Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Актуальність курсу «Історіософія історії України».

Поняття, об’єкт і предмет, мета курсу «Історіософія історії України».

План

Лекція № 1. Історіософія історії України: вступ до лекційного курсу

Початкової школи з українською мовою навчання

Типовий навчальний план

Додаток 2

Додаток 1

до наказу МОН

від 10.06.2011___ № _572_

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  
    Разом  
Мови і літератури Українська мова  
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова  
Математика Математика  
Природознавство Природознавство  
Суспільствознавство Я у світі - -  
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво  
   
 
Технології Трудове навчання  
Сходинки до інформатики -  
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я  
Фізична культура **  
Усього   18+3 20+3 21+3 21+3 80+12  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

(2 год.)

3. Історіософія історії України в системі світоглядних форм пізнання історичного процесу і комплексі гуманітарних дисциплін.

 

 

Література:

І. Обов’язкова:

Бойченко І. В. Філософія історії: підручник / І. В. Бойченко. – К.: Знання, 2000. – 724 с.

Бондаренко Геннадій. Історичне пізнання: питання теорії і практики / Геннадій Бондаренко. – Луцьк: РВВ Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – 189 с.

Новикова Л. И. Русская философия истории: курс лекцій / Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. – 2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 399 с.

Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVІІ – ХХ століть / В. А. Потульницький. – К. : Либідь, 2002. – 480 с.

Удод О. А. Україна: філософія історії / О. А. Удод. – К.: Генеза, 2003. – 120 с.

Философия истории: уч. пособие / под ред. проф. А. С. Панарина. – М.: Гардарики, 1999. – 432 с.

Ящук Т. І. Філософія історії: курс лекцій / Т. І. Ящук. – К.: Либідь, 2004. – 536 с.

 

ІІ. Рекомендована:

Блок Марк. Апология истории или ремесло історика / Марк Блок. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

Грицак Ярослав. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Ярослав Грицак. – К.: Генеза, 1996. – С. 3 – 15.

Вжосек Войцех. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення / Войцех Вжосек. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 294 с.

Дашкевич Ярослав. Постмодернізм та українська історична наука / Ярослав Дашкевич // Пам’ять століть. – 2000. -- № 4.

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія / Л. Зашкільняк. – Л.: ПАІС, 2007. – 312 с.

Кінан Едвард. Російські історичні міфи / Едвард Кінан. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

Клименюк Олександр. Методологія та методи наукового дослідження / Олександр Клименюк. – К.: Міленіум, 2005. – 186 с.

Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Райнгарт Козеллек. – К.: Дух і літера, 2006. – 436 с.

Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (Лекція, прочитана в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р.) / Ліна Костенко // Українське слово: в 4 кн. – Кн. 4. – К., 2001.

Колесник І. І. Українська історіографія ХУІІІ – початок ХХ століття: навч. Посібник / І. І. Колесник. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.

Лукінюк Михайло. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с.

Потульницький В. А. Українська та світова історична наука: рефлексії на межі століть / В. А. Потульницький // УІЖ. – 2000. – № 1. – С. 3 – 20; № 2. – С. 27 – 47; № 3. – С. 22 – 44; № 4. – С. 20 – 37.

Рюзен Йорн. Нові шляхи історичного мислення / Йорн Рюзен. - Львів: Літопис, 2010. – 358 с.

Сарбей Віталій. «Українське відродження» і «Українське ХІХ століття» як концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХУІІІ – початку ХХ ст. / Віталій Сарбей // Осягнення історії. – Острог; Нью-Йорк: Острозька академія; Українське історичне товариство, 1999. – С. 443 – 451.

Світленко С. І. Українська інтелігенція ХІХ ст. і західноєвропейські інтелектуальні впливи / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Вип. 7. – Д.: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 2009. – С. 42 – 62.

Світленко С. І. Українська історична свідомість в контексті етнонаціонального поступу / С. І. Світленко // Світленко С. І. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – Д. : Герда, 2007. – С. 117 – 129.

Таран Л. В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки / Л. В. таран // УІЖ. – 1998. – № 5; 1999. – № 1. – С. 85 – 91.

Яковенко Наталія. Вступ до історії / Наталя Яковенко – К.: Критика, 2007. – 376 с.

Мінілексікон:

Філософія історії України як галузь пізнання; об’єкт філософії історії України; предмет філософії історії України; актуальність філософії історії України; філософія історії України як світоглядна форма пізнання історичного процесу.

 

 

Текст лекції:

1. Поняття, об’єкт і предмет,

мета курсу «Історіософія історії України»

 

Історіософія, як і в цілому філософія історії, є особливою, світоглядною формою наукового осягнення історичного процесу. Історіософія – це матеріальна філософія історії. В ній відбивається історична реальність як сукупність історичних персоналій, подій, явищ, що структуризуються в комплекс галузей життя людської спільноти: етнонаціонального, соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного, церковно-релігійного, історико-психологічного тощо.В історіософії як теоретичній дисципліні досягається вищий ступінь осмислення й узагальнення історичного знання.


Читайте також:

 1. II. Мета вивчення курсу.
 2. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 5. Актуальність дослідження
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Актуальність курсу історіософії історії України
 8. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 9. Актуальність проблеми.
 10. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 11. Актуальність теми
Переглядів: 825

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток 1 | Актуальність курсу історіософії історії України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.