Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


При оприбуткуванні матеріалів на склад від постачальників

складається запис:

1. Дт 20 Кт 63.

2. Дт 15 Кт 64.

3. Дт 23 Кт 63.

4. Дт 24 Кт 68.

41. При списанні недостач матеріалів понад норми природного убутку на витрати підприємства складається проведення:

1. Дт 23 Кт 20.

2. Дт 94 Кт 20.

3. Дт 92 Кт 20.

4. Дт 93 Кт 39.

42. При нарахуванні зносу по інших необоротних матеріальних активах складається запис:

1. Дт 91 Кт 132.

2. Дт 23 Кт 132.

3. Дт 24 Кт 132.

4. Дт 11 Кт 132.

43. Стаття калькуляції "Прямі матеріальні витрати" і елемент операційних витрат "Матеріальні затрати":

1. Є тотожними поняттями.

2. Є повністю різними поняттями.

3. Калькуляційна стаття включає в себе економічний елемент.

4. Економічний елемент включає в себе калькуляційну статтю.

44. Витрати, що включаються в статтю калькуляції "Прямі матеріальні витрати" відносяться на собівартість продукції:

1. За прямою ознакою.

2. Через адміністративні витрати.

3. Через витрати на збут.

4. Через систему розподілу.

45. Витрати, пов'язані із транспортуванням запасів у покупців:

1. Включаються у первісну вартість запасів.

2. Не включаються у первісну вартість запасів.

3. Відносяться до витрат періоду.

4. Відносяться до витрат на збут.

 

46. Об'єкт обліку витрат і об'єкт калькулювання:

1. Є тотожними поняттями.

2. Є різними поняттями.

3. Об'єкти обліку включають об'єкти калькулювання.

4. Об'єкти калькулювання включають об'єкти обліку.

47. Проценти, заплачені за користування позиками, відносяться до:

1. Операційних витрат.

2. Фінансових витрат.

3. Інвестиційних витрат.

4. Надзвичайних витрат.

48. Залишкова вартість реалізованих основних засобів відноситься до:

1. Операційних витрат.

2. Фінансових витрат.

3. Інвестиційних витрат.

4. Надзвичайних витрат.

49. Видана матеріальна допомога працівникам відноситься до:

1. Операційних витрат.

2. Фінансових витрат.

3. Інвестиційних витрат.

4. Надзвичайних витрат.

 

50. Оплата послуг комерційних банків за розрахункове обслуговування належить до:

1. Витрат фінансової діяльності.

2. Загальновиробничих витрат.

3. Адміністративних витрат.

4. Інших витрат.

 

51. Витрати на проведення ремонтів понад 10 % балансової вартості груп основних засобів на початок року:

1. Включаються до складу собівартості продукції.

2. Не включаються до складу собівартості продукції.

3. Збільшують балансову вартість груп основних засобів.

4. Не включаються до складу собівартості продукції, а збільшують балансову вартість груп основних засобів.

 

52. Втрати від простоїв не з вини стихійних лих при відсутності винних осіб належать до витрат:

1. Загальновиробничих.

2. Адміністративних.

3. На збут.

4. Надзвичайної діяльності.

53. На якому рахунку ведеться синтетичний облік витрат з експлуатації будівельної техніки:

1. 92 “Адміністративні витрати”.

2. 23 “Виробництво”.

3. 91 “Загальновиробничі витрати”.

4. 93 “Витрати на збут”.

54. Які Ви знаєте бази розподілу між об'єктами будівництва витрат з експлуатації будівельної техніки:

1. Пропорційно до матеріальних затрат.

2. Пропорційно до загальновиробничих витрат.

3. Пропорційно до відпрацьованого часу, обсягів виконаних робіт.

4. Пропорційно до адміністративних витрат.

55. При нарахуванні основної зарплати працівникам, зайнятих експлуатацією і наладкою виробничого устаткування, складається запис:

1. Дт 911 Кт 66.

2. Дт 92 Кт 66.

3. Дт 66 Кт 911.

4. Дт 66 Кт 92.

 

56. Однорідні за складом витрати, які мають єдиний економічний зміст називаються:

1. Загальними.

2. Елементними.

3. Комплексними.

4. На одиницю продукції.

 

 

57. Витрати непродуктивного характеру мають місце у складі витрат:

1. Загальновиробничих.

2. Адміністративних.

3. На збут.

4. Усі відповіді вірні.

58. При нарахуванні амортизації виробничого устаткування складається запис:

1. Дт911 Кт13.

2. Дт 92 Кт13.

3. Дт13 Кт911.

4. Дт13 Кт92.

59. При списанні фактичної собівартості реалізованої готової продукції складається запис:

1. Дт901 Кт26.

2. Дт 903 Кт 94.

3. Дт902 Кт92.

