Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


В СУЧАСНИХ УМОВАХ

На формування видатків бюджету в Україні в сучасних умовах впливають:

1. Економічна криза,яка спричиняє:

> зростання видатків на соціальний захист населення;

> зростання видатків на фінансову підтримку підприємств державного сектору від банкрутств,
а не на інноваційну діяльність;

> зростання видатків на підтримку соціальної сфери.

2. Зростання монетизованого державного бор­гу,який зумовлює:

> зростання видатків на покриття державного боргу;

> витіснення інвестицій із сфери виробництва (ефект «витіснення»).

3. Зростання немонетизованого державного боргуспричиняє виділення коштів на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
по заробітній платі працівників бюджетних уста­нов, стипендіях та інших соціальних виплатах.

4. Дефіцит бюджетів усіх рівнів,який перед­бачає жорсткий режим економії коштів, скоро­чення видатків по всіх статтях кошторисів на утримання апарату управління.

5. Залучення зовнішніх ресурсівдля покриття бюджетного дефіциту призводить до зростання платежів по відсотках.

4. Бюджетний дефіцит: причини і види.

Держбюджет як фінансовий план може харак­теризуватися трьома