Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота друкується засобами комп’ютерної техніки. Робота має бути виконана у вигляді стандартного текстового файлу, який створюється в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем і надрукований з одного боку сторінки стандартного білого паперу формату А – 4 (210х297 мм), колір чорний, орієнтація сторінки – «книжкова», міжрядковий інтервал півтора. Інші параметри шрифтів дозволяється використовувати лише в ілюстраціях. Текст друкується з: абзацним відступом – 1,25 см; відступи зліва – 3 см; відступи справа – 1 см; відступи згори та знизу – по 2 см. Текст обов’язково вирівнюється по ширині. На одній сторінці остаточно сформованого тексту роботи повинно бути не більше трьох абзаців. Нумерація сторінок є обов’язковою. Всі сторінки роботи нумеруються послідовно, починаючи з номеру 1. Номер розміщується у правому нижньому куті аркуша однаковим з основним текстом шрифтом. Робота починається з титульної сторінки, яка виконується за формою поданою в додатку Б. На титульному аркуші (перша сторінка) та бланку завдання на курсову роботу (друга сторінка) номери не ставляться. Нумерація починається з третьої сторінки «ЗМІСТ».

Мова курсової роботи державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна. Скорочення слів і словосполучень необхідно використовувати у відповідності з діючими стандартами з бібліотечної та видавничої справи. Скорочення загальновживаних термінів допускається тільки після їх повного викладу. Назви літературних джерел та власні імена наводяться мовою оригіналу. В курсовій роботі виділяють структурні елементи двох рівнів. Всі елементи першого рівня (зміст, перелік умовних позначень, вступ, розділи, висновки, додатки, список використаних джерел) повинні починатись з нової сторінки. Структурні елементи другого рівня (параграфи чи пункти) починаються відразу після завершення змісту попереднього елемента. Всі структурні елементи повинні бути зазначені у змісті. Подавати додаткові структурні елементи в тексті роботи, які не передбачені планом не дозволяється. Кожен структурний елемент роботи повинен починатися із заголовка – спеціального окремого абзацу, який не може відриватись від наступного за ним абзацу тексту (розташовуватись на іншій сторінці). Заголовки першого рівня оформлюються прописними буквами з вирівнюванням по центру. Оформлення заголовків другого рівня здійснюють малими буквами з вирівнюванням по ширині. Між структурними елементами, та між структурним елементом і текстом роботи слід витримувати двохрядковий інтервал. Крапка в кінці заголовків не ставиться.

Нумерація сторінок, розділів, параграфів (пунктів), рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Розділи роботи мають бути пронумеровані таким чином: після слова «РОЗДІЛ» ставиться його номер арабською (1, 2, 3), після номера ставиться крапка, потім друкується заголовок розділу прописними літерами з вирівнюванням по центру. Наприклад:

 

 
 
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ ВІДВІДУВАННЯ

 


7.2. Визначення вартості туристичного маршруту
Підрозділи (параграфи роботи) нумеруються використовуючи подвійну нумерацію «X. Y.». Де X- номер розділу, Y- номер підрозділу в межах цього розділу. Після номеру ставиться крапка. Потім назва параграфу з вирівнюванням по ширині. В кінці назви крапка не ставиться. Наприклад:

 

Систематизовані дані та цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць, що розробляються автором самостійно. Логіка розміщення таблиці в тексті роботи наступна: посилання на таблицю з зазначенням її номера у тексті, представлення слова «Таблиця» та її номер з вирівнюванням праворуч (наприклад: Таблиця 1.4). Після цього слід здійснити аналіз представлених табличних даних. Кожна таблиця обов’язково повинна мати назву, що відображає її зміст. Назва таблиці друкується нежирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по центру без абзацу. В кінці назви таблиці крапка не ставиться. Всі без виключення таблиці слід нумерувати. Праворуч над назвою з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер. Знак № перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад: Таблиця 1.4 – четверта таблиця першого розділу). Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.4

Номерний фонд відпочинкового комплексу «Романтік СПА Готель»

Тип номера Кількість місць В номері
Номер Люкс - двоспальне ліжко; - ортопедичний диван; - м’які крісла; - трюмо; - телевізор; - холодильник; - шафа; - фен у ванній кімнаті.

 

Лівий та правий край таблиці повинні співпадати з краями тексту. Якщо в курсовій роботі одна таблиця, що не бажано, то вона нумерується за загальними правилами. При оформленні таблиці слід дотримуватись певних правил. Вертикальні графи таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли в тексті на них є посилання або таблицю частково переносять.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її номер, наприклад:

Продовження таблиці 1.2

     

 

Якщо таблиця може розміститись на одній сторінці, її бажано не розривати, а маніпулювати текстом, який знаходиться поза таблицею. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці. Посилання мають бути в тексті на всі таблиці. Наприклад: Приклад складання програми туру наведено у таблиці 2.5. Горизонтальне вирівнювання всієї таблиці – по центру. В таблицях основного тексту роботи допускається використання одинарного міжрядкового інтервалу та зменшення кегля до 12, а в таблицях, що розміщені в додатках до 10. Не можна в тексті роботи посилатись та подавати підряд декілька таблиць чи одразу після їх представлення розміщувати рисунки тому, що це порушує існуючу логіку їх представлення.

