Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика контрольних робіт

Мета та завдання дисципліни

Рекомендована література

Законодавство:

1.Конституція України

2.Кодекс Законів про працю України

3.Цивільний кодекс України

4.Кодекс Законів про шлюб та сім”ю України

5.Кодекс Про адміністративні правопорушення

6.Кримінальний Кодекс України

7. Житловий Кодекс України

8. Аграрний Кодекс України

9.Закон України “Про охорону праці”(14.10.92р.)

10Закон України.”Про колективні договори і угоди”(01.07.93р.)

11.Закон Украіни “Про оплату праці” (24.03.95р.)

12. Закон України “Про відпустки”(15.11.96р.)

13.Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) від 03.03. 98р.

14.Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (20.12.91р.)

15.Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (21.03.91р.)

16.Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (16.12.93р.)

17.Закон України “Про захист прав споживачів”(15.12.93р.)

18.Закон України “Про власність” (07.02.91р.)

19.Закон України “Про підприємства в Україні” (27.03.91р.)

20.Закон України “Про підприємництво” (07.02.91р.)

21.Закон України “Про господарські товариства” (19.09.91р.)

22.Закон України “Про оренду державного та комунального майна” (10.04.92р.)

 

 

Література:

1.Гегель Г. “Філософія права” – М.; 1990 С. 380.

2.Колодій А.М. “Теорія держави і права” – К. 1992р.

3.Котюк в.о “Основи теорії держави і права” – Навч. Посібник – К.; “Вентурі” – 1998р.

4.Копейчиков В.В. “Основи теорії держави і права” – К..; 2000р.

5.Михайленко О.Р. “Основи правознавства” – К.;- Академія-1997р.

6.Нерсесянц В.С. “Філософія права” – М.; 1997р. С. 430, 433.

7.”Основи держави і права” (Навч. Посібник) під ред. А.М. Колодія і А.Ю. Олійника – К.; Либідь – 1997р.

8.”Основи правознавства” (підр.) під ред. С.В. Ківалова та М.П. Орхіз – К.; “Знання” – 2000р.

9.”Правознавство” під ред. Настюка – Львів, видавництво “Світ” – 1995р.

10.”Правознавство” – Навч. Посібник під ред. В.В. Копейчикова – Юрінком-Інтер – 1998р.

11.Рабінович П.М. “Основи загальної теорії права і держави”- К.; 1992р.

12. Савчук П.С.,СамойленкоЮ.П. “Основи правознавства” – К.; 2000р.

13.Тихонравов Ю.В. “Основи філософії права” – М.; 1997р. С.276-287.

14.Юридична енциклопедія – К.; 1998р. – Т.1.

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль результатів розумової (творчої) праці людини в економічному і соціальному розвитку суспільства, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, твори літератури, науки і мистецтва, інформаційні бази даних, комп’ютерні програми, технічна документація, секрети виробництва тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву «об’єкти інтелектуальної власності», або «інтелектуальна власність».

Завданнямкурсу як навчальної дисципліни є вивчення правових засад створення, використання і охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Місце дисципліни в навчальному процесі:«Інтелектуальна власність» є спеціальною дисципліною, що дійсно пов’язана з такими фундаментальними і галузевими дисциплінами, як цивільне право, господарське право, господарський процес, підприємницьке право.

Провідні ідеї, що вкладені в основу курсу: в основу курсу покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міждисциплінарного зв’язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння чинного теоретичного та нормативного матеріалу, формуванню у студенів відповідно до фахового спрямування навичок і вмінь.

Форми навчання: опитування, тестування з метою перевірки знань, обговорення рефератів.

Методи навчання: лекції з аналізом основних понять і категорій дисципліни; семінарські заняття у різних формах (колоквіум, «круглий стіл» тощо).

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої літератури: підручників, навчальних посібників, монографій; робота з нормативно – правовими актами, що регламентують питання щодо створення, використання і охорони об’єктів інтелектуальної власності; вирішення та обговорення практичних завдань на семінарських заняттях, аналіз узагальнень юридичної практики.

 

 

 1. Поняття інтелектуальної власності.
 2. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку України.
 3. Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності.
 4. Право інтелектуальної власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.
 5. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
 6. Види об’єктів права інтелектуальної власності.
 7. Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.
 8. Законодавство України про інтелектуальну власність.
 9. Державне управління інтелектуальною діяльністю в Україні.
 10. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом.
 11. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.
 12. Об’єкти і суб’єкти авторського права.
 13. Поняття і види співавторства.
 14. Строк дії авторського права.
 15. Особисті немайнові права авторів.
 16. Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право.
 17. Випадки, коли допускається вільне використання творів без згоди автора. Право на авторську винагороду.
 18. Поняття суміжних прав.
 19. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.
 20. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі.
 21. Строки чинності суміжних прав.
 22. Поняття промислової власності.
 23. Об’єкти промислової власності.
 24. Поняття і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності.
 25. Поняття і ознаки корисної моделі як об’єкту промислової власності.
 26. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.
 27. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
 28. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
 29. Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
 30. Патент як документ, що засвідчує право на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 31. Правова охорона сортів рослин.
 32. Право на селекційні досягнення у галузі тваринництва.
 33. Право на раціоналізаторську пропозицію.
 34. Поняття і ознаки раціоналізаторської пропозиції.
 35. Складання подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію.
 36. Право на науково-технічні інформацію.
 37. Зміст права на науково-технічну інформацію.
 38. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію.
 39. Види правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
 40. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг.
 41. Поняття та види знаків для товарів і послуг. Основні функції знаків для товарів і послуг.
 42. Оформлення права на знаки для товарів і послуг. Експертиза заявки. Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак. Використання знака для товарів і послуг.
 43. Право на зазначення походження товару.
 44. Правова охорона зазначень походження товару.
 45. Види договорів на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності.
 46. Поняття і ознаки авторського договору. Види авторських договорів.
 47. Поняття і ознаки ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів.
 48. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
 49. Види порушень авторського права і суміжних прав.
 50. Відповідальність що передбачена законодавством за вчинення порушення авторських і суміжних прав.
 51. Види порушень права промислової власності.
 52. Захист права патентовласника.
 53. Відповідальність, що передбачена законодавством у разі порушення права промислової власності.
 54. Захист права на фірмове найменування.
 55. Захист права на знаки для товарів і послуг.
 56. Захист права на використання зазначення походження товару.
 57. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.
 58. Роль Всесвітньої організації інтелектуальної власності в охороні інтелектуальної власності.
 59. Міжнародна охорона промислової власності.

60. Міжнародна охорона літературної і художньої

 

 


Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 430

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання до заліку | Питання для контрольних робіт з курсу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.