Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 7. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

! Основні питання теми:

7.1. Завдання, джерела інформації та напрямки контролю оплати праці.

7.2. Перевірка обліку особового складу

7.3. Ревізія правильності нарахування заробітної плати.

7.4. Перевірка утримань із заробітної плати.

 

! Література: основна 4 [ с. 60 - 70], 5[ с. 109 - 149], додаткова 8 [с. 123 - 138] , додаткова 10 [с. 67 - 77].

É 7.1. Завдання, джерела інформації та напрямки контролю оплати праці.

 

Основна мета контролю полягає у дотриманні підприємством законодавства з розрахунків з оплати праці.

Завданнями контролю є:

- Перевірка дотримання штатного розкладу підприємства.

- Контроль первинних, аналітичних документів і аналітичного обліку з розрахунків з оплати праці.

- Перевірка відповідності аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці.

- Перевірка законності утримань із заробітної плати.

- Контроль формування валових витрат нарахувань на заробітну плату.

- Перевірка повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами з утримань та нарахувань на заробітну плату.

- Перевірка повноти формування даних у податковій, бухгалтерській та статистичній звітності.

Заробітна плата контролюється органами, які наділені правом по контролю, а саме ДКРС, ДПІ, робочим Фондом соцстраху, центром зайнятості, Пенсійним фондом України та безпосередньо працівниками підприємства. Орган контролю в першу чергу здійснює перевірку правильності нарахування заробітної плати, оскільки це є об’єкт для утримань та нарахувань на неї.

Контролюючі органи здійснюють планову або позапланову перевірки, за результатами якої складається акт і приймаються заходи впливу. Перевірка розрахунків з оплати праці проводиться у відповідності до нормативно-законодавчих актів, які регулюють нарахування, утримання і виплату заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій.

Основними джерелами ревізії розрахунків з оплати праці можуть бути:

• накази по підприємству про прийняття на роботу (про
звільнення);

• листки по обліку кадрів;

• особисті картки працівників;

• табелі обліку робочого часу;

• наряди на відрядні роботи;

• рапорти про вироблення;

• складська документація про оприбуткування продукції;

• акти приймання виконаних робіт;

• розрахункові й платіжні відомості;

• касові документи;

• відомості нарахувань й утримань по окремих групах
працівників;

• відомості (книги) обліку депонованої заробітної плати;

• журнал-ордер №5;

• головна книга й баланс;

• готова продукція на складі.

При перевірці розрахунків по оплаті праці потрібно:

- встановити відповідність показників аналітичного обліку по оплаті праці даним синтетичного обліку по рахунку 661 у Головній книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату;

- звірити сальдо по рахунку 661 на перше число місяця в Головній книзі і балансі підприємства з підсумковими сумами (сумами до видачі) розрахунково-платіжних відомостей;

- вивчити відповідність первинних документів, порядок і послідовність їхнього заповнення;

- перевірити табелі обліку робочого часу і графіків роботи;

- перевірити правильність застосування тарифних ставок чи умов контракту, а при відрядній – виконання кількісних і якісних показників роботи, правильність застосування норм і розцінок;

- з'ясувати, чи здійснюється внутрішньогосподарський контроль за відповідністю фактично виконаного обсягу робіт зазначеному у відповідних первинних документах;

- перевірити правильність нарахування виплат по невідпрацьованому на виробництві (неявочному) часу, одним з основних видів яких є оплата відпусток;

- перевірити правильність зроблених утримань із заробітної плати;

- перевірити витрати коштів Фонду соціального страхування України і Пенсійного фонду України і, насамперед, на виплату посібників по тимчасовій непрацездатності, на немовля, на дітей, по вагітності, родам і ін.;

- перевірити розрахунки з депонентами, установити причини і реальність виникнення заборгованості, законність її списання.

При виконанні перевірки розрахунків з оплати праці найчас­тіше використовуються такі прийоми контролю:

• взаємна перевірка;

• нормативна перевірка;

• техніко-економічні розрахунки;

• логічна перевірка;

• арифметична перевірка;

• перевірка кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

Перевірка стану розрахунків по оплаті праці починається з співставлення показників поточної і річної зхвітності про виконання плану по праці з щомісячним бухгалтерським зведенням даних по розрахунках з робітниками і службовцями і зведення зарплати по її складу і категоріях працівників.

