Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аудиторський висновок та звіт. Види аудиторських висновків

Письмове оформлення результатів аудиту – одне з найважливіших завдань аудиту. Своєчасне і якісне оформлення аудиторських документів є необхідною умовою успішного та ефективного проведення аудиту, який завершується складанням детального аудиторського звіту.

Аудиторський звіт – це підсумковий документ, адресований керівництву, власнику, загальним зборам акціонерів господарюючого суб’єкта, що містить детальні відомості про хід аудиту, виявлені відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а також іншу інформацію, отриману в результаті проведеного огляду документів та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку.

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва господарюючого суб’єкта інформації про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку, системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання майна тощо.

Ваудиторському звіті зазначається де і ким проводився аудит, коли і за який період. У заголовку вказується назва підприємства та період, за який проводився аудит. Потім зазначається місце проведення аудиту і ставиться дата складання звіту, яка одночасно фіксує той момент, до якого аудитор несе відповідальність за якість аудиту, і ті висновки, які він зробив на її основі.

У звіті аудитор вказує, які ділянки облікової роботи вивчені повністю, тобто проведено суцільний аудит, а які – вибірково. Також у ньому наводяться усі відхилення від законів, стандартів, положень та інших норм, що здійснюють чи можуть здійснити суттєвий вплив на достовірність бухгалтерської звітності, збереження майна та ефективність його використання. Важливо при складанні аудиторського звіту виділити спочатку найважливіші відхилення, а вже потім перерахувати незначні, які також повинні бути виправлені. При цьому аудитор у звіті може наводити будь-яку інформацію, що стосується проведеного аудиту, яка на його думку є доцільною і необхідною для управлінського апарату підприємства.

Висловлені зауваження повинні бути коректними і доброзичливими. Не слід вживати різкі, категоричні висловлювання на адресу конкретних виконавців. Зроблені зауваження одночасно повинні супроводжуватися конкретними рекомендаціями щодо усунення вказаних недоліків і недопущення їх у подальшому.

Для кожної конкретної ситуації розробляти порядок, правила оформлення результатів аудиту немає практичної потреби.

У звіті про результати перевірки діяльності підприємства аудитор зазвичай інформує про економічність, доцільність та законність здійснених операцій.

Характер і обсяг таких звітів може бути різним. Так, наприклад, вони можуть містити факти і висновки про те, наскільки правильно та ефективно витрачались кошти, організована праця людей, постачання, виробництво і збут продукції, а також рекомендації з усунення виявлених недоліків. При цьому надана інформація повинна бути обґрунтованою і конкретною.

Аудиторський звіт складається у двох примірниках, один з яких передається клієнту для вжиття відповідних заходів і внесення виправлень до облікових записів, а другий залишається в аудиторської фірми як звітний документ про виконану роботу. В ньому слід мати розписку клієнта про отримання першого примірника звіту.

Інформація, що міститься в аудиторському звіті, є конфіденційною, за її розголошення аудитори несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Тому аудиторський звіт може бути переданий тільки наступним особам:

Ä особі, що підписала договір про надання аудиторських послуг;

Ä особі, що прямо вказана в якості одержувача письмової інформації аудитора у договорі (листі-зобов’язанні) про надання аудиторських послуг;

Ä посадовій особі керівництва господарюючого суб’єкта, яка має на те відповідні повноваження;

Ä будь-якій іншій особі – у випадку письмового повідомлення про це на адресу аудиторської фірми, підписаного особою, що має на те відповідні повноваження.

Зі звітом повинні бути ознайомлені керівництво підприємства, однак його зміст в жодному разі не повинен бути всезагальним здобутком. Тому, аудиторський звіт не можна надсилати на відповідне підприємство поштою, передавати сторонніми особами через секретаря керівника підприємства, оскільки існує небезпека, що аудиторський звіт будуть розглядати різні групи зацікавлених осіб, які можуть неправильно коментувати матеріали аудиту і навіть використовувати дані аудиторського звіту як факти, що компрометують керівництво підприємства і бухгалтерів. Конфіденційність – це найважливіша вимога, яка висувається до аудиту.

За підсумками аудиту за домовленістю з керівництвом підприємства може бути підготовлений попередній варіант аудиторськогозвіту. У попередньому варіанті звіту можуть міститися пропозиції щодо внесення виправлень до даних бухгалтерського обліку і підготовки переліку уточнень до вже підготовленої бухгалтерської звітності. Внесення таких виправлень, що мають суттєвий характер, є обов’язковим для того, щоб аудиторська фірма могла надати господарюючому суб’єкту позитивний аудиторський висновок.

Відповідно до стандартів результатом аудиту виступає висновок аудиторської фірми (аудитора), що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування і судових органів.

Аудиторським висновком є офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою суб’єкта аудиторської діяльності, який складається у встановленому порядку за результатами проведеного аудиту і містить думку аудитора про достовірність досліджених ним фактів.

Сутність аудиторського висновку полягає у формулюванні думки фахівця достовірність фінансової звітності суб’єкта, що перевіряється, відповідності порядку ведення звітності чинному законодавству.