4. Дт94 Кт903.

60. Куди відноситься основна заробітна плата бригадирів і майстрів, які працюють в складі бригади:

1. В калькуляційну статтю "Інші прямі витрати".

2. В калькуляційну статтю "Прямі витрати на оплату праці".

3. До загальновиробничих витрат.

4. До адміністративних витрат.

 

61. Заробітна плата працівників за тарифами - це:

1. Заробітна плата за виконану роботу.

2. Заробітна плата працівників адміністрації.

3. Добуток відпрацьованого часу працівниками на їх тарифну ставку, яка залежить від розряду.

4. Додаткова заробітна плата працівників.

62. Основними первинними документами з обліку заробітної плати є:

1. Вимога, лімітно-забірна карта, накладна.

2. Прибутковий ордер, прибутковий касовий ордер.

3. Видатковий касовий ордер, платіжна відомість.

4. Наряд, акордний наряд, табель-розрахунок.

63. Регістром аналітичного обліку розподілу заробітної плати між об'єктами затрат є:

1. Розрахункова відомість.

2. Розрахунково-платіжна відомість.

3. Розробна таблиця № 2.

4. Розробна таблиця № 5.

64. При нарахуванні зарплати начальнику цеху складається запис:

1. Дт231 Кт66.

2. Дт 912 Кт66.

3. Дт 92 Кт66.

4. Дт 93 Кт66.

65. При нарахуванні зарплати робітникам за виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг складається запис:

1. Дт 231 Кт66.

2. Дт 912 Кт66.

3. Дт 92 Кт66.

4. Дт66 Кт912.

66. Загальновиробничі витрати основного виробництва розподіляються між об'єктами обліку затрат пропорційно до:

1. Витрат з експлуатації виробничого устаткування.

2. Основної заробітної плати адміністрації.

3. Основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв.

4. Суми прямих витрат в розрізі об'єктів обліку затрат.

67. Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв розподіляються між видами допоміжних виробництв пропорційно до:

1. Витрат з експлуатації виробничого устаткування.

2. Основної заробітної плати адміністрації.

3. Основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв.

4. Суми прямих витрат в розрізі об'єктів обліку затрат.

68. При виявленні браку в основному виробництві складається запис:

1. Дт24 Кт23.

2. Дт23 Кт24.

3. Дт94 Кт24.

4. Дт84 Кт24.

69. При списанні втрат від браку складається запис:

1. Дт24 Кт23.

2. Дт24 Кт79.

3. Дт79 Кт24.

4. Дт23 Кт24.

70. При нарахуванні зарплати за час простою внаслідок стихійного лиха складається запис:

1. Дт23 Кт66.

2. Дт91 Кт66.

3. Дт 92 Кт66.

4. Дт 99 Кт66.

71. При нарахуванні зарплати за час простою, пов'язаного з відсутністю фронту робіт складається запис:

1. Дт 23 Кт66.

2. Дт91 Кт66.

3. Дт 92 Кт66.

4. Дт99 Кт66.

72. Витрати інвестиційної діяльності відображаються на рахунку:

1. 92 “Адміністративні витрати”.

2. 93 “Витрати на збут”.

3. 95 “Фінансові витрати”.

4. 97 “Інші витрати”.

73. Доходи від інвестиційної діяльності відображаються на рахунку:

1. 70 “Доходи від реалізації”.

2. 71 “Інший операційний дохід”.

3. 72 “Дохід від участі в капіталі”.

4. 74 “Інші доходи”.

74. Доходи від фінансової діяльності відображаються на рахунку:

1. 70 “Доходи від реалізації”.

2. 71 “Інший операційний дохід”.

3. 72 “Дохід від участі в капіталі”.

4. 73 “Інші фінансові доходи”.

75. Втрати від фінансової діяльності відображаються на рахунку:

1. 91 “Загальновиробничі витрати”.

2. 92 “Адміністративні витрати”.

3. 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

4. 95. “Фінансові витрати”.

76. Проценти за користування короткотерміновими позиками банку є витратами:

1. Основної діяльності.

2. Фінансової діяльності.

3. Надзвичайної діяльності.

4. Інвестиційної діяльності.

 

77. Витрати на сплату відсотків за фінансову оренду (лізинг) належать до:

1. Інших операційних.

2. Фінансових.

3. Інших.

4. Загальновиробничих.

78. Методами обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є:

1. Позамовний, попроцесний, попередільний, нормативний.

2. Подетальний, інформаційний, простий, калькуляційний.

3. Позамовний, напівфабрикатний, безнапівфабрикатний, нормативний.

4. Простий, нормативний, напівфабрикатний, безнапівфабрикатний.

 

79. Витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів – це:

1. Поточні фінансові інвестиції.

