Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРАКТИКУМ

Задача 1. На основі наведених у таблиці даних оцініть науково-технічний рівень генератора високої частоти. Порівняйте його з існуючими аналогами і зробіть висновок про доцільність його освоєння.

 

Параметри Напрям поліпшення Коефіцієнт вагомості Значення фактично досягнутих параметрів Значення параметрів за кращими світовими зразками
Потужність високої частоти, кВт + 0,20
Продуктивність, кв. см/с + 0,20 1,25 1,25
Коефіцієнт корисної дії, % + 0,15
Стабільність частоти, % відхилення 0,15
Стабільність анодної напруги, % відхилення 0,05 від +2,5 до -5,0 від +3,0 до -6,0
Надійність (наробіток до відновлення), год. + 0,10
Потужність, що споживається від електромережі, кВт 0,05
Потреба у воді за хвилину, л 0,05 23,4
Габаритні розміри, куб. м 0,05 2,0х1,3х2,2 1,5х1,3х1,8

Задача 2.На основі техніко-економічних показників, наведених у таблиці, обґрунтуйте економічну доцільність капітального ремонту обладнання трьох типів, який можна здійснювати окремо чи суміщати з модернізацією, або заміни цього обладнання на нове. Розрахунки виконайте для всіх типів машин і зробіть висновки щодо внесення у план інноваційних заходів тих альтернатив, які є економічно виправданими.

 

Показники Тип обладнання
А Б В
1. Балансова вартість нового обладнання, грн.
2. Витрати на майбутній капітальний ремонт обладнання, грн.
3. Витрати на капітальний ремонт з одночасною модернізацією, грн.
4. Річна продуктивність обладнання у відповідному циклі експлуатації, тис. од.: – нової; – капітально відремонтованої старої; – капітально відремонтованої і модернізованої старої            
5. Тривалість ремонтного циклу обладнання, роки: – нової; – капітально відремонтованої старої; – капітально відремонтованої і модернізованої старої 3,5 2,8   3,0 3,0 2,4   2,5 4,0 3,2   3,6
6. Собівартість одиниці продукції при експлуатації відповідного типу обладнання, грн. за 1000 од.: – нової; – капітально відремонтованої старої; – капітально відремонтованої і модернізованої старої      
7. Втрати від недоамортизованого старого обладнання, грн.

Задача 3.У механічному цеху машинобудівного заводу при переході на новий технологічний процес змінні витрати зменшуються з 0,8 до 0,65 грн./од. Водночас умовно-постійні витрати зростають з 7 до 127 грн./од. Визначити:

—критичну величину річного випуску деталей;

—технологічну собівартість річного випуску деталей, який досягаєкритичної величини;

— річний обсяг виготовлення деталей за новою технологією, за якого економія від зниження собівартості деталей перевищить зростання умовно-постійних витрат.

Задача 4.Розрахувати економічну ефективність впровадження засобів механізації на операціях, які раніше виконували вручну, за такими даними: погодинна тарифна ставка робітника 1 розряду –-1,43 грн.; тарифний коефіцієнт до впровадження засобів механізації – 1,145; після – 1,245; норма часу на виконання операції до впровадження – 110 хв.; після – 60 хв.; річна виробнича програма – 90 тис. шт.; вводяться дві машини вартістю 8360 грн. кожна; встановлена потужність двигуна однієї машини – 0,18 кВт ; вартість 1 кВт/год – 0,22 грн.; річні витрати на запчастини на одну машину – 410 грн.; норма амортизаційних відрахувань – 15%; відсоток відрахувань на утримання та експлуатацію обладнання – 20%; додаткова зарплата основних робітників – 10%; нарахування на зарплату – 32,5%; кількість робочих днів у році – 255; режим роботи – однозмінний.

Задача 5.На машинобудівному заводі використано винахід – «Фреза КМ-2», який докорінно змінює конструкцію базової фрези. Собівартість виготовлення нової фрези зросла з 22 до 25 грн., а питомі капітальні витрати – з 0,8 до 0,9 грн. Річний обсяг випуску виробів, при виготовленні (обробці) яких застосовують фрези, становить 100 тис. шт. Потреба таких фрез у розрахунку на річну програму виробництва завдяки збільшенню їх стійкості зменшилася з 5 до 4 тис. шт., а питомі витрати на переточування інструмента – з 0,24 до 0,16 грн. на одиницю виготовленої продукції.

Обчислити річний економічний ефект від використання винаходу.

Задача 6.Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників з розрахунку на 100 одиниць продукції на 4 грн. Економія заробітної плати становить 70% всієї суми зниження собівартості.

Виробнича програма дільниці на рік – 500 тис. шт. виробів. Додаткові одноразові витрати на перепланування робочих місць – 1900 грн.

