Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


У суді першої інстанції

Скорочене провадження в адміністративних справах

Як свідчить судова практика, значна кількість адміністративних справ, що розглядаються адміністративними судами, фактичне є безспірними, оскільки вимого позивача відповідачем не заперечуються. Тому повна процедура судового розгляду справи не завжди є оптимальною формою захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, оскільки застосування формальностей адміністративного судочинства в усіх без винятку випадках затягує провадження, що не сприяє оперативності судового захисту. Застосування загального порядку для судового розгляду документально підтверджених, неоспорюваних вимог невиправдане також з позицій процесуальної економії та фінансових затрат держави.

Можливість спрощення судової процедури в обумовлених законом випадках підвищує ефективність правового захисту та дозволяє розвантажити адміністративні суди від розгляду за повною судовою процедурою безспірних за своєю суттю адміністративних справ. Тому у 2010 році КАС було доповнено статтею 183-2 «Скорочене провадження», що передбачає спрощення провадження в адміністративних справах, які ґрунтуються на безспірних фактах.

Інститут скороченого провадження відповідає міжнародним принципам здійснення справедливого та ефективного правосуддя і забезпечення прав людини. Зокрема у Рекомендації № R (81) 7 від 14 травня 1981 року Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо шляхів спрощення доступу до правосуддя та у Рекомендації № R (84) 5 від 28 лютого 1984 року щодо принципів судочинства з метою вдосконалення судової системи визначено, що для справ, пов’язаних з безспірними правом, повинні бути передбачені спеціальні правила для прискорення розгляду справ.

Отже, скорочене провадженняце вид провадження в адміністративних судах , що полягає у спрощеній документарній процедурі захисту прав, свобод та інтересів позивача від рішень, дій суб’єктів владних повноважень, вимоги якого ґрунтуються на безспірних документах.

Метою закріплення цього виду провадження в адміністративному процесуальному законодавстві є спрощення, скорочення та здешевлення судової процедури у тих випадках, коли це можливо та виправдано.

Скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо:

1) зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання:

а) пенсійних виплат;

б) соціальних виплат непрацездатним громадянам;

в) виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

г) виплат та пільг дітям війни;

д) інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців у випадках, передбачених законом,

4) відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх зверненням;

5) стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження;

6) застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням.

При цьому слід ураховувати, що адміністративний суд не може розглядати справу в порядку скороченого провадження, якщо:

а) вказані вище вимоги стосуються прав, свобод, інтересів та обов’язків третіх осіб;

б) адміністративну справу належить розглядати колегією суддів;

в) адміністративна справа стосується правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Скорочене провадження здійснюється у наступному порядку:

1. Про відкриття скороченого провадження судом виноситься ухвала,

в якій, крім загальних відомостей, передбачених ст. 165 КАС, обов’язково зазначаються: а) строк подання заперечення проти позову; б) порядок його подання, а також в) наслідки неподання такого заперечення.

2. Копія цієї ухвали разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу.

3. Відповідач у десятиденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати: а) заперечення проти позову та необхідні документи або б) заяву про визнання позову (ці документи, у випадку, якщо справа розглядається адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, подаються безпосередньо до канцелярії суду).

4. Справа в порядку скороченого провадження розглядається: а) одноособово суддею, який здійснював підготовче провадження у цій справі; б) без проведення судового засідання та в) без виклику осіб, які беруть участь у справі.

5. Справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження протягом таких строків:

а) не пізніше наступного дня з дня надходження до суду заяви відповідача про визнання позову;

б) не пізніше трьох днів з дня закінчення десятиденного строку, передбаченого для подання відповідачем заперечення проти позову чи заяви про його визнання – у разі, якщо вони не були подані (за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача);

в) не пізніше трьох днів – у разі якщо протягом семи днів з дня закінчення строку, передбаченого для подання відповідачем заперечення проти позову чи заяви про його визнання, до суду не були подані (за умови, що справа розглядається судом не за місцезнаходженням відповідача);

г) не пізніше п’яти днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову.

6. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем і відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав може прийняти:

1) постанову, якою вирішує справу по сутіу ній зазначаються:

- дата, час та місце її прийняття;

- найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову;

- ім’я (найменування) сторін;

- предмет адміністративного позову;

- положення закону, якими суд керувався і на підставі яких задоволено позов;

- висновок суду по суті вимог;

- розподіл судових витрат;

- обов’язок відповідача виконати постанову негайно, крім постанови в адміністративній справі, передбаченій пунктом 2 частини першої цієї статті;

- строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

При цьому:

а) постанова складається та підписується у день її прийняття;

б) її копії не пізніше наступного дня надсилаються сторонам рекомендованим листом із повідомленням;

в) вона може бути оскаржена в апеляційному порядку:

- сторонами;

- іншими особами у зв’язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.

г) строк для подання апеляційної скарги обчислюється з моменту отримання копії постанови.

д) постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

2) ухвалу про розгляд справи у судовому засіданні – вона приймається у разі: а) недостатності повідомлених позивачем обставин або б) якщо суд за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Дещо інший порядок передбачено для розгляду заяв про скасування заходів реагування, застосованих судом за результатом розгляду справи про застосування цих заходів у сфері державного нагляду (контролю) виключно за судовим рішенням (п. 5 ч. 1 ст. 183–2 КАС).

Така заява може бути подана до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів, якщо обставини, які стали підставою для їх вжиття, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами.

Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню суддею одноособово. При цьому:

1) заява має бути розглянута протягом п’яти днів з дня її отримання судом;

2) особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду заяви – але їх неприбуття, якщо вони були належним чином повідомлені, не перешкоджає її розгляду;

3) заява може бути розглянута у порядку письмового провадження – у випадку, якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

4) за результатами розгляду заяви суд виносить ухвалу про: а) задоволення заяви або б) відмову в її задоволенні;

5) ця ухвала є остаточною й не підлягає оскарженню;

6) відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

 

1. Надайте характеристику змісту стадії розгляду адміністративної справи в адміністративних судах першої інстанції.

2. Розкрийте загальні правила здійснення стадії розгляду адміністративної справи в адміністративних судах.

3. Розкрийте зміст етапів (частин) стадії судового розгляду адміністративної справи.

4. Наведіть характеристику підготовчої частини судового засідання, розгляду справи по суті, судових дебатів, ухвалення та оголошення судового рішення у справі.

5. Визначите сутність перешкод судовому розгляду адміністративної справи, які виникають внаслідок залишення позовної заяви без розгляду; відкладення розгляду справи; оголошення перерви в цьому розгляді; зупинення провадження у справі; закриття провадження.

6. Які підстави для залишення позовної заяви без розгляду закріплено в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України?

7. Які підстави для відкладення розгляду справи закріплено в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України?

8. Які підстави для оголошення перерви в розгляді справи закріплено в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України?

9. Які підстави для зупинення провадження у справі закріплено в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України?

10. Які підстави для закриття провадження закріплено в положеннях Кодексу адміністративного судочинства України?

11. Наведіть поняття та сутність скороченого провадження в адміністративних судах.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


Читайте також:

 1. Антивоєнні рухи напередодні Першої світової війни
 2. Афро-азійський світ після Першої світової війни.
 3. Визначте місце України в планах імперіалістичних держав напередодні та на початку Першої Світової війни. В чому полягала трагедія українського народу в цій війні?
 4. Висвітліть положення України в роки першої світової війни.
 5. Відношення до першої св. війни різних класів і партій.
 6. Геополітичні зміни у світі після першої світової війни. Паризька мирна конференція. Версальська система мирних договорів
 7. Дії при наданні першої медичної допомоги
 8. Для надання першої допомоги при травмах у кабінеті (лабораторії) біології обов'язково треба мати аптечку, яка зберігається у спеціальній шафі з червоним хрестом на дверцятах.
 9. До першої групи відносили дітей віком до 7 років, які були повністю недієздатними.
 10. Економічний розвиток Франції після першої світової війни
 11. Економічні наслідки Першої світової війни для окремих країн. Версальська система. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929—1933 рр. Варіанти виходу з неї
 12. Економічні підсумки першої світової війни
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перешкоди судовому розгляду адміністративної справи | Нормативно-правові акти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.