Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види фінансового контролю: класифікація, суть, загальна характеристика

Розрізняють певні види фінансового контролю, які класифікуються за такими ознаками:

1. За періодичністю здійснення:

- Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, перед виконанням господарських операцій для запобігання нераціональним витратам і безгосподарності, незаконним діям і різним втратам.

- Поточний контроль здійснюється в процесі виконання господарських операцій і його основними завданнями є виявлення відхилень у процесі виконання робіт з метою вжиття необхідних заходів щодо усунення негативних чинників і закріплення позитивного досвіду. Буває:

- направляючий - в ході дії відбувається безперервне вимірювання та оцінка стану контрольованого об'єкта;

- фільтруючий - якщо хід процесу не відповідає встановленим нормам дія не пропускається поки не буде приведено у відповідність до вимог.

- Наступний (ретроспективний) фінансовий контроль — конт­роль за фінансовими результатами діяльності, що здійснюється після завершення господарських операцій. Основним завданням такого контролю є перевірка правильності та законності проведених господарських операцій на підприємствах, виявлення порушень і зловживань, а також розроблення заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків і запобігання їм у май­бутньому.

2. За інформаційним забезпеченням:

- Документальний контроль дає змогу визначити суть і достовірність господарської операції за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності, у яких вона знайшла відображення в бухгалтерському, оперативному та статистичному обліку.

- Фактичний контроль полягає у визначенні дійсного реального стану об’єкта лічбою, зважуванням, вимірюванням, лаборатор­ним аналізом та ін. До об’єктів фактичного контролю належать: гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готова продукція, незавершене виробництво.

3. Щодо контролюючого об’єкта:

- Зовнішній контроль здійснюється визначеними Конституцією України та незалежними конституційними органами в межах наданих їм конституційних повноважень.

- Внутрішній контроль здійснюється в межах виконавчої гілки державної влади.

4. Відносно власника:

- Внутрішньовідомчий контроль проводиться міністерствами, відомствами, органами державного управління стосовно діяльності підвідомчих їм підприємств і організацій у формі тематичних перевірок та ревізій.

- Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється власниками, апаратом управління підприємницьких структур від­повідно до чинного законодавства стосовно діяльності цехів, бригад, дільниць, інших підрозділів підприємств. Основна відповідальність за внутрішньогосподарський контроль лежить на службі головного бухгалтера.

5. За формами здійснення:

- Ревізія — це форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання фінансовим зловживанням. За наслідками ревізії складається акт.

Залежно від відомчої підпорядкованості ревізії класифікуються на:

відомчі — проводяться працівниками відомства на підпорядкованих підприємствах одного власника;

позавідомчі — здійснюються органами державного, аудиторського контролю .

За організаційними ознаками розрізняють ревізії:

планові — здійснюються відповідно до заздалегідь розроблених і затверджених планів;

позапланові — проводяться в строки, не передбачені затвердженим планом (у разі стихійного лиха, незадовільної роботи підприємства чи взаємопов’язаних підприємств).

- Аудит — форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів.

- Тематична перевірка — це форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій. Такі перевірки здійснюють вищі та державні органи контролю відповідно до специфіки виконуваних ними функцій.

- Камеральна перевірка — форма фінансового контролю, яку застосовують в органах виконавчої влади при одержанні й перевірці показників звітності.

- Фінансова експертиза — форма державного фінансового контролю, яка передбачає дослідження й оцінювання законодавчих та інших нормативно-правових актів, фінансових та економічних результатів діяльності, підготовку обґрунтованих висновків і пропозиції для прийняття рішень щодо об’єкта експертного дослідження.

- Службове розслідування — це форма контролю дотримання працівниками підприємств, організацій службових обов’язків, а також нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини. Проводиться спеціальною комісією за наказом керів­ника підприємства в разі виявлення крадіжок, нестач, втрат.

- Слідство як форма контролю являє собою процесуальні дії, під час яких визначається провина відповідальних посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших порушень, пов’язаних із присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю, службовими зловживаннями. Слідство проводиться судово-слідчими правоохоронними органами і регулюється особливим процесуальним законодавством.

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Автокореляційна характеристика системи
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 10. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
 11. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 12. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи організації і здійснення контролю | Методичні прийоми та контрольно-ревізійні процедури.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.