Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність продуктивності та ефективності праці

ТЕМА 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Терміни і поняття

Література

1.Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А.М, Колот А. М., Чернов В.І. Нормування праці.-К.: ВІПОЛ, 1995, -С. 19-65.

2. Завіновська Г. Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 134-147.

3. Тимош I. М. Економіка праці: Навчальний посібник. - Терношль: Астон, 2001.-С. 97-145.

4. Багрова I. В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - С.84-135.

5. Нормирование труда / Под ред. Генкина Б. М. - М.: Экономика, 1985.

•^ Виробнича операція

•^ Нормативи праці

^ Норми праці

•^ Нормування праці

•^ Методи нормування праці

^ Організація праці

•^ Робочий час


8.1. Сутність продуктивності та ефективності праці.

8.2. Показники виміру продуктивності праці, вимоги до них.

8.3. Методи вимірювання продуктивності праці.

8.4. Поняття чинників та умов підвищення продуктивності праці.

8.5. Суть і значения резервів зростання продуктивності праці.

8.6. Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці.

8.7. Програми управління продуктивністю праці.

Сучасна трансформація економіки України в ринкову потребує кардинальних зрушень в усіх сферах народного господарства для забезпечення зростання ефективності праці.

Ефективність праці- це її результативність, тобто співвідношення обсягу вироблених благ чи цінностей (матеріальних і нематеріальних) до затрат праці. Зростання ефективності праці означає зростання обсягу вироблених благ без підвищення затрат праці.

В економічній літературі та господарській практиці нашої країни для характеристики результативності праці використовувалась категорія "продуктивності праці", яка характеризує співвідношення кількості продукції і затрат на її виробництво.

Продуктивність праці є складною економічною категорією, оскільки є важливою характеристикою трудової діяльності людини, вона тісно пов'язана з засобами виробництва і предметами праці.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття "продуктивність" і "продуктивність праці".


Продуктивність- це ефективність використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) під час виробництва різних товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв'язок між кількістю і якістю вироблених товарів або наданих послуг та ресурсами, які були витрачені на їх виробництво. Продуктивність дає змогу порівнювати виробництво на різних рівнях економічної системи (на рівні окремого індивіда, цеху, підприємства, організації, галузі й держави) з використаними ресурсами. Під час їх оцінювання необхідно враховувати зростання вартості енергії, сировини, витрат, пов'язаних з безробіттям тощо [2].

Продуктивністьє загальним показником, який характеризує ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Сучасна економічна теорія стверджує, що неможливо точно визначити роль і частку витрат тих чи інших ресурсів на виробництво продукції. Тому для визначення ефективності виробництва найчастіше використовується показник продуктивності праці.

Продуктивність праці відбиває ступінь ефективності процесу праці. У її визначенні вихідною категорією є праця.

Продуктивність праці— це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої за одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції.

У процесі виробництва функцією живої конкретної праці є створення нової вартості, а також перенесения робочого часу, матеріалізованого в речових елементах виробництва, на створюваний продукт. Тому продуктивність праці відображає ефективність як живої, так і сукупної (живої та уречевленої) праці. Розрізняють поняття індивідуальної (живої праці) та суспільної (живої й уречевленої) праці.

Продуктивність праці тісно пов'язана з її інтенсивністю.


Інтенсивність характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю затраченої людської енергії. Чим вищий рівень інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності визначається фізіологічними й психологічними можливостями людського організму, а це значить, що інтенсивність праці є обмеженою.

Під суспільно-нормальною інтенсивністю праціслід розуміти такий рівень напруженості праці, який забезпечує раціональне використання психофізіологічних здібностей людини при збереженні високої продуктивності праці і здоров'я. Вона забезпечує тривалий період високої працездатності й, отже, високу продуктовність праці. Якщо інтенсивність праці вища від прийнятої в суспільстві, то через деякий час знижується продуктивність праці, зростають втрати робочого часу, травматизм, брак.

Зростання продуктивності праці є загальним об'єктивним економічним законом. Його сутність полягає в тому, що з розвитком суспільного виробництва, впровадженням нових технологій та використанням сучасних матеріалів, покращення організації праці працівник виготовляє за одиницю часу все більший обсяг матеріальних благ.

Одночасно цей закон є і законом розвитку людського суспільства, а тому у всіх крашах велика увага приділяється зростанню продуктивності праці на макро- і мікроекономічних рівнях.


 

 

 

 

 

 

 

Головним джерелом зростання національного доходу Зростання продуктивности праці є: Передумовою шдвищення номінальної та реальної заробітної плати працівників
Умовою зниження витрат на виробництво Передумовою шдвищення рівня життя та зниження інфляції
Чинником шдвищення якості продукції
Чинником шдвищення конкурентоспроможності продукції (в т.ч. на світовому ринку) Необхідною передумовою зниження затрат робочого часу
Сприятиме підвищенню зайнятості населения.

Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 4. Адаптація працівників.
 5. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 7. Акти з охорони праці в організації.
 8. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 9. Алкоголізм і безпека праці.
 10. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 11. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 12. Аналіз ефективності використання оборотних активів
Переглядів: 436

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види норм праці, їх розрахунок | Показники вимірювання продуктивності праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.