Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПОКАЗНИКИ ЗА ТИПАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

До загальних(нормальних) джерел фінансування запасів (ЗД) (Normal Liquidity Sources) відносять робочий капітал та короткострокові кредити банків. Для характеристики наявності джерел фінансування запасів виділяють три основних показники.

Визначення типу фінансової стійкості

Оцінювання фінансової стійкості підприємства

Поняття про фінансову стійкість підприємства та етапи її аналізу

 

У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безупинний процес кругообігу капіталу, змінюються структура активів і джерел їхнього фінансування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, змінюється фінансовий стан підприємства, який може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.

Фінансова стійкість підприємства(Financial Stability) залежить від ефективного управління фінансовими ресурсами і визначається оптимальною структурою активів, оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування.

Користувачами результатів аналізу фінансової стійкості можуть бути засновники підприємства, його керівництво, ділові партнери та банки. Саме оцінювання фінансової стійкості дозволяє зовнішнім користувачам визначити фінансові можливості підприємства в майбутньому.

Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан.

Аналіз фінансової стійкості підприємства можна розподілити на два етапи:

1) оцінювання фінансової стійкості — розрахунок відносних та абсолютних показників, що ґрунтуються на порівнянні активів та їх джерел фінансування;

2) оцінювання запасу фінансової стійкості — аналіз критичного обсягу реалізації, зони безпеки, операційного та фінансового левериджу.

 

 

 

 

Абсолютними показникамифінансової стійкості є показники, що характеризують міру забезпеченості запасів джерелами їхнього фінансування.

Співвідношення окремих запасів та джерел їх фінансування дає можливість охарактеризувати тип фінансової стійкості.

При визначенні типу фінансової стійкості до запасів(Reserves) відносять виробничі запаси, готову продукцію, незавершене виробництво, товари, витрати майбутніх періодів, строк погашення яких менший ніж 12 місяців (Ф. 1 р. 100 + ... + р. 140+ р. 270*).

1. Наявність власних коштів(В) визначається як різниця між власним капіталом та необоротними активами підприємства:

 

В = ВК – НА = Ф.1 р.380 + р.430 – р. 080.

 

2. Наявність власних та довгострокових позикових коштів(робочий капітал) (ВД) визначається збільшенням попереднього показника на суму довгострокових зобов’язань (ДЗ):

 

ВД = В + ДЗ = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + р.630*** – р. 080,

 

де *** — враховуються доходи майбутніх періодів у частині понад 12 місяців.

 

3. Наявність загальних коштів(ЗК) — фінансування запасів визначається збільшенням попереднього показника на суму короткострокових кредитів банків (КК):

 

ЗК = ВД + КК = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + р.630*** + р. 500 – р. 080.


 

Трьом показникам наявності джерел фінансування запасів відповідають три показники забезпеченостізапасів джерелами їхнього фінансування.

1. Надлишок (+) або дефіцит (–) власних коштів (ФВ):

ФВ = В – Зп,

де Зп — запаси.

2. Надлишок (+) чи дефіцит (–) власних та довгострокових позикових коштів (ФВД):

ФВД = ВД – Зп.

3. Надлишок (+) чи дефіцит (–) загальних коштів (ФЗК):

ФЗК = ЗК – Зп.

 

Для визначення типу фінансової стійкості використовують трьохкомпонентний показник:


S ={S (±Ф В ), S (±Ф ВД ), S (±Ф ЗК )},


 

де функція визначається так:

 

S Ф = {1, якщо Ф ≥ 0

0, якщо Ф <0

 

Для характеристики фінансового стану на підприємстві розглядають чотири типи фінансової стійкості.

Перший — абсолютнафінансова стійкість. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:

S = {1,1,1};

В > Зп.

 

Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що всі запаси підприємства покриваються власними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів, що трапляється вкрай рідко. Більше того, абсолютна фінансова стійкість навряд може розглядатись як ідеальна, оскільки означає, що керівництво підприємства не використовує зовнішні джерел фінансування для основної діяльності.

Другий — нормальнафінансова стійкість. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має вигляд:

S = {0,1,1};

В < Зп < В + ДЗ.

 


У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів, крім власних коштів також і довгострокові позикові кошти. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з точки зору фінансового менеджменту. Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.

Третій — нестійке(передкризове) фінансове становище. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:

S = {0,0,1};

В + ДЗ < Зп < В + ДЗ + КК.

 

Спостерігається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відновлення рівноваги внаслідок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів. Фінансова нестійкість вважається нормальною (допустимою), якщо величина залучених для фінансування запасів короткострокових кредитів та запозичених коштів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів та готової продукції.

Четвертий — кризовийфінансовий стан. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має такий вигляд:

S = {0,0,0};

Зп >В + ДЗ + КК.

 

Підприємство перебуває на межі банкрутства, оскільки грошові кошти, короткострокові цінні папери та дебіторська заборгованість не покривають навіть кредиторської заборгованості та прострочених позик.

Для зручності визначення типу фінансової стійкості та результати розрахунків можна представити у вигляді таблиць та діаграм (табл. 6.1 і 6.2, рис. 6.1).

Таблиця 6.1

 

    Показник Тип фінансової стійкості
Абсолютна стійкість Нормальна стійкість Нестійке становище Кризове становище
ФВ = В – 3п ФВ ≥ 0 ФВ < 0 ФВ < 0 ФВ < 0
ФВД = ВД – 3п ФВД ≥ 0 ФВД ≥ 0 ФВД < 0 ФВД < 0
ФЗК = ЗК – 3п ФЗК ≥ 0 ФЗК ≥ 0 ФЗК ≥ 0 ФЗК < 0

 Таблиця 6.2

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

  Показник На початок періоду На кінець періоду
Загальна величина запасів    
Наявність власних коштів    
Наявність власних та довгострокових позикових коштів (робочий капітал)    
Наявність загальних коштів    
ФВ = В – 3п ФВД = ВД – 3п    
ФЗК = ЗК – 3п    
Трикомпонентний показник фінансової стійкості S(Ф)={S(±ФВ ),S (±ФВД ),S (±ФЗК )} 1 2 3    

 

 

 

Рис. 6.1 Фінансова діаграма абсолютно стійкого стану

(ДебЗ — дебіторська заборгованість)

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Алгебраїчні критерії стійкості
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 10. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення | Поріг рентабельності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.