Метою складання аудиторського висновку є:

1) надання висновку аудитором (аудиторською фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо фінансового стану, власного капіталу, руху грошових коштів, результатів діяльності, що розкривається у фінансовій звітності господарюючого суб’єкта;

2) довести до керівництва підприємства інформації про недоліки в облікових записах, в бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності;

3) внести конструктивні пропозиції щодо удосконалення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Аудиторський висновок готується і складається не для аудиторів в більшості випадків, не для фахівців. Інформація, наведена в ньому цікавить керівників різних рівнів управління та інших зацікавлених осіб. Тому правильне тлумачення фактів, які викладаються в аудиторському висновку, має принципове значення. В ньому повинна дотримуватись об’єктивність, зрозумілість і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

Аудиторська фірма повинна надати господарюючому суб’єкту не менше двох перших примірників аудиторського висновку, в тому числі:

Ä не менше одного примірника у складі вступної, аналітичної та підсумкової частин з додатками бухгалтерської звітності, що була об’єктом аудиту;

Ä замовнику не менше одного примірника у складі вступної та підсумкової частин з додатками бухгалтерської звітності, що була об’єктом аудиту, для представлення зацікавленим користувачам.

При підготовці аудиторського висновку аудиторам рекомендується дотримуватись ряду вимог: складається українською мовою, вартісні показники відображаються у валюті України, виправлення у змісті висновку не допускаються.

При наданні чорнового варіанту аудиторського висновку рекомендується використання відповідних приміток, що дає клієнту можливість активної роботи з цим документом і повернення його з відповідними виправленнями. При цьому чорновий варіант документу за проектом повинен бути виконаний і наданий клієнту якісно.

У загальному вигляді вимоги, які пред’являються до змісту аудиторських підсумкових документів, наведено на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Вимоги до оформлення аудиторського звіту та висновку

При підготовці підсумкових документів аудитору необхідно враховувати рівень підготовленості клієнта для адекватного сприйняття матеріалу. При цьому слід пам’ятати, що завданням аудитора є консультування і пояснення, а не намагання заплутати, розповідати про відоме складними фразеологічними оборотами. І хоча їх використання з метою підсилення змісту не відкидається, потрібно проводити розумну систему викладення і не завжди використовувати відкритий понятійний апарат.

Аудитору, при формуванні висновків необхідно мати на увазі, що деталі у висновках, як правило, опускаються, але їх зміст повинен бути зрозумілим читачу. Кожне формулювання повинно мати закінчений зміст.

До аудиторського висновку додається бухгалтерська звітність господарюючого суб’єкта, яка підлягала аудиту. З метою ідентифікації така звітність повинна бути помічена підписом аудитора або спеціальним штампом аудиторської фірми. Кожен примірник висновку разом з доданою до нього бухгалтерською звітністю є єдиним цілим і повинен бути зброшурований.

Під час аудиту і по його закінченню аудитор робить певні висновки і пропозиції. В процесі узагальнення матеріалів аудиту з метою забезпечення компактності звіту аудитор групує виявлені однорідні недоліки і порушення. Групувати виявлені недоліки і порушення можна за різними ознаками, у тому числі за видами господарських операцій, матеріальних активів, за видами розрахунків тощо. Можна групувати відхилення за виконанням розпоряджень керівників, відхилень від положень, стандартів тощо. Групування виявлених відхилень і недоліків за певними ознаками полегшує оформлення результатів аудиту.

Аудиторський висновок складається у довільній формі, але обов’язково повинен мати наступні розділи: заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок аудитора про фінансову звітність, дату аудиторського висновку, адресу аудиторської фірми, підпис уповноважених осіб аудиторської фірми (табл. 7.2).

Таблиця 7.2.Зміст розділів аудиторського висновку

№ з/п Частина висновку Розділ аудиторського висновку Зміст
2 3 4
Вступна частина Заголовок аудиторського висновку Ä вказується, що аудиторська перевірка проводилась професійно незалежним аудитором; Ä дається назва аудиторської фірми або аудитора; Ä наводиться повна назва підприємства, що перевірялось; Ä вказується час перевірки
Вступ Ä інформаціяпро склад перевіреної фінансової звітності і дату підготовки звітності; Ä вказується, що відповідальність за правильність підготовки звітності покладається на керівництво підприємства; Ä зазначається відповідальність аудитора за аудиторський висновок
Аналітична частина Масштаб перевірки Ä масштабперевірки (необхідний обсяг та глибина перевірки, склад, кількість, обсяг аудиторських робіт); Ä зміст проведених робіт, включаючи планування, оцінку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; Ä застосування вибіркового способу перевірки
Заключна частина Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність та бухгалтерський облік Даєтьсявисновок про перевірену фінансову звітність та бухгалтерський облік, їх правильність в усіх суттєвих аспектах
Дата аудиторського висновку Проставляєтьсядата аудиторського висновку на день завершення аудиторської перевірки. Дата проставляється в той день, коли керівництво підприємства підписує акт приймання-передачі аудиторського висновку
Підпис уповноважених осіб аудиторської фірми Проставляєтьсяпідпис керівника аудиторської фірми або уповноваженої ним особи, яка має сертифікат аудитора
Адреса аудиторської фірми Вказуєтьсяадреса фактичного місцезнаходження аудиторської фірми

Читайте також:

 1. IV Висновок
 2. IV. Висновок
 3. IV. Висновок
 4. VI. ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ВИСНОВОК
 5. Аналізуючи малюнок, зробіть висновок, яке твердження правильне.
 6. Аудит: поняття, завдання, предмет та об’єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг
 7. Аудиторський висновок
 8. Аудиторський висновок
 9. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ
 10. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 11. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація робочих документів аудитора. | Розглянемо більш детально кожну частину аудиторського висновку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.