Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Обчислення НСД і НСК способом канонічного розкладу на прості множники та за алгоритмом Евкліда.

Дільники і кратні. Спільні дільники і спільні кратні. Найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК), їх властивості.

6.Розглянемо два натуральних числа а та b. Якщо аb, то говорять, що а кратне b.

Означення: якщо аb, то число а називається кратним до числа b.

Із означення відношення подільності відомо, що із аbÛa=b·c. Якщо записати за допомогою характеристичної властивості множину чисел, кратних числу а, то будемо мати множину {a, 2a, 3a, … na…}. У множині чисел, кратних даному числу а є найменше число і немає найбільшого. За допомогою терміна “кратне” задається відношення подільності. Нехай задано множини чисел, кратних числу 3 і числу 5, тобто А={3,6,9,…3n,…} і B={5,10,15,…5n,…}. Утворимо перетин цих множин AÇB={15,30,45,…15n,…}. Множина AÇB задає нам спільні кратні чисел 3 і 5.

Означення: Будь-яке число, кратне числам а1, а2, а3,…,аn називається спільним кратним цих чисел.

Означення: найменше із спільних кратних чисел а1, а2, а3,…аk називається найменшим спільним кратним цих чисел.

Найменше спільне кратне прийнято позначати так: НСК(а1, а2, а3,…аk) або К(а1, а2, а3,…аk). Розглянемо властивості НСК, сформулювавши відповідні теореми для випадку двох чисел.

Властивість 1: кожне спільне кратне даних чисел ділиться на їх найменше спільне кратне.

Доведення: для спрощення викладок доведення теореми проведемо для випадку двох чисел. Нехай НСК(a,b)=k і CK(a,b)=d. Доведемо, що dk. Доведення проведемо методом від супротивного, припустивши, що , тобто, згідно означення операції ділення з остачею виконуються умови: d=kq+r і 0£r<k. Звідси r=d-kq. Оскільки d є спільним кратним (СК) чисел a і b, то . Оскільки k=НСК(a,b), то . Оскільки r<k, a£ k, то r – ділиться на число, більше, ніж воно саме, тобто число r є спільним кратним чисел a і b. Отже, СК(a,b)=r. А це можливо тоді, коли d–k·q=0, r=0, а це суперечить припущенню, що . Отже, припущення хибне і теорема доведена.

Властивість 2: якщо НСК(a,b)=k, то для будь-якого сÎN НСК(ac,bc)=ck.

Ця теорема говорить, що будь-який спільний множник можна виносити за знак НСК. Ввівши в попередніх пунктах означення дільника даного числа, ми з’ясували, що кількість дільників є завжди скінченною, найменшим дільником будь-якого числа є 1, а відношення „число b є дільником числа а” є оберненим до відношення „число а кратне числу b”.

Означення: всяке число, на яке ділиться кожне із чисел а1, а2, а3…ак називається спільним дільником цих чисел.

Означення найбільший із спільних дільників чисел а123…ак називається найбільшим спільним дільником чисел а1, а2, а3…ак і позначається НСД(а123…ак) або Д(а123…ак).

Означення: числа а1, а2, а3…ак називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 1. .

Властивість 1: якщо , то НСК(a,b)=a, а НСД(a,b)=b.

Доведення: за умовою і , тобто СД(a,b)=b, оскільки a>b, то НСД(a,b)=b. За умовою , то число а є спільним кратним для чисел a і b. Оскільки a>b, то а=НСК(а, b). Теорема доведена.

Властивість 2: будь-який спільний дільник даних чисел є дільником їх спільного дільника.

Властивість 3: спільні дільники даних чисел можна виносити, як за знак найменшого спільного кратного, так і за знак найбільшого спільного дільника.

Властивість 4: найменше спільне кратне даних чисел дорівнює добутку цих чисел, поділеному на найбільший спільний дільник цих чисел, тобто: .

Справедливість властивостей 2-4 приймемо без доведення.

7. У теорії чисел для знаходження НСК і НСД використовують два способи:

1) спосіб розкладу чисел на прості множники. Для знаходження НСД цим способом, який називають способом канонічного розкладу, потрібно розкласти дані числа в добуток простих множників і для знаходження НСД потрібно записати добуток спільних множників у найменшому степені. Для знаходження НСК даних чисел потрібно розкласти ці числа на прості множники, а потім записати добуток всіх простих множників у найбільшому степені.

