Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 

Тема 1. Судова влада і правосуддя в господарських відносинах.

Господарські суди, їх функції та завдання

Історія розвитку органів арбітражу. Створення арбітражних комісій згідно постанови Президії Вищої Ради Народного Господарства в 1922 році та їх правове становище. Передача господарських спорів на розгляд судової системи. Створення Державного арбітражу та розвиток арбіт­ражної системи протягом 1933-1980 рр. Закон СРСР "Про державний арбітраж в СРСР". Розвиток арбітражної системи незалежної України. Прийняття законів України "Про арбітражний суд" та Арбітражного процесуального кодексу.

Удосконалення Арбітражного процесуального кодексу України. (2001р.) Конституція України про правосуддя в господарських відносинах. Закон Україіни «Про судоустрії і статус суддів»

Поняття господарського суду. Функції господарських судів. Завдання господарського суду.

Система господарських судів України.

Вищий господарський суд України - найвищий орган в системі господарських судів. Склад Вищого господарського суду України. Повноваження Вищого господарського суду України. Правове становище Голови Вищого господарського суду України.

Пленум Вищого господарського суду: склад, компетенція. Президія Вищого господарського суду: склад, компетенція. Судова колегія Вищого господарського суду: склад, повноваження.

Склад і повноваження господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Науково-консультативна рада господарського суду. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення господарських судів.

Тема 2. Поняття господарського процесу, господарське

процесуальне право як самостійна галузь права

Господарський процес як інститут процесуального права. Господарська процесуальна форма. Предмет господарського процесу. Стадії господарського процесу. Джерела господарського процесу.

Господарський процес як наука. Предмет та система науки господарського процесу.

Господарські процесуальні правовідносини: елементи та підстави ви­никнення.

Тема 3. Принципи господарського процесу

Поняття принципів господарського процесу та їх значення. Система принципів.

Поділ принципів на організаційно-функціональні та функці­ональні.

Принципи, які закріплені Конституцією України.

Принципи, які закріплені законодавством про судочинство. Специ­фічні принципи

господарського процесу. Порівняльний аналіз з принци­пами цивільного

судочинства.

Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів

Порядок і значення досудового врегулювання спорів.

Поняття претензії. Вимоги чинного законодавства до змісту та рек­візитів претензії. Сума претензії та розрахунок до неї. Додатки до пре­тензії та вимоги до їх оформлення.

Порядок і строки розгляду претензії. Запит про надання додаткових документів для розгляду претензії по суті. Зобов'язання задовольнити обгрунтовані вимоги заявника претензії.

Відповідь на претензію. Вимоги законодавства до форми та змісту відповіді. Задоволення претензії та відмова в задоволенні претензії.

Особливий порядок пред'явлення та розгляду претензії при виник­ненні спору за участю транспортної організації. Нормативні акти, що регулюють порядок пред'явлення та розгляду претензії за участю транспортних організацій. Строк пред'явлення претензії при перевезен­нях вантажу та його обчислення. Розгляд претензії перевізником. На­слідки недодержання претензійного порядку, встановленого транспорт­ними статутами та кодексами.

Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укла­денні господарських договорів. Протокол розбіжностей. Порядок розгляду.

Досудове врегулювання спорів, що виникають при зміні та ро­зірванні господарських договорів. Порядок розгляду пропозицій про зміну та розірвання договору.

Відповідальність за порушення порядку досудового врегулю­вання спорів. Наслідки порушення строків розгляду претензії. Наслідки неприйняття заявником зусиль досудового врегулювання спорів.

Тема 5. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ

Підвідомчість справ господарським судам: поняття підвідомчості та її правове значення. Правові ознаки як підстави відмежування підвідом­чості господарських спорів. Спори, підвідомчі господарським судам. Роз­поділ спорів між судами загальної юрисдикції та господарськими судами.

Підсудність. Загальні правила визначення підсудності справ господарським судам. Види підсудності.

Справи, підсудні Вищому господарському суду України.

Справи, підсудні господарським судам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Поняття територіальної та виключної підсудності справ.

Порядок передачі справ за гідністю. Строк передачі. Розбіжності які виникають при визначенні підсудності.

Тема 6. Учасники господарського процесу

Поняття інституту учасників господарського процесу.

