Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види адміністративних правовідносин.

Існує кіль­ка критеріїв класифікації адміністративних правовідносин.

1. Залежно від виконуваних функцій вони поділяються на:

Ø регулятивні;

Ø правоохоронні.

До регулятивних належать ті, що пов'язані з реаліза­цією позитивних завдань державного управління. Це орга­нізація роботи апарату управління, керівництво нижчими структурами, задоволення запитів громадян тощо.

Найбільш відомий різновид правоохоронних відно­син – відносини адміністративно-деліктні. До них нале­жать відносини, які є зв'язками з приводу відповідальності за адміністративні провини. Вони виникають між право­порушником і правозастосовчим органом (його посадовою особою). Ці відносини також мають організуюче значення. Воно полягає в тому, що через вжиття заходів впливу, пе­редбачених адміністративно-правовою нормою, орган дер­жавного управління (тобто держава) прагне юридичними засобами забезпечити належну (правомірну, правослухняну) поведінку людини.

2. Залежно від адміністративно-правового статусу суб'єк­тів, що беруть участь у правовідносинах, виділяють:

Ø між підпорядкованими суб'єктами державного управ­ління, що перебувають на різному організаційно-право­вому рівні, тобто між вищестоящими і нижчестоящими органами;

Ø між не підпорядкованими суб'єктами однакового орга­нізаційно-правового рівня. Це відносини між двома мініс­терствами, адміністраціями районів області тощо. Такі від­носини прийнято називати горизонтальними;

Ø між органами державного управління і підпорядкова­ними їм організаційно підприємствами, корпораціями, концернами тощо. Це відносини між адміністрацією і без­посередньо підприємством;

Ø між органами державного управління і підприємства­ми, установами, організаціями, які організаційно їм не підпорядковані (організаційно від них незалежні). Це, приміром, відносини між податковою адміністрацією і підприємствами; між органами державного управління і структурами місцевого самоврядування. Такі відносини складаються, наприклад, між державною адміністрацією району і ви­конкомом селищної ради;

Ø між органами державного управління і недержавними підприємствами, установами, організаціями;

Ø між органами державного управління і об'єднаннями громадськості;

Ø між органами державного управління і громадянами.

3. За складом учасників виділяють:

Ø відносини між главою держави — Президентом Украї­ни і всією системою державного управління взагалі та ви­конавчої влади зокрема;

Ø відносини між вищим органом державної виконавчої влади, яким за Конституцією України (ст. 113) є Кабінет Міністрів України, і всією системою державного управлін­ня взагалі і виконавчої влади зокрема;

Ø відносини між органами державної виконавчої влади одного ієрархічного рівня (міністерствами, комітетами, ра­йонними державними адміністраціями тощо);

Ø відносини між органами державної виконавчої влади різного ієрархічного рівня (обласна державна адміністра­ція – районна державна адміністрація);

Ø відносини між органами виконавчої влади і органами державного управління, які статусом органу виконавчої влади не наділені (міністерство транспорту — відділення залізниці);

Ø відносини між управлінськими структурами держави і органами місцевого самоврядування (районна державна адміністрація — виконавчий комітет міської ради);

Ø відносини між органами державного управління і струк­турами самоорганізації населення, об'єднаннями грома­дян, включаючи професійні спілки, недержавними під­приємствами, установами, організаціями;

Ø відносини між органами державного управління і особою (громадянами, особами без громадянства, іно­земцями).

4. Залежно від галузевої належності виділяють:

Ø матеріальні адміністративні правовідносини;

Ø процесуальні адміністративні правовідносини.

Матеріальні правовідносини– це відносини пасивного типу. Вони виражають статичну функцію права. Такі відносини складаються на основі уповноважуючих і забо­ронних адміністративно-правових норм, тобто норм мате­ріальних. Відносини такого типу, виниклій одного разу, можуть тривалий час залишатися "нерухомими", статич­ними. Так, відносини між громадянином, що одержав пра­во на пільги, і органом державного управління, який надає ці пільги, будуть перебувати у статичному стані (залишати­ся матеріальними) доти, поки громадянин не вважатиме за потрібне реалізувати дане право.

Процесуальні відносини— це відносини активного типу. Вони виражають динамічну функцію права. Для їх виник­нення потрібна процесуальна норма. Такі відносини по­стійно перебувають у розвитку, тобто є динамічними. Як правило, вони складаються у процесі вирішення управлін­ських справ (наприклад, справ про адміністративні право­порушення).

5. Залежно від змісту виділяють:

Ø відносини у сфері загального управління (управлін­ська сфера Кабінету Міністрів, обласної державної адмі­ністрації);

Ø у сфері галузевого управління (управлінська сфера галу­зевих органів державного управління);

Ø у сфері міжгалузевого управління (управлінська сфера міжгалузевих органів державного управління).

6. За галузями діяльності адміністративно-правові відно­сини поділяються на такі, що виникають в:

Ø галузі економіки;

Ø соціально-культурній сфері;

Ø адміністративно-політичній сфері.

Адміністративно-правові відносини поділяють на фун­кціональні й територіальні; внутрішні й зовнішні; майнові й немайнові; такі, що захищаються в адміністративному порядку, і такі, що захищаються у судовому порядку; суб­ординації і координації; внутрішньоапаратні і позаапаратні тощо. Значний інтерес становить класифікація адміністратив­них правовідносин на вертикальні та горизонтальні.

Вертикальні правовідносини найбільшою мірою вира­жають сутність адміністративно-правового регулювання і характер зв'язків у сфері державного управління. Ці відно­сини часто називають владо відносинами. Виникають вони між супідрядними у правовому розумінні сторонами і ви­ражають юридичну залежність однієї сторони від другої.

Горизонтальними правовідносинами визнаються ті, в яких сторони фактично і юридично рівноправні. В них відсутні юридично-владні веління однієї сторони, обов'яз­кові для другої.

Адміністративно-правовими такі відносини робить дер­жавна воля, що вимагає від суб'єктів вступити у правові зв'язки між собою на паритетних засадах. Ця воля завжди виражена у формі адміністративно-правового акта. Таким чином, підставою для виникнення даних відносин є та сама адміністративно-правова норма. Внаслідок цього, суб'єкти (адресати норми) не можуть відмовитися від всту­пу у правовідносини, а також не можуть вийти за рамки державних настанов, якими регламентовано їхні взаємні права та обов'язки.Читайте також:

 1. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
 2. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України
 3. Види адміністративних послуг
 4. Види адміністративних правопорушень.
 5. Види адміністративних стягнень
 6. Види адміністративних стягнень
 7. Види адміністративних стягнень.
 8. Види адміністративних стягнень.
 9. Види правовідносин.
 10. Види складів адміністративних правопорушень
 11. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Переглядів: 1777

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Юридичні факти можна класифікувати за різними критеріями. | Поняття та особливості суб’єктів адміністративного права. Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.