2. Довгострокові фінансові інвестиції.

3. Капітальні інвестиції.

4. Витрати фінансової діяльності.

 

80. Відокремлений облік змін норм передбачає:

1. Позамовний метод.

2. Попроцесний метод.

3. Нормативний метод.

4. Попередільний метод.

81. Відхилення від норм витрачання матеріалів оформляється:

1. Прибутковим ордером.

2. Накладною.

3. Вимогою.

4. Вимогою з сигнальною смужкою.

82. Зміна норм при нормативному методі оформляється:

1. Накладною.

2. Наказом.

3. Повідомленням.

4. Вимогою.

83. Маржинальний дохід - це:

1. Різниця між виручкою і постійними витратами.

2. Різниця між виручкою і змінними витратами.

3. Різниця між виручкою і витратами на збут.

4. Різниця між виручкою і витратами.

84. Критична точка обсягу виробництва - це:

1. Точка, нижче якої виробництво є збитковим.

2. Точка, вище якої виробництво є збитковим.

3. Оптимальний обсяг випуску продукції.

4. Мінімальний обсяг випуску продукції.

85. В основу системи обліку "директ-костінг" покладена класифікація витрат в залежності:

1. Від обсягу виробництва.

2. Від виду виробництва.

3. Від часу виникнення.

4. Від структури.

86. Система обліку і управління "стандарт-кост" передбачає:

1. Відокремлений облік затрат за стандартами і відхилень від стандартів.

2. Відокремлений облік затрат за стандартами, відхилень від стандартів і змін стандартів.

3. Відокремлений облік затрат за стандартами і змін стандартів.

4. Відокремлений облік затрат за стандартами.

 

87. В основу нормативного методу обліку затрат покладені:

1. Система обліку і управління "директ-костінг".

2. Система обліку і управління "стандарт-кост".

3. Система обліку і управління "абзорпшен-костінг";

4. Системи обліку і управління "директ-костінг" і "стандарт-кост".

88. В основу системи обліку і управління "стандарт-кост" покладені:

1. Системи нормування праці Тейлора, Гільберта та Емерсона.

2. Нормативний метод обліку затрат.

3. Позамовний метод обліку затрат.

4. Простий метод обліку затрат.

89. Основоположником нормативного методу обліку затрат і управління вважають:

1. М.Х. Жебрака.

2. Д.Ч. Гаррісона.

3. А.Ш. Маргуліса.

4. О.С. Нарінського.

90. Трансфертна ціна - це:

1. Ціна для розрахунків між структурними підрозділами підприємства.

2. Ціна продажу товарів (робіт, послуг).

3. Ціна придбання товарів (робіт, послуг).

4. Ціна для розрахунків з іноземними постачальниками.

91. Трансфертна ціна може виступати у вигляді:

1. Фактичної собівартості, ринкової ціни, договірної ціни.

2. Початкової вартості, фактичної собівартості, інвентарної вартості.

3. Початкової собівартості, договірної ціни, фактичної собівартості.

4. Інвентарної вартості, договірної ціни, фактичної собівартості.

92. Поділ витрат на постійні, змінні і умовно-постійні відноситься до класифікації витрат:

1. Для визначення собівартості запасів і готової продукції.

2. Для прийняття рішень і планування.

3. Для контролю і регулювання.

4. Для визначення собівартості запасів і готової продукції та для контролю і регулювання.

93. При наданні послуг одного структурного підрозділу підприємства іншому складається запис:

1. Дт91 Кт91.

2. Дт93 Кт93.

3. Дт23 Кт23.

4. Дт94 Кт94.

94. Адміністративні витрати промислових підприємств є витратами:

1. Що включаються в собівартість продукції.

2. Витратами періоду.

3. Що покриваються за рахунок чистого прибутку.

4. Що покриваються за рахунок дивідендів.

95. Витрати на збут є витратами:

1. Що включаються в собівартість продукції.

2. Витратами періоду.

3. Що покриваються за рахунок чистого прибутку.

4. Що покриваються за рахунок дивідендів.

96. Заробітна плата робітників основного виробництва є витратами:

1. Що контролюються виконавцями робіт.

2. Що не контролюються виконавцями робіт.

3. Що контролюються замовниками.

4. Що контролюються постачальниками.

97. Негативна курсова різниця по неопераційних операціях є:

1. Фінансовими витратами.

2. Іншими витратами.

3. Надзвичайними витратами.

4. Операційними витратами.


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. III Етап: Складання карти ризиків авіакомпанії й ранжирування виявлених ризиків
 7. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 8. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 9. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 10. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 11. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 12. Part A. Зовсім нескладний eтикет.етикет.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відрахування в Пенсійний фонд відносяться до економічного | Позитивна курсова різниця по заборгованості за реалізовані необоротні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.