Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Установи та організації управління туризмом в Україні

 

Центральним органом виконавчої влади в туризмі є Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів.

Основними завданнями Держтуризмкурорту України є реалізація державної політики у сфері туризму та курортів, а також внесення пропозицій Міністру інфраструктури України щодо її формування.

Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України – Міністру інфраструктури України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України в установленому порядку бере участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають з членства в таких організаціях;

3) за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України бере участь у розробці міжнародних договорів;

4) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

5) забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність Держтуризмкурорту України з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";

6) забезпечує зв'язок з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інформації; інформаційне наповнення веб-сайту Держтуризмкурорту України; поширення серед засобів масової інформації офіційної інформації про діяльність Держтуризмкурорту України;

7) видає ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності;

8) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

9) видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, установам харчування, курортним установам тощо) відповідної категорії;

10) веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

11) видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу;

12) готує та поширює інформацію про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

13) організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сферах;

14) організовує поширення соціальної реклами в галузі туризму та курортів;

15) формує та веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

16) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

17) забезпечує розвиток в'їзного та внутрішнього туризму та курортів;

18) бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у галузі туризму та курортів, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

19) організовує та виконує роботи із стандартизації та сертифікації туристичних послуг;

20) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а також бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

21) в межах компетенції бере участь у здійсненні рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань;

22) вносить пропозиції щодо розробки стандартів, діяльності з метрології та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

23) вносить пропозиції щодо розробки програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

24) виконує функції з управління об’єктами державної власності;

25) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держтуризмкурорту України;

26) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

Держтуризмкурорт України очолює ГоловаШаповалова Олена Олексіївна, народилася 10 січня 1969 р. в місті Целіноград (Казахстан), якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України, і звільняє з посади Президент України.

Голова Держтуризмкурорту України:

1) очолює Держтуризмкурорт України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держтуризмкурорт України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у сфері туризму та курортів та розроблені Держтуризмкурортом України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України проекти нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Держтуризмкурорту України;

4) забезпечує виконання Держтуризмкурортом України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України;

5) затверджує за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держтуризмкурорту України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Держтуризмкурорту України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держтуризмкурорту України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Віце-прем’єр-міністрові України – Міністрові інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України структуру апарату Держтуризмкурорту України;

9) забезпечує виконання наданих Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України доручень;

10) забезпечує взаємодію Держтуризмкурорту України із структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України, визначеним Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України;

11) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством інфраструктури України та Держтуризмкурортом України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держтуризмкурорту України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держтуризмкурорту України;

13) розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

14) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Держтуризмкурорту України;

15) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника Голови, інших працівників Держтуризмкурорту України у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;

16) підписує накази Держтуризмкурорту України;

17) затверджує кадровий резерв Держтуризмкурорту України;

18) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Голова Держтуризмкурорту України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держтуризмкурорту України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держтуризмкурорту України, погоджених із Віце-прем’єр-міністром України – Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступника керівника Держтуризмкурорту України звільняє з посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтуризмкурорту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держтуризмкурорті України утворюється колегія у складі Голови Держтуризмкурорту України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держтуризмкурорту України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства інфраструктури України. У разі потреби до складу колегії Держтуризмкурорту України можуть входити керівники структурних підрозділів Держтуризмкурорту України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держтуризмкурорту України.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність і проведення яких визначає Голова.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держтуризмкурорті України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держтуризмкурорту України.

Держтуризмкурорт України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Організаційна структура Держтуризмкурорту включає:

Управління розвитку туризму і курортів:

Відділ туристичних ресурсів та регіонального розвитку

Відділ туристичної інфраструктури

Сектор готелів та аналогічних засобів розміщення

Відділ регуляторної політики, стандартизації та ліцензування

Сектор захисту прав та безпеки туристів

Відділ роботи з персоналом та організаційно-аналітичного забезпечення

Голови, діловодства та контролю

Сектор міжнародних відносин та протоколу

Сектор правового забезпечення

Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності

Сектор з питань доступу до публічної інформації та звернень громадян.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 5. Oracle Управління преміальними
 6. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 7. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 8. А. Видання прав актів управління
 9. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура управління туристичною сферою в Україні | ТЕМА 8. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.