Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методика оцінювання досягнень студентів з курсу «Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ»

1) максимально можлива кількість балів, отриманих студентами під час поточного тестування з курсу ТМВР – 100 балів,

з них:

- міні контрольна робота на лекціях – 7 контрольних робіт х 5 балів максимально = 35 балів;

- робота на семінарсько-практичних заняттях – 7 занять х 5 балів максимально = 35 балів;

- виконання завдань з самостійної роботи – 5 завдань х 2 бали = 10 балів (максимально);

2) підсумковий (модульний) тест (10 питань, кожна вірна відповідь на які дорівнює 1 бал). Тобто максимально можлива кількість балів за підсумковий тест – 10 балів.

3) Додаткові бали:

- написання реферату й виступ з висвітленням його основних положень – 5 балів;

- участь у студентських конференціях —10 балів;

- публікація тез доповіді — 10 балів.

4) Розподіл балів:

Оцінка за шкалою ECTS Визначення Оцінка за національною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою
A ВІДМІННО — відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ — вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ — в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО — непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО — необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

Бажаємо Вам, шановні студенти, успіхів у засвоєнні дисципліни “Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ”!


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1

Тема 1. Виховання як педагогічне явище

Мета:сформувати у студентів уявлення про історичні етапи розвитку педагогіки і теорії виховання як складника педагогічної науки, знання щодо предмету, завдань, основних категорій дисципліни, сутності виховного процесу, його ролі та місця у процесі формування особистості, характерних особливостей виховання в ПТНЗ.

План

1.1 Виховання як категорія педагогіки.

1.2 Фактори розвитку особистості.

1.3 Виховний процес: сутність, роль та місце у процесі формування особистості.

1.4 Характерні особливості виховання в ПТНЗ.

1.5 Сучасні проблеми виховання (самостійно).

 

1.1 Педагогіка – наука про виховання, навчання і освіту підростаючого покоління. атеорія виховання – одна з її галузей. Предмет теорії виховання: закономірності, принципи, цілі, зміст, форми, методи, засоби, оптимальні умови виховання у різних видах діяльності та спілкування.

Основні категорії:

виховання: передача і організація засвоєння накопиченого людством соціально-історичного досвіду, його духовної культури (у широкому розумінні);педагогічно цілеспрямована організація діяльності і спілкування, яка сприяє формуванню у вихованців спроектованих цінностей, світогляду, якостей, рис характеру, поведінки тощо (як педагогічна категорія);

– особистість – специфічна суспільна особливість людини, пов'язана з засвоєнням матеріального і духовного досвіду, накопиченого людством;

– індивідуальність – характеризує несхожість, своєрідність, відмінність однієї людини, особистості від іншої;

– формування – процес і результат цілеспрямованих (виховання) і стихійних впливів соціальної дійсності на особистість;

– соціалізація – процес засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм, установ, властивих суспільству, соціальним групам, до яких він належить;

– індивідуальний розвиток – зовнішні і внутрішні, кількісні і якісні зміни, які характеризують рух людської істоти від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності (від незнання – до знання; від копіювання – до оригінальної творчої роботи тощо).

1.2. Фактори розвитку особистості, які знаходяться в діалектичній єдності, взаємодії, взаємовпливі:

спадковість передбачає відтворення в нащадках біологічної схожості з батьками: фізіологічної (форми тіла, зріст, колір очей, волосся тощо); особливостей нервової системи, хвороб, патологічних явищ; певних задатків. Їх розвиток, формування залежать від сприятливих або несприятливих умов;

середовище – це оточення особистості, яке зводиться до трьох груп: макрофактори (суспільство, держава, планета, космос); мезафактори (етнокультурні умови, тип поселення, де живе і розвивається людина); мікрофактори (сім'я, навчальні заклади, групи ровесників, ЗМІ);

– активність властивість особистості, якісна її характеристика, що передбачає вибіркове внутрішнє ставлення до різних зовнішніх умов і впливів;

виховання як педагогічно цілеспрямовано організовані різноманітні види діяльності (навчально-пізнавальна, трудова, ігрова, суспільна тощо) і спілкування.

1.3 Виховний процес – це цілеспрямоване формування особистості; спеціально організована, керована і контрольована взаємодія вихователів і вихованців, що має кінцевою своєю метою формування особистості, потрібної та корисної суспільству; сукупність дій вихователя і вихованця у процесі їх діяльності й спілкування, що забезпечує взаємодію індивіда з оточуючим світом, формування його ставлень до дійсності (до себе, людей, сім'ї, праці, держави, природи, світу речей тощо.)

Особливості виховного процесу:

цілеспрямованість;

багатофакторність;

довготривалість і безперервність;

комплексність;

варіативність (неоднозначність);

невизначеність результатів виховання;

двобічний характер.

1.4. Характерні особливості виховання в ПТНЗ:

особливості контингенту учнів;

– виховання часто пов’язане з перевихованням;

– учні досить тривалий час піддаються цілеспрямованому педагогічному впливу;

– характер діяльності – навчально-виробнича (необхідність формування правил і норм поведінки у виробничій сфері);

– значний виховний вплив трудового колективу.

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. I. Аналіз контрольної роботи.
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II. Мета вивчення курсу.
 6. II. ПРОГРАМА КУРСУ
 7. II. Самостійна робота студентів.
 8. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 10. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 11. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 12. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тематика курсу та норми затрат часу | Лекція 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.