH3COO)3 + 3NaCl

Fe3++ 3CH3COO- Fe(CH3COO)3

У водному розчині він частково гідролізується; підкислення подавляє гідроліз, при цьому зникає червоне забарвлення. При кип'ятінні розчину ферум(ІІІ) ацетату за рахунок глибокого гідролізу випадає осад ферум(ІІІ) дигідроксоацетат червоно-бурого кольору:

Fe(CH3COO)3+2H2О → Fe(OH)2CH3COO↓ +2СН3СООН

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Укажіть катіони І аналітичної групи.

2. Вкажіть, чому катіони І аналітичної групи не мають групового реагенту.

3. Вкажіть умови виявлення іонів Калію з натрій гідрогентартратом.

4. Вкажіть умови виявлення іонів Калію з реактивом натрій гексанітрокобальтатом(ІІІ).

5. Вкажіть умови виявлення іонів Натрію з розчином калій гексагідростибату(V).

6. Поясніть, чому реакцію катіонів амонію з реактивом Несслера потрібно проводити тільки в лужному середовищі.

7. Поясніть, чому виявлення іонів амонію дією лугу є специфічною реакцією.

8. Назвіть груповий реагент ІІ аналітичної групи. Які осади утворює цей реагент з катіонами Hg , Pb2+, Ag+? Напишіть рівняння цих реакцій.

9. Як можливо відокремити плюмбум(ІІ) хлорид від інших хлоридів катіонів ІІ групи в ході аналізу суміші?

10.Дією яких реагентів можна підтвердити амфотерні властивості плюмбум(ІІ) гідроксиду? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

11.З якими реагентами катіони ІІ аналітичної групи утворюють кольорові осади?

12.Напишіть трьохстадійну реакцію виявлення катіона Ag+.

13.Назвіть груповий реагент III аналітичної групи. Вкажіть умови осадження катіонів цієї групи.

14.Покажіть, в якій послідовності будуть осаджуватися сульфати катіонів III аналітичної групи при дії групового реагенту. Відповідь обґрунтуйте.

15.Покажіть, як збільшити повноту осадження CaSO4 при дії групового реагенту.

16. Запишіть реакції, за допомогою яких виявляють у розчині іони Ва2+; Sr2+;Са2+.

17. Укажіть, в які кольори забарвлюють полум'я катіони ІІІ аналітичної групи

18. Назвіть катіони, які відносяться до IV аналітичної групи.

19. Поясніть, чому гідроксиди катіонів IV аналітичної групи мають амфотерні властивості. Запишіть рівняння реакцій.

20. Запишіть реакції катіону Zn2+.

21. Запишіть реакцію катіону Сr3+. Вкажіть, яке середовище утворюється при виконанні цієї реакції на катіон Сr3+. Назвіть окисник і відновник в реакції.

22. Запишіть реакції катіону Sn2+. Вкажіть середовище відкриття Sn2+.

23. Перелічіть лікарські препарати, до складу яких входять катіони Zn2+ та А13+.

24.Назвіть катіони, що належать до V аналітичної групи.

25.Дія групового реагенту на катіони V аналітичної групи. Властивості катіонів V аналітичної групи і умови їх осадження груповим реагентом.

26.Вкажіть, що відбувається з осадами ферум(II) гідроксиду та манган(ІІ) гідроксиду у повітрі. Напишіть рівняння реакцій.

27.Дія розчину амоніаку на катіони V аналітичної групи. Наведіть рівняння реакцій.

28.Вкажіть, як відокремити магній гідроксид від інших гідроксидів V аналітичної групи. Наведіть реакцію відкриття катіонів Магнію.

29.Наведіть приклади окисно-відновних реакцій, що застосовуються для виявлення катіонів V аналітичної групи.

30.Поясніть специфічність реакцій катіонів Fe3+і Fe2+. Наведіть рівняння відповідних реакції.

31.Назвіть груповий реагент катіонів VI аналітичної групи.

32.Напишіть рівняння реакцій катіонів VI аналітичної групи з груповим реагентом.

33.Поясніть роль процесів комплексоутворення в аналізі катіонів VI аналітичної групи.

34.Наведіть рівняння реакцій виявлення катіонів Cu2+, Co2+, Cd2+, Ni2+, Hg2+. Вкажіть аналітичні ефекти.

35.Перелічте аніони І групи.

36.Вкажіть груповий реагент І групи аніонів, умови виконання реакцій.

37.Напишіть реакції аніонів І групи з груповим реагентом. Вкажіть аналітичний ефект реакцій.

38.Поясніть, як розпізнати сульфат-іони серед інших іонів І групи.

39.Вкажіть особливості взаємодії солей слабких кислот (сульфітів, тіосульфатів, карбонатів) з мінеральними кислотами.

40.Поясніть, чому при взаємодії розчину дийоду з тіосульфат-іонами середовище залишається нейтральним, а – з сульфіт-іонами стає кислим.

41.Поясніть, чому білий осад аргентум(І) тіосульфату одразу набуває чорного кольору.

42.Вкажіть, як розпізнати карбонат- та гідрогенкарбонат-іони.

43.Поясніть, чому полум'я пальника забарвлюється у зелений колір при виконанні характерної реакції на тетраборат-іони.

44.Напишіть характерні реакції на дихромат- та оксалат-іони. Вкажіть аналітичні ефекти реакцій.

45.Вкажіть, за допомогою яких реакцій можливо виявити у розчині хлорид-іони.

46.Назвіть окисники, за допомогою яких можливо виявити бромід-іони та йодид-іони.

47.Запишіть хімічні реакції виявлення Br-, I--іонів, складіть електронно-іонні баланси.

48.Назвіть, які аніони відносяться до ІІІ аналітичної групи.

49.Поясніть, внаслідок чого аніони ІІІ аналітичної групи не мають групового реагенту.

50.Поясніть, за допомогою якої реакції можливо виявити нітрит-іони в присутності нітрат-іонів у розчині.

51.Напишіть реакції за допомогою яких виявляють у розчині ацетат-іони.

52.Напишіть реакції виявлення нітрат-іонів. Правила техніки безпеки при роботі з дифеніламіном.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Основна:

1. Луцевич Д.Д., Мороз А.С., Грибальська О.В.―„Аналітична хімія”.,― Київ „Медицина ”, 2009 ― ст. 107-196.

Додаткова:

2. Луцевич Д.Д., Мороз А.С., Грибальська О.В.―„Аналітична хімія”.,― Київ „Медицина ”, 2009 ― ст. 107-196, 211-229, 234-240.

3. Фармакопея України. ― 1-е вид., допов. ― Х.: РІРЕГ, 2004.

4. П.О. Безуглий та ін.. «Фармацевтична хімія» ―Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002.

 


Читайте також:

 1. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 2. Двохосновні карбонові кислоти
 3. ДИНАМІКА АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ПЛОДАХ І ОВОЧАХ.
 4. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ
 5. Кислоти
 6. Лекція №2. Білки, амінокислоти: будова, властивості, біологічна роль. Класифікація.
 7. Лекція №7. нУКЛЕІНОВІ КИСЛОТИ. БУДОВА, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА
 8. Ненасичені одноосновні кислоти
 9. Нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК.
 10. Нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 11. Поліпептиди і амінокислоти
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дія хлорної води | ТА ТУРИЗМУ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.