Формули, які наводяться в роботі, слід нумерувати арабськими цифрами. Формули вирівнюються по центру сторінки відносно рядків тексту. Порядковий номер наводиться в круглих дужках праворуч від формули, з вирівнюванням по правому краю тексту роботи. Він повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, що розділені крапкою. Наприклад: (7.3) – третя формула сьомого розділу, до якого вона відноситься.

Пояснення умовних позначень наводиться після слова «де» списком, кожен елемент якого розташовується з абзацу з вирівнюванням по ширині сторінки.

 

Між текстом і формулою, формулою і поясненням до неї необхідно залишати по одному вільному рядку 14 пт.

Ілюстрації (схеми, малюнки, графіки, діаграми) необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Загальна схема розміщення ілюстрацій аналогічна підходу до розміщення таблиць. Їх краще подавати у верхній половині аркушу паперу. Ілюстрації починаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис 2.6. (шостий рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, друкуються звичайним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по центру, абзацний відступ відсутній. Приклад оформлення ілюстрації:

Рис. 2.6. Відпочинковий комплекс «Романтік СПА Готель»

 

На ілюстрації (таблиці, рисунки), які не створені автором особисто, необхідно в тексті давати посилання на відповідні літературні джерела. При представленні громіздких ілюстрацій дозволяється допускається зменшення кегля тексту до 12, а в ілюстраціях, що розміщені в додатках до 10. Усі подані рисунки повинні бути побудовані студентом самостійно з використанням персонального комп’ютера. Не можна в тексті роботи посилатись та подавати підряд декілька рисунків так як це порушує існуючу логіку їх представлення в тексті.

 

 

[4] [4; 6; 12] [4-9] [12, с.23-34]  
Кожен використаний в роботі фактичний матеріал (фрагмент тексту, числові статистичні дані, цитата, відомості про конкретний факт тощо) повинен супроводжуватись посиланням на джерело, з якого цей матеріал було взято. Посилання – це формалізований опис інформації про порядковий номер джерела у списку використаних джерел, та фрагмент чи елемент цього джерела з якого, вона була запозичена, що розміщений у квадратних дужках. Якщо посилання здійснюється відразу на декілька джерел, вони виділяються одне від іншого крапкою з комою. Наприклад:

 

 

Основним елементом транспортного обслуговування під час подорожі є транспортне перевезення. Під транспортним перевезенням розуміють доставку туристів від місця постійного проживання до місця призначення і в зворотному напрямі. Транспортне перевезення входить до комплексу основних послуг, на нього припадає значна частина вартості туру. Залежно від тривалості й дальності подорожі вона коливається від 20 до 60% [8, с.12]  
Посилання розміщують в кінці речення перед крапкою або іншим пунктуаційним знаком (двокрапкою, комою, крапкою з комою тощо). При цитуванні запозичених переліків посилання слід подавати перед двокрапкою. Наприклад:

 

Загальні вимоги до оформлення списку використання джерел:

- список складається за алфавітним порядком, причому джерела латиницею розташовуються після джерел кирилицею; допускається розміщувати джерела в порядку посилань;

- джерела одного автора розміщуються в хронологічній послідовності їх опублікування;

- кожне джерело включається у список лише один раз, навіть якщо на нього присутні декілька посилань у тексті роботи;

- джерела описуються мовою оригіналу (не перекладаються);

- список джерел оформлюється у виді нумерованого списку з використанням арабських цифр, після номеру ставиться крапка.

Кожне джерело у списку використаних джерел повинно бути представлено у відповідності з правилами бібліографічного опису. Приклад списку використаних джерел наведено в додатку Е.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи. В додатки слід винести допоміжні матеріали: проміжні розрахунки, результати автоматизованого розв’язання поставлених в роботі завдань, таблиці допоміжних цифрових даних, інструкцій, методики та форми звітності окремих підприємств, якими користувався студент для проведення дослідження. На першому чистому аркуші цього розділу в його центрі великими літерами пишуть слово «ДОДАТКИ». Додатки повинні мати порядковий номер і назву. Кожен додаток оформлюється з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери у правому верхньому куті сторінки стандартним шрифтом розміром 14 мм. Спочатку друкується слово «Додаток» та велика літера українського алфавіту і в кінці крапка не ставиться. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Приклади розміщення додатків наведено на сторінках 33-40.

 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 7. II. Загальні вимоги до розробки екскурсії
 8. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 9. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 10. III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ
 11. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 12. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.