Визначити умовно-річну економію і річний економічний ефект від інновації.

Задача 7.На основі винаходу «Квадрофонічний підсилювач» почато масове виробництво радіоапаратури з поліпшеною якістю звучання. Монофонічний підсилювач, який раніше випускали на підприємстві, знято з виробництва.

Освоєння випуску нової апаратури на базі згаданого винаходу потребує 50 тис. грн. капіталовкладень. Проте прибуток від продажу одиниці виробу зростає з 8 до 14 грн. За планом першого року використання винаходу передбачається виготовити 120 тис. нових апаратів. Прийнятний рівень віддачі від капіталовкладень на підприємстві –15%.

Розрахувати річний економічний ефект від реалізації у виробництві винаходу.

Задача 8.Річний випуск продукції підприємства – 20 тис. одиниць. Внаслідок реалізації інновації собівартість одиниці продукції зменшилася на 4,8 грн. Капіталовкладення на інновацію складають 12 900 грн. До впровадження заходів сума капіталовкладень для забезпечення випуску річного обсягу продукції становила 443 тис. грн. Визначити умовно-річну економію, річний економічний ефект і економію до кінця року, якщо врахувати, що реалізація заходів планується з 1 лютого.

Задача 9.Передбачено модернізацію виробу для підвищення його надійності. Провести її можна за двома варіантами. За першим збільшується собівартість виробу за рахунок підвищення витрат на комплектуючі, які будуть придбані на стороні, за другим – за рахунок підвищення витрат на матеріали. Підвищення витрат на матеріали становитиме 28%, а на комплектуючі – 20% базового варіанта. Частка витрат на комплектуючі в структурі собівартості базового виробу – 25%, а на матеріали –10%. Середньорічні витрати на експлуатацію базового виробу – 28% його ціни, для першого варіанта модернізації – 15%, для другого – 20%. Ціна базового виробу – 4,2 тис. грн. Прогнозний рівень рентабельності – 20%.

Визначити раціональний варіант модернізації.

Задача 10. Розрахувати річний економічний ефект від створення і впровадження автоматизованих поточних ліній для виробництва продукції. Вихідні дані:

– річний обсяг випуску продукції після впровадження – 67 тис. шт.;

– собівартість одиниці продукції до впровадження – 25 грн.;

– собівартість одиниці продукції після впровадження – 24 грн.;

– приведені витрати на одиницю продукції до впровадження – 105 грн;

– тривалість циклу розробка-впровадження поточної лінії – 5 років;

– витрати на розробку лінії та її освоєння, тис. грн.:
науково-дослідні роботи, всього – 400

у тому числі за роками:

1-й 150

2-й 250
експериментально-конструкторські роботи, всього – 200

у тому числі за роками:

3-й 50

4-й 150

підготовка і освоєння виробництва, всього – 450

у тому числі за роками:

5-й 450

Розроблення і освоєння проводиться послідовно; обсяг продукції відповідно до і після впровадження лінії однаковий; нормативний коефіцієнт економічної ефективності для даного підприємства – 0,15.

Задача 11. Створена автоматизована лінія для виготовлення продукції. Визначити економічну доцільність її впровадження замість існуючого технологічного процесу.

Вихідні дані для розрахунків:

 

Показник Базовий варіант Новий варіант
Одноразові витрати на НДКР, тис. грн. 12,0
Балансова вартість обладнання, тис. грн. 28,6 54,8
Витрати на виробничу площу, тис. грн. 24,8 21,2
Чисельність робітників, чол.
Середньорічна заробітна плата одного робітника, грн.
Нарахування на зарплату, % 32,5 32,5
Вартість спожитої за рік електроенергії, грн.
Норма амортизації обладнання, %
Витрати на ремонт обладнання, % від балансової вартості обладнання
Річні витрати на амортизацію, ремонт і утримання приміщення, грн.

Задача 12. Визначити річний економічний ефект від заміни чорних металів вініпластом при виробництві труб, скориставшись даними наведеної нижче таблиці.

 

Показник Чорні метали Вініпласт
Собівартість виробництва металу, грн./т
Питома капіталомісткість виробництва матеріалу, грн./т
Питомі витрати матеріалу на 1000 м погонної довжини труб, т 3,0 0,3
Супутні капітальні витрати споживача на 1000 м погонної довжини труб, грн.
Собівартість виготовлення 1000 пог. м труб (без вартості матеріалу), грн.
Обсяг виробництва вініпласту на розрахунковий рік, тис. т

 

Задача 13. Підприємство планує освоєння нових пральних машин-автоматів. Валові витрати на виробництво однієї пральної машини становлять 1400 грн. Частка постійних витрат у валових витратах дорівнює 15%. Прогнозна ціна пральної машини-автомата становитиме 1700 грн., а прогнозний попит на них передбачається у розмірі – 25 000 шт. Визначити аналітично-розрахунковим і графічним способами критичний обсяг виготовлення пральних машин-автоматів і оцінити, чи буде прибутковим нове виробництво за умови, якщо його річну програму орієнтувати на прогнозний попит. Чи зможе підприємство своєчасно розрахуватися з банком за отриманий кредит у розмірі 500 тис. грн., який воно взяло для започаткування виробництва під 23% річних терміном на два роки?

Задача 14. Одна з американських фірм виявила намір придбати ліцензію на розроблений Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Пакта новий контактний спосіб зварювання труб діаметром 720 – 1220 мм.

Як показало попереднє вивчення умов застосування нової технології і пов'язаних з цим витрат, обсяг виконуваних зварювальних робіт щодо згаданих труб може становити до 24 000 стиків на рік, додаткові капітальні вкладення в освоєння нового способу зварювання приблизно 500 тис. дол., економія поточних витрат (прибуток) з розрахунку на один стик – 75 дол.

Нова технологія зварювання може бути освоєна фірмою-ліцензіатом протягом одного року. Припускається, що строк дії ліцензійної угоди становитиме 10 років.

За даними американських джерел розмір можливої винагороди для патентованої продукції (точніше способів її виготовлення) коливається в межах 23–35%, а отже, може бути взята на рівні середньої величини – 29% від загальної суми прибутку ліцензіата.

Сукупні приведені витрати на підготовку і продаж ліцензії за попередніми розрахунками Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона не перевищать 800 тис. грн.

Дати оцінку ефективності продажу ліцензії.

Задача 15. Внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів на підприємстві, на які витрачено 780 тис. грн. капіталовкладень, суттєво зріс рівень спеціалізації його підрозділів, що сприяло значному поліпшенню техніко-економічних показників. З метою повнішої оцінки ефективності спеціалізації визначити: річний економічний ефект, процент підвищення рентабельності виробництва, фондовіддачі та продуктивності праці. Дані для розрахунків наведені у таблиці.

 

Показник до спеціалізації після спеціалізації
Річний обсяг виробництва продукції, шт. 38 000 62 000
Оптова ціна одиниці продукції, грн.
   
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.  
Собівартість одиниці продукції, грн.
Кількість промислово-виробничого персоналу, осіб
Транспортні витрати на перевезення напівфабрикатів, грн./шт.

 

 

Задача 16. Розрахувати показники економічної ефективності придбання ліцензії з технології виробництва виробу А. За базу порівняння взяти виріб Б, випуск якого можливий на базі власних науково-технічних розробок. Ліцензію та обладнання для нової технології придбано в іншій країні. За прогнозною оцінкою порівнювані вироби А і Б доцільно виготовляти протягом не більш як восьми років (по закінченні цього строку слід очікувати нової технології).

 

Вихідні дані для розрахунку ефективності придбання ліцензії.

 

№ п/п Показник А Б
1. Річний обсяг випуску продукції, шт. 24 000 24 000
2. Початок серійного випуску, рік 3-й 5-й
3. Собівартість одиниці продукції, грн.
4. Верхня межа ціни одиниці продукції, грн.
5. Витрати на придбання ліцензії, тис. дол.
6. Вартість імпортованого обладнання, тис. дол.
7. Коефіцієнт перерахунку валюти у внутрішні ціни: – ліцензія; – імпорт обладнання     5,3 5,3  
8. Витрати на капітальне будівництво і вітчизняне обладнання для виробництва продукції за ліцензією тис. грн.: – перший рік будівництва; – другий рік будівництва      
9. Витрати на власні НДДКР, грн.: – перший рік розроблення; – другий рік розроблення    
10. Витрати на капітальне будівництво та обладнання для виробництва продукції на основі власних розроблень, тис. грн.: – 3-й рік; – 4-й рік       1600 1400

Задача 17. Приватний підприємець має на меті реалізацію інноваційного проекту, що передбачає поліпшення роботи цеху перероблення відходів виробництва. Фахівцями було розроблено таблицю витрат та доходів, пов'язаних з реалізацією проекту:

 

Рік Витрати, млн. гри. Вигоди, млн. грн.
1,09
4,83
2,68 0,45
2,50 0,98
1,99 1,40
0,67 1,67
0,97 3,34
1,30 5,00
1,62 6,68
1,95 5,38

 

Визначте:

1.Доцільність здійснення проекту за критерієм чистої теперішньої вартості (ЧТВ), якщо реальна ставка прибутковості інвестицій – 10%.

2.Доцільність здійснення проекту за критерієм внутрішньої норми рентабельності (ВНР), якщо реальна ставка прибутковості інвестицій –10%.

3.Чи зміниться ваше рішення, якщо реальна ставка зросте до 18%?

4.Прийміть рішення щодо доцільності реалізації проекту за вказаних умов.

Задача 18. Розрахувати ефективність продажу ліцензії трьом ліцензіатам. Вихідні дані для розрахунку:

 

Показники Ліцензіати
перший другий третій
Термін дії ліцензії, роки
Середньорічний обсяг продажу, тис. од. 200,0 400,0 300,0
Прогнозне коливання попиту щодо середньорічного обсягу продажу, %      
– перший рік
– другий рік
– третій рік
– четвертий рік
– п'ятий рік
Прогнозна середньорічна ціна одиниці продукції, грн. 25,0 22,0 20,0
Відсоток відрахувань від прибутку, %
Середня банківська ставка у країні ліцензіата од 0,1 0,1
Витрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцензії, тис. грн. 20,0 14,0 14,0

 

Задача 19. На підприємстві розглядаються три інноваційних проекти. Два з них (П1 та П2) пов'язані з удосконаленням виробництва товарів, третій передбачає розроблення нового продукту. Деякі показники, що характеризують проекти, подано у таблиці.

 

Показники Значення за варіантами
П-1 П-2 П-3 Всього
Ціна одиниці продукції, грн.
Змінні витрати, грн./шт.  
Запланований обсяг реалізації, шт./рік  
Покриття витрат, грн./шт.      
Частка покриття витрат на одиницю продукції        
Виручка від реалізації, тис. грн./рік      
Змінні витрати, тис. грн./рік        
Покриття витрат, тие. грн./рік      
Постійні витрати, тис. грн./рік
Прибуток, тис. грн./рік        
Точка беззбитковості, тис. грн., шт.      

 

Розрахуйте усі необхідні показники і доповніть таблицю. Проаналізуйте інноваційні проекти і дайте рекомендації щодо їх впровадження.

Задача 20. Дати оцінку варіантам рішень стосовно негативних соціально-економічних наслідків реалізації технологічної інновації. Визначити оптимальний варіант за критерієм економічної ефективності.

Первинні інвестиції в інноваційний проект становлять 400 тис. грн. Починаючи з другого року від початку впровадження інновації вона функціонує в проектному режимі і приносить прибуток, який відповідає 20%-вій нормі на вкладений капітал. Ставка дисконту – 10%. Строк служби інновації – 8 років, при цьому економічний режим її функціонування залишається незмінним протягом усього вказаного періоду. Але експлуатація інновації пов'язана з понаднормовим електромагнітним випромінюванням. Існують два варіанти реакції на дану ситуацію.

Перший: витратити більше коштів на вдосконалення інновації таким чином, щоб уникнути зайвого випромінювання. Це підвищить первинні інвестиції на 12 тис. грн., а собівартість продукції зросте щорічно на 550 грн.

Другий варіант: залишити інновацію без змін, дбаючи про економію коштів фірми. Витрат, безпосередньо пов'язаних з негативним результатом соціального ґатунку, у місці впровадження не виникає. Але фірма почне втрачати кошти, компенсуючи працівникам заподіяну шкоду. Це – виплати за листами непрацездатності, підвищені витрати на реабілітаційні заходи, медичне страхування тощо. У зв'язку з цим на п'ятому році функціонування інновації виникнуть поточні витрати, пов'язані з компенсацією шкоди робітникам на 5,5 тис. грн., на шостому році – на 6,9 тис. грн., на сьомому – на 8,4 тис. грн. Крім того, внаслідок впливу електромагнітних хвиль на обладнання вже на п'ятому році треба здійснити капітальний ремонт вартістю 31,5 тис. грн.Читайте також:

 1. II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
 2. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 3. V. Компьютерный практикум (10 мин)
 4. Загальні технології харчової промисловості: лабораторний практикум
 5. Заняття практикуму № 4. Процедури створення нормативно-правових актів у формі міжнародних договорів.
 6. Зошит-практикум
 7. Коррекционно-педагогические воздействия. Психолого-педагогический практикум
 8. Кримінальне право України: Практикум
 9. Кримінальне право України: Практикум
 10. КУРС «МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ І ПРАКТИКУМ З ПРИРОДОЗНАВСТВА» В ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ
 11. КУРС «ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ С ПРАКТИКУМОМ»
 12. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум. Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2006. - 239 с. ІSBN 966-7131-82-3
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практично-семінарське заняття №8 | КОМПЛЕКСНІ ТЕСТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.