Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


В СУЧАСНИХ УМОВАХ

На формування видатків бюджету в Україні в сучасних умовах впливають:

1. Економічна криза,яка спричиняє:

> зростання видатків на соціальний захист населення;

> зростання видатків на фінансову підтримку підприємств державного сектору від банкрутств,
а не на інноваційну діяльність;

> зростання видатків на підтримку соціальної сфери.

2. Зростання монетизованого державного бор­гу,який зумовлює:

> зростання видатків на покриття державного боргу;

> витіснення інвестицій із сфери виробництва (ефект «витіснення»).

3. Зростання немонетизованого державного боргуспричиняє виділення коштів на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
по заробітній платі працівників бюджетних уста­нов, стипендіях та інших соціальних виплатах.

4. Дефіцит бюджетів усіх рівнів,який перед­бачає жорсткий режим економії коштів, скоро­чення видатків по всіх статтях кошторисів на утримання апарату управління.

5. Залучення зовнішніх ресурсівдля покриття бюджетного дефіциту призводить до зростання платежів по відсотках.

4. Бюджетний дефіцит: причини і види.

Держбюджет як фінансовий план може харак­теризуватися трьома станами:

> збалансований бюджет;

> дефіцитний бюджет;

> профіцитний бюджет.

При збалансованому бюджетівидатки бюд­жету дорівнюють доходам.

При дефіцитному бюджетівидатки перевищу­ють постійні доходи бюджету, тобто податки і податкові надходження.

При профіцитному бюджетідоходи перевищують нормативні видатки бюджету. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою по­гашення основної суми боргу.1

Як правило, дефіцит бюджету не повинен пе­ревищувати видатків розвитку. В разі наявності дефіциту бюджету фінансуються передусім по­точні видатки.

Дефіцит бюджету в Україні має свої особливо­сті, зумовлені трансформацією економічної сис­теми і економічною кризою.

Причини дефіциту Державного бюджету в Україні

> надмірний розмір державного сектору;

> домінуюча політика державного патерналізму;

> неефективна структура народного господарства;

> непослідовність реформ фінансової системи;

> падіння доходів в умовах кризового стану економіки;

> зменшення приросту національного доходу;

> надмірно збільшена видаткова частина бюджету за рахунок дотацій, які надає держава певним галузям (енергетика, вугільна промисловість та інші);

> непослідовна фінансова політика;

> інфляція;

Ø зростання внутрішнього і зовнішнього боргу тощо.

 

Заходи щодо подолання бюджетного дефіциту

> перехід від всеохоплюючого фінансування економіки до кредитування;

> ліквідація дотацій збитковим підприємствам;

> скорочення витрат на управління;

> реформування системи оподаткування, з ме­тою зниження податкового тиску на фізичних і юридичних осіб;

> підвищення ролі місцевих бюджетів тощо.

Види бюджетного дефіциту

За формою прояву бюджетний дефіцит поді­ляється на відкритий і прихований.

Відкритий бюджетний дефіцит ~ це офіційно визнаний дефіцит у законі про бюджет на відпо­відний рік.

Прихований бюджетний дефіцит виникає в ре­зультаті завищення обсягів планових доходів та включення у склад доходів джерел покриття бюд­жетного дефіциту.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит

буває вимушеним і свідомим.

Вимушений бюджетний дефіцит є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимуше­ного бюджетного дефіциту є циклічний бюджет­ний дефіцит.

Циклічний дефіцит бюджету є результатом цик­лічного падіння виробництва (скорочення націо­нального доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон'юнктурних коливань, що призводить до дії автоматичні фіскальні стабілізатори (скорочують­ся податкові надходження через зменшення ста­вок оподаткування при прогресивній системі опо­даткування та збільшуються соціальні трансферти через зниження життєвого рівня населення).

Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслі­док дискреційної фіскальної політики, яка перед­бачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо Державного бюджету.

Свідомий бюджетний дефіцит виникає за умов, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямова­но знижує ставки оподаткування і збільшує державні витрати. Відповідно, в період підйому цілеспрямовано створюється бюджетний надли­шок.

За напрямом дефіцитного фінансування роз­різняють активний і пасивний бюджетні дефі­цити.

Активний бюджетний дефіцит характеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.

Пасивний бюджетний дефіцит характеризує­ться спрямуванням коштів на покриття поточ­них видатків (соціальні трансферти, виплата зар­плати у бюджетній сфері та інші).

Джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть виступати:

> позики держави (не інфляційний шлях по­криття бюджетного дефіциту);

> грошово-кредитна емісія (інфляційний шлях
покриття бюджетного дефіциту).1

Державні позики використовуються за умов:

> наявності тимчасово вільних коштів у кредиторів;

> довіри кредиторів до держави;

> заінтересованості кредиторів (за рахунок
процентної політики і високих гарантій повернення боргу).

Грошово-кредитна емісія може застосовувати­ся лише за умов жорсткого контролю за викори­станням грошей. Вона виправдана в разі спряму­вання коштів у інвестиції, що сприяє зростанню ВВП і викликає невисокі темпи інфляції. Вико­ристання емісійних коштів на поточні витрати (зарплата, соціальні трансферти та інше) призво­дить до прискорення інфляції.

У статті 15 Бюджетного кодексу України джерела фінансування дефіциту бюджету визначені таким чином:

1 За ст. 6 Бюджетного кодексу України емісійні кошти Національного банку не можуть бути джерелом фінансу­вання дефіциту Державного бюджету України. Див.; Бюд­жетний кодекс України // Український інвестиційний журнал.- 2001.- № 4.- С. 8.


Ст. 15-1. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запо­зичення.

Ст. 15-2. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточ­них видатків, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.

 

 


Читайте також:

 1. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 2. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 3. Аналітична робота в умовах кризи.
 4. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 5. Безпека в умовах кримінальної злочинності
 6. Безпека життєдіяльності людини в умовах натовпу
 7. Бетонування в зимових умовах
 8. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
 9. В сучасних умовах
 10. В умовах галузі
 11. В умовах конкуренції
Переглядів: 966

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Видатки державного бюджету | Визнання та класифікація доходу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.