Загальні дані цих реєстрів повинні відповідати записам в головній книзі, Ж 5, 5А, або машинограмі оборотів по рахунку 66. Сальдо по рахунку 66 і 65 із Головної книги на кінець кожного місяця звіряється з даними бухгалтерського балансу по статтям “заборгованість по оплаті праці” і “відрахування на соціальне страхування”. Потім ревізор виясняє чи відповідає сальдо рах. 66 на кінець кожного місяця – сумі зарплати, що належить до видачі по підсумках розрахунково-платіжних відомостей.

У випадках виявлення невідповідностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити їх причини.

 

É 7.2. Перевірка обліку особового складу

 

Контроль обліку оплати праці розпочинається з ознайомлення з діючим на підприємстві порядком ведення обліку праці і заробітної плати. В першу чергу необхідно ознайомитись з даними відділу кадрів особового складу, а також перевірити наявність на підприємстві трудових договорів, контрактів і трудових книжок.

Перевірка обліку особового складу здійснюється за трудовими книжками, картками обліку особового складу. З цією метою використовуються також особові рахунки працівників і дані табельного обліку. Крім цього ревізор має перевірити чи укладений трудовий договір або контракт з кожним із працівників. Укладання договору (контракту) оформляється наказом або розпорядженням керівника підприємства. І лише на підставі підписаного наказу про приймання на роботу відділ кадрів має право заповнити особову картку типової форми, зробити відповідний запис у трудовій книжці, а бухгалтер – відкрити особовий рахунок. Після перевірки оформлення трудових книжок перевіряються умови їх збереження.

Після перевірки особового складу, тобто з’ясування чи не рахуються на підприємстві підставні особи, яким здійснюється виплата заробітної плати з метою привласнення, ревізор перевіряє відповідність сум в аналітичному обліку з даними синтетичного обліку і особливо відповідність з Головною книгою. Після загальної перевірки рахунку перевіряються документи, по яких виконується нарахування заробітної плати та її виплата. Для розрахунку заробітної плати використовуються розрахунково-платіжні відомості і табеля використання робочого часу. При перевірці необхідно їх звіряти між собою, а також із штатним розкладам. Це дозволить виявити факти незаконних нарахувань і виплат заробітної плати. Слід також провести їх арифметичну перевірку, тобто підрахувати підсумки по горизонталі і вертикалі, що дозволяє виявити завищення підсумків, приписку зайвих цифр, виправлення, які свідчать про зловживання.

 

É 7.3. Ревізія правильності нарахування заробітної плати.

Правильності нарахування заробітноїплати приділяється велика увага, тому що можуть бути, по-перше, помилки, допущені працівниками бухгалтерії, які недостатньо добре оволоділи нормативними актами і не врахували зміни, які в них відбулись (надмірну нараховану заробітку працівникам або їх обраховано). По-друге, викриваються окремі зловживання з метою привласнення грошових коштів. Також можливі випадки, коли умисно здійснюється виправлення ряду показників, зокрема : завищується кількість відпрацьованого часу, виготовленої продукції (виконаних робіт), вказуються не вірні розцінки, приховуються умови, за яких виконувалась та чи інша робота тощо.

На наступному етапі ревізії нарахованої заробітної плати слід детально розглянути порядок її нарахування в залежно від форм оплати праці, які діють на підприємстві. Перевірку розпочинають із вивчення змісту колективного договору, в якому регламентовано повноваження органів управління стосовно вибору форми оплати праці на підприємстві. Окрім того, порядок розрахунків з працівниками в обов’язковому порядку має підтверджуватись окремим наказом.

Наступним моментом перевірки нарахування зарплати є вивчення достовірності первинних документів, дотримання порядку і послідовності їх оформлення.

Наряди на зарплату перевіряються, щоб встановити наявність на них підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність використання норм і розцінок. При перевірці табелів-розрахунків і нарядів необхідно вияснити, чи немає випадків включення в них видуманих прізвищ робітників. Тому необхідно переглянути наряди по датах їх видачі., співставити прізвища робітників в нарядах і табелях-розрахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.

