Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Економічного дослідження

Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового

Праця - це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і окремої людини особливо важливу роль, оскільки саме це поняття є невіддільним від людського життя. Змінюючи у процесі праці навколишнє природне середовище і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не лише забезпечують свое існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Праця виступає однією з найважливіших форм самовираження, самоактуалізації й самовдосконалення людини.

Працю слід розглядати як свідому цілеспрямовану діяльність; докладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; як процес перетворення природних ресурсів в цінності та блага; як вияв людської особистості.

У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. Соціальна взаємодія у сфері праці - це форма соціальних зв'язків, яка реалізується під час обміну діяльності та взаємодії. Об'єктивною основою взаємодії людей є спільність або розбіжність їх інтересів, близькість або віддаленість цілей, поглядів. Посередниками


взаємодії людей у сфері праці, проміжними її ланками виступають знаряддя і предмета праці, матеріальні та духовні блага.

Соціальні відносини- це відносини між соціальними трупами (спільностями) та окремими індивідами з приводу їх суспільного становища, способу й укладу життя, з приводу умов формування й розвитку особистості, соціальних спільностей. Вони проявляються у становищі окремих труп працівників у трудовому процесі, комунікаційних зв'язках між ними, тобто у взаємному обміні інформацією для впливу на поведінку та результати діяльності інших, а також для оцінки власного положения, що впливає на формування інтересів й поведінки цих груп.

Ці відносини нерозривно пов'язані з трудовими відносинами. Наприклад, у трудову організацію (діяльність) працівники включаються, адаптуються з об'єктивних потреб і таким чином вступають у трудові відносини незалежно від того, хто буде працювати поруч, хто керівник, який у нього стиль діяльності. Однак, згодом кожен працівник по-своєму проявляє себе у взаємовідносинах з іншими працівниками, керівництвом, у ставленні до праці, до порядку розподілу робіт та ін. Відповідно, на основі об'єктивних відносин починаються складатися соціально-психологічні відносини, які характеризуються певним емоційним настроем, характером спілкування людей та взаємовідносинами у трудовому колективі, атмосферою у ньому.

Термін „соціально-трудові відносини" використовується порівняно недавно. Включения цього терміна в систему понять та категорій економіки праці обумовлено:

• по-перше, розвитком наукових й прикладних уявлень про роль людей у розвитку економіки;

• по-друге, тим фактором, що вирішення важливих завдань соціально-економічної реформи в Україні (зокрема, стабілізація соціально-економічної та політичної обстановки в країні, становления і розвиток виробництва технологічного рівня, значне зниження інфляції й підвищення життєвого рівня населения) можливе, перш за все, на основі співробітництва всіх сил


16суспільства у проведенні узгодженої політики у сфері соціально-трудових відносин та формуванні ефективної системи захисту інтересів усіх учасників соціально-трудових відносин;

• по-третє, становления соціально-орієнтованої ринкової економіки в нашій країні, забезпечення її нормального функціонування можливе за умови її інтеграції в світове господарство, що передбачає оформленість соціально-трудових відносин в країні, вироблення механізму їх розвитку й ефективного регулювання та інтеграцію національної системи соціально-трудових відносин в систему соціально-трудових відносин, визнану світовим співтовариством.

1.3. Завдання, об'єкт, предмет вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

У зв'язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, основою якої є праця. Це висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях.

Головною метою вивчення курсу є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населения та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях.

Завдання курсу:

• вивчення економічних законів, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці;

• оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування праці;

• з'ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці;


дослідження механізму соціального партнерства;

надання студентам ґрунтових знань з питань оплати праці й регулювання

заробітної плати;

вивчення механізму функціонування системи соціально-трудових відносин;

з'ясування механізму регулювання ринку праці та дослідження процесу

відтворення робочої сили;

з'ясування місця і ролі Міжнародної організації праці у врегулюванні

соціально-трудових відносин;

навчити студентів використовувати здобуті знания в конкретних процесах

управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та

забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях;

підвищити на цій основі адаптованість студентів до ринку праці, допомогти

їм ефективно включитися в систему нових соціально-трудових відносин.

Об'єкт вивченнядисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" система соціально-економічних, організаційно-правових відносин між людьми з приводу відтворення й ефективного використання людських продуктивних сил в процесі праці.

Предмет вивченнядисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населения та високої ефективності економічної діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Коли праця стала предметом наукового дослідження?

2. Поясніть підходи філософів до дослідження трудових проблем.

3. Що вивчає дисципліна "Економіка праці та соціально-трудові відносини"?


4. Об'єктом дослідження яких наук є різноманітні проблеми трудової діяльності людей?

5. Якими чинниками обумовлено включения терміна "соціально-трудові відносини" у систему понять та категорій економіки праці?

 

6. Що є об'єктом і предметом вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"?

7. Обґрунтуйте мету та завдання дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини".


Читайте також:

 1. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 2. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 3. Актуальність дослідження
 4. Алгоритм дослідження кон’юктури
 5. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 6. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 7. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 8. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 9. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 10. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 11. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
 12. Аналітичний метод дослідження
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПЕРЕДМОВА | Соціально-економічна сутність праці та її функції.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.