Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Провадження у справах про порушення митних правил.

Висновки

Вступ

ПЛАН

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

ТЕМА №7

 

(лекція 2 години)

 

 

Для студентів, слухачів юридичного факультету ННІ права та безпеки

 

 

 

Кривий Ріг 2012


Лекцію підготував Рибіцький С.Б. вкладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки ДДУВС

 

Рецензенти:

 

Алєксєєнко І.Г. кандидат юридичних наук (Дніпропетровський національний університет, кафедра господарського та цивільного права)

 

Василенко І.К. кандидат юридичних наук (Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС)

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки

“31” серпня 2012 р., протокол № 1

 


 

 

 

1. Провадження у справах про порушення митних правил. Адміністративне затримання.

2. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. Оскарження постанову справах про порушення митних правил.

3. Внесення до постанови подання прокурора. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.

 


РЕКОМЕНДОВАНА Література:

Нормативна література

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №2 . – Ст.44.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 11.06.1991 №1798-ІІІ.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ.

5. Митний кодекс України від 11.07.2002 №92-IV.

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил» від 17.05.2001 №2415-ІІІ.

7. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.97 р. № 637/97-ВР.

9. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25.06.1991 р. №1262-ХІІ

10. Закон України “Про ставки акцизного збору та ввізне мито на деякі транспортні засоби та шини до них від 24.05.1996р. №216/96-ВР

11. Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.99 р. № 1172-ХІV.

12. Указ Президента України (із змінами та доповненнями) «Про облік ок­ремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» від 07.11.94 р. № 659/94.

13. Указ Президента України від 29 листопада 1996 року за № 1145/96 «Про Державну митну службу України»

14. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням товарів транзитом через територію України” від 14.07.1995р. № 614/95 // Урядовий кур’єр, 18.07.95, №106.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 57 «Про за­твердження Правил перетину державного кордону громадянами Украї­ни».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.95 р. № 665 «Про за­твердження загальних правил відкриття та діяльності пунктів пропуску че­рез державний кордон».

Навчальна література

1. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради, 2002.-№38-39.

2. Основи митної справи / М.Т. Будников, О.Є.Гуменчук та ін. - Хмельницький: ДМК Україна, 1996. - 340 с.

3. Основи митноїсправи: Навчальний посібник / За ред. П.В.Пашка. - 2 видання, перероб. і доп. -К.: т-во "Знання", КОО, 2002.-318 с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушенн від 7 грудня 1984 року зі змінами і доповненнями.

5.Суворкін В.А. Митний кодекс України: колізії норм // Митна справа. -2005. -№3.


Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил була і є найважливішою та найскладнішою ділянкою роботи працівників митних органів.

На митні органи покладені завдання з боротьби з порушеннями митних правил, які вирішуються з допомогою митних розслідувань.

Основні завдання митних розслідувань:

Ø виявлення та припинення правопорушень;

Ø своєчасне всебічне повне та об'єктивне з'ясування обста­вин кожної справи, її вирішення відповідно до чинного законо­давства;

Ø забезпечення виконання постанов у справах;

Ø виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних правопорушень, вживання заходів щодо їх усунення, запобігання правопорушень і зміцнення правопорядку та законності.

Митні розслідування складаються з таких стадій:

· виявлення та припинення правопорушень, перевірка первин­них повідомлень, матеріалів правопорушень;

· розгляд матеріалів перевірки та прийняття рішення про порушення адміністративного провадження або відмову в пору­шенні такого провадження;

· провадження митно-процесуальних дій щодо виявлення факту та обставин правопорушення, особи правопорушника, збирання та перевірки доказів;

· розгляд справи про порушення митних правил;

· з виконання постанов у справах про порушення митних правил;

· направлення матеріалів про інші правопорушення у відпо­відні правоохоронні органи; внесення пропозицій про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли скоєнню правопорушення.

Приводами і підставами для порушення справи про пору­шення митних правил є (ст. 360 МКУ):

1. безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;

2. повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних);

3. повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій [1].

За результатами розгляду матеріалів перевірки приймається одне з таких рішень: про порушення справи про порушення митних правил; про направлення матеріалів у інші органи, уповноважені на провадження в справах про адміністративні правопорушення; про порушення кримінальної справи та проведення дізнання в справах про контрабанду; про відмову в порушення справи про порушення митних правил; про направлення повідомлення про злочин прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання.

