Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………………………………4
1. Основні етапи виконання курсової роботи…………………………………..5
2. Структура та обсяг курсової роботи………………………………………….7
3. Вимоги до змісту курсової роботи…………………………………………..21
4. Правила оформлення курсової роботи………………………………………25
5. Захист курсової роботи та критерії оцінювання…………………………….30
6. Рекомендована тематика курсових робіт……………………………………33
Рекомендована література………………………………………………………34
Додатки…………………………………………………………………………..36

 

 


ВСТУП

В умовах ринкової економіки моделювання стає невід’ємним атрибутом системи управління на всіх рівнях – від невеликої фірми до національної економіки в цілому. Економіко-математичні моделі використовують для діагностики стану об’єктів управління, при вивченні причинно-наслідкового механізму формування варіації та динаміки соціально-економічних явищ і процесів, у моніторингу економічної кон’юнктури, при прогнозуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень. Оволодіння багатим арсеналом методів обробки даних із використанням комп’ютерних технологій є важливою складовою професійної підготовки фахівця економічного профілю.

Курсова робота виконується студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Економічна кібернетика» паралельно з вивченням основних розділів дисципліни «Економічна кібернетика». Рівень виконання курсової роботи демонструє ступінь володіння автором загальнотеоретичними й спеціальними знаннями та навичками їх практичного використання при рішенні конкретних задач, що пов'язані з моделюванням економічних явищ.

У цьому аспекті курсова робота з економічної кібернетики є ґрунтовною, теоретичною базою у подальшому навчанні студентів та при підготовці ними курсових і дипломних робіт за спеціальностями.

Мета методичного видання - ознайомити студентів з методикою написання курсових робіт з економічної кібернетики, зорієнтувати у виборі теми, вказати методи збору та обробки матеріалів дослідження, окреслити основні вимоги до написання та оформлення робіт.

Мета курсової роботи - поглибити і систематизувати наукові знання студентів із моделювання і дослідження економічних процесів і систем, надання їм ґрунтовних оцінок. Виконуючи роботу, студенти набувають також навичок самостійного пошуку й аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних і практичних матеріалів та інших літературних джерел з відповідної теми, їх узагальнення, письмового викладу результатів проведеного дослідження та вміння пов'язувати їх із практикою.

Завдання роботи - визначити вміння студента:

- використовувати набуті в процесі навчання знання для розв'язання конкретної проблеми шляхом побудови і застосування кількісних методів та інформаційних технологій;

- працювати з науковими статтями, монографіями, а також методичними, інструктивними матеріалами, критично аналізувати та виявляти їх позитивні та негативні сторони, тобто володіти науковим апаратом;

- узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, виявляючи існуючі тенденції та суттєві щодо цілей дослідження фактори;

- застосовувати сучасний інструментарій та наукову методику дослідження з використанням відповідних математичних методів, інформаційних систем та технологій;

- будувати та використовувати адекватні математичні моделі для оптимізації відповідних рішень;

- аналізувати отримані результати, робити відповідні висновки як теоретичного, так і прикладного характеру.

Виконання курсової роботи вимагає моделювання та дослідження певної економічної проблеми на основі аналізу та узагальнення значного кола наукових праць вітчизняних та іноземних вчених, періодичної та навчально-методичної літератури, державних законодавчих актів і нормативних документів, статистичних та фактичних матеріалів.

Результати дослідження виносяться на захист, у процесі якого студент повинен продемонструвати високий рівень оволодіння теоретичним матеріалом, уміння обґрунтовувати висновки та відстоювати власні переконання, наукові погляди, здатність застосовувати загальні теоретичні положення до конкретних завдань.

Під час захисту курсової роботи студенти вчаться стисло й доступно викладати основні результати дослідження, розвивають навички публічного виступу і ведення наукової полеміки, що допоможе студентові при самостійній підготовці доповідей, рефератів та публічних виступів, сформує необхідні якості для участі в дискусіях, семінарах, конференціях.

Методичні рекомендації передбачають пояснення щодо послідовного виконання зазначених етапів виконання курсової роботи і включають певні поради щодо оптимальної організації підготовчої роботи, накопичення теоретичних знань і аналітичного їх осмислення.

I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основними етапами виконання курсової роботи є:

1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

2. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4. Написання та оформлення курсової роботи.

5. Захист роботи.

Кафедра визначає конкретні строки вибору теми, затвердження плану, подання виконаної роботи на кафедру, рецензування та захисту курсових робіт згідно з нижче наведеною блок-схемою.

Додержання студентом встановлених термінів проходження курсової роботи контролюється за допомогою спеціального «бланку-завдання». Він підписується науковим керівником і студентом та обов'язково додається до виконаної курсової роботи.

Відповідальним етапом написання курсової роботи є вибір теми. Студент має можливість вибрати тему з переліку рекомендованих тем чи сформулювати її самостійно. При самостійному формулюванні теми треба звернути увагу на її актуальність, перспективність, наявність теоретичної бази та статистичного матеріалу. Тематика курсових робіт має бути актуальною, відповідати сучасному стану розвитку національної економіки України. Для закріплення теми за студентом, необхідно написати заяву на ім’я зав. кафедри за запропонованою формою (Додаток А).


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. II. Основні засоби
 6. II. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ
 7. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 9. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 10. III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ
 11. III. Виконання бюджету
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Блок-схема виконання курсової роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.