Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лекція № 7

Література

Наконечна Г. Українська науково(технічна термінологія: історія і сьогодення. Л., 1999.

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Л., 1994.

Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка. К., 1997.

Українська термінологія і сучасність: Збірник наук, праць. К.,2001.

Словники термінологічні

[ред.]

Суспільні науки

Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.

Словник античної міфології / Уклад. Я. І. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.

Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.

Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.

Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії імені М. Т. Рильського. — Опішне: Українське народознавство, 1993. — 237 с. Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.

Лисько 3. Музичний словник: Репринтне видання 1933 р. — Київ: Музична Україна, 1994. —168 с.

Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995. Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: Наукова думка, 1996. — 430 с.

Сташко В. М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів: Близько 67000 термінів / Науково-технічна бібліотека «Львівської політехніки». — 2-е перероб. Видання, Львів: БаК, 1996. — 196 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — Київ: Четверта хвиля, 1996. — 392 с.

Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка.- Київ: Феміна, 1996 . — 695 с. Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.

Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія

Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с. Англо — український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт- бланш , 2003. — 373 с. — І8ВК 966-7952-27-4

Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с. Англо-український юридичний словник/ понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.

Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ : Знання, 2006. — 287 с. — І8ВК 966—346- 232-9

Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень /1.1. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — І8ВИ 978-966-667-269-1

Myronova Н., Gazdosova О. Cesko-ukrajinsky ргаvnicky slovnik./Чесько-український

юридичний словник — Вгnо: Маsагукоvа unіvегzіtа, 2009. — 374 с.

[ред.]

Природничі науки. Медицина.

Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с. Біологічний словник. Головна редакція УРЕ. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.

Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с. Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.

Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін.

— Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.

Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.

Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996. Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.

Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.

Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф.

— Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., І8ВК 966—553-864-6 [ред.]

Математика. Інформатика. Техніка.

Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.

Російсько -український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Д. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.

Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.

Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995. П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.

Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.

Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с. Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Накова думка, 1998.

Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—

2004.Електронна версія

[ред.]

 

Термінологічні словники онлайн(електронні видання)!!!!!!!!!!!!!!!!

КігzеN Мультимедійний Словник (українська та 40 інших мов)

LJ Uкгаіnian diktionary LJ українською. Словник

Zakon.nаn.uа Словник законодавчих термінів — Електронне видання НАУ Оnlіnе Словник банківських термінів. — Електорнне видання Ощадбанку

Словник термінів на сайті іntегЬаnк.кіеv.uа

Тлумачний словник (Глосарій) Менеджмент.соm.uа — Електронне видання інтернет- порталу для управлінців

Словник-довідник музичних термінів — Електронне видання за словником Ю.С. Юцевича Короткий математичний словник — Електронне видання на formu1а.со.uа - математика для школи

Архівістика. Російсько-український словник термінів Словник професій на Порталі професійного консультування Словник літературознавчих термінів на сайті ukrlib.соm.uа Проект англо-українського словника технічних термінів Радіословник на сайті ргогаdіо.огd

Українські гуманісти епохи Відродження XV — XVIII ст. (словник імен, назв, термінів) на сайті lіtорys.nагоd.гu

«Відкритий словник» на сайті woгds.volyn.nеt - цей проект присвячений проблемі знаходження українських відповідників до сучасних термінів (з комп'ютерної тематики і не тільки)

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів

Словник церковно-обрядової термінології на сайті Словопедія Інший лінк

foоd dісtіоnагу — українсько-багатомовний словник з харчової промисловості та харчових

інгредієнтів

Енциклопедичний словник-довідник з туризму на сайті Lекsіка.соm.uа

Українсько-російсько-англійський словник морфологічних термінів: анатомія, гістологія,

цитологія, ембріологія

Архітектура і монументальне мистецтво

[ред.]

Термінологічні глосарії

Словник термінів, вживаних в законодавстві України — Глосарій української Вікіпедії Словник термінів (інформаційне суспільство) — Глосарій української Вікіпедії Термінологічний словник з моделювання систем — Глосарій української Вікіпедії Словник термінів на тему нерухомість — Глосарій української Вікіпедії Метеорологічні та гідрологічні терміни — Глосарій української Вікіпедії Комп'ютерна термінологія — Глосарій української Вікіпедії

Словник економічних термінів (Менеджмент, банківська справа, тощо) — Глосарій української Вікіпедії

Список математичних категорій — Глосарій української вікіпедії Українсько-англійський глосарій термінів Європейського Союзу на сайті еuгора.dоvіdка.соm.

Глосарій термінів фондового ринку на сайті Словопедія. Глосарій «Управління якістю» (Вакуленко А.В.) на сайті Словопедія Англійсько-українська мовна пара багатомовного глосарію історичних термінів на сайті sосіаl tudies

Шахові терміни — Глосарій української Вікіпедії Словничок кіннотника Музичні терміни

Див. також: Категорія:Термінологія — деякі термінологічні категорії української вікіпедії (20 підкатегорій)

 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту | Фізіологія крові

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.