Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Споживачі й виробники туристичних послуг

Таблиця 2.2. Міжнародна класифікація послуг

Продукції та послуг

Таблиця 2.1. Категорії послуг згідно Державного класифікатора

Секція Назва
G Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів
H Послуги готелів та ресторанів
I Послуги транспорту,складського господарства і зв’язку
J Послуги з фінансового посередництва
K Послуги з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
L Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов’язкового соціального страхування
M Послуги у сфері освіти
N Послуги у сфері здоров’я та надання соціальної допомоги
O Послуги комунальні, громадські та індивідуальні
P Послуги домашньої прислуги
Q Послуги екстериторіальних організацій та органів

 

Ці літери не використовуються для ідентифікації послуги, а введені для зручностей користувача документу.

Проте, цей поділ використовується при побудові статистичних таблиць та аналізу.

Послуги туристичних операторів та турагентів відносяться до секції І, і починаються з розділу 63 групи 3 (63.3).

Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТУ 9) включає в себе 45 класів, 10 з яких відносяться до послуг (табл. 1.2).

Поряд із традиційним розподілом сфери послуг на підсектори матеріального/нематеріального виробництва зустрічаються й інші класифікації.

Історично кожен вид послуг розглядався окремо, як особлива сфера діяльності з тільки їй властивими особливостями. А вся сфера послуг представлялася як сукупність цих багатьох видів діяльності й фактично зводилася до їхнього перерахування. Можна виділити п'ять загальних типів послуг.

1. Виробничі - інжиніринг, лізинг, обслуговування й ремонт устаткування.

2. Розподільні - торгівля, транспорт, зв'язок.

3. Професійні - банківські, страхові, фінансові, консультаційні, рекламні.

4. Споживчі - так називані масові послуги, пов'язані з домашнім господарством і проводженням часу.

5. Суспільні - телебачення, радіо, утворення, культура.

 

Клас Характеристика
Клас 35 Реклама; менеджмент у сфері бізнесу; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; офісна служба.
Клас 36 Страхування: фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю.
Клас 37 Будівництво; ремонт; установка встаткування.
Клас 38 Телекомунікації.
Клас 39 Транспортування; упакування й зберігання товарів; організація подорожей.
Клас 40 Обробка матеріалів.
Клас 41 Виховання; забезпечення навчального процесу; розваги; організація спортивних і культурно-просвітніх заходів.
Клас 42 Наукові й технологічні послуги й стосовні до них наукові дослідження й розробки; послуги по промисловому аналізі й наукових дослідженнях; розробка й удосконалення технічного й програмного забезпечення комп'ютерів; юридична служба.
Клас 43 Послуги із забезпечення харчовими продуктами й напоями; забезпечення тимчасового проживання.
Клас 44 Медичні послуги; ветеринарні послуги; послуги в області гігієни й косметики для людей і тварин; послуги в області сільського господарства, гордування й лісівництва.
Клас 45 Персональні й соціальні послуги, надавані іншими для задоволення потреб індивідуальних осіб; служби безпеки для захисту майна й індивідуальних осіб.

 

У відповідності економічними й соціальними функціями сфери послуг у чистому виді існує небагато видів послуг, які формують винятково певен по функціональній спрямованості сектор послуг. Тому доцільно виділити в сфері послуг функціональну спрямованість:

послуги, орієнтовані на виробництво (послуги по технічному обслуговуванню, налагодженню, настроюванню й ремонту виробничого встаткування й технічних систем. Сюди можуть бути віднесені послуги зі складування, зберіганню матеріально-технічних ресурсів і постачанню ними, а також різні послуги виробничої інфраструктури (дороги, мости, під'їзні колії));

послуги, орієнтовані на суспільство або державні (урядові) послуги (послуги органів державного керування, пов'язані з обороною країни, з підтримкою правопорядку, забезпеченням внутрішньої безпеки, з виконанням функції по державному регулюванню економіки й соціальних процесів, із проведенням соціальної політики);

послуги, орієнтовані на домашнє господарство (послуги з підтримки в нормальному стані житла й комунальні послуги, виробничі види побутових послуг: технічне обслуговування й ремонт побутової техніки й теле-, відеоапаратури, автосервіс, а також технічний сервіс устаткування й інвентарю для дозвілля тощо);

послуги особистого характеру (перукарні, фотоательє, різноманітні рекреаційні послуги й невиробничі види побутового обслуговування).

Крім того, послуги розрізняються за іншими класифікаційними ознаками.

Так, стандартизовані й творчі послуги розрізняються за ступенем їхньої алгоритмізації. Стандартні види послуг виявляються за строго встановленими правилами. Творчі послуги можуть формуватися й змінюватися за індивідуальними вимогами споживача.

