Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Виробничий, технологічний і трудовий процеси

Виробничим процесом називається процес перетворення вихідних матеріалів у готову продукцію.Звичайно розрізняють основні виробничі процеси, призначенням яких є випуск продукції для ринку, і допоміжні процеси (ремонтні, транспортні і т. д.), що забезпечують нормальне функціону­вання підприємства.

Кожен виробничий процес можна розглядати з двох боків: як сукуп­ність змін, що зазнають предмети праці, і як сукупність дій працівників, спрямованих на доцільну зміну предметів праці. У першому випадку говорять про технологічний процес, у другому – про трудовий.

Таким чином, технологічний процес – це доцільна зміна форми, розмі­рів, стану, структури, місця предметів праці. Технологічні процеси кла­сифікуються за такими основними ознаками: джерелом енергії; сту­пенем безперервності; способом впливу на предмет праці.

За джерелом енергії технологічні процеси можна поділити на пасивні й активні. Перші відбуваються як природні процеси і не вимагають додаткової, перетвореної людиною енергії для впливу на предмет праці (наприклад, остигання металу в звичайних умовах і т. д.). Другі протіка­ють або в результаті безпосереднього впливу людини на предмет праці, або в результаті впливу засобів праці, що приводяться в рух енергією, доцільно перетвореною людиною.

За ступенем безперервності впливу на предмет праці технологічні про­цеси поділяються на безупинні і дискретні. При перших технологічний процес не переривається під час завантаження сировини, видачі готової продукції і контролю за нею. Другі характеризуються наявністю перерв у ході технологічного процесу.

За способом впливу на предмет праці і виду застосовуваного устатку­вання розрізняють механічні й апаратурні технологічні процеси. Меха­нічні процеси здійснюються вручну чи за допомогою машин (верстатів, складальних автоматів і т. д.). У цих процесах предмет праці піддається механічним впливам, тобто змінюються його форма, розміри, положення. Механічні процеси переважають у машинобудуванні. При апаратурних процесах відбувається зміна фізико-хімічних властивостей предмета пра­ці під впливом хімічних реакцій, теплової енергії, різного роду випромі­нювань чи біологічних об’єктів. Вони протікають в апаратах різних конструктивних форм – печах, камерах, ваннах, судинах і т. д. Продукт апаратурного процесу може відрізнятися від сировини за хімічним скла­дом, структурою й агрегатним станом. Такі процеси переважають у хіміч­ній, металургійній, харчовій і мікробіологічній галузях промисловості.

Усі види технологічних процесів на підприємстві можуть здійснюва­тися лише в результаті праці його працівників. Трудові процеси розрізня­ються за такими основними ознаками: характером предмета праці і про­дукту праці, функціями працівників, ступенем участі людини у впливі на предмет праці (ступенем механізації праці), тяжкістю праці.

За характером предмета і продукту праці виділяються два види тру­дових процесів: матеріально-енергетичні й інформаційні. Перші харак­терні для робітників, другі – для службовців. Предметом і продуктом праці робітників є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) чи енергія (електрична, теплова, гідравлічна і т. п.). Предметом і продуктом праці службовців є інформація (економічна, конструкторська, техноло­гічна і т. д.).

Подальша диференціація трудових процесів робітників та службовців виробляється за їхніми функціями. Нині прийнято поділяти трудові про­цеси на основні і допоміжні і, відповідно, робітників – на основних і допоміжним. Основні робітники – це робітники основних цехів, безпосе­редньо зайняті випуском продукції даного підприємства, допоміжні – усі робітники допоміжних цехів і тих робочих основних цехів, котрі зайняті обслуговуванням устаткування і робочих місць (ремонтників, комплектувальників і т. д.).

Така класифікація становить інтерес для статистичних досліджень, але малопридатна при організації праці, тому що не враховує змісту праці різних груп робітників. Зокрема праця токаря, що працює в ре­монтному чи інструментальному цеху, за своїм змістом аналогічна праці токаря, зайнятого виготовленням основної продукції підприємства. Тому з позицій організації і нормування праці доцільно виділити трудові про­цеси робітників, зайнятих випуском продукції основних цехів; випуском продукції допоміжних цехів; обслуговуванням устаткування і робочих місць в основних і допоміжних цехах.