Треба також перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум по раніше проведених документах (нарядах, лікарняних листах та ін.), повторення прізвищ одних і тих же осіб в декількох розрахунково-платіжних відомостях. Таким чином, правильність нарахування заробітної плати перевіряється шляхом зіставлення первинних документів з розрахунково-платіжними відомостями. Розбіжності сум можуть свідчити про завищення, або про заниження виплати. Якщо ж первинних документів, які обґрунтовують виплату, не виявиться взагалі, то під сумнів буде поставлено законність виплати та реальність отримання грошей цією особою, на яку вони виписані. Однак, розходження між зазначеними документами не завжди викликані зловживаннями. Найчастіше це пов’язано з неохайністю та халатністю.

Особливо детально слід перевірити наряди, виписані на осіб які не числяться в списковому складі підприємстіва і які пропрацювали нетривалий час, а також наряди по усуненню браку і переробок неякісно виконаних робіт.

Далі ревізор перевіряє нарахування зарплати, і в першу чергу адміністративно-управлінського персоналу (згідно штатного розпису).

Ця перевірка проводиться на основі табелів, в яких фіксуються дані про фактично відпрацьований час. На основі табелів також перевіряють правильність нарахування зарплати робітникам з погодинною оплатою праці, відповідність її тарифним розрядам робітників і годинним тарифним ставкам.

Правильність нарахування зарплати робітникам-відрядникам проводиться на основі табелів і нарядів по встановлених розцінках.

Особлива увага надається питанню правильності нарахування відпускних (а саме, які виплати включаються для визначення середнього заробітку, правильність визначення сум відпускних, методика оподаткування, тривалість відпусток).

При перевірці оплати робітникам за роботу в нічний час необхідно керуватись встановленим в колективному договорі підвищеним розміром за кожну годину роботи в нічний час.

Часто допускаються помилки в розрахунках середньої заробітної плати, яка використовується при нарахуванні різного роду доплат і надбавок (наприклад оплата щорічних відпусток, виплата вихідної допомоги, оплата тимчасової непрацездатності тощо).

Контроль обґрунтування нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпускних поєднується з контролем обґрунтованості нарахування основної заробітної плати.

Одночасно з перевіркою обґрунтованості по листах непрацездатності і відпускних перевіряються, чи не було випадків нарахування заробітної плати цим робітникам за час їх відпусток чи хвороби. Якщо вибірковим контролем не знайдено значних розбіжностей, то подальше перевірка припиняється. Несуттєві розбіжності фіксуються документально і розрізняються як помилки. При виявлені подвійних виплат ревізор встановлює яка з них є необґрунтованою.

Контролю підлягають також виплати, які не включаються в розрахунок середньої заробітної плати у всіх випадках їх збереження згідно діючого законодавства, а також для забезпечення допомогою в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і допомогою при вагітності і пологах.

Дані про нараховану заробітну плату по розрахункових і нагромаджувальних відомостях повинні відповідати кредитовому обороту по синтетичному рахунку 66 „Розрахунки з оплати праці”.

Перевіряючи нарахування заробітної плати, слід враховувати, що досить часто порушення і зловживання викриваються при перевірці депонованої заробітної плати, ревізію якої слід розпочинати з платіжних відомостей. Згідно з Положенням про ведення касових операцій, касир навпроти прізвищ осіб, у яких залишилась неотриманою заробітна плата, робить примітку „Депоновано”, складає реєстр депонованих сум, а в кінці відомості робить запис про фактично виплачену суму і суму, що підлягає депонуванню. Ревізор повинен ретельно перевірити примітки, зроблені касиром в платіжній відомості, зіставити їх з реєстром депонованих сум і даними по субрахунку 662 „Розрахунки з депонентами.

На основі реєстрів депонованих сум перевіряють достовірність віднесення на рахунок 662 невиплаченої в термін зарплати і її наступної видачі депонентам. При цьому контролюється правильність підпису або наявність довіреностей на одержання депонованих сум. При виявленні фактів несвоєчасної видачі зарплати необхідно встановити їх причини і винних осіб.Для забезпечення збереження грошових коштів важливо перевіряти достовірність підсумків розрахунково-платіжних відомостей по зарплаті шляхом вибіркового арифметичного контролю по горизонталі і вертикалі.

