Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 5. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірювачі, які використовуються для обчислення динаміки показників Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку по­казників, методика їх розрахунку.

Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз впливу асор­тименту й структурних зрушень на економічні показники роботи підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші показники підприємства

Аналіз якості продукції та робіт Показники якості. Сортність і методика аналізу її. Аналіз впливу зміни якості на економічні показники роботи підприємства. Аналіз виробни­чого браку підприємства Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства Оцінка резервів збільшення випуску продукції.

 

Теоретична основа

 

Об’єктами аналізу виробництва продукції, робіт, послуг є

· обсяг виробництва продукції в цілому по підприємству;

· якість товарної продукції;

· структура товарної продукції;

· ритмічність виробництва товарної продукції.

До основних завдань аналізу об’ємів виробництва і реалізації продукції відносять:

1. оцінка ступеню виконання плану і динаміки виробництва продукції;

2. визначення впливу факторів на зміну величини обсягу виробництва;

3. визначення внутрігосподарських резервів підвищення обсягів випуску продукції;

4. розробка заходів по засвоєнню визначених резервів;

Основні показники виробництва продукції:

Валовий оборот підприємства - показник, який характеризує вартість готових виробів, напівфабрикатів, виготов­лених підприємством незалежно від того, чи призначені вони для реалізації на сторону, переробки чи іншого використання на даному підприємстві, а також зміну вартості залишків неза­вершеного виробництва у всіх підрозділах.

Внутрішньовиробничий оборот - показник, який ха­рактеризує загальну вартість спожитих напівфабрикатів власного виробництва; продукції допоміжних цехів і робіт промислового характеру, виконаних для своїх цехів і спожитих в межах основної діяльності підприємства.

Валова продукція — показник, який відображає вартість готових виробів, зміну залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва, робіт і послуг промисло­вого характеру. Валова продукція — це різниця між валовим оборотом підприємства і його внутрішньовиробничим оборотом.

Товарна продукція - обсяг продукції підприємства, виробленої в даному періоді і призначеної для реалізації на сторону. Товарна продукція включає вироблені всіма основними, допоміжними, підсобними цехами підприємства готову продукцію, напівфабрикати і виконані на замовлення інших підприємств і організацій роботи промислового характеру (послуги) на сторону. Товарна продукція є основою визначення важливих економічних показників: собівартості продукції, фондовіддачі, матеріаломісткості виробництва і т.д.

Великий вплив на результати господарської діяльності справ­ляють асортимент (номенклатура) та структура виробництва і реалізації продукції.

Вчасне оновлення асортименту продукції (послуг) із ураху­ванням зміни кон'юнктури ринку є одним із важливих індика­торів ділової активності підприємства та його конкурентоспро­можності.

Мета аналізу — вироблення рекомендацій для зміни асорти­менту та структури продукції на майбутній період з урахуванням потреб ринку і можливостей підприємства.

Формуючи асортимент і структуру випуску продукції, підпри­ємство має враховувати, з одного боку, попит на види продукції, а з другого — найефективніше використання трудових, сировин­них, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, що є в його розпорядженні. Система формування асортименту про­дукції включає такі основні позиції:

• визначення поточних і перспективних потреб покупців;

• оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається чи планується до випуску;

• вивчення життєвого циклу виробів і вжиття вчасних заходів для впровадження нових, більш досконалих видів продукції і вилучення із виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів;

• оцінювання економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

Узагальнену характеристику змін в асортименті продукції дає однойменний коефіцієнт, рівень якого визначають так:

Обсяг продукції, що зараховується у виконання асортименту

Базовий обсяг виробництва (реалізації) продукції

 

Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Підвищення його — одна із форм конкурент­ної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку. Висо­кий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на про­дукцію і збільшенню суми прибутку не лише за рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін.

Якість продукції — це поняття, яке характеризує парамет­ричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські вла­стивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надій­ність і довговічність. Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.

Узагальнюючі показникихарактеризують якість усієї вироб­леної продукції незалежно від її виду і призначення:

а) частка нової продукції в загальному її випуску;

б) частка продукції вищої категорії якості;

в) середньозважений бал продукції;

г) середній коефіцієнт сортності;

д) частка атестованої і не атестованої продукції;
є) частка сертифікованої продукції;

є) частка продукції, що відповідає світовим стандартам; ж) частка продукції, що експортується, у тому числі у високо-розвинуті промислові країни.

Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують одну із її властивостей:

а) корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст заліза в руді, вміст білка в продуктах харчування);

б) надійність (довговічність, безвідмовність у роботі);

в) технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енергомісткість);

г) естетичність виробів.

Непрямі показники — це штрафи за неякісну продукцію, за обсяг і частку забракованої продукції, за частку продукції, на яку надійшли рекламації від покупців, за втрати від браку і т. ін.

Перше завдання аналізу — вивчити динаміку перелічених показників, виконання плану їх рівня, причини зміни їх і дати оцінку роботи підприємства за рівнем якості продукції.

Середній коефіцієнт сортності можна визначити за відношенням вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції за ціною І сорту (табл. 3.11).


 

Де Ц0 і Ці — відповідно ціна виробу до і після зміни якості;

Со і Сг — відповідно рівень собівартості виробу до і після зміни якості;

УВП1 — кількість виробленої продукції підвищеної якості;

УРПг — обсяг реалізації продукції підвищеної якості.

 

Друге завдання аналізу — визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: на випуск товарної продукції (д 777), на виручку від реалізації продукції (д В) і при­буток (Д77). Розрахунок виконують так:

Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва і відвантаження продукції. Ритмічність це рівномірний випуск продукції за графіком в обсязі та асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою вчасного випуску і реалі­зації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показни­ки: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незаверше­ного виробництва і надпланові залишки готової продукції на скла­дах і, як наслідок, уповільнюється оборотність капіталу; не ви­конуються поставки за договорами і підприємство платить штра­фи за невчасне відвантаження продукції; невчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці — за надурочні роботи. Усе це призводить до підвищення собівар­тості продукції, зменшення суми прибутку, погіршення фінан­сового стану підприємства.

Для оцінювання ритмічності роботи підприємства використо­вують прямі й непрямі показники. Прямі показники — коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, частка виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випус­ку, частка виробленої продукції за кожний місяць до квартально­го випуску, частка випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва, частка продукції, випущеної за пер­шу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.

Непрямі показники — доплати за надурочні роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, спла­та штрафів за недопоставку і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. VII. За видами товарів і послуг
 10. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 11. АВС (XYZ)-аналіз
 12. Автоматизація виробництва
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теоретична основа | Теоретична основа

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.