Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Актуальність дослідження

Актуальність теми — обов'язкова вимога до буд»-якої дисертації, перший критерій, за яким здійснюється її екс­пертиза офіційними опонентами, провідною установою, органі­зацією, де виконана робота, а також членами спеціалізованої вченої ради.

Тому цілком природно, що вступ до дисертації має почи­натися з обґрунтування актуальності теми. В цій частині вступу через критичний аналіз та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтову­ють актуальність та доцільність роботи для розвитку відпо­відної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Актуальність (лат. actualis — дієвість) теми — це важ­ливість, суттєве значення, відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери діяль­ності. Вона характеризує співвідношення між тим, що з да­ної проблеми вже відомо і що досліджується здобувачем уперше, і свідчить про те, для якої галузі науки чи виробниц­тва мають цінність наукові результати дисертації.

Актуальність дослідження — це складова вступу до ди­сертації та автореферату, невід'ємний елемент пояснюваль­ної записки до вибору і затвердження теми дослідження.

Обґрунтування актуальності вибраної теми дисертації як кваліфікаційної роботи свідчить про те, як автор уміє вибра­ти важливу для теорії і практики тему, як розуміє й оцінює її щодо сучасної і соціальної значущості. Актуальність теми характеризує наукову зрілість і професійну підготовленість здобувача.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах однієї сторінки коротко викласти:

• сутність проблеми дослідження;

• соціальну значущість проблеми дослідження, вирішен­ня якої має важливе народногосподарське та соціально-куль­турне значення в умовах України;

• суттєве значення для подальшого розвитку відповід­ної галузі науки чи виробництва; теорії і практики.

• значення для створення нових напрямів певної галузі науки;

• вирішення конкретних часткових питань, які сприя­ють якісним змінам у науці чи виробництві;

• доцільність роботи, її відмінність в порівнянні з відо­мими розв'язаннями проблеми (наукового завдання);

• зв'язок теми дисертації з науковими програмами, пла­нами, темами науково-дослідницької роботи організації, де виконана робота, а також з галузевими і (або) державними планами та програмами.

Важливою складовою актуальності є формулювання про­блемної ситуації, виклад її сутності. В кандидатській дисер­тації, як правило, вирішується лише одна наукова проблема. Проблема дослідження характеризує проблемну ситуацію, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта досл­ідження в реальній суспільній практиці і вимогами суспіль­ства до його більш ефективного функціонування.

Будь-яке наукове дослідження здійснюється для того, щоб подолати певні труднощі в процесі пізнання нових явищ, пояснити раніше невідомі факти або виявити неповноту ста­рих засобів пояснення відомих фактів. Ці труднощі в найви­разнішій формі виявляють себе в так званих проблемних ситуаціях, коли набуте наукове знання виявляється недо­статнім для вирішення нових завдань пізнання.

Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже стає недостатнім, а нове знання ще не набуло розвиненої форми. Таким чином, проблема в науці — це суперечлива ситуація, що потребує свого вирішення. Така ситуація виникає найча­стіше в результаті відкриття нових фактів, які явно не вкла­даються у рамки попередніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій неспроможна пояснити нові факти.

Правильна постановка і чітке формулювання нових про­блем часто має не менше значення, ніж їх вирішення. Саме вибір проблеми, якщо не цілком, то значною мірою визначає стратегію дослідження взагалі і напрями наукового пошуку зокрема. Не випадково вважається, що сформулювати науко­ву проблему — означає показати вміння відокремити голов­не від другорядного, виявити те, що вже відомо і що поки не відомо науці з предмету дослідження.

Таким чином, якщо здобувачеві вдається показати, де про­ходить межа між знанням і незнанням про предмет дослі­дження, тоді йому легко чітко й однозначно визначити нау­кову проблему, сформулювати її сутність.

Вибираючи тему дисертації, слід зважати на те, що праці, присвячені широким темам, часто бувають поверховими і недостатньо самостійними. Вузька ж тема проробляється док­ладніше і глибше.

При обґрунтуванні актуальності теми зазначають стан її розробки. Для цього складається стислий огляд літерату­ри, який підсумовує, що саме ця тема ще не вивчена (розкри­та лише частково, не в тому аспекті) і тому потребує подаль­шої розробки. Якщо такого висновку здобувач не може дійти, він позбавляє себе можливості розробляти дану тему.

Завершується ця частина вступу рубрикою Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тут коротко викладають зв'язок теми дисертації з плановим дослідженням.

1. Тема входить до державної програми чи програми міжнародних досліджень.

2. Тема входить до галузевої програми, планів НАН Украї­ни, галузевих міністерств, планів міжгалузевих об'єднань чи до тематичного плану установи.

3. Ініціативна робота.

При наявності такого зв'язку наводять назву конкретної програми, її шифр, державний реєстраційний номер теми до­слідження, а також рівень впровадження результатів дисер­таційного дослідження в цій галузі.

 


Читайте також:

 1. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 3. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 4. Актуальність курсу історіософії історії України
 5. Актуальність курсу «Історіософія історії України».
 6. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 7. Актуальність проблеми.
 8. Актуальність теми
 9. Актуальність теми
 10. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 11. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Переглядів: 52638

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вступ, його композиція | Мета і задачі дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.