Наступним етапом перевірки зарплати є перенесення нарахованої зарплати в особові рахунки.

З’ясувавши всі питання, які стосуються правильності розрахунку і нарахуванню заробітної плати не слід забувати, що перед її виплатою працівникові вона буде зменшена на суму утримань. Перевірці їх необхідно приділити особливу увагу.

 

É 7.4. Перевірка утримань із заробітної плати.

 

Згідно зі статтею 127 Кодексу законів про працю України утри­мання із заробітної плати можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Велику частину роботи при проведені ревізії складає перевірка правильності здійснених утримань із заробітної плати, яка робиться вибірковим або суцільним шляхом в разі виявлення суттєвих недоліків. При цьому слід користуватися різними документами незалежно від періоду, за який проводиться перевірка.

Із нарахованої заробітної плати утримуються :

· податок з доходів фізичних осіб;

· збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

· збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

· аліменти;

· профспілкові внески;

· одержані аванси за звітний місяць;

· надлишкові суми, виплачені за попередній місяць;

· своєчасно не повернуті підзвітні суми;

· грошові нарахування за нестачу товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо;

· інші відрахування згідно законодавства.

Перевірка утримань із заробітної плати проводиться суцільно за даними первинних документів, аналітичного обліку, зведеними даними та колективним договором. Крім того до перевірки залучають розрахунково-платіжні документи (платіжні доручення та виписки банків), прибуткові і видаткові касові ордери, Журнал 1,5, 5А.

При перевірці утримань із заробітної плати особливу увагу приділяють питанням правильного утримання податку з доходів фізичних осіб(прибуткового податку).

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 22.05.2002 р. № 889-ІV „ Про податок з доходів фізичних осіб ” що містить чимало новацій.

Передусім варто зазначити про зміну ставок оподаткування доходів громадян. Отже, з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року основну ставку податку з доходів фізичних осіб встановлено на рівні 13 відсотків незалежно від розміру та місця отримання доходу. З 1 січня 2007 року ця ставка становитиме 15 відсотків.

Як і раніше, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу. Однак замість неоподаткованого мінімуму доходів громадян введено поняття „ податкової соціальної пільги ”. Вона застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Проводячи ревізію повноти та законності утримань податку з доходів фізичних осіб, в першу чергу, необхідно перевірити, чи є особа платником податку і якими пільгами користується.

Поряд з цим відбувається перевірка своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету. Вона проводиться на підставі представлених до установ банків платіжних доручень і витягів банків.

Правильність нарахування податку з доходів фізичних осіб перевіряється вибірково по особових рахунках, відомостях по нарахуванню заробітної плати та інших документах. При перевірці необхідно використовувати списки осіб, яким надаються пільги (з вказівкою реквізитів документів, які дають право на пільги: номера, серії, коли і ким видані).

При перевірці правильності утримань податку з доходів фізичних осіб слід встановити їх документальну обґрунтованість і законність, своєчасність перерахування отриманих сум по призначенню.

Важливим напрямком при перевірці утримань із заробітної плати є перевірка правильності утримання строкових внесків до Пенсійного фонду і збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Основною законодавчо-нормативною базою, якою керується контролер, перевіряючи утримання із заробітної плати на соціальні заходи є:

· Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (із змінами і доповненнями).

· Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-ІП

· Закон України від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

· Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-111 «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття і на обов’язкове державне пенсійне страхування проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату та інші виплати, нарахування строкових зборів, платіжних доручень про перерахування сум зборів на рахунок відповідних фондів, розрахункових документів, звітності про відрахування у фонди.

В процесі ревізії важливо перевіряти, зокрема : цільове використання коштів Пенсійного фонду і наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листи непрацездатності, копії документів, що підтверджують кількість утриманців, довідки та інші). Перевіркою також необхідно встановити своєчасність сплати утриманих платежів.

