Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


В умовах різних облікових систем

Специфіка організації управлінського обліку

Предмет, метод і об‘єкти управлінського обліку.

Етапи розвитку управлінського обліку.

План лекційних питань

ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

 

 

1. Концептуальний зміст, завдання та функції управлінського обліку.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Залежно від функціональної позиції обліку в системі забезпечення ке-рівництва інформацією для прийняття ефективних рішень, а також зважаючи на рівень закритості облікових даних підприємства для зовнішніх споживачів, ви-діляють наступні ознаки класифікації моделей управлінського обліку:

за ступенем взаємозв‘язку фінансового та управлінського обліку;

за повнотою включення витрат до собівартості;

за ступенем нормування.

Інтегрована модель управлінського обліку передбачає збір інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, на базі вже існуючої на під-приємстві системи фінансового обліку.

Автономна модель управлінського обліку, зважаючи на конкуренцію та закритість певної інформації для зовнішніх користувачів, передбачає, що пара-лельно з існуючою на підприємстві системою збору і опрацювання інформації, представленої фінансовим обліком, створюється ще одна система фіксації та ін-терпретації інформації.

Система обліку повних витрат представлена традиційним для України обліком затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), яка передбачає поділ витрат на основні (витрати, які безпосередньо пов‘язані з виробничим процесом) і накладні (витрати, пов‘язані з організацією та управлінням виробництвом). Щомісяця накладні витрати списуються на вит-рати виробництва, внаслідок чого в обліку формується виробнича собівартість продукції, робіт, послуг. У зарубіжній практиці обліку повних витрат відпові-дає система „абсорпшен-костинг”.

Система обліку часткових витрат представлена традиційним для еконо-мічно розвинутих країн обліком затрат на виробництво і калькулювання собі-вартості продукції (робіт, послуг), яка передбачає розмежування затрат на змін-ні (розмір яких знаходиться у прямій залежності від збільшення обсягів вироб-ництва) та постійні (величина яких залишається незмінною). За системи обліку часткових витрат калькуляція собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг здійснюється на підставі змінних витрат, які без посеред-ньо пов‘язані зі створенням продукції. У зарубіжній практиці обліку часткових витрат відповідає система „директ-костинг”.

Система обліку фактичних витрат полягає у формуванні собівартості продукції і визначенні прибутку на основі фактичних витрат підприємства. При цьому облік фактичних витрат, зважаючи на класифікацію моделей управлін-ського обліку за повнотою включення витрат до собівартості (облік повних і часткових витрат), зумовлює існування двох підсистем: 1) „факт-абсорпшен-костинг”; 2) „факт-директ-костинг”.

Факт-абсорпшен-костинг передбачає калькулювання собівартості шля-хом додавання до фактичних виробничих витрат фактичних загальновиробни-чих витрат, внаслідок чого в системі обліку формується фактична виробнича собівартість продукції, робіт, послуг.

Факт-директ-костинг передбачає калькулювання собівартості на основі фактичних змінних виробничих та фактичних змінних загальновиробничих вит-рат, внаслідок чого в обліку формується фактична виробнича собівартість.

Облік нормативних (стандартних) витрат полягає у формуванні собівар-тості за нормативними витратами, які розробляються на кожному підприємстві залежно від його технологічних особливостей. Відхилення від нормативних ви-робничих витрат разом з адміністративними витратами і витратами на збут ста-новлять витрати звітного періоду і враховуються при визначенні прибутку. У світовій практиці така система називається „стандарт-кост”. Вона є інструмен-том контролю, що спрямований на управління прямими витратами виробництва. При цьому облік нормативних витрат, зважаючи на класифікацію моделей уп-равлінського обліку за повнотою включення витрат до собівартості (облік пов-них і часткових витрат), зумовлює існування двох підсистем: 1) „стандарт-аб-сорпшен-костинг”; 2) „стандарт-директ-костинг”.

Стандарт-абсорпшен-костинг передбачає калькулювання собівартості шляхом додавання до стандартних виробничих витрат стандартних загальнови-робничих витрат, внаслідок чого в системі обліку формується стандартна (нор-мативна) собівартість продукції, робіт, послуг.

Стандарт-директ-костинг передбачає калькулювання собівартості на ос-нові стандартних змінних виробничих та стандартних змінних загальновироб-ничих витрат, внаслідок чого формується стандартна (нормативна) собівартість.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 6. III етап. Системний підхід
 7. IV. Розподіл нервової системи
 8. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 9. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 10. IV. Філогенез кровоносної системи
 11. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 12. POS-системи
Переглядів: 766

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Залежність управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.