Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз та інтерпретація одержаних даних

Рис. 2.2. Частота відповідей на запитання анкети

Таблиця 2.2. Зразок роботи програми Microsoft Excel

1. А B C D E F G H I J K L
2. Номери відповідей Запитання 1 Запитання 2
3.
4. иаа Респондент1                      
5. Респондент2                      
6. ... ... ... ...                      
7. ... ... ... ...                      
8. ... ... ... ...                      
9. РеспондентN                      
10. Частота                      
11. Відсоток частоти                      
12.                        
13.                        

 

Контроль уведення даних, як правило, здійснює друга осо­ба методом звірення даних кожної анкети з табличними їх значеннями. При знаходженні помилкових даних за допо­могою клавіш із зображенням стрілок вліво, вправо, вгору і вниз переміщуються в комірку, в якій виявлено помилку, і вводять у неї з клавіатури комп'ютера правильне значення.

Заповнена таблиця стає комп'ютерною базою даних про­веденого соціологічного дослідження. Із загального обсягу інформації, що закладена і зберігається в ЕОМ, можна вибра­ти необхідні соціологічні дані (певну кількість рядків і стовпців) і скласти нову таблицю (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3. Зразок заповненої таблиці програми

 

Номери відповідей
Респондент 1    
респондент т      
Сума (частота)
Відсоток частоти

 

Машинна обробка анкет дає змогу отримати графічне зобра­ження даних соціологічних досліджень — кругову (рис. 2.1), стовпчикову, суміщену (рис. 2.2) та інші види діаграм.

Цифри на рис. 4.3 біля заштрихованих різним спосо­бом секторів показують номери варіантів вибраних відповідей анкети. В дужках поряд із цими цифрами зазнача­ють кількість респондентів, що вибрали вказаний варіант відповіді, тобто його частоту серед загальної кількості відпо­відей у відсотках. Так, номери відповідей 2, 5, 13 і 17 ма­ють однаковий відсоток (17 %) і в даній ситуації показу­ють, що сумарна частота кожного з них дорівнює 1, а су­марна частота відповіді 11 майже вдвоє більша (32 %), тоб­то дорівнює 2.

Рис. 2.1. Частота відповідей респондентів на запитання анкети, %

На рис. 2.2 використані ті ж дані, але тут частота відпові­дей респондентів подається не у відсотках, а в абсолютних значеннях. По горизонталі діаграми розміщені номери варі­антів відповідей анкети в порядку їх збільшення, по верти­калі — частота відповідей, тобто кількість респондентів, що вибрали даний варіант відповіді. Варіанти відповідей, ви­брані першим і другим респондентами, на діаграмі заштри­ховані по-різному. Наочно видно, що лише відповідь 11 ви­брали обидва респонденти. Решта відповідей у них були різними.

 

 

Основні завдання, які можна вирішити за допомогою ЕОМ:

• обробка великого масиву анкет, що містять якісні та кількісні ознаки;

• здійснення формального логічного контролю за введен­ням даних, коригуванням помилок і машинною обробкою анкет;

• реалізація описової дослідницької стратегії;

• отримання одно-, дво-, тримірних видів розподілу відпо­відей на запитання анкети;

• встановлення і вимірювання взаємозв'язків між озна­ками (параметрами).

Згідно з цілями аналізу дослідник має можливість задава­ти різні параметри для машинної обробки всього масиву ан­кетних даних або його частини. Для отримання інформації з кількох спеціально вибраних параметрів дослідник указує їх діапазон. Наприклад, можна задати такий параметр: скільки чоловіків і жінок відповіли на той чи інший варіант запитання і який варіант відповіді вони вибрали або скільки респон­дентів чоловічої статі віком від 21 до 27 років взагалі не відвідують заклади культури?

Крім того, після кожного етапу машинної обробки соціо­лог може здійснити аналіз отриманих результатів і в разі необхідності повертатися до попередніх етапів обробки для корекції, уточнення або додаткової обробки. В автоматизова­ному режимі можна здійснювати сортування введених в ЕОМ даних анкетування за одною або кількома ознаками за будь-яким порядком, наприклад, зменшенням або зростанням номерів запитань. Як цифровий параметр можна взяти рік народження респондента. Якщо параметром є текстова інфор­мація, то її можна відсортувати за абеткою. Нарешті можна отримати результати з кожної відповіді на поставлене запи­тання. Це дасть змогу порівняти та інтерпретувати результа­ти різних соціологічних досліджень, моделювати структуру соціокультурних процесів та їх динаміку.

 

 

Аналіз одержаних даних дає змогу порівняти результати обробки (відсотки, розподіли, середні величини тощо) для груп респондентів із різними соціально-демографічними характе­ристиками, різними читацькими інтересами, інформаційни­ми потребами, різним ступенем задоволеності обслуговуван­ням, різними думками та пропозиціями. Проводиться також порівняльний аналіз із результатами аналогічних досліджень

та статистичною інформацією (галузевою, відомчою, держав­ною). Окремі тенденції можна виявити зіставленням показ­ників за різні роки, простежити напрями їх зміни з часом.

Змістовне пояснення числових даних (таблиць, середніх ве­личин) називають інтерпретацією. Стосовно порядку та спо­собів інтерпретації, обґрунтування та формулювання висновків загальних, усталених, стандартних порад немає. Якість, пра­вильність, глибина інтерпретації цілком залежать від кваліфі­кації дослідника, широти його світогляду, життєвого досвіду. Необхідно вміти пов'язувати зроблені висновки з практичним вирішенням відповідних поточних та перспективних завдань.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
Переглядів: 2373

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Введення інформації в ЕОМ та її обробка | Формування звітності про соціологічне дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.