Платники збору зобов'язані:

1. Вести облік фактичних витрат на оплату праці працівників, інших виплат та облік господарських операцій, що є об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування;

2. Своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та сплачувати до соціальних фондів, а також подавати до фондіів розрахунок зобов'язання зі сплати збору на соціальні заходи;

3. Подавати в установленому порядку до органів Пенсійного фонду достовірні відомості про персоніфікований облік фізичних осіб, які працюють у них;

4. На вимогу фізичної особи видавати їй копії документів з відомостями про неї стосовно персоніфікованого обліку.

Платники зобов'язані вести облік платежів до Пенсійного фонду та витрачання його коштів.

Розрахунки за нарахуванням суми збору госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та інших фінансових джерел і за кредитом рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням».

Крім перелічених обов’язкових видів утримань на підприємстві можуть мати місце й інші утримання. Саме тому під час ревізії може перевірятись і повнота утримань з працівників сум, перерахованих як аліменти, за товари в кредит і за іншими зобов’язаннями. Ця перевірка може виконуватись шляхом звірки даних реєстрів платіжного доручення на перерахування коштів і розрахункових відомостей. По розрахункових відомостях встановлюється правильність утриманої суми.

Під час перевірки правильності утримань ревізор має впевнитись, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір всіх утримань не перевищує 20%, а у випадках, передбачених законодавством - 50% заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

Особливо перевіряють повноту виданих авансів в рахунок заробітної плати. Для цього порівнюють суми утримань авансів по розрахунковій відомості із сумою виданих авансів по платіжних відомостях за першу половину місяця. Більш глибоко перевіряється утримання авансів, виданих по різного роду разових платіжних відомостях і по видаткових касових ордерах, неповне утримання авансів, подвійне списання виданих сум по одних і тих же старих платіжних відомостях, що приводить до утворення розбіжностей в частині залишків заборгованості по заробітної плати між даними аналітичного і синтетичного обліку по рахунку 66 „Розрахунки з оплати праці”. Виявити ці розбіжності можна перевіркою відображення суми нарахованої заробітної плати, проведених з неї утримань і виплат в рахунок зарплати за ті місяці, за які утворились такі розбіжності. Безпосередньо утворення розбіжностей встановлюють звіркою залишків заборгованості по заробітній платі на початок місяця по Головній книзі із залишками цієї заборгованості по підсумках розрахунково-платіжних відомостей, оборотних відомостей по зарплаті, особових рахунках робітників і службовців.

При перевірці розрахунків за іншими операціями особливої уваги контролера потребує перевірка своєчасності погашення сум раніше виданих працівникам авансів і переплат, правильності утримання із заробітної плати заборгованості за підзвітними сумами і за відшкодуванням матеріального збитку, а також за товари, придбані в кредит, за отриману позику і т.д.

Перевірка грошових сум, що обліковуються на рахунку 681 передбачає встановлення мети, з якою удержувались аванси, чи не обліковуються на цьому рахунку грошові суми, що не відносяться до авансів одержаних. З цією метою доцільно вивчити дані відомості № 3.5 по кожній сумі, що обліковується і встановити їх реальність.

? Питання для контролю:

1. Вказати завдання та джерела інформації контролю розрахунків по оплаті праці.

2. Дати характеристику методичних прийомів, що застосовуються для викриття можливих порушень і зловживань при нарахуванні заробітної плати.

3. Як здійснюється перевірка обліку особового складу підприємства

4. Вказати порядок здійснення контролю правильності нарахування заробітної плати робітникам – відрядникам.

5. Вказати порядок здійснення контролю правильності нарахування заробітної плати робітникам – почасовикам та адміністративному персоналу.

6. Вказати основні аспекти перевірки правильності і обґрунтованості нарахування додаткової заробітної плати, доплат і премій.

7. Описати методику контролю реальністі заборгованості та достовірності депонованих сум..

8. Вказати основні аспекти контролю законності, правильності підрахунку сум податку з доходів фізичних осіб, інших утримань і нарахувань на заробітну плату.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. III. Контроль знань
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 5. VII Контроль постачальника
 6. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 7. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 8. Адаптація працівників.
 9. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві. | Тема 8. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВИРОБНИЦТВА Й СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.