Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття податку та збору, їх елементи. Функції податків.

Контрольні питання до теми

Загальнодержавні й місцеві податки та збори. Форма справляння податків.

Поняття податку та збору, їх елементи. Функції податків.

План

Тема 2. Поняття податку та збору. Система оподаткування в Україні

Суми 2013

Тема: «Поняття податку та збору. Система оподаткування в Україні».

ЛЕКЦІЯ № 2

Розробив:

Старший викладач кафедри АГП ФЕБ

Рєзнік О.М.

 

Мета: вивчення понять «податок» та «збір», їх елементи, принципів податкового законодавства, дослідження класифії загальнодержавних й місцеві податків та зборів.

Ключові поняття:бюджет; грошові кошти; Державний бюджет; елементи зборів податків та зборів; загальнодержавні й місцеві податки та збори; збір; класифікація податків та зборів; місцевий бюджет; платник податків; податок; правовий механізм податку; сплата податку.

 

1. Які основні ознаки податку?

2. Яка різниця між «податком» і «збором»?

3. Система податкового законодавства України.

4. Які відносини регулює Податковий кодекс України?

5. На яких принципах ґрунтується податкове законодавство України?

6. Основні функції податків.

7. Які податки та збори відносяться до загальнодержавних?

8. Назвіть основні місцеві податки та збори.

9. Основні елементи податку.

10. Зобов'язання платника податків.

11. За якими ознаками класифікуються податки?

12. Що таке податкове навантаження (тягар)?

 

 

Теми для рефератів:

1. Класифікація податків та зборів.

2. Права, обов’язки платників податків і зборів.

 

 

Список рекомендованої літератури:

1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - с. 13 - 27.

2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.

3. Науково-практичний коментар до ПКУ України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. - с. 35 - 54. Т. 1.

4. Податкове право: Навч. посіб. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, Д. А. Кобильнік та ін.; за ред. проф. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - с. 30 - 90.

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. - 20. - № 13-14, 15-16, 17. - Ст. 112.

6. Закон України «Про внесення змін до податкового кодексу України у зв’язку з проведення адміністративної реформи» від 4 липня 2013 року № N404-VII.

7. Указ Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» від 18 березня 2013 року № 141/2013.


Одна з проблем юридичного визначення податку полягає в тому, що в теорії та практиці оподаткування термін «податок» вживається у різних значеннях. При широкому підході до складу платежів податкової системи відносяться будь-які вилучення коштів у фізичних і юридичних осіб для фінансування публічних видатків. У вузькому сенсі до платежів системи оподаткування відносяться виключно платежі, визначені чинним податковим законодавством, наділені характерними ознаками, які відрізняють їх від інших платежів.

До основних ознак податку відносяться:

· обов 'язковість і примусовість, тобто відсутність у платника вибору (платити чи не платити) і встановлення відповідальності за ухилення від оплати податку;

· безоплатність, чітка спрямованість коштів від платника до держави і відсутність зустрічних зобов'язань з боку держави;

· безумовність сплати податку без виконання будь-яких дій з боку держави;

· нецільовий характер, відсутність чітких вказівок про напрямки використання надходжень від певного податку;

· безповоротність, тобто сплачені у вигляді податків кошти напряму не повертаються до платника.

До податкових надходжень відносяться обов'язкові платежі, які у примусовому порядку, відповідно до чинного податкового законодавства, стягує держава.

Ст. 6. Податкового кодексу України встановлює, що податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляєтеся з платників податку відповідно чинного законодавства.

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Податкова політика держави має бути побудована таким чином, аби податки, які стягуються в державі, з одного боку, не стримували економіку, а з іншого — їх було достатньо для виконання своїх функцій. Основними функціями податків є:

· фіскальна (збирання грошових коштів з фізичних та юридичних осіб для формування фінансових ресурсів держави;

· регулююча (регулювання процесу нагромадження грошових фондів функціонування національного ринку та інше;

· стимулююча (стимулювання прискорення темпів економічного зростання, інвестиційних процесів тощо);

· розподільча (розподіл і перерозподіл доходів між соціальними групами та верствами населення, між сферами і галузями економіки).

Податкове право належить до дуже рухливих юридичних систем, що пояснюється проникненням в його сутність дуже великої кількості політичних відносин, які знаходяться в постійному розвитку. Тому закони та нормативно-правові акти, що регулюють відносини в галузі оподаткування, є дуже мобільними.

Сьогодні податкове законодавство України складається з Конституції України; Податкового кодексу України; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом, операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового кодексу України та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим кодексом України.

Так, стаття 67 Конституції України чітко вказує, що «кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом». Деталізують права та обов'язки юридичних і фізичних осіб у сфері оподаткування Податковий кодекс України та ряд інших законодавчих актів.

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, і порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права й обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. А правила оподаткування товарів або послуг, що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом, які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи.

Податкове законодавство України ґрунтується на наступних принципах:

· загальність оподаткування — кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;

· рівність усіх платників перед законом — недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

· невідтворність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

· презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

· фіскальна достатність — встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

· соціальна справедливість — установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

· економічність оподаткування — установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

· нейтральність оподаткування — установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

· стабільність — зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

· рівномірність та зручність сплати — установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

· єдиний підхід до встановлення податків та зборів — визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено Податковим кодексом України, сплаті не підлягають.

Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 10. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 11. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 12. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
Переглядів: 2604

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адміністрування податків і зборів. | Загальнодержавні й місцеві податки та збори. Форма справляння податків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.