Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТОДИ КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Метою поточного контролю є забезпечення систематичної роботи студентів над вивченням дисципліни, виявлення рівня теоретичних знань та практичних навичок, поглиблення самостійної роботі шляхом індивідуальної підготовки.

Поточний контроль знань здійснюється у таких формах:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (інформацію про перелік тем та питань, які розкриваються в лекціях, лектор подає під час лекційних занять);

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання ( їх перелік лектор подає також під час лекційних занять);

- контроль систематичності та активності роботи на практичних заняттях;

- виконання домашніх завдань, що винесені на поточний контроль;

- підготовка до практичних занять;

- систематизація вивченого матеріалу перед підсумковим контролем.

Поточний контроль здійснюється на підставі виконання двох модульних завдань, розрахункової роботи (якщо це передбачено педагогічним навантаженням), наукової роботи студента і оцінюється в 50 балів.

Наведені вище завдання оцінюються таким чином:

а) звіт по результатам практичних занять – 0-30 балів;

б) модульна контрольна робота 1 – 0-10 балів;

в) модульна контрольна робота 2 – 0-10 балів;

г) розрахункова робота – 0-10 балів;

д) наукова робота – 0-30 балів.

Наукова робота студента є необов’язковим видом роботи, що, однак, у разі якісного виконання може бути відзначена додатковими балами (max 30 балів).

За програмою дисципліни «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг» проводиться підсумковий модульний контроль, який виконується на комп’ютері у формі проведення ряду розрахунків, необхідних для вирішення науково-практичних завдань, що поставлені у завданні.

Для виконання аналітично-розрахункових завдань студент повинен:

- обґрунтувати методику розв’язання (алгоритм розрахунку);

- зробити необхідні розрахунки;

- пояснити економічну суть отриманих результатів.

Контроль систематичності та активності роботи по вивченню програмного матеріалу протягом семестру здійснюється за допомогою звітів студентів про роботу виконану на практичних заняттях. За підсумками звітів студент може отримати максимум 30 балів. Розподіл балів по звітам в залежності від тематичного плану вказано у розділі 8 «РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ». Викладач має право знижувати бали за звіт по кожній практичній роботі: недоліки в оформленні (-1 бал); некоректні висновки із отриманих результатів (-2 бали); некоректні розрахунки (-3 бали). Звіти по практичним заняттям мають бути здані на перевірку до відповідного модульного контрольного, що охоплює теми практик (по темам 1-4 до модульної контрольної роботи №1, по темам 5-9 до модульної контрольної роботи №2 ). У разі невчасної здачі звітів від суми балів по відповідному змістовому модулю віднімається 5 балів.У разі виявлення плагіату анулюються всі бали за звіти по відповідному змістовому модулю!

Викладач оцінює виконану студентом розрахункову роботу за такими критеріями:

10 балів — студент правильно і вичерпно виконав індивідуальне завдання, при цьому показав високий рівень теоретичних знань, вміння використовувати їх у вирішенні конкретних прикладних завдань; робота виконана з використанням конкретних практичних матеріалів, містить висновки і пропозиції; робота виконана з використанням комп’ютерної техніки, грамотно, акуратно;

5 балів — студент у цілому правильно виконав завдання, але допустив деякі незначні помилки, не дав відповіді на деякі питання;

0 балів — студент виконав роботу лише стосовно її теоретичної частини; значні недоліки стосовно оформлення роботи.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості. У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок складання визначає викладач.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за результатами підсумкової контрольної роботи. Контрольна оцінка виставляється за умови, якщо студент виконав завдання, що визначені робочою навчальною програмою, і набрав при цьому не менше 50 балів. У разі виявлення плагіату при написанні ПМК студент отримує оцінку 0 балів!

До відомості заносяться результати в балах поточного модульного контролю та екзамену (загальна підсумкова оцінка).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за системою ECTS та в 5-ти бальну здійснюється в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
90-100 А Відмінно відмінно
80–89 В дуже добре 4,5 добре
70–79 С Добре
60–69 D Задовільно 3,5 задовільно
50–59 E Достатньо
35–49 FX Незадовільно незадовільно
0–34 F Неприйнятно

 

Студенти, які набрали за семестр з дисципліни (за результатами поточного модульного контролю та екзамену) від 0 до 49 балів (оцінка за EСTS – FX) мають право на повторне складання ПМК. В цьому випадку при ліквідації академічної заборгованості бали, отримані за поточні, модульні контролі та індивідуально-самостійну роботу, не враховуються. Нова оцінка складається як сумарна кількість балів, одержана за написання письмової залікової роботи (max =100).

Академічна заборгованість вважається ліквідованою, якщо студент набрав у сукупності не менше 50 балів.


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 3. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
 4. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 8. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).
 9. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
 10. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
 11. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 12. IV. Питання самоконтролю.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА | РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.