Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМПИ ПРИРОСТУ АКТИВІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Етапи та показники аналізу майна підприємства

 

Аналіз майна(майнового стану) підприємства можна розподілити на такі етапи:

1) вертикальний та горизонтальний аналіз активів.

Відповідає на запитання, як зміниться валюта балансу та за рахунок яких складових;

2) оцінка співвідношення темпів зростання активів, чистого доходу та чистого прибутку («золоте правило економіки»);

3) аналіз коефіцієнтів структури активів;

4) аналіз розподілу коштів між сферою виробництва та сферою обігу;

5) якісна характеристика основних засобів;

6) аналіз ефективності управління активами (показники оборотності).

Перший етап.Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства. Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарську діяльність при мінімальних запасах активів. Водночас невиправдане зменшення, а також значний надлишок активів (більше ніж на 20 %) створюють ланцюг негативних явищ щодо ускладнень господарської діяльності та погіршення фінансових результатів господарювання.

Другий етап.Оптимальність нарощення активів підприємства визначається за допомогою порівняння темпів приросту активів (ТА) з темпами приросту чистого доходу (ТЧД) та темпами приросту чистого прибутку (ТЧП):

 

100% < Т А < Т ЧД < Т ЧП

 

де 100 % < ТА показує, що підприємство нарощує економічний потенціал і масштаби своєї діяльності;

ТА < ТЧД свідчить про те, що виручка зростає швидше від економічного потенціалу. З цього можна зробити висновок про підвищення інтенсивності використання ресурсів на підприємстві;

ТЧД < ТЧП означає, що прибуток зростає швидше від обсягів реалізації і сукупного капіталу внаслідок підвищення рівня рентабельності продажів.

Порівняння темпів приросту можна оформити в таблицю (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

 

  Показник, тис. грн За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн   Темп приросту, %
Чистий дохід (Ф. 2 р. 035)      
Активи (Ф. 1 р. 280)      
Чистий прибуток (Ф. 2 р. 220)      

 

В умовах інфляції доцільно розглянути також темпи зростання обсягу виробництва. Якщо темпи приросту чистого прибутку більші за темпи приросту активів, а темпи приросту обсягу менші, то підвищення ефективності використання активів відбулося тільки за рахунок зростання цін на продукцію.

Третій етап.Це вивчення коефіцієнтів постійності і мобільності активів підприємства та співвідношення між необоротними і оборотними активами.

Коефіцієнт постійності(КП) — це відношення необоротних активів до всіх активів. Якщо цей показник низький, то це говорить про низький виробничий потенціал, тобто необхідно здійснювати додаткові капітальні інвестиції (необхідно поповнення власного капіталу або залучення довгострокових позичкових коштів).

Коефіцієнт мобільності(КМ) — це відношення оборотних активів до всіх активів (або одиниця мінус коефіцієнт постійності).

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів(чи навпаки) (КОбАНА) — це відношення оборотних активів до необоротних активів. Цей коефіцієнт повинен збільшуватися, що дасть можливість підвищити ліквідність балансу підприємства.Негативною є різка зміна.

Якщо частка необоротних активів складає більше 40 %, деякі аналітики говорять про «важку» структуру активів, менше — «легку». «Важка» структура свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки, «легка» — про мобільність підприємства. За нормальних умов темпи приросту оборотних активів повинні бути вищі ніж темпи

приросту необоротних активів.

Четвертий етап.До основних показників аналізу розподілу коштів між сферою виробництва і сферою обігу належать:

— частка виробничих фондів в активах (коефіцієнт майна

виробничого призначення);

— частка основних засобів в активах;

— частка оборотних виробничих засобів в активах;

— частка оборотних виробничих засобів в оборотних активах;

— частка інвестиційного капіталу в необоротних активах (інвестиційним капіталом у широкому розумінні вважається «Незавершене будівництво» і «Довгострокові фінансові інвестиції»).

Якщо частка виробничих фондів в активах низька, то необхідно поповнення власного капіталу або залучення довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого призначення (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

РОЗПОДІЛ КОШТІВ МІЖ СФЕРОЮ ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРОЮ ОБІГУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Активи (майно, фонди) підприємства
Сфера виробництва (виробничі фонди, засоби виробництва)     Сфера обігу (фонди обігу)
Основні засоби (основні фонди) Оборотні виробничі засоби (оборотні виробничі фонди)
  Активна частина   Пасивна частина   Виробничі запаси   Незавершене виробництво   Витрати майбутніх періодів Готова продукція Дебіторська заборгованість   Грошові кошти Поточні фінансові інвестиції
Основні засоби (необоротні активи, основний капітал)   Оборотні засоби (оборотні кошти, оборотні активи, оборотний капітал)
                 

 

Середньогалузеве значення частки основних засобів в активах західноєвропейських підприємств становить: по хімічній промисловості — близько 20 %, по харчовій — 35 %, текстильній —

25 %, оптовій торгівлі — 15 %, роздрібній торгівлі — 20 %.

Збільшення в структурі необоротних активів статей «Довгострокові фінансові вкладення» та «Незавершене будівництво» вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності, а зменшення сприяє залученню фінансових коштів в основну діяльність підприємства і поліпшенню його фінансового стану.

П’ятий етап.Якісна характеристика основних засобів оцінюється за такими показниками.

Частка активної частини основних засобів(ЧАкЧОЗ) — це відношення вартості активної частини основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо) до вартості всіх основних засобів.Коефіцієнт зносу(накопичення амортизації) (КЗ) — відношення величини зносу до первісної вартості основних засобів.

Показує інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу. Рекомендоване значення менш 0,5.

Коефіцієнт придатності(КПр) — це відношення вартості основних засобів до величини зносу основних засобів (або

одиниця мінус коефіцієнт зносу).

Коефіцієнт оновлення(КОн) — відношення суми введених за звітний період основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.

Коефіцієнт вибуття(КВиб) — відношення первісної вартості основних засобів, що вибули до їх первісної вартості на початок періоду.

Дані для розрахунку коефіцієнтів вибуття та оновлення основних засобів містяться в примітках до фінансових звітів.

Фондовіддача(Фв) — відношення чистого доходу до середньої вартості основних засобів.

Фондомісткість(Фм) є показником зворотнім до фондовіддачі.

Індекс постійного активу(ІПА) показує частку необоротних активів (у тому числі основних засобів) у власних джерелах.

Необхідно відмітити, що дані показники є досить приблизними, оскільки в балансі більшості підприємств активи показані за первісною вартістю. Балансова вартість активів часто не має нічого спільного з їх реальною вартістю, особливо в умовах інфляції.

Шостий етап. Фінансовий стан підприємства знаходиться

в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти,вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Ефективність управління активами характеризується такими загальними показниками:

— коефіцієнт оборотності (Turnover Ratio) — відношення чистого доходу до середньорічної вартості активів;

— тривалість одного обороту активів (Collection) — коефіцієнт оборотності, визначений у днях;

— коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Fixation ratio) —обернений коефіцієнту оборотності.

До найбільш поширених коефіцієнтів оборотностівідносяться:

• оборотність усіх активів;

• оборотність постійних (необоротних) активів;

• оборотність оборотних активів;

• оборотність робочого капіталу (табл. 3.4).

 

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автопідприємства вантажних автомобілів
 6. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА | ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.