Сторони в господарському процесі, їх права та обов'язки. Співучасть у господарському процесі. Заміна неналежної сторони.

Процесуальне правонаступництво.

Поняття та види третіх осіб в господарському процесі. Повноваження третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору Правове ста­новище третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Інститут представництва. Поняття та значення представництва. Ви­ди представництва. Порядок підтвердження повноважень представників сторін і третіх осіб, підприємств, організацій та фізичних осіб.

Прокурор як учасник господарського процесу. Підстави і форми участі прокурора в господарському процесі. Повноваження прокурора при роз­гляді господарських спорів.

Інші особи, які мають право брати участь в господарському процесі: органи державного управління, посадові особи підприємств, організа­цій, установ.

Правове становище судового експерта. Відвід судового експерта.

Правове становище органів Антимонопольного комітету в господарському процесі.

Тема 7. Докази та доказування в господарському процесі

Процес доказування в господарському процесі. Поняття доказів. Пред­мет доказування в господарському процесі, Факти, які не потребують до­казування. Класифікація доказів. Обов'язок доказування. Суб'єкти до­казування. Обов'язок представлення доказів. Належність та допусти­мість доказів.

Письмові докази, речові докази. Порядок витребування і представ­лення письмових та речових доказів. Огляд та дослідження письмових та речових доказів в місці їх знаходження.

Пояснення сторін та третіх осіб.

Висновок експерта. Умови призначення по справі експертизи. Пра­ва експертів.

Забезпечення доказів.

Господарські судові доручення.

Оцінка доказів арбітражним судом.

Тема 8. Судови витрати. Штрафи в господарському процесі

Поняття та види судових витрат. Судовий сбір. Порядок об­числювання його розміру, Звільнення від сплати судових витрат. Повернення судового сбору. Виплата сум, що належать експертам, свідкам та перекладачам. Розподіл між сторонами судових витрат.

Штрафи в господарському процесі, розмір та підстави стягнення.

Тема 9. Процесуальні строки

Поняття та види процесуальних строків. Строки, встановлені зако­ном. Строки, визначені господарським судом. Обчислення строків. При­зупинення, поновлення, продовження та перерив процесуальних стро­ків. Наслідки пропуску процесуального строку.

Тема 10. Позов в господарському процесі

Право на звернення до господарського суду. Реалізація права на захист порушеного права юридичних та фізичних осіб в господарських судах.

Поняття і суть позовного провадження як форма господарського про­цесу. Поняття позовної заяви. Вимоги чинного законодавства до форми і змісту позовної заяви.

Ціна позову та п визначення. Зобов'язання позивача надіслати ко­пію позовної заяви відповідачу.

Документи, що додаються до позовної заяви. Вимоги чинного за­конодавства до додатків.

Порядок розгляду позову. Відзив на позовну заяву. Вимоги чинного законодавства до змісту та порядку надіслання відзиву на позов. Відпо­відальність відповідача за неподання відзиву на позовну заяву.

Зустрічний позов: підстави та порядок його пред'явлення.

Тема 11. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду

Прийняття позовної заяви. Дії судді при прийнятті матеріалів.

Підстави для відмови у прийнятті позовної заяви. Ухвала судді про відмову у прийнятті позовної заяви.

Підстави для повернення позовної заяви. Ухвала судці про повер­нення позовної заяви.

Порядок порушення провадження у справі. Ухвала судді про пору­шення провадження.

Підготовка справи до розгляду. Дії судді в стадії підготовки матері­алів справи до розгляду в засіданні господарського суду.

Питання забезпечення позову. Підстави та заходи до забезпечення позову. Ухвала про забезпечення позову.

Тема 12. Вирішення спорів в засіданні господарського суду

Стадія вирішення господарських спорів як основна, центральна стадія господарського процесу. Мета та значення стадії вирішення спорів. Строк вирішення спорів.

Склад господарського суду. Правове становище судді. Відвід судді. Підстави для відводу. Особи, які мають право на відвід судді. Прийнят­тя рішення про відвід судді.

Порядок ведення засідання господарського суду. Вирішення питання розгляду справи при нез'явленні в засідання представників позивача і відповідача, при неподанні відзиву на позов і витребуваних матеріалів.

