Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ЗАДАЧА 3.2. РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ

I. Завдання до ситуації

Визначити ефективний фонд робочого часу одного робітника будівельної організації.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 3.2 –Вихідні дані

Показники Варіанти завдання
1-7 8 -15 16-20 21-25
Вихідних, святкових та днів відпочинку
Додаткова відпустка, дн. 20,2 18,5 16,4 21,4
Відпустка з вагітності та пологів, дн. 5,1 3,2 4,3 5,2
Невиходи на роботу за хворобою, дн. 6,2 7,4 6,8 6,6
Тривалість робочого дня, год. 7,8 7,8
Простої плановані, год. 0,06 0,08 0,06 0,08

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі

Визначення ефективного фонду робочого часу робітника будівельної організації проводимо на основі розрахунку балансу робочого часу, який до свого складу включає такі показники:

1. Календарний фонд робочого часу - дорівнює числу календарних днів планового періоду.

2. Номінальний фонд робочого часу - складається з кількості робочих днів, які максимально можуть бути використані в плановому періоді. Він дорівнює календарному за виключенням неробочих днів (вихідних та святкових відповідно до законодавства і прийнятого режиму роботи підприємства).

3. Ефективний фонд робочого часу становить середню кількість робочих днів, які корисно використовуються в плановому періоді. Дорівнює номінальному фонду, зменшеному на кількість днів невиходів на роботу і помноженому на тривалість робочого дня, з урахуванням внутрішньозмінних простоїв.

Тема: Узагальнюючі економічні показники діяльності будівельних організацій.

Мета:формування у студентів вміння визначати узагальнюючі економічні показники діяльності підприємства та аналізувати їх.

План заняття:

1. Опитування по темі „Узагальнюючі показники діяльності будівельних організацій”.

2. Розв’язання задачі 4.1.

ЗАДАЧА 4.1. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БУДІВЕЛНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

I. Завдання до ситуації

Виконати факторний аналіз рентабельності виробничих фондів будівельної організації, визначивши абсолютний і відносний вплив на зміну даного показника таких факторів: питомої ваги основних фондів у загальній вартості усіх виробничих фондів, фондовіддачі основних фондів і рентабельності реалізації продукції. Дати також аналітичну оцінку господарської діяльності будівельної організації на основі обчислених показників-індикаторів рентабельності.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 4.1. –Вихідні дані, тис. грн.

Показники Базисний рік Звітний рік
Загальна величина активів підприємства
Вартість власного капіталу
Вартість виробничих фондів
Вартість основних виробничих фондів
Доход від реалізації продукції
Витрати на проведення БМР
Прибуток підприємства

Для індивідуального завдання до кожного показника студент додає Q = (i+j)*10;

де і, j – цифри порядкового номеру студента в списку групи.

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі (приклад)

1. Рентабельність виробництва у її класичному визначенні розраховується як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів та нормованих оборотних коштів, тобто активів підприємства. Рентабельність виробничих фондів визначається аналогічним чином, тільки за базу береться величина виробничих фондів будівельної організації:

Рвф. = * 100% (4.1)

Рбаз. = =1,1211

Рзв. = = 1,0079.

2. На зміну цього показника впливають різноманітні фактори, які тісно зв’язані із структурою виробничих фондів, їх використанням, величиною прибутку. Найбільш узагальнюючими факторами, що безпосередньо впливають на рентабельність виробничих фондів є: частка основних виробничих фондів в їх загальній вартості, їх фондовіддача і рівень рентабельності обсягу продаж (реалізації).

Цей зв’язок аналізованого і факторних показників можна зобразити такою розрахунковою формулою:

Р = оф* fо * Pn; (4.2)

де Р – рентабельність виробничих фондів;

оф – питома вага основних фондів у загальній вартості усіх виробничих фондів;

fо – фондовіддача основних виробничих фондів;

Pn - рентабельність обсягу продаж (реалізації).

3. Знайдемо необхідні показники для базового і звітного року:

а) Питому вагу основних фондів у загальній вартості усіх виробничих фондів для базового року знаходимо як відношення суми основних фондів до загальної вартості усіх виробничих фондів:

оф = (4.3)

офбаз. = = 0,89.

