Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виробничий, технологічний і трудовий процеси

Виробничим процесом називається процес перетворення вихідних матеріалів у готову продукцію.Звичайно розрізняють основні виробничі процеси, призначенням яких є випуск продукції для ринку, і допоміжні процеси (ремонтні, транспортні і т. д.), що забезпечують нормальне функціону­вання підприємства.

Кожен виробничий процес можна розглядати з двох боків: як сукуп­ність змін, що зазнають предмети праці, і як сукупність дій працівників, спрямованих на доцільну зміну предметів праці. У першому випадку говорять про технологічний процес, у другому – про трудовий.

Таким чином, технологічний процес – це доцільна зміна форми, розмі­рів, стану, структури, місця предметів праці. Технологічні процеси кла­сифікуються за такими основними ознаками: джерелом енергії; сту­пенем безперервності; способом впливу на предмет праці.

За джерелом енергії технологічні процеси можна поділити на пасивні й активні. Перші відбуваються як природні процеси і не вимагають додаткової, перетвореної людиною енергії для впливу на предмет праці (наприклад, остигання металу в звичайних умовах і т. д.). Другі протіка­ють або в результаті безпосереднього впливу людини на предмет праці, або в результаті впливу засобів праці, що приводяться в рух енергією, доцільно перетвореною людиною.

За ступенем безперервності впливу на предмет праці технологічні про­цеси поділяються на безупинні і дискретні. При перших технологічний процес не переривається під час завантаження сировини, видачі готової продукції і контролю за нею. Другі характеризуються наявністю перерв у ході технологічного процесу.

За способом впливу на предмет праці і виду застосовуваного устатку­вання розрізняють механічні й апаратурні технологічні процеси. Меха­нічні процеси здійснюються вручну чи за допомогою машин (верстатів, складальних автоматів і т. д.). У цих процесах предмет праці піддається механічним впливам, тобто змінюються його форма, розміри, положення. Механічні процеси переважають у машинобудуванні. При апаратурних процесах відбувається зміна фізико-хімічних властивостей предмета пра­ці під впливом хімічних реакцій, теплової енергії, різного роду випромі­нювань чи біологічних об’єктів. Вони протікають в апаратах різних конструктивних форм – печах, камерах, ваннах, судинах і т. д. Продукт апаратурного процесу може відрізнятися від сировини за хімічним скла­дом, структурою й агрегатним станом. Такі процеси переважають у хіміч­ній, металургійній, харчовій і мікробіологічній галузях промисловості.

Усі види технологічних процесів на підприємстві можуть здійснюва­тися лише в результаті праці його працівників. Трудові процеси розрізня­ються за такими основними ознаками: характером предмета праці і про­дукту праці, функціями працівників, ступенем участі людини у впливі на предмет праці (ступенем механізації праці), тяжкістю праці.

За характером предмета і продукту праці виділяються два види тру­дових процесів: матеріально-енергетичні й інформаційні. Перші харак­терні для робітників, другі – для службовців. Предметом і продуктом праці робітників є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) чи енергія (електрична, теплова, гідравлічна і т. п.). Предметом і продуктом праці службовців є інформація (економічна, конструкторська, техноло­гічна і т. д.).

Подальша диференціація трудових процесів робітників та службовців виробляється за їхніми функціями. Нині прийнято поділяти трудові про­цеси на основні і допоміжні і, відповідно, робітників – на основних і допоміжним. Основні робітники – це робітники основних цехів, безпосе­редньо зайняті випуском продукції даного підприємства, допоміжні – усі робітники допоміжних цехів і тих робочих основних цехів, котрі зайняті обслуговуванням устаткування і робочих місць (ремонтників, комплектувальників і т. д.).

Така класифікація становить інтерес для статистичних досліджень, але малопридатна при організації праці, тому що не враховує змісту праці різних груп робітників. Зокрема праця токаря, що працює в ре­монтному чи інструментальному цеху, за своїм змістом аналогічна праці токаря, зайнятого виготовленням основної продукції підприємства. Тому з позицій організації і нормування праці доцільно виділити трудові про­цеси робітників, зайнятих випуском продукції основних цехів; випуском продукції допоміжних цехів; обслуговуванням устаткування і робочих місць в основних і допоміжних цехах.