Підстави для відкладення розгляду справи. Ухвала про відкладення розгляду справи.

Відмова позивача від позову. Ухвала про припинення провадження у справі.

Зупинення провадження у справі. Підстави та ухвала про зупинен­ня розгляду справи.

Припинення провадження у справі. Підстави та ухвала про припи­нення справи.

Залишення позову без розгляду. Підстави та ухвала про залишення позову без розгляду.

Розгляд позовної заяви по суті. Пояснення сторін з предмету спору. Розгляд клопотань та заяв сторін. Ознайомлення з матеріалами справи.

Порядок прийняття рішення господарським судом. Права судді при прийнятті рішення. Вимоги законодавства до структури та змісту рі­шення. Вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини рішен­ня господарського суду.

Оголошення рішення. Розсилання рішень. Роз'яснення рішення господарського суду учасникам господарського процесу.

Окрема ухвала.

Тема 13. Перевірка рішення, ухвали, постанови господарського суду в порядку нагляду

Поняття перевірки рішень суду в порядку нагляду як стадії господарського процесу. Підстави перевірки рішень. Суб'єкти права перевірки рішень в порядку нагляду. Особи, які мають право принесення протесту.

Право господарського суду на перевірку в порядку нагляду законнос­ті рішень. Компетенція господарського суду щодо перевірки рішень. Ком­петенція судової колегії Вищого господарського суду України щодо пере­вірки рішень, ухвал в порядку нагляду. Склад судової колегії.

Право на звернення до президії Вищого господарського суду Украї­ни. Порядок розгляду президією Вищого господарського суду України протесту або заяви. Право на звернення до пленуму Вищого господарського суду України.

Порядок подання заяви. Вимоги законодавства до форми та змісту заяви про перевірку рішень, ухвал, постанов в порядку нагляду. Строк подання заяви.

Відзив на заяву. Вимоги законодавства щодо відзиву.

Порядок здійснення перевірки. Строк перевірки.

Підстави повернення заяви про перевірку рішень без розгляду.

Підстави для зміни або скасування рішення, ухвали, постанови.

Постанова про перевірку рішень, ухвал, постанова в порядку на­гляду. Вимоги законодавства до змісту постанов.

Обов'язковість постанови.

Особливості перевірки рішень за протестом прокурора.

Тема 14. Перегляд рішень господарського суду за нововиявленими

обставинами

Поняття перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами як стадії господарського процесу. Підстави для перегляду рішень. Відмінність від стадії перевірки рішень в порядку нагляду.

Порядок і строк подання заяви. Особи, які мають право на подання заяви. Зміст заяви про перегляд рішень. Результати перегляду рішень, ухвал, постанов за новоявленими обставинами.

Право господарського суду на зупинення виконання рішення, ухвали, постанови до закінчення їх перегляду.

Тема 15. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

Обов'язковість виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Набуття законної сили рішення господарського суду. Підстава для виконання рішення. Вимоги законодавства щодо наказу господарського суду. Строк і порядок виконання наказу. Видача дубліката наказу.

Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, поста­нови господарського суду. Відстрочка та розстрочка виконання рішення. Зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.

Поворот виконання рішення.

Тема 16. Вирішення господарських спорів третейськими судами

Завдання третейського суду та порядок його організації. Склад тре­тейського суду. Порушення справи і порядок третейського розгляду.

Прийняття рішення третейським судом. Виконання рішення тре­тейським судом.

Тема 17. Провадження в справах за участю іноземних осіб

Процесуальні права іноземних осіб. Компетенція господарських судів в Україні по справам за участю іноземних осіб. Судові доручення та їх виконання. Порядок звернення по господарським спорам в арбітражні (господарські) суди зарубіжних країн. Рішення судів зарубіжних країн, їх визнання і виконання.

 

 


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. DEVICE - Визначити пристрій для якого компілюється програма
 3. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 4. II. Мотивація навчальної діяльності
 5. II. Мотивація навчальної діяльності
 6. II. Мотивація навчальної діяльності
 7. II. Мотивація навчальної діяльності
 8. II. Мотивація навчальної діяльності
 9. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 10. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
 11. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
 12. II. ПРОГРАМА КУРСУ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.