2) спосіб знаходження НСД, який називають алгоритмом Евкліда. Він ґрунтується на такій теоремі.

Теорема: якщо натуральне число а можна представити у вигляді a=b·q+r, де a,b,q,rєN, то множина спільних дільників чисел a і b співпадає з множиною спільних дільників чисел b і r.

Доведення: нехай a=b·q+r. Позначимо через М множину таких натуральних чисел d, які є дільниками чисел а і b, тобто М={dÎN/adÙbd}. Через К позначимо множину таких натуральних чисел k, які є дільниками чисел b і r, тобто K={kÎN/bkÙrk}. Для доведення теореми нам потрібно показати, що кожен елемент множини M є елементом множини K і навпаки. Отже, доведення складається із двох частин.

У першій частині доведемо, що кожен елемент множини M є елементом множини K. Нехай xÎM. Оскільки (ax)Ù(bx), то за теоремою про подільність різниці та добутку (a-bq)x. Зважаючи на те, що a-bq=r, маємо rx. Тоді . Оскільки елемент х в множині M ми вибирали довільно, то наші міркування можна повторити для кожного елемента множини M, а тому кожен елемент множини M є елементом множини K, тобто MÌK. Перша частина теореми доведена.

У другій частині доведемо, що кожен елемент множини K є елементом множини M. Нехай ). Оскільки b·q+r=a, то ау. Отже, . Оскільки елемент y ми вибираємо довільно, то наші міркування можна повторити для кожного елемента множини K. Отже, KÌM. Друга частина теореми доведена.

За доведеним у першій частині MÌK, а за доведеним у другій частині KÌM. Відповідно до означення рівності множин випливає, що M=K, тобто множини співпадають. Теорема доведена повністю.

Ця теорема дає можливість звести знаходження НСД для чисел a і b до знаходження НСД чисел b і r, які менші за задані числа. Теоретичною основою цього є наступна теорема.

Теорема: в алгоритмі Евкліда, який застосований до натуральних чисел a і b, остання, відмінна від нуля остача, буде дорівнювати НСД цих чисел.

Доведення: для того, щоб знайти НСД даних чисел за алгоритмом Евкліда треба найбільше число поділити на найменше, потім найменше число на остачу, потім першу остачу на другу і т.д., аж доки не отримаємо в остачі 0. Тоді остання відмінна від 0 остача і буде НСД. Якщо ab, то НСД(а,b)=b. Якщо ж а не ділиться націло на b, то відповідно до теореми про ділення з остачею маємо: a=bq+r, де a,b,q,rÎN, a>b>r>r1>r2>…>rk і b=rq1+r1, r=r1q2+r2 тощо. Оскільки ми маємо a>b>r>r1>r2>…>rk, то за принципом найменшого числа ми прийдемо до випадку, коли якесь rk=0, а тому ділення буде виконуватися націло. Тоді НСД(rk-1,0)=rk-1. Теорема доведена.

Проілюструємо обидва способи знаходження НСД і НСК на таких прикладах.

Вправа 1: знайти НСД(248, 1024) за допомогою канонічного розкладу.

Розв’язання:

Розкладаємо числа 248 і 1024 на прості множники (див. таблицю № 4.9.).

 
248=23·31
 
1024=210

Читайте також:

 1. Автододавання та автообчислення.
 2. Алг W2 (ОБЧИСЛЕННЯ Y)
 3. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 4. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 5. Безпосереднє обчислення з використанням формули Ньютона-Лейбніца.
 6. Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні.
 7. Вибір оптимального розкладу (режиму) роботи в наукових організаціях.
 8. Види зустрічних операцій за способом компенсації
 9. Види середніх і способи їх обчислення
 10. Визначення площі за способом Савича
 11. Визначення та обчислення функції для одного значення аргументу і для діапазону значень аргументу.
 12. Вимірний арифметичний простір
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основна теорема арифметики цілих невід’ємних чисел. | Ознаки подільності на складені числа.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.