Службовці підприємства за виконуваними функціями поділяються на три категорії: керівники, фахівці і технічні виконавці.

Функції керівників підрозділів підприємства полягають у прийнятті рішень і забезпеченні їхнього виконання. Функції фахівців (інженерів, економістів, техніків) полягають у підготовці інформації (конструктор­ської, технологічної, планової, облікової), на основі якої керівники прий­мають рішення. Технічні виконавці забезпечують необхідні умови для роботи керівників і фахівців.

За ступенем участі людини у впливі на предмет праці трудові процеси поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні й автоматизовані.

Ручними називаються процеси, у яких вплив на предмет праці здій­снюється працівниками без застосування додаткових джерел чи енергії за допомогою ручного інструмента, що приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної і т. п.). Прикладами ручних процесів є: зборка вузлів і виробів, відпилювання, шабрування, фарбу­вання малярською кистю, свердлення отворів електродрилем і т. п.

До машинно-ручних відносяться процеси, при яких технологічний вплив на предмет праці виробляється за допомогою виконавчих механіз­мів машини (верстата), але переміщення інструмента щодо предмета праці чи предмета праці щодо інструмента здійснюється робітником. На­приклад, обробка деталей на металорізальних верстатах при ручній подачі. При машинних процесах зміна форми, розмірів і інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають в установці і знятті предмета праці і управління роботою машини. Наприклад, обробка деталі на верстаті при механічній подачі інструмента.

Автоматизовані процеси характеризуються тим, що технологічний вплив на предмет праці, його установка і зняття виконуються без участі робітника. Залежно від ступеня автоматизації функції працівників в умо­вах автоматизованого виробництва можуть полягати в контролі за робо­тою машин, усуненні відмовлень, налагодженні, зміні інструментів, за­безпеченні необхідних запасів предметів праці й інструментів, складанні програми роботи машин.

Слід зазначити, що в багатьох схемах класифікації трудових процесів до перерахованих видів відносяться й апаратурні. При цьому змішують­ся дві зовсім різні ознаки класифікації: ступінь механізації праці і тип застосовуваного устаткування, що визначає спосіб впливу на предмет праці. Таке сполучення ознак класифікації неправомірне. Це видно хоча б з того, що апаратурні процеси можуть бути як автоматизованими, так і неавтоматизованими.

Класифікація технологічних і трудових процесів представлена в табл. 1.

Таблиця 1.

Класифікація технологічних процесів

Ознаки класифікації Класи процесів
Джерело енергії для здійснення процесів Активні, пасивні
Наявність перерв у ході процесу Безупинні, дискретні
Спосіб впливу на предмет праці і характер застосовуваного устатку­вання Механічні, апаратурні
Характер предмета і продукту праці Матеріально-енергетичні (трудові проце­си робітників), інформаційні (трудові процеси службовців)
Виконувані функції Трудові процеси робітників, зайнятих: випуском продукції основних цехів (вироб­ництв); випуском продукції допоміжних цехів (виробництв); обслуговуванням устаткування і робочих місць в основних і допоміжних цехах (виробництвах). Трудові процеси службовців: керівників, фахівців, технічних виконавців.
Участь працівників у впливі на пред­мет праці (рівень механізації праці) Ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизовані.

 


Читайте також:

 1. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 2. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 3. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 4. Ванна мийна, 2 – стіл виробничий, 3 – універсальний привод, 4 – стіл з ванною, 5 – шафа холодильна.
 5. Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух
 6. Виробничі процеси, їх класифікація і принципи організації
 7. Внутрішній трудовий розпорядок і його основні елементи
 8. Внутрішній трудовий розпорядок – порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності.
 9. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 10. Вплив опромінення на процеси старіння
 11. Вплив рослин та тваринних організмів на процеси переносу
Переглядів: 2448

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кооперація праці. Види бригад | Виробничі операції, трудові дії, трудовий рух

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.