Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типові бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут

План

Тема: Облік витрат за видами діяльності.

 

 1. Поняття витрат згідно з П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”. Визнання витрат.
 2. Облік витрат операційної діяльності.

2.1. Облік загальновиробничих витрат.

2.2. Облік адміністративних витрат.

2.3. Облік витрат на збут.

2.4. Облік інших операційних витрат.

 1. Облік фінансових витрат.
 2. Облік надзвичайних витрат.
 3. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

- 1 -

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати."

Відповідно до П(С)БО 16 під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу, за рахунок внесків власників).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосовуваному у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Нормами П(С)БО 16 суворо регламентуються умови визнання витрат підприємства . Згідно п. 5-8 П(С)БО 16 витрати визнаються за наступних умов:

1. Зменшення активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Приклад: списання матеріалів на виробництво; нарахування заробітної плати персоналу

підприємства.

2. Визнання на основі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів. Приклад: нарахування амортизації основних засобів, нарахування амортизації нематеріальних активів.

3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати критеріям активів підприємства. Приклад: уцінка запасів, створення резерву сумнівних боргів.

4. Можлива достовірна оцінка суми витрат.

Витрати діяльності знаходять своє відображення в Звіті про фінансові результати.

- 2 -

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не вклю­чаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

- 2.1 -

Загальновиробничими є витрати, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів і управлінням ними. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на обслуговування виробництва, їх планування і облік проводять за статтями номенклатури

№ з/п Стаття витрат Зміст і характеристика витрат
Витрати на управління виробництвом Витрати на оплату праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць
Амортизація Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення
Витрати на утримання необоротних активів   Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на утримання виробничих приміщень   Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень
Витрати на удосконалення технології і організації виробництва   Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва; витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі і напівфабрикати; оплата послуг сторонніх організацій
Витрати на обслуговування виробничого процесу   Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи; медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг
Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища   Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища Витрати, пов'язані із забезпеченням правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю виробництв, цехів
Інші витрати Внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади, нестача незавершеного виробництва, нестача та втрати від псування матеріальних цінностей у цехах, оплата простоїв тощо.

Облік виробничих накладних витрат на організаціювиробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі. Рахунок 91 - активний, витратний, збірно-розподільчий.

По дебету рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, по кредиту - щомісячне з відповідним розподілом списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації".

 

Основні бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат наведені в таблиці

 

№   Зміст господарської операції     Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Нараховано знос основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення 91 "Загальновиробничі витрати" 13 "Знос необоротних активів"
Списано виробничі запаси на витрати по обслуговуванню виробництва 91 "Загальновиробничі витрати" 20 "Виробничі запаси"  
Акцептовано рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного та допоміжного виробництв (енергія, вода, газ, зв'язок тощо) 91 "Загальновиробничі витрати" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Нараховано заробітну плату персоналу цеха та проведені відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством 91 "Загальновиробничі витрати" 66 "Розрахунки з оплати праці" 65 "Розрахунки за страхуванням"
Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8) 91 "Загальновиробничі витрати" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84"Інші операційні витрати"
Списано суму загальновиробничих витрат 23 "Виробництво" 91 "Загальновиробничі витрати"
Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат 90"Собівартість реалізації" 91 "Загальновиробничі витрати"

 

 

- 2.2 -

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" визначено, що до адміністративних витрат відносять­ся такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслугову­вання та управління підприємством:

ü загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, ви­трати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

ü витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

ü витрати на утримання основних засобів, інших матеріаль­них необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опа­лення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

ü винагороди за професійні послуги (юридичні, ауди­торські, з оцінки майна тощо);

ü витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, те­лекс, факс тощо);

ü амортизація нематеріальних активів загальногосподар­ського використання;

ü витрати на врегулювання спорів у судових органах;

ü податки, збори та інші передбачені законодавством обо­в'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

ü плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

ü інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають­ся загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та об­слуговуванням підприємства. За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати"відоб­ражається сума визнаних адміністративних витрат, за креди­том— списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

 

 

