Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ДЖЕРЕЛА

МЕТА

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 26

ТЕМА: «Декларація про державний суверенітет України»

Ознайомити студентів зі змістом «Декла­рації», поглиблювати розуміння ними поняття «суверенітет»; розвивати вміння працювати з джерелами державно-правового характеру та визначати місце кож­ного з них в історії України.

ХІД РОБОТИ

Згідно з попередніми описами.

З «Декларації про державний суверенітет України» ( 16 липня 1990 р.)

«Верховна Рада Української РСР, виражаючиволю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячиз потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючинаціональні права всіх народів, дбаючипро повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючинеобхідність побудови правової держави, маючина меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як вер­ховенство, самостійність, повноту і непо­дільність влади Республіки в межах її те­риторії та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах...

Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України.

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці...

Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території.

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на зако­нодавчу, виконавчу та судову...

Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян республіки не­залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин...

Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди...

Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, по­даткову системи, формує державний бюд­жет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю...

Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території Республіки та порядок використання природних ресурсів...

Українська РСР самостійна у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духов­ного розвитку українського народу, гаран­тує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку...

Українська РСР має право навласні Збройні Сили...

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримуєть­ся трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами...

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права».

Завдання. Проаналізуйте документ і визначить конкретне наповнення поняття «суверенітет у різних сферах життя». По­міркуйте, чи можна назвати державу, основи якої закладено в цій «Декларації»:

1) демократичною:

2) правовою;

3) незалежною.

Заповніть пропоновану структурну схему.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

За змістом ця робота нескладна, хоч потребує багато часу. Можна рекомендувати для виконання в групі.

Під час підбиття підсумків слід наголошувати на другій частині завдання. Щоб надати роботі більш творчого характеру, окремим студентам доручається виконати індивідуальні завдання - у вигляді роздумів над темою, яка починається словами: «Якби ви були автором Декларації...», «Як ви вважаєте...» тощо.

 

 

8. ТЕСТИ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ

1. Перший етап розвитку людства це:

а) мезоліт

б) палеоліт

в) неоліт

2. Першим типом людини являється:

а) кроманьйонець

б) неандерталець

в) пітекантроп

3. Основними заняттями людей доби палеоліту були:

а) скотарство та землеробство

б) рибальство та полювання

в) полювання та збиральництво

4. Коли починається найдавніша історія України:

а) 2-3 млн. р тому

б) 1 млн. р тому

в) 500 тис. р тому

5. Трипільська культура –це

а) землеробська культура

б) скотарська культура

в) скотарсько-землеробська культура

6. Кочовий народ, який вперше на території України почав обробляти залізо:

а) кіммерійці

б) скіфи

в) сармати

а)

7. Кочові племена ,які зуміли знищити Скіфську державу:

а) таври

б) анти

в) сармати

8. Стоянка-це:

а) місце тимчасового мешкання людей кам’яного віку

б) місце осілого проживання людей

в) декілька родів, що жили на одній місцевості

9. Яке кочове плем’я поділялося на: орачі, землероби, царські:

а) скіфи

б) сармати

в) кіммерійці

10. Найдавніша стоянка на території України

а) Корольово

б) Киїк-Коба

в) Кам’яна могила

11. Первісна форма релігійних вірувань називається:

а) християнство

б) тотемізм

в) шаманство

12. Якої з концепцій про походження слов’ян не існує:

а) Дунайська

б) Вісло - Одерська

в)Волзсько - Дніпровська.

13. Кочові племена, які залишили після себе кургани-могили:

а) анти

б) скіфи

в) сармати

14. Яка форма співжиття людей періоду раннього палеоліту:

а) дородова община

б) рід

в) первісний гурт

15. Характерною ознакою періоду неоліту була:

а) добування вогню

б) землеробство

в) гончарство

16. Наука, що вивчає системи літочислення, називається:

а) літописання

б) хронологія

в) археологія

17. Які племена з’явилися після готів:

а) авари

б) гуни

в) анти

18. Як називався процес заселення греками земель Північного Причорномор’я:

а) переселення

б) міграція

в) колонізація

19. Форма первісного родового суспільства, при якій родинні зв’язки встановлюються по жіночій лінії – це :

а) анімізм

б) матріархат

в) тотемізм

20. Варяги були вихідцями з:

а) Азії

б) Прибалтики

в) Скандинавії

21. Гігантський рух багатьох племен і народів на початку І ст. н.е., які змінювали на землях України один одного називається:

а) велика міграція народів

б) велике переселення народів

в) велике переміщення народів

22. Слов’янські племена, що уклали у ІV ст. до н.е. великий державний союз:

а) скіфи

б) поляни

в) анти

23. Як називалася найдавніше корінне населення Криму:

а) греки

б) таври

в) анти

24. Українці відносяться до слов’ян :

а) східних

б) західних

в) південних

25. Який князь, йдучи на ворога говорив:”іду на вас”?

а) Ігор

б) Святослав

в) Олег

26. Перший збірник законів Київської Русі називався:

а) Повість Временних Літ

б) Руська Правда

в) Правда Ярославичів

27. Християнство було введене:

а) 980 р

б) 988 р

в) 989 р

28. Головний пам’ятник ,який був побудований на честь перемоги над печенігами:

а) Собор Святої Софії

б) Золоті Ворота

в) Києво-Печерська Лавра

29. Якого київського князя називали “тестем Європи”:

а) Володимир Мономах

б) Мстислав Великий

в) Ярослав Мудрий

30. Автором «Повісті Временних Літ» вважається:

а) Сильвестр

б) Нестор

в) Іларіон

31. Правління князя Ігоря :

а) 912-945 рр.

б) 945-964 рр.

в) 964-972 рр.

32. Першого руського митрополита звали:

а) Іларіон

б) Сільвестер

в) Антоній

33. Події , які послужили причиною скликання Любецького з’їзду князів у 1097 р:

а) набіги монголо-татар

б) набіги половців

в) набіги печенігів

34. Династія перших київських князів:

а) Ярославичі

б) Мономаховичі

в) Рюриковичі

35. Кого з київських князів називали «ясне сонечко»:

а) Ярослав Мудрий

б) Володимир Великий

в) Володимир Мономах

36. Селянин, що не мав свого господарства і знаходився у повній залежності від феодала називався:

а) смерд

б) холоп

в) рядович

37. Принцип престолонаслідування, введений Ярославом Мудрим:

а)батько старший син середній син молодший син

б) батько

 

старший син молодший син

 
 


син

в)батько старший брат старший син молодший брат молодший син

38. Роки правління князя Святослава

а) 882-912

б) 945-964

в) 964-972

39Як називалося теорія походження Київської Русі, яка стверджувала, що східні слов’яни були в змозі утворити свою державу:

а) норманська

б) вісло-одерська

в) автохтонна

40.Який літературний пам’ятник залишив своїм нащадкам Володимир Мономах:

а) «Руська Правда»

б) «Правда Ярославичів»

в) «Повчання дітям»

41Хто з київських князів назвав Київ «матір’ю містам Руським»:

а) Рюрик

б) Олег

в) Аскольд

42Хто з переліку імен являється слов’янськими богами:

а) Ярило, Стрибог, Дажбог

б) Аполлон , Діоніс, Гера

в) Амон, Ра, Осіріс

43Як називався грошовий або натуральний податок в Київської Русі:

а) десятина

б) данина

в) податок

44В якому році відбувався Любецький з’їзд:

а) 1054

б) 1097

в) 1113

45Де розташовувалися в Київській Русі перші школи:

а) у княжих дворах

б) у церквах

в) у окремих будівлях

46Визначите дати князювання Володимира Мономаха:

а) 1113-1115

б) 1125-1132

в) 1113-1125

47988 рік – це рік:

а) прийняття християнства

б) заснування першої школи для дівчат

в) початку правління Володимира Великого

48Період розпаду Київської Русі в ХІІ-ХІІІ ст. на окремі удільні самостійні князівства називається:

а) політична роздробленість

б) втрата незалежності

в) князівські усобиці

а) 76

491223 рік –це

а) поразка половців

б) Любецький з’їзд

в) битва на р. Калці

50Як називалась перша християнська церква в Київський Русі:

а) десятинна

б) Свята Софія

в) Успенська

51Визначити дату правління княгині Ольги:

а) 882-912 рр.

б) 912-945 рр.

в) 945-964 рр.

52Хто з князів зруйнував Київ у 1169 році:

а) Юрій Долгорукий

б) Данило Галицький

в) Андрій Боголюбський

53Якій похід 1185 р. князя Ігоря описаний в творі «Слово о полку Ігоровім»:

а) проти половців

б) проти Візантії

в) проти деревлян

54Що служило грошовою одиницею у Київський Русі:

а) тугрик

б) рубель

в) гривня

55Перший давньоруський літописний звіт:

а) «Остромирове Євангеліє»

б) «Псалтир»

в) «Повість Временних Літ»

56Який з київських князів ліквідував демократичний устрій Київської Русі:

а) Рюрик

б) Аскольд

в) Олег

57Збір оброку, данини для князя в Київської Русі називався:

а) полюддя

б) купа

в) ряд

58Якою подією закінчується період Київської Русі:

а) розпадом Русі на князівства

б) підкоренням монголо-татарами Русі

в) зруйнуванням Києва

59Пригадайте, яка подія відбувалася у 1187 р.:

а) повстання у Києві

б) перша літописна згадка про Україну

в) написання «Слова о полку Ігоровім»

60. «Матір’ю міст руських» називають місто:

а) Новгород

б) Чернігів

в) Київ

61. Династія Рюриковичів почала правити у Києві у :

а) 860 р.

б) 882 р.

в) 912 р.

62. Характерною ознакою феодальної роздробленості була:

а) розвиток замкнутого господарства – вотчини

б) розпад держави

в) втрата торговельного шляху « з варяг в греки»

63. Яке слов’янське плем’я стало центром формування Київської Русі:

а) сіверян

б) волинян

в) полян

64. Після смерті Ярослава Мудрого новими ворогами Київської Русі стали:

а) варяги

б) половці

в) печеніги

65. Х то з київських князів започаткував перехід від системи полюддя до стягнення данини:

а) Ігор

б) Ольга

в) Святослав

66. Власна монета – злотники й срібляники – з’явилися у правління:

а) Володимира Великого

б) Ярослава Мудрого

в) Олега

67. Хто з київських князів запровадив державні символи:

а) Олег

б) Володимир

в) Ольга

68. Як називався збирач оброку, данини для князя :

а) тіун

б) під’їзний

в)рядович

69. Хто такі князі-ізгої:

а) позашлюбні діти

б) удільні князі

в) втративши права престолонаслідування

70. Правління Романа Мстиславовича:

а) 1199-1205 рр.

б) 1205-1238 рр.

в) 1238-1264 рр.

71. Основною причиною завоювання монголо-татарами Київської Русі була:

а) феодальна роздробленість

б) раптовість нападу

в) військовий досвід монголо-татар

72. Який князь правив у 1238-1264 рр.:

а) Данило Галицький

б) Роман Мстиславович

в) Василько

73. Києвом монголи оволоділи:

а) 1239

б) 1240

в) 1242

74. Золотоординський намісник, що відав збиранням данини і обліком населення:

а) улус

б) баскак

в) ярлик

75. Що означає в перекладі слово «унія»:

а) допомога

б) договір

в) союз

76. Хто входив в опозицію Галицько-Волинських правителів:

а) шляхта

б) боярство

в) міщанство

77. Кого з галицько-волинських князів літопис називає «Мудрий, як Соломон»:

а) Романа Мстиславовича

б) Данило Галицького

в) Василька Романовича

78. У зовнішній політиці Данило Галицький орієнтувався на:

а) на Володимира - Суздальське князівство

б) на Західну Європу

в) на свою державу

79. Соціальною опорою Романа Мстиславовича було:

а) міщанство

б) боярство

в) селянство

80. З яким монгольським ханом пов’язана завоювання Русі:

а) Батий

б) Чингізхан

в) Мамай

81. В якому році відбулася битва на р. Калці:

а) 1097

б) 1223

в) 1237

82. Рік, коли фактично припинила існування Галицько-Волинська держава :

а) 1340

б) 1346

в) 1349

83. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця :

а) Володимиро-Суздальського князівства

б) Київської держави

в) Новгородського князівства

84. Як називалась форма сплати населенням певної частини продуктів харчування і виробів ремісництва на користь князя чи нападника:

а) улус

б) ярлик

в) баскак

85. ”Самодержцем всієї Русі” називали:

а) Ярослава Осмомисла

б) Романа Мстиславовича

в) Ростислава

86. Галицька –Волинська держава мала у своєму складі :

а) 2 князівства

б) 12 князівств

в) 10 князівств

а)

87. Боротьба Романа за Київ завершилася:

а) у 1203 р.

б) у 1200 р.

в) у 1199 р.

88. Грамота на княжіння, що видавалася руським князям монгольським ханом називалася:

а) улус

б) ярлик

в) баскак

89. Галицько-Волинське князівство утворилося року :

а) 1199

б) 1200

в)1201

90. Коли було укладено Кревську унію:

а) 1340

б) 1385

в) 1398

91. Князь Роман Мстиславович загинув:

а) у 1205 р.

б) у 1204 р.

в) у 1206 р.

92. Що таке Магдебурзьке право :

а) право на окреме селянське господарство

б) право на самоуправління міст

в) право на спадщину

93. Держава, до складу якої у ХІV ст. увійшла значна частина України

а) Київська Русь

б) Польща

в) Литва

94. Коли було укладено Брестську церковну унію:

а) 1569

б) 1596

в) 1659

95. Який з козацьких ватажків оспіваний у народній пісні про Байду :

а) П.Сагайдачний

б) Д.Вишневецький

в) П. Дорошенко

96. Як називались козаки, що перебували на королівській службі:

а) реєстрові

б) низові

в) виборні

971. Коли відбувалося козацько-селянське повстання під проводом Т.Федоровича (Трясила):

а) 1625 р.

б) 1630 р.

в) 1635 р.

98. Як називалося галузеве феодальне польське господарство, яке ґрунтувалося на експлуатації залежних селян:

а) хутір

б) статут

в) фільварок

99. Слово «козак» означає:

а) вільна людина

б) реєстровець

в) людина поза підданством

100. Хто очолював козацькі полки в Хотинській битві:

а) Д.Вишневецький

б) І.Сірко

в) П.Конашевич-Сагайдачний

101. За часи якого із князів українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського:

а) Міндовг

б) Любарт

в) Ольгерд

102. Як називали політику Литви щодо захоплення українських земель:

а) «великою агресією»

б) колонізацією

в) «тихою експансією»

103. Коли відбулася Грюнвальдська битва:

а) 1410

б) 1482

в) 1385

104. Яку підтримку надавало братствам козацтво:

а) військову

б) фінансову

в) військову та фінансову

105. Коли була заснована перша Запорізька Січ:

а) 1552

б) 1554

в) 1564

106. Якою унією був досягнуть шлюбний союз між литовським князем Ягайлом та польською королевою Ядвігою

а) Люблінська унія

б) Литовський статут

в) Кревська унія

107. За якими принципами було побудовано Запорізьку Січ:

а) автократичними

б) демократичними

в) монархічними

108. З’їзд представників заможних станів у Литви:

а) волока

б) сейм

в) парламент

109. Дата заснування козацького реєстру:

а) 1552

б) 1572

в) 1592

110. Люблінську унію було підписано:

а) 1385 р.

б) 1569 р.

в) 1596 р.

111. Як називалась політика Польщі щодо загарбання українських земель:

а) колонізація

б) «тиха експансія»

в) «велика агресія»

112. Коли появляються перші письмові згадки про українських козаків:

а) 1385

б) 1492

в) 1502

113. Скільки Запорозьких Січей нараховується в історії козацтва:

а) 8

б) 10

в) 12

114. Церковна унія 1596 року об’єднала :

а) католиків та православних

б) католиків та уніатів

в) православних та уніатів

115. Козацьке військо очолював:

а) кошовий отаман

б) гетьман

в) полковник

116. Кому підпорядковувалася греко-католицька церква:

а) Константинопольському патріархові

б) Римському папі

в) Московському патріархові

117. Коли появилися перші письмові згадки про козаків:

а) у середині ХV ст.

б) в кінці ХV ст.

в) на початку ХVІ ст.

118. 1596 рік – підписання:

а) Люблінської унії

б) Кревської унії

в) Берестейської унії

119. Гетьман ХVІІ – першої половини ХVІІ ст. – це посада:

а) обрана

б) призначена

в) спадкоємна

120. Морські походи запорозьких козаків у турецькі володіння розпочалися:

а) кінець ХV ст.

б) початок ХVІ ст.

в) середина ХVІ ст.

121. Хто з козацької адміністрації стежив за виконанням судових рішень:

а) суддя

б) писар

в) осавул

122. Яким документом остаточно оформилося закріпачення селян:

а) «Устав на волоки»

б) І Литовський статут

в) ІІІ Литовський статут

123. Перше братство на Україні заснував:

а) князь Острозький

б) архімандрит П.Могила

в) староста Д.Вишневецький

124. Введення аграрної реформи «Уставі на волоки» відбулося:

а) 1447 р.

б) 1529 р.

в) 1557 р.

125. З приходом Польщі на українських землях був запроваджений курс:

а) ополячення і покатоличення

б) підтримка автономії ті православ’я

в) зміцнення держави

126. Якими військовими підрозділами славилися козаки:

а) козацькою кіннотою

б) козацькою піхотою

в) козацькою артилерією

127. Як поширювався адміністративно-територіальний устрій Литви на українські землі з др. пол. ХV ст.:

а) територія Литви – удільні князівства – волості

б) кіш – полки - сотні

в) воєводства – повіти – волості

128. Статут – це:

а) збірник державних законів Литви

б) наказ гетьмана

в) польський парламент

129. Центром козацтва стало:

а) Дике поле

б) Подніпров’я

в) Запоріжжя

130. Польська аристократія, яка панувала на захоплених українських землях називалася:

а) князі

б) шляхта

в) патриції

131. 1581 р. – створена:

а) перша братська школа

б) перша друкарня

в) «Острозька біблія»

132. Виділіть послідовність еволюції слова «козак»:

а) соціально-політичний статус – спосіб життєдіяльності – побутовий характер

б) спосіб життєдіяльності – побутовий характер – соціально-політичний статус

в) побутовий характер – спосіб життєдіяльності – соціально-політичний статус

133. З приводу чого у ХVІ ст. почалася релігійна полеміка:

а) з експансією католицизму

б) з Берестейською унією

в) з виникненням братств

134. Хто з козацької адміністрації відав артилерією:

а) осавул

б) обозний

в) кошовий отаман

135. Бойовий прапор козаків називався:

а) бунчук

б) пернач

в) хоругв

136. Центром гетьманського правління став:

а) Київ

б) Чигирин

в) Жовті води

137. Провідною формою господарювання козацької республіки стала:

а) середнє феодальне землеволодіння

б) спільне селянське землеволодіння

в) козацько-селянське дрібне землеволодіння

138. Коли була заснована Києво-Могилянська колегія:

а) 1631

б) 1632

в) 1633

139. Визвольна війна українського народу відбувалася :

а) 1648-1654 рр.

б) 1638-1645 рр.

в) 1649-1657 рр.

140. Назвіть видатних полководців визвольної війни 1648-1654 рр.:

а) І.Богун та І.Сірко

б) Д.Вишневецький та П.Конашевич-Сагайдачний

в) К.Косинський та П.Бут

141. Яка битва визвольної війни закінчилася поразкою козаків:

а) під Батогом

б) під Берестечком

в) під Корсунем

142. У 1657 р. Б.Хмельницький встановив:

а) спадкове гетьманство

б) республіканський устрій

в) посаду опікуна

143. Хто відігравав провідну роль у визвольній війні 1648-1654 рр.:

а) селянство та міщанство

б) козаки та селяни

в) козаки та православне духовенство

144. Чим закінчилася визвольна війна українського народу

а) поразкою українського народу

б) польсько-українською угодою

в) поразкою Речі Посполитої

145. Як поділявся військовий устрій козаків:

а) кіш – полки – сотні – курені

б) реєстрові козаки – нереєстрові козаки – запорозькі козаки

в) гетьман – козацька старшина – кошовий отаман

146. Пернач – це :

а) бойовий прапор козаків

б) палиця – символ влади курінних отаманів

в)чорнильниця з гусячим пером

147. Які основні форми боротьби переважали у національно-визвольній війні 1648-1654 рр.:

а) непослух

б) повстання

в) військові дії

148. Коли відбулася битва під Конотопом між військом І.Виговського та російським військом:

а) 1657 р.

б) 1658 р.

в) 1659 р.

149. Союзником козаків у боротьбі з поляками були в 1648 р.:

а) болгари

б) росіяни

в) татари

150. Як називалися символи козацтва, знаки влади козаків:

а) клейноди

б) литаври

в) хоругві

151. Коли відбувалася битва під Зборовим:

а) травень 1648

б) серпень 1649

в) лютий 1651

152. 1654 рік – це :

а) закінчення національно-визвольної війни

б) смерть Б.Хмельницького

в) Білоцерківський договір

153. Як називався верховний орган влади в Гетьманщині:

а) гетьман

б) загальнокозацька рада

в) кошовий отаман

154. Підписанням якого договору закінчився перший етап визвольної війни 1648-1654 рр.:

а) Зборівський договір

б) Білоцерківський договір

в)Переяславський договір

155. За яким договором українські землі увійшли до складу Російської держави на правах автономії:

а) Переяславський договір

б) Березневі статті

в) Люблінська унія

156. Як називалася держава утворена Б.Хмельницьким:

а) Україна

б) Велике князівство Руське

в) Українська козацька республіка

157. Хто очолив визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої:

а) П.Конашевич-Сагайдачний

б) Д.Вишневецький

в) Б.Хмельницький

158. Початком визвольної війни вважається:

а) 1647 р.

б) 1648 р.

в) 1486 р.

159. Яка битва відбулася 15-16 травня 1648 р. :

а) Зборівська битва

б) Корсунська битва

в) битва під Жовтими водами

160. Де було підписано «Березневі статті»:

а) в Києві

б) в Москві

в) в Білій Церкві

161. Вкажіть правильно дату битви під Жванцем:

а) 22-23 травня 1652

б) вересень 1653 р.

в) 18-30 червня 1651 р.

162. Який характер носила війна 1648-1654 рр.:

а) визвольний

б) антифеодальний

в) національно-визвольний

163. Союзником України в 1656 році у боротьбі з Польщею був :

а) цар Росії

б) король Швеції

в) хан Кримський

164. Хто був ватажком повстання 1594-1596 рр.:

а) І.Сірко

б) С.Наливайко

в) К.Косинський

165. Українська держава мала союз в 1648-1654 рр.:

а) зі Швецією

б) з Трансільванією

в) з Кримським ханством

166. Хто був ватажком повстання 1591 – 1593 рр.:

а) І.Сірко

б) С.Наливайко

в) К.Косинський

167. Коли відбулася Переяславська Рада:

а) 8 січня 1564 р.

б) 8 січня 1654 р.

в) 8 січня 1645 р.

168. У якому порядку були гетьманами у ХVІІІ ст. наступні діячі:

а) І.Скоропадський, І.Мазепа, Д.Апостол, наказний гетьман П.Полуботок, К.Розумовський

б) І.Мазепа, І.Скоропадський, наказний гетьман П.Полуботок, Д.Апостол, К.Розумовський

в) І.Мазепа, І.Скоропадський, наказний гетьман П.Полуботок, Д.Апостол, К.Розумовський

169. Що склало у ХVІІІ ст. основу господарства Лівобережної і Слобідської України:

а) Чумацтво

б) Промисловість

в) Сільське господарство

170. Хто став автором першої в Україні Конституції 1710 р

а) П.Дорошенко

б) Ю.Хмельницький

в) П.Орлик

171. Як називається пануюча держава, до складу якої входить залежна країна:

а) імперія

б) інкорпорація

в) кодифікація

172. Період «Руїни» тривав:

а) в середині ХVІІ ст.

б) 60-80 рр. ХVІІ ст.

в) 30-60 рр. ХVІІ ст.

173. Північна війна – це війна:

а) Росії та Польщі

б) Росії та Прусії

в) Росії та Швеції

174. Коли був відновлений титул гетьмана:

а) 1750 р.

б) 1752 р.

в) 1755 р.

175. Г Сковорода – це український:

а) видатний драматург

б) відомий художник

в) філософ і письменник

176. Північна війна почалася:

а) у 1700 р.

б) у 1703 р.

в) у 1708 р.

177. Де розгортався опришківський рух:

а) Правобережна Україна

б) Прикарпаття

в) Слобідська Україна

178. Як закінчилися для Туреччини чигиринські походи 1677-1678 рр.:

а) перемогою

б) перемир’ям

в) поразкою

179. Після смерті гетьмана Д.Апостола для управління Україною було створено:

а) Гетьманщину

б) Малоросійську колегію

в) Автономний край

1808. Вкажіть дату першого розділу Речі Посполитої:

а) 1772 р.

б) 1793 р.

в) 1795 р.

181. Договір 1686 р. між Росією та Польщею називався:

а) Зборівський

б) Віденський

в) «Вічний мир»

182. Хто став гетьманом козаків в еміграції:

а) П.Орлик

б) І.Скоропадський

в) А.Войнаровський

183. Коли було знищено Запорозьку Січ:

а) 1765 р.

б) 1775 р.

в) 1782 р

184. Бахчисарайське перемир’я було укладено між:

а) Росією і Польщею

б) Росією і Туреччиною

в) Росією і Туреччиною та Кримським ханством

185. Що означає слово «Коліївщина»:

а) переклад «біжи»

б) від слова «стріляти в ціль»

в) від слова «забити тварину»

186. Коли відбувалося козацько-селянське повстання під проводом Т.Федоровича (Трясила):

а) 1625 р.

б) 1630 р.

в) 1635 р.

187. Які частини України ввійшли до Росії за Андрусівським перемир’ям:

а) Правобережна Україна

б) Лівобережна Україна, Сіверщина

в) Слобожанщина

188. У якому році І.Мазепу було обрано гетьманом:

а) 1687 р.

б) 1678 р.

в) 1689 р.

189. Вкажіть дату другого поділу Речі Посполитої:

а) 1793 р.

б) 1795 р.

в) 1798 р.

190. Як називалося галузеве феодальне польське господарство, яке ґрунтувалося на експлуатації залежних селян:

г) хутір

д) статут

е) фільварок

191. Хто очолював Запорозьке товариство в період «Руїни»:

а) Іван Сірко

б) Семен Палій

в) П.Сагайдачний

192. Що означає слово «гайдамак»:

а) в перекладі «біжи»

б) в перекладі « стріляй в ціль»

в) в перекладі «забити тварину»

193. Коли було приєднано до Росії Крим:

а) 1774 р.

б) 1783 р.

в) 1787 р.

194. Як називалася держава утворена Б.Хмельницьким:

г) Україна

д) Велике князівство Руське

е) Українська козацька республіка

195. Вкажіть роки гетьманування І.Брюховецького:

а) 1663-1665 рр.

б) 1663-1668 рр.

в) 1665-1676 рр.

196. Коли було скасовано гетьманство в Україні:

а) 1764 р.

б) 1774 р.

в) 1775 р.

197. Хто очолив опришківський рух:

а) М.Залізняк

б) О.Довбуш

в) І.Гонта

198. Вкажіть роки гетьманування Д.Многогрішного:

а) 1672-1687 рр.

б) 1668-1672 рр.

в) 1667-1681 рр.

199. Остаточне закріпачення селян України сталося в :

а) 1775 р.

б) 1783 р.

в) 1789 р.

200. Вкажіть роки гетьманування П.Дорошенка:

а) 1667-1681 рр.

б) 1665-1676 рр.

в) 1663-1665 рр.

201. Як називалася перемир’я, укладена між Росією та Польщею у 1667 р.:

а) Андрусівське

б) Бахчисарайське

в) «Вічний мир»

202. Гетьманство в Україні було скасовано:

а) Петром І.

б) Єлизаветою

в) Катериною ІІ

203. Вкажіть дату третього поділу Речі Посполитої:

а) 1791 р.

б) 1793 р.

в) 1795 р.

204. Як називався період в історії України 60-80-х рр., що характеризувався міжусобицями гетьманів, турецько-татарськими нападами, скасуванням української державності збоку Росії:

а) «Руїна»

б) «Інкорпорація»

в) «Руйнування»

205. Яка з названих подій відбулася у 1775 р.

а) ліквідація Гетьманщини

б) відновлення кріпацтва

в) ліквідація Запорозької Січі

206. Які українські землі увійшли в Слобідську Україну:

а) Харківської, Сумської, півночі Донецької, Луганської областей

б) Харківської, Донецької, Луганської областей

в) Сумської, півночі Донецької, Луганської областей

207. Хто був останнім гетьманом України:

а) П.Калнишевський

б) К.Розумовський

в) граф М.Орлов

208. Після приходу до влади І.Мазепа підписав Росією:

а) Решетилівські статті

б) Коломацькі статті

в) Переяславські статті

209. Конституція П.Орлика проголошувала:

а) незалежність України від Польщі та Москви

б) автономія у складі Польщі

в) протекторат України від Швеції

210. Який договір узаконив поділ України на дві частини:

а) Андрусівська угода 1667 р.

б) «Вічний мир» 1686 р.

в) Переяславські статті 1659 р.

211. Вкажіть роки правління останнього гетьмана України К.Розумовського:

а) 1747-1764 рр.

б) 1750-1764 рр.

в) 1750-1775 рр.

212. Хто очолив Коліївщину 1768 р.:

а) М.Тесля

б) М.Залізняк

в) О.Довбуш

213. У другій половині ХVІІ ст. Гетьманщина :

а) зберігала автономний устрій

б) підпорядковувалася Росії

в) вела боротьбу за незалежність

214. Як називалося грандіозне народне повстання, яке спалахнуло в травні 1768 р. у Правобережній Україні:

а) опришківщина

б) гайдамацтво

в) Коліївщина

215. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі:

а) М.Суховій

б) П.Калнишевський

в) І.Самойлович

216. Як називалася територія Лівобережної України, яка після Андрусівського перемир’я увійшла до складу Росії:

а) Слобожанщина

б) Гетьманщина

в) Подніпров’я

217. Що таке «толока»:

а) використання общинних пасовищ та лісів

б) праця тиждень на місяць на бея, мурзу чи хана

в) державна рада Криму

218. Єдиним вищим навчальним закладом Російської імперії до середині ХVІІІ ст. була:

а) Києво-Могилянська академія

б) Харківська колегія

в) Переяславська академія

219. Вкажіть дати Північної війни:

а) 1702-1709 рр.

б) 1700-1721 рр.

в) 1708 -1718 рр.

220. Як називався стиль в архітектурі, мистецтві та літературі кінця ХVІ – середині ХVІІІ ст., поширений на території України:

а) класицизм

б) бароко

в) рококо

221. У 1657 р. Б.Хмельницький встановив:

г) спадкове гетьманство

д) республіканський устрій

е) посаду опікуна

222. Хто очолював другу Малоросійську колегію:

а) Вельяминов

б) К.Розумовський

в) П.Румьянцев

223. Яку назву отримала остання Запорозька Січ:

а) Олешківська

б) Нова

в) Чортомликська

224. У склад якої держави наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. входила Правобережна Україна:

а) Росії

б) Речі Посполитої

в) Туреччини

225. Яка з названих подій відбулася у 1709 р.:

а) приход до влади І.Мазепи

б) Полтавська битва

в) укладення Конституції України

226. Хто очолював першу Малоросійську колегію:

а) Вельяминов

б) Румянцев

в) Розумовський

227. Хто являється автором поеми «Енеїда»:

а) Ф.Прокопович

б) Г.Кониський

в) І.Котляревський

228. Що спричинило ослаблення та занепад Польщі у др. половині ХVІІІ ст.:

а) розмах антифеодальних виступів

б) позбавлення значної території України

в) війни Польщі з Туреччиною

229. Яка соціальна верства українського суспільства припинила своє існування у др. половині ХVІІІ ст.:

а) ремісники

б) селяни

в) козаки

230. М.Березовський – це відомий у ХVІІІ ст. український:

а) письменник

б) композитор

в) художник

231. Коли була заснована друга Малоросійська колегія:

а) 1764 р.

б) 1775 р.

в) 1783 р.

232. Які держави поділили у ХVІІІ ст. між собою землі Речі Посполитої:

а) Росія, Туреччина, Прусія

б) Туреччина, Прусія, Австрія

в) Росія, Прусія, Австрія

233. Д. Левицький – це відомий у ХVІІІ ст. український:

а) художник

б) скульптор

в) композитор

234. Центральний орган державного управління Російської держави у справах Лівобережної України у ХVІІІ ст.:

а) Українська колегія

б) Лівобережна колегія

в) Малоросійська колегія

235. Вкажіть події в хронологічній послідовності:

а) Андрусівське перемир’я, Бахчисарайське перемир’я, «Вічний мир»

б) «Вічний мир», Бахчисарайське перемир’я, Андрусівське перемир’я

в) Бахчисарайське перемир’я, «Вічний мир», Андрусівське перемир’я

236. Губернія – це адміністративна одиниця в Україні з кінця ХVІІІ ст.:

а) у складі Речі Посполитої

б) у складі Росії

в) у складі Туреччини

237. 1686 р укладання:

а) Коломацьких статей

б) Андрусівського перемир’я

в) «Вічного миру»

238. А. Венеціанов – це відомий у ХVІІІ ст. український:

а) художник

б) скульптор

в) композитор

239. В чому полягала колонізаторська політика Росії щодо українських земель:

а) створення колоній іноземців

б) поступова ліквідація автономії України

в) знищення Запорозької Січі

240. Остання Запорозька Січ існувала у :

а) 1711-1775 рр.

б) 1743-1775 рр.

в) 1734-1775 рр.

241. І. Григорович - Барський – відомий у ХVІІІ ст. український:

а) скульптор

б) художник

в) композитор

242. 1783 рік - це рік:

а) скасування кріпацтва на Правобережжі

б) введення кріпацтва на Лівобережжі

в) скасування української державності

243. Після смерті Б.Хмельницького гетьмани почали орієнтуватися в своїй політиці на:

а) козацьку голоту

б) козацьку старшину

в) селян

244. Роки правління наказного гетьмана П.Полуботка:

а) 1722-1724 рр.

б) 1727-1734 рр.

в) 1750-1764 рр.

245. Після ліквідації Запорозької Січі запорожці:

а) були знищені

б) були переселені

в) емігрували

246. Які українські землі були приєднані до Росії після російсько-турецьких війн др. половини ХVІІІ ст.:

а) Крим

б) Подоліє

в) Азов

247. До якої держави входила у др. половині ХУІІ ст. Закарпатська Україна:

а) Трансільванії

б) Молдавії

в) Польщі

248. Як розподілився адміністративний устрій України у складі Росії з 1796 р.:

а) Губернії – округа – сільські громади

б) Губернії – повіти - стани

в) Намісництва – округа – стани

249. 1795 рік – це рік:

а) скасування автономії України

б) третього поділу Речі Посполитої

в) введення кріпацтва на Лівобережжі

250. За яким договором Росія відмовлялася від допомоги Україні в боротьбі з Річчю Посполитою:

а) Гадяцьким

б) Слободищенським

в) Андрусівським

251. Хто був першим гетьманом Лівобережної України:

а) Д.Многогрішний

б) І.Брюховецький

в) І.Самойлович

252. Центром опришківського руху були:

а) Карпатські гори

б) Закарпаття

в) Галичина

253. Колонією якої держави у 1783 р. стало Кримське ханство:

а) Туреччини

б) Трансільванії

в) Росії

254. Хто на «Чорній раді» був обраний гетьманом Лівобережної України:

а) І.Брюховецький

б) І. Самойлович

в) Д.Многогрішний

255. Чигиринські походи 1674-1776 рр. - це походи:

а) козаків у Крим

б) російських військ на Правобережжя

в) турок і татар на Україну

256. Опікування розвитку мистецтва, науки й надання їм фінансової підтримки називається:

а) протекція

б) інкорпорація

в) меценатство

257. Що позначає слово «опришок»:

а) «гнати, чинити свавілля»

б) «порушник, ніщівник»

в) «бігти»

258. Коли відбулося повстання Коліївщини:

а) травень-січень 1768 р.

б) червень-серпень 1768 р.

в) липень 1768 р.

259. Яке положення входило в військову реформу 1862-1874 рр.:

а) перехід до рекрутства

б) перехід до загальної військової повинності

в) створення Військового банку

260. Коли був заснований Харківський університет:

а) 1805 р.

б) 1817 р.

в) 1824 р.

269. Назвіть ознаки, які характеризували початок промислового перевороту в Україні в першій половині ХІХ ст.:

а) перехід від ремісництва до мануфактури

б) поява вільнонайманої праці

в) скасування кріпацтва

261. Хто заснував бунтарський напрямок народництва:

а) П.Лавров

б) П.Ткачов

в) М.Бакунін

262. За проектом «Руської правди» декабристів майбутнє України зображалось як:

а) унітарна республіка з однопалатним парламентом у складі Російської імперії

б) конституційна монархія з федеративним устроєм за зразком США

в) незалежна демократична держава

263. Народна рада була створена:

а) 1872 р.

б) 1885 р.

в) 1894 р.

264. Метою масонських організацій пер. пол. ХІХ ст. стало:

а) об’єднання всіх народів світу в розумне суспільство

б) боротьба за незалежність України

в) об’єднання західних і східних українських земель

265. Масонська ложа «Любов до істини» існувала:

а) 1818-1819 рр.

б) 1818-1822 рр.

в) 1821-1822 рр.

266. Кого з визначних діячів Західної України називають «Тарасом Шевченком західноукраїнських земель»:

а) М.Шашкевич

б) І.Франко

в)Ю.Федькович

267. Вкажіть ознаку, що свідчила про розвиток ринкових відносин у сільському господарстві першої половини ХІХ ст.:

а) застосування традиційної сільськогосподарської техніки

б) розширення виробництва за рахунок розширення посівних площ

в) сільськогосподарська спеціалізація районів

268. Т.Шевченко був членом:

а) Південного товариства декабристів

б) масонської ложі «Любов до істини»

в) Кирило-Мефодіївського товариства

269. Перша українська політична партія РУРП була утворена:

а) 1880 р.

б) 1889 р.

в) 1890 р.

270. Коли була створена перша політична партія у Наддніпрянській Україні:

а) 1899 р.

б) 1900 р.

в) 1901 р.

271. Який документ др. половини ХІХ ст. забороняв друкування українською мовою духовної і навчальної літератури:

а) Емський указ

б) Київський заборонний указ

в) Валуєвський циркуляр

272. Які головні форми монополістичних об’єднань були утворенні в кінці ХІХ ст.:

а) кооперативи и корпорації

б) корпорації і синдикати

в) синдикати і трести

273. Коли відбулося повстання Чернігівського полку в Україні:

а) 1825 р.

б) 1826 р.

в) 1827 р.

274. Вкажіть ім’я композитора пісні «Ще не вмерла Україна»:

а) М.Маркович

б) С.Гулак - Артемовський

в) М.Вербицький

275. Назвіть ім’я поета, який написав забороненої до публікації пісні «Ще не вмерла Україна»:

а) Тарас Шевченко

б) Павло Чубинський

в) Іван Франко

276. Знайдіть вірне тлумачення: «визвольна боротьба 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях мала величезне значення тому що вона…»:

а) привела до повалення уряду Австрійської імперії К.Меттерніха і створення уряду з представників дворянства і ліберальної буржуазії

б) скасувала кріпацтво з збереженням значних пережитків феодалізму

в) відкрила шлях до розвитку товарно-грошових відносин на західноукраїнських землях

277. Який головний печатний орган громадівського руху 60-х років:

а) «Основа»

б) «Колокол»

в) «Поневолена Україна»

278. Якими загальнолюдськими цінностями простежувалася ідея в програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства:

а) православ’я , державність, слов’янство

б) свобода, рівність, братерство

в) християнство, федерація, братерство


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні джерела
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Безперебійні джерела живлення
 10. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 11. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
 12. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та можливі джерела покриття
Переглядів: 497

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ДЖЕРЕЛА | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.242 сек.