Провадження в справі про порушення митних правил не може бути порушене, а порушене підлягає закриттю за таких обставин:

Ø відсутність події та складу порушення митних правил;

Ø недосягнення особою на момент вчинення порушення митних правил 16-річного віку;

Ø неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

Ø вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

Ø видання акту амністії, якщо він усуває застосування адм ін істративного стягнення;

Ø скасування акту, який встановлю адміністративну відпові­дальність;

Ø закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення термінів, передбачених Митним кодексом України;

Ø наявність з того самого факту щодо особи, яка притяга­ється до адміністративної відповідальності, постанови служ­бової особи про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також" порушення за даним фактом кримі­нальної справи;

Ø смерть особи, щодо якої було розпочате провадження в справі.

Згідно зі ст.359 Митного кодексу України протокол про пору­шення митних правил мають право складати:

1) посадові особи, які згідно із штатним розписом митного органу уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митних правил;

2) посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регіональних митниць і митниць, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право;

3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником регіональної митниці.

Протокол про порушення митних правил складається за формою, встановленою ДМСУ. У ньому зазначаються:

Ø дата і місце його складання;

Ø посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, що склала протокол;

Ø необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка порушила митні правила, якщо її встановлено;

Ø місце, час вчинення та суть правопорушення митних правил; стаття Митного кодексу, що передбачає відповідальність за таке порушення митних правил.

Крім цього, в протоколі необхідно вказати такі дані:

Ø найменування та індивідуальні ознаки затриманих предметів, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, їх кількість або вага, індивідуальна та загальна вартість, а також кількість однорідних із затриманими предметів, які пропущені, прийняті на зберігання або повернені;

Ø найменування затриманих предметів зі спеціально виго­товленими схованками, їх індивідуальні ознаки, кількість вартість;

Ø найменування затриманих документів, необхідних для розгляду справи;

Ø предмети, вилучені з метою забезпечення стягнення штрафу, їхні індивідуальні ознаки, кількість вага вартість.

Також у протоколі робляться такі записи:

- якою мовою велася бесіда з особою, відносно якої складено протокол, якщо ця особа не володіє українською мовою; ким був перекладений зміст протоколу на зрозумілу правопорушнику мову; якщо перекладачем — то його прізвище, ім 'я та по батькові, адреса і місце роботи;

- про те, що особі, відносно якої складено протокол, відомо про час та місце розгляду справи, а також:, що вона одержала копію протоколу.

При складанні протоколу особі, яка вчинила порушення митних правил, роз'ясняються її права, про що робиться відмітка в протоколі.

При складанні протоколу про порушення митних правил можливо проведення таких дій: опитування осіб про порушення митних правил, адміністративне затримання, витребування документів, проведення митних обстежень, вилучення предметів І а документів, оцінка вилучених предметів, пред'явлення предметів І а документів для впізнання, призначення експертизи, проведення перевірки окремих сторін діяльності підприємств.

Протоколи про порушення митних правил та протоколи процесуальних дій, складені й оформлені в порядку, передбаченому Митним кодексом України, є джерелом доказів, оскільки в них підтверджуються обставини і факти, що мають значення для вирішення справи [2].

Адміністративне затримання

Згідно зі ст. 374 МКУ з метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне затримання гро­мадянина, який вчинив таке порушення, на строк до трьох годин. Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою мит­ного органу за рішенням керівника цього органу або його заступ­ника, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушен­нями митних правил, керівника митного поста або його заступ­ника, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) — начальника чергового відділу або старшого чергової зміни. Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або спроби втечі з місця події.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення громадянина до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою, визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо громадянин перебуває в стані сп'яніння - з часу його витве­реження. Щодо громадянина, який знаходиться у службовому приміщенні митного органу або в іншому приміщенні у зв'язку з проведенням митного контролю або митного оформлення, строк адміністративного затримання обчислюється з моменту закінчення митного контролю або оформлення.

Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі митної справи. В протоколі робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце. Копія протоколу вручається грома-,чянинові, якого було затримано. Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замі­нюють.

 


Читайте також:

 1. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 2. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 3. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 4. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 5. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 6. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 7. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
 8. Адміністративне правопорушення
 9. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 10. Адміністративне правопорушення.
 11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 12. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.
Переглядів: 709

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил. | Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.