б)Фондовіддача — відношення показника результатів виробництва за певний період до середньої вартості основних виробничих фондів за цей же період. Визначають фондовіддачу за формулою

fо =, тис. грн., (4.4)

де Q — обсяг товарної (валової, чистої) продукції (послуг) за рік, тис. грн.;

Воф— середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, тис. грн.

fо баз. = = 1,356 тис. грн.

в) рентабельність обсягу продаж (реалізації) знаходимо за наступною формулою:

Pn = ; (4.5)

Pnбаз. = = 0,929.

Аналогічні розрахунки проводимо для звітного року.

Офзв. = 0,895

fо зв. = 1,244 тис. грн.

Pnзв. = 0,905.

Таким чином, можна зробити висновки, що у звітному році питома вага основних фондів у загальній вартості усіх виробничих фондів зросла на 0,005, фондовіддача основних фондів зменшилася на 0,112 тис. грн., рентабельність обсягу продаж (реалізації) зменшилася на 0,024 в порівнянні з базисним роком.

4. Вплив цих факторів на загальну зміну рентабельності виробничих фондів обчислюємо на основі наступних формул:

а) вплив фактора зміни структури виробничих фондів „оф” (Роф)

Р = (офзв. – офбаз.) * fобаз. * Pnбаз.; (4.6)

б) вплив фактора „fо” (Рfо)

Рfо = офзв. * (fозв. – fобаз.) * Pnбаз.; (4.7)

в) вплив фактора „Pn” (Ррп)

Ррп = офзв. * fозв. * (Pnзв. - Pnбаз.) (4.8)

Р = (0,895 – 0,890) * 1,356 * 0,929 = + 0,0062986;

Рfо = 0,895 * (1,244 - 1,356) * 0,929 = - 0,093;

Ррп = 0,895 * 1,244 * (0,905 – 0,929) = - 0,0267.

Сукупний вплив факторів привів до зменшення рентабельності виробничих фондів на:

+ 0,0063 - 0,093 - 0,0267 = - 0,1134.

Рбаз. = 0,89 * 1,356 * 0,929 = 1,1211

Рзв. = 0,895 * 1,244 * 0,905 = 1,0076

Висновки.

Рентабельність виробничих фондів в цілому зменшилася на 0,1134, в т.ч.

· за рахунок збільшення питомої ваги основних фондів в загальній вартості усіх виробничих фондів – на 0,0063,

· та за рахунок зниження фондовіддачі і рентабельності обсягу продаж (реалізації) - на 0,1197 (0,093 + 0,0267).

Питома вага впливу питомої ваги основних фондів в загальній вартості усіх виробничих фондів:

(0,0063 : 0,1134)*100% = + 5,55 %.

Питома вага впливу фондовіддачі:

(0,093 : 0,1134)*100% = - 82,01%;

Питома вага впливу рентабельності обсягу продаж (реалізації):

(0,0267 : 0,1134)*100% = - 23,54%.

5. Крім наведеного вище показника рентабельності, у практиці аналітичної роботи використовують й інші. Залежно від цілей оцінки, розраховують такі показники рентабельності: операційних активів (коефіцієнт економічної рентабельності), валової реалізованої продукції, витрат, інвестицій підприємства тощо.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємства можуть використовуватися: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції (тобто від основної діяльності), прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю: всього капіталу підприємства, власного капіталу, позичкового капіталу, основного капіталу, оборотного капіталу і т.п.

Так, коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховують як відношення прибутку (Пр) до суми власного капіталу (ВК):

Рн = 100% (4.9)

Стосовно нашої задачі, ми можемо аналогічно розрахувати й інші показники рентабельності, а саме:

§ коефіцієнт рентабельності основних виробничих фондів (як відношення прибутку (Пр) до суми основних виробничих фондів);

§ коефіцієнт рентабельності витрат виробництва (як відношення прибутку до витрат на проведення БМР);

§ коефіцієнт рентабельності активів (як відношення прибутку до суми всіх активів підприємства);

§ коефіцієнт рентабельності обсягів продаж(як відношення прибутку до суми доходу від реалізації).

Необхідно розглянути перелічені показники рентабельності в динаміці (за базовий та звітний роки) і зробити висновки щодо ефективності діяльності організації.

 


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алергія та анафілаксія, їх практичне значення .
 5. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Відповідь на практичне завдання.
 12. Вступне заняття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.