Виробничі й невиробничі послуги здійснюються в різних сферах діяльності суспільства. До виробничої сфери можна віднести, наприклад, транспортування вантажів і технічне обслуговування встаткування, до невиробничого - послуги охорони здоров'я, культури, туризму, відпочинку, житлове й комунальне господарство, науку й наукове обслуговування, кредитування, страхування, державне керування й оборону, некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства тощо.

Комерційні й некомерційні послуги розрізняються кінцевою метою. Перші виробляються з метою одержання прибутку й іншої комерційної вигоди. Другі не націлені на прибутковість.

За формою організації послуг їх можна розділити на державні й недержавні. Розходження між ними не в тім, що наданням одних зайняті державні організації, а інших – приватні. Ряд недержавних по своїй природі послуг цілком можуть зробити й підприємства державної форми власності. Головне розходження цих видів послуг полягає в тому, що державні послуги в принципі не можуть бути зроблені ніким, крім держави. Це послуги з оборони країни, підтримці суспільної безпеки, веденню обліку громадян, реєстрації засобів транспорту, державної реєстрації комерційних операцій (наприклад, угод з нерухомістю).

Послуги ділять на чисті й змішані. Чиста послуга є єдиним видом діяльності виробника (спеціалізоване виробництво послуг). Змішана послуга супроводжує товарно-матеріальні цінності, полегшуючи їхній обіг і роблячи їх більше привабливими для споживача. Це, наприклад, передпродажний і післяпродажний сервіс, що супроводжує акт купівлі-продажу товару.

Сьогоднішній мир не може існувати без інформаційних продуктів і послуг. У результаті застосування інформаційних технологій до інформаційних ресурсів створюється деяка нова інформація або інформація в новій формі. Це продукція інформаційної системи й інформаційної технології називається інформаційними продуктами й послугами. Інформаційна послуга - одержання й надання в розпорядження користувача інформаційного продукту або надання засобів для одержання інформації.

У сервісології існує поняття ідеальної послуги й реальної послуги. Ідеальна послуга - це абстрактна теоретична модель того або іншого виду сервісної діяльності. Реальна послуга індивідуалізована виконавцями, споживачами, конкретними умовами їхнього надання.

Легітимні й нелегітимні послуги розрізняються стосовно них держави й суспільства. Легітимні послуги схвалюються державою й суспільством, нелегітимні - засуджуються й звичайно переслідуються за законом. Послуги, що є нелегітимними при адміністративно-командній системі господарювання (наприклад, комерційна спекуляція), стають легітимними в ринковій економіці з її свободою торгівлі. Послуги, що задовольняють засуджувані суспільством потреби (наркотичні, злочинні, аморальні, «псевдо потреби» тощо), відносяться до розряду нелегітимних.

На відміну від товарів, послуги не можуть накопичуватися, не підлягають зберіганню, не передаються з рук в руки. Вони передаються від суб'єкта до об'єкту туризму шляхом їх безпосередньої взаємодії. Якщо характеризувати послуги детальніше, то можна виділити ряд характерних рис, що відрізняють їх від товарів.

1. Невідчутність– вони не мають ні кольору, ні запаху, ні фізичної маси, беззвучні.

2. Невіддільністьпослуги від її виробника і споживача.

3. Непостійністьякості.

4. Несхоронність– власне послугу неможливо зберігати або накопичувати.

Особливостями туристичних послуг є:

1. Споживач завжди долає відстань, що відокремлює його від продукту і місця споживання, а не навпаки.2. Турпродукт залежить від таких змінних, як простір і час, для нього характерні коливання попиту.3. Туристичний продукт створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне з яких має власні методи роботи, специфічні потреби і різні комерційні цілі.4. Не може бути досягнута висока якість туристичних послуг за наявності навіть незначних недоліків, оскільки обслуговування туристів складається з цих самих дрібниць і дрібних деталей.

 

 

Учасниками відносин, які виникають при здійсненні туристичної діяльності, є:

виробники туристичних послуг;

постачальники туристичних послуг;

споживачі туристичних послуг.

Виробників туристичних послуг можна поєднати загальним терміном «туристична інфраструктура»,тобто сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Складові туристичної інфраструктури

Постачальниками туристичних послуг є юридичні й фізичні особи, які створюють (комплектують) туристичний продукт чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних і супутніх послуг, тобто до них відносяться підприємства, що займаються туроператорською або турагентською діяльність.

До споживачів туристичних послуг відносяться громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.


Читайте також:

 1. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. VII. За видами товарів і послуг
 4. Автоматизація туристичних послуг
 5. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
 6. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
 7. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 9. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 10. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 11. Аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи/надані послуги за 200_р.
 12. Баланс послуг
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціально-економічне значення сфери послуг | Ресурси туризму

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.