Службовці підприємства за виконуваними функціями поділяються на три категорії: керівники, фахівці і технічні виконавці.

Функції керівників підрозділів підприємства полягають у прийнятті рішень і забезпеченні їхнього виконання. Функції фахівців (інженерів, економістів, техніків) полягають у підготовці інформації (конструктор­ської, технологічної, планової, облікової), на основі якої керівники прий­мають рішення. Технічні виконавці забезпечують необхідні умови для роботи керівників і фахівців.

За ступенем участі людини у впливі на предмет праці трудові процеси поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні й автоматизовані.

Ручними називаються процеси, у яких вплив на предмет праці здій­снюється працівниками без застосування додаткових джерел чи енергії за допомогою ручного інструмента, що приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної і т. п.). Прикладами ручних процесів є: зборка вузлів і виробів, відпилювання, шабрування, фарбу­вання малярською кистю, свердлення отворів електродрилем і т. п.

До машинно-ручних відносяться процеси, при яких технологічний вплив на предмет праці виробляється за допомогою виконавчих механіз­мів машини (верстата), але переміщення інструмента щодо предмета праці чи предмета праці щодо інструмента здійснюється робітником. На­приклад, обробка деталей на металорізальних верстатах при ручній подачі. При машинних процесах зміна форми, розмірів і інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають в установці і знятті предмета праці і управління роботою машини. Наприклад, обробка деталі на верстаті при механічній подачі інструмента.

Автоматизовані процеси характеризуються тим, що технологічний вплив на предмет праці, його установка і зняття виконуються без участі робітника. Залежно від ступеня автоматизації функції працівників в умо­вах автоматизованого виробництва можуть полягати в контролі за робо­тою машин, усуненні відмовлень, налагодженні, зміні інструментів, за­безпеченні необхідних запасів предметів праці й інструментів, складанні програми роботи машин.

Слід зазначити, що в багатьох схемах класифікації трудових процесів до перерахованих видів відносяться й апаратурні. При цьому змішують­ся дві зовсім різні ознаки класифікації: ступінь механізації праці і тип застосовуваного устаткування, що визначає спосіб впливу на предмет праці. Таке сполучення ознак класифікації неправомірне. Це видно хоча б з того, що апаратурні процеси можуть бути як автоматизованими, так і неавтоматизованими.

Класифікація технологічних і трудових процесів представлена в табл. 1.

Таблиця 1.

Класифікація технологічних процесів

Ознаки класифікації Класи процесів
Джерело енергії для здійснення процесів Активні, пасивні
Наявність перерв у ході процесу Безупинні, дискретні
Спосіб впливу на предмет праці і характер застосовуваного устатку­вання Механічні, апаратурні
Характер предмета і продукту праці Матеріально-енергетичні (трудові проце­си робітників), інформаційні (трудові процеси службовців)
Виконувані функції Трудові процеси робітників, зайнятих: випуском продукції основних цехів (вироб­ництв); випуском продукції допоміжних цехів (виробництв); обслуговуванням устаткування і робочих місць в основних і допоміжних цехах (виробництвах). Трудові процеси службовців: керівників, фахівців, технічних виконавців.
Участь працівників у впливі на пред­мет праці (рівень механізації праці) Ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизовані.

 


Читайте також:

 1. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 2. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 3. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 4. Ванна мийна, 2 – стіл виробничий, 3 – універсальний привод, 4 – стіл з ванною, 5 – шафа холодильна.
 5. Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух
 6. Виробничі процеси, їх класифікація і принципи організації
 7. Внутрішній трудовий розпорядок і його основні елементи
 8. Внутрішній трудовий розпорядок – порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності.
 9. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 10. Вплив опромінення на процеси старіння
 11. Вплив рослин та тваринних організмів на процеси переносу
Переглядів: 2869

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кооперація праці. Види бригад | Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.