Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тематика курсу та норми затрат часу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ дисципліни

“ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПТНЗ”

Затверджено
Науково-методичною радою
Української інженерно-педагогічної академії
Протокол № 4 від 26.02.2009

Харків 2009


УДК 37.01

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ” для студентів усіх інженерно-педагогічних спеціальностей / Васильєва М.П., Акімова О.М., Дацун Г.О., Лисенко С.А. – Харків: УІПА, 2009. – 65 с.

 

 

Даний навчальний матеріал рекомендується для використання у процесі проведення лекційних, семінарсько-практичних занять і організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів усіх інженерно-педагогічних спеціальностей при вивченні дисципліни “Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ”.

 

Рецензент: д. пед. наук, проф. Гриньова В. М.

Затверджено кафедрою
філософії і освітніх технологій
Протокол № 6 від 15.01.2009

  © Васильєва М. П., Акімова О. М., Дацун Г.О., Лисенко С. А., 2009

Зміст

ВСТУП 4

Лекція 1 8

Лекція 2 9

Лекція 3 10

Лекція 4 11

Лекція 5 12

Лекція 6 14

Лекція 7 16

Семінарсько-практичне заняття № 1 19

Семінарсько-практичне заняття № 2 25

Семінарсько-практичне заняття № 3 31

Семінарсько-практичне заняття № 4 35

Семінарсько-практичне заняття № 5 40

Семінарсько-практичне заняття № 6 44

Семінарсько-практичне заняття № 7. 48

Теми для самостійного ознайомлення 51

Питання для підготовки до іспиту 52

Додаток 1. 54

Додаток 2. 62

 

 

 


ВСТУП

Сучасні стратегічні і тактичні завдання вищої інженерно-педагогічної освіти вимагають формування професійної компетентності фахівців професійно-технічної освітньої системи. Значною мірою це залежить від їх педагогічної підготовки з дисципліни “Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ”, що передбачає активізацію пізнавальної діяльності студентів на лекційних, семінарсько-практичних заняттях і у процесі самопідготовки. У зв’язку з цим методичні вказівки щодо вивчення курсу орієнтують студентів на освоєння теоретичної та практичної підготовки з виховної діяльності.

У результаті засвоєння теоретичного складника дисципліни студенти повинні знати:сутність процесу виховання; характеристику суб’єкта виховного процесу; принципи та методи виховної роботи; класифікацію форм виховної роботи; традиційні та авторські виховні системи; мету професійного виховання, методику індивідуальної роботи з учнями; основні характеристики колективу; етапи та шляхи формування колективу; сутність та мету самоуправління; вплив сімейного виховання на розвиток особистості; шляхи формування здорового способу життя учнів; самовиховання.

Формуються ці знання в результаті навчальної діяльності на лекційних заняттях та під час самостійного вивчення тематики курсу (див. табл. 1).

Таблиця 1

Тематика курсу та норми затрат часу

(теоретична підготовка)

 

Зміст     Обсяг лекційних занять (год.) Обсяг самостійної роботи (год.)
ДФ* ЗФ* ДФ ЗФ
Модуль І. Теоретичні аспекти виховної роботи
1. Виховання як педагогічне явище. Виховання як категорія педагогіки. Фактори розвитку особистості. Виховний процес: сутність, роль та місце у процесі формування особистості. Характерні особливості виховання в ПТНЗ. Сучасні проблеми виховання   0,5
2. Виховний процес: закономірності, принципи, етапи виховного процесу. Закономірності виховного процесу. Характеристика принципів виховання. Вихованість як критерій результативності виховного процесу. Етапи процесу виховання.  
3. Методи виховання. Характеристика методу й прийому виховання. Класифікація методів виховання. Фактори, що визначають вибір методів виховання. 0,5
Зміст і форми виховання особистості. Сучасні ідеї щодо змісту виховання особистості. Зміст виховання як система. Характеристика компонентів змісту виховання. Умови ефективності виховання. Форми виховання в ПТНЗ як зовнішнє вираження виховного процесу 0,5
5. Виховні системи та школи. Сутність та етапи становлення виховних систем - - 3,5
Модуль ІІ. Методичні аспекти виховної роботи
6. Робота вихователя з батьками учнів ПТНЗ. Сім’я як чинник виховання. Зміст виховання у сім’ї. Методи виховання у сім’ї. Педагогічні умови успішного сімейного виховання. Педагогічна підтримка сім’ї з боку вихователів ПТНЗ. 0,5
7. Колектив як чинник виховання Поняття «колектив» і його значення. Види і структура колективу. Динаміка розвитку колективу. Шляхи згуртування колективу. Педагогічне керівництво колективом. 0,5
8. Система діяльності інженера-педагога Система виховної роботи ПТНЗ. Структура системи діяльності педагога-вихователя ПТНЗ 3,5
9. Мистецтво і технологія виховання Поняття “технологія виховання”. Особливості технології виховного процесу. Виховна справа як вид організації колективної діяльності. Характеристика етапів виховної справи. 0,5
  Усього