№ п/п     Зміст господарської операції     Кореспондуючі рахунки  
Дебет Кредит  
1. Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах адміністративного призначення 92 "Адміністра­тивні витрати" 13 "Знос необоротних активів"  
2. Віднесено виробничі запаси на адміністративні витрати 92 "Адміністра­тивні витрати" 20 "Виробничі запаси"  
3. Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети адміністративного призначення 92 "Адміністра­тивні витрати" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
4. Оплачені адміністративні витрати із каси підприємства 92 "Адміністра­тивні витрати" 30 "Каса"  
5. Оплачені адміністративні витрати із розрахункового рахунку підприємства 92 "Адміністративні витрати" і 1"Рахунки в банках"
6. Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати 92 "Адміністративні витрати" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
7. Зіднесено частину витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати 92 "Адміністративні витрати" 39 "Витрати майбутніх періодів"
8. Проведено нарахування на заробітну плату до фонду забезпечення виплати відпусток 92 "Адміністративні витрати" 471 "3абезпечення виплат відпусток"
9. Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на адміністративні витрати 92 "Адміністративні витрати" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками
10. Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування 92 "Адміністративні витрати" 65"Розрахунки за страхуванням"
11. Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного персоналу 92 "Адміністративні витрати" 66"Розрахунки з оплати праці"
12. Віднесено на адміністративні витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами 92 "Адміністративні витрати" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
13. Віднесено на адміністративні витрати суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу) 92 "Адміністративні витрати" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84 "Інші операційні витрати"
14. Списано адміністративні витрати на фінансові результати 791 "Результат основної діяльності" 92 "Адміністративні витрати"
             

- 2.3 -

Витрати на збут включають витрати, пов'язані з ре­алізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

ü витрати пакувальних матеріалів для затарювання гото­вої продукції на складах готової продукції;

ü витрати на ремонт тари;

ü оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торго­вим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

ü витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

ü витрати на передпродажну підготовку товарів;

ü витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

ü витрати на утримання основних засобів, інших ма­теріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, аморти­зація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

ü витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші по­слуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відпо­відно до умов договору (базису) поставки;

ü витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслугову­вання;

ü інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг. За дебетом рахункувідображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом— списання на рахунок 79 "Фінансові ре­зультати".

 

 

 

№ п/п     Зміст господарської операції     Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. Нараховано амортизацію по основних засобах торгівельного призначення 93 "Витрати на збут" 13 "Знос необоротних активів"
2. Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів 93 "Витрати на збут" 20 "Виробничі запаси"
3. Передано в експлуатацію мало­цінні та швидкозношувані пред­мети торгівельного призначення 93 "Витрати на збут" 22"Малоцінні та швидкозношува­ні предмети"
4. Витрати по відрядженню віднесено до витрат на збут 93 "Витрати на збут" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
5. Віднесено частину витрат майбут­ніх періодів до витрат на збут (оренда торгівельного приміщення) 93 "Витрати на збут" 39 "Витрати май­бутніх періодів"
6. Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до фонду забезпечення виплат відпусток 93 "Витрати на збут" 471 "Забезпе­чення виплат відпусток"
7. Проведено нарахування на заро- бітну плату працівників збуту до фондів соціального спрямування 93 "Витрати на збут" 65 "Розрахунки за страхуванням"
8. Нараховано заробітну плату працівникам збуту 93 "Витрати на збут" 66 "Розрахунки з оплати праці"
9. Віднесено витрати по рекламі до витрат на збут 93 "Витрати на збут" 685"Розрахунки з іншими кредиторами"
10. Віднесено до витрат на збут суми витрат за елементами (за умови використання рахунків 8 класу) 93 "Витрати на збут" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84 "Інші операційні витрати"
11. Списано витрати на збут на фінансові результати 791 "Результат основної діяльності" 93 "Витрати на збут"
         

 

- 2.4 -

До інших операційних витрат включаються:

ü витрати на дослідження та розробки відповідно до По­ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

ü собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валю­ти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

ü собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

ü сума безнадійної дебіторської заборгованості та відра­хування до резерву сумнівних боргів;

ü втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

ü втрати від знецінення запасів;

ü нестачі й втрати від псування цінностей;

ü визнані штрафи, пеня, неустойка;

ü витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

ü інші витрати операційної діяльності.

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ве­деться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість ре­алізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"має такі субрахунки:

941 "Витрати на дослідження і розробки";

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти";

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів";

944 "Сумнівні та безнадійні борги";

945 "Втрати від операційної курсової різниці";

946 "Втрати від знецінення запасів";

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей";

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки";

949 "Інші витрати операційної діяльності".

За дебетомрахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом— списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки"ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробка­ми, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розроб­ки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"відображається балансова вартість реалізованої інозем­ної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробни­чих запасів"ведеться облік собівартості реалізованих виробни­чих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги"уза­гальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, ро­боти і послуги та про суму списання поточної дебіторської забор­гованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.

На субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці"ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями опе­раційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іно­земної валюти.

На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів"ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування ціннос­тей"ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлен­ня, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час установлен­ня нестачі винуватця не встановлено. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, ба­лансова вартість списаного активу зараховується на позабалан­совий рахунок 07 "Списані активи".

На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"ве­деться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності"узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяль­ності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахун­ку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 4. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 5. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 6. Аналіз витрат звичайної діяльності
 7. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 8. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 9. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
 10. Аналіз витрат.
 11. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 12. Аналіз доходів і витрат підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Погашення довгострокових кредитів | Типові бухгалтерські проводки по обліку інших операційних витрат

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.