Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Баланс гумусу на полях сівозмін господарства, норми внесення органічних добрив на полях сівозмін

Для виконання даного пункту потрібно за підручником повторити тему «Походження, склад і властивості органічної речовини ґрунту. Гумусний стан ґрунту та заходи його регулювання. Визначення балансу гумусу в сівозмінах».

На основі даних про властивості ґрунтів та фактичну врожайність сільськогосподарських культур у господарстві (або згідно індивідуального завдання), використовуючи методику якісної оцінки ґрунтів, студент розраховує баланс гумусу на полях сівозміни (польової, ґрунтозахисної, кормової і т.д.) господарства.

Для визначення балансу гумусу експериментальним шляхом необхідно провести багаторічні дослідження. Саме з цієї причини його доволі важко здійснювати на практиці. Існує декілька розрахункових методів визначення балансу гумусу в ґрунті.

Студент для розрахунку балансу гумусу може скористатися поширеним в Україні методом Г.Я.Чесняка. За його методикою виділяють три типи балансу гумусу: бездефіцитний – коли втрати гумусу повністю компенсуються новоутвореним гумусом; позитивний – коли кількість новоутвореного гумусу перевищує його витрати на мінералізацію; від’ємний (дефіцитний) – коли витрати гумусу перевищують його новоутворену кількість.

Баланс гумусу розраховують для умов окремої сівозміни, користуючись формулою (2):

Бс =(SПк + SПг ): tр - SР: tр, (2)

де Бс – середньорічний баланс гумусу в ґрунті на одному гектарі за ротацію сівозміни, т/га;

к – сума новоутвореного гумусу під культурами за ротацію сівозміни за рахунок рослинних решток, т/га;

г – збільшення вмісту гумусу в ґрунті за ротацію сівозміни за рахунок органічних добрив (гною), т/га;

SР – сумарна кількість гумусу, який мінералізується під культурами за ротацію сівозміни, т/га;

tр – тривалість ротації, років.

 

При розрахунку кількості новоутвореного гумусу з рослинних решток культур (Пк) користуються коефіцієнтами гуміфікації, що показують долю сухої речовини решток, що перетворюються у гумус. Для цукрових та кормових буряків коефіцієнт гуміфікації становить 0,10; для озимої пшениці на зерно – 0,20; для люцерни, еспарцету та інших багаторічних трав – 0,25; для сухої речовини гною – 0,23 і т.д. (дод. 8).

Але спочатку необхідно визначити масу рослинних решток, що їх залишає після себе культура. Це роблять за допомогою рівняння регресії на основі врожаю основної продукції за формулою 3:

П1, 2…n=(х+х1) · Кг, (3)

Підставляючи замість «у» врожайність, отримуємо масу поверхневих і кореневих решток (х та х1), які потім додаємо і отримуємо загальну кількість рослинних решток після культури, а помноживши цю сумарну масу на відповідний коефіцієнт гуміфікації одержуємо масу новоутвореного гумусу після даної культури.

Рівняння регресії за сільськогосподарськими культурами подані в табл. 8.

 

Таблиця 8. Рівняння регресії для визначення маси рослинних решток

(за Г.Я.Чесняком, 1987)

Культура Рештки
поверхневі кореневі
Озима пшениця х=0,23у+13,5 х1=0,71у+10,0
Ярий ячмінь, яра пшениця х=0,29у+6,8 х1=0,54у+9,3
Овес х=0,19у+4,8 х1=0,42у+8,4
Просо, сорго х=0,50у+7,4 х1=0,57у+12,6
Кукурудза (зерно) х=0,20у+1,6 х1=0,83у+7,2
Кукурудза (силос), силосні х=0,006у+5,7 х1=0,10у+13,5
Горох, вика, соя х=0,12у+4,5 х1=0,36у+8,9
Соняшник х=0,41у+3,2 х1=1,16у+4,9
Цукрові та кормові буряки х=0,005у+2,8 х1=0,06у+5,7
Багаторічні трави (сіно) х=0,12у+5,9 х1=1,02у+4,7
Однорічні трави (сіно) х=0,12у+6,9 х1=0,5у+13,3
Картопля, овочі баштанні, гарбузи х=0,068у+0,5 х1=0,07у+8,9

*у – урожай основної продукції, ц/га.

 

Загальну кількість новоутвореного гумусу з рослинних решток за рахунок гуміфікації поверхневих та кореневих решток визначають додаванням відповідних показників за ротацію сівозміни (4):

к12+…+Пn, (4)

Накопичення гумусу за ротацію сівозміни за рахунок застосування органічних добрив (SПг) розраховують шляхом множення кількості сухої речовини гною, внесеного в ґрунт за ротацію, на коефіцієнт його гуміфікації. В гноєві на солом’яній підстилці вміст сухої речовини становить 25 %. Тому формула розрахунку буде мати такий вигляд (5):

Пг=Н · 0,25 · К, (5)

де Пг – накопичення гумусу в ґрунті за ротацію за рахунок внесення гною, т/га;

Н – кількість гною, внесеного за ротацію, т/га;

0,25 – коефіцієнт перерахунку гною на суху речовину;

К – коефіцієнт гуміфікації гною (0,23).

Кінцевий вид формули:

Пг = Н · 0,25 · 0,23=0,058·Н, (6)

Загальні витрати гумусу за ротацію сівозміни визначаються розмірами його мінералізації під окремими культурами. Під чорним паром мінералізація гумусу максимальна - 2т/га, під озимою пшеницею (на зерно) – 1,35, під цукровими буряками – 1,59, багаторічними травами (конюшина, еспарцет, люцерна) – 0,6 т/га.

Розрахунок новоутвореного гумусу від дії органічних добрив проводять лише для тих культур сівозміни, під які вони вносяться (2-3 поля на рік).

Формула для розрахунку витрат гумусу на мінералізацію (SР) з шару ґрунту, що містить коріння, за ротацію сівозміни має вигляд (7):

SР=Р12+….+Рn, (7)

Р1, Р2, Рn – кількість гумусу, що мінералізувався під культурами сівозміни (дод. 9).

Отримані дані розрахунку записують в таблицю 9.

Баланс гумусу визначають встановленням різниці між гумусом, що гуміфікувався, та гумусом, що мінералізувався під культурами сівозміни, користуючись формулою 2.

Враховуючи результати балансу гумусу на полях господарства та можливі зміни в структурі посівних площ і урожайності культур, студент шляхом розрахунку коректує норми (Нгн.) і місця внесення органічних добрив у сівозміні.

 

Таблиця 9. Баланс гумусу в ґрунтах ____________ сівозміни господарства

(назва господарства, район, область)

№ поля Культура сівозміни Площа під культурою, га Урожайність, ц/га (у) Кількість рослинних залишків, т/га Коефіцієнт гуміфікації рослинних залишків (Кг) Кількість внесених органічних добрив, т/га (Н) Утвори-лося гумусу за рахунок, т/га Кількість мінералізованого гумусу, т/га (Р) Баланс гумусу, + т/га (Бг)
поверхневі (х) кореневі (х1) всього рослинних залишків (Пк) органічних залишків (Пг)
1.                        
2.                        
                       
n                        
                ∑Н к г Бс

 

Визначення мінімальної норми гною на 1 га сівозмінної площі, що забезпечує бездефіцитний вміст гумусу , проводиться за формулою (8):

Нгн. = Н + Бс : 0,058, (8)

де Нгн. – мінімальна норма гною, що забезпечує бездефіцитний баланс гумусу, т/га (згідно плану удобрення в сівозміні);

Н – норма гною, що застосовується в сівозміні, т/га (∑Н під культурами сівозміни поділена на кількість полів у ротації);

Бс – баланс гумусу на 1 га сівозмінної площі, т/га;

0,058 – кількість гумусу, що утворилася з 1 т гною, т.

Для підтримання бездефіцитного балансу гумусу (для підтримання рівня родючості) на незрошуваних ґрунтах Степу рекомендована науковцями норма гною (насиченість) повинна становити 6-8 т/га, в Лісостепу - 8-12т/га, а в Поліссі – 12-16 т/га [7].

Провести аналіз отриманих даних. Зробити висновок про необхідність потреби додаткового внесення органічних добрив під культури сівозміни для забезпечення бездефіцитності балансу гумусу.

Для визначення дефіциту балансу гумусу (Дб) необхідно визначити різницю між Нг та Н (9):

Дб = Нг - Н, (9)

Враховуючи показники фактичного виробництва гною в господарстві, використовуючи відповідні рекомендації, студент шукає інші джерела та шляхи надходження органічної речовини в ґрунт (згідно п.2.3).

 


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 4. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 5. Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми
 6. Адміністративно-правові норми
 7. Адміністративно-правові норми
 8. Адміністративно-правові норми поділяють на види за різними критеріями.
 9. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 10. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 11. Анализ баланса предприятия
 12. Аналіз балансу комерційного банку
Переглядів: 3056

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Заходи по їх охороні та раціональному використанню й підвищенню родючості | Хімічна меліорація ґрунтів господарства. Шляхи забезпечення меліорантами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.