У дані методичні вказівки включено стислий конспект лекцій, зміст якого кожен студент має доповнити шляхом вивчення рекомендованої навчальної літератури, педагогічних творів та інших джерел.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти: визначати мету виховного заходу; вибирати методи та форми виховної роботи; вміти реалізовувати особистісно-орієнтований підхід в індивідуальній роботі з учнями; застосовувати різноманіття педагогічних систем у виховній практиці; впроваджувати інноваційні методи виховання; здійснювати роботу з батьками учнів; розробляти виховні заходи.

На практичних заняттях та методами самонавчання студенти мають сформувати наступні навички: застосування отриманих знань у виховному процесі; адаптації виховних методик до обставин, що виникають; організації виховної роботи; вирішення педагогічних ситуацій; удосконалення педагогічної майстерності у виховній роботі.

Студенти також повинні були мати міцні навички комплексного характеру, а саме:

– на підставі знань щодо виховних технологій, що використовуються в ПТНЗ, здійснювати виховний процес в ПТНЗ; враховувати педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників у виховному процесі; формувати й реалізовувати зміст виховання в ПТНЗ; здійснювати виховну роботу в дозвільній діяльності учнів ПТНЗ;

– на підставі знань про фактори, що зумовлюють ефективність виховного процесу в ПТНЗ, здійснювати управління виховним процесом в ПТНЗ.

Орієнтиром для засвоєння практичної складової курсу може бути план семінарсько-практичних занять (див. табл. 2).

Таблиця 2

План семінарсько-практичних занять з курсу

 

Пор. № Зміст Обсяг занять (год.)
ДФ ЗФ
Модуль І. Теоретичні аспекти виховної роботи
1. Виховання як педагогічне явище. Методи педагогічного вивчення особистості. Педагогічне спостереження в практиці інженера-педагога 0,5
2. Закономірності, принципи, етапи виховного процесу. Планування виховної роботи в навчальній групі в ПТНЗ. 0,5
3. Методи виховання. Методи виховної роботи в ПТНЗ. 0,5
4. Зміст і форми виховання особистості 0,5
Модуль ІІ. Методичні аспекти виховної роботи
5. Методика роботи вихователя з батьками учнів ПТНЗ 0,5
6. Колектив як чинник виховання. Методи згуртування учнівського колективу.
7. Технологія у виховному процесі. Колективні творчі справи 0,5
Усього

Примітка. Позначка “ДФ” у таблицях 1 і 2 означає “денна форма навчання”, а “ЗФ” – “заочна форма навчання”.


Читайте також:

 1. II. Мета вивчення курсу.
 2. II. ПРОГРАМА КУРСУ
 3. Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми
 4. Адміністративно-правові норми
 5. Адміністративно-правові норми
 6. Адміністративно-правові норми поділяють на види за різними критеріями.
 7. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 8. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 9. Актуальність курсу історіософії історії України
 10. Актуальність курсу «Історіософія історії України».
 11. Анализ прямых и косвенных затрат
 12. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Чистий прибуток при реалізації 500 дверей марки Д-1; 1000 дверей марки Д-2; 900 дверей марки Д-3. | Методика оцінювання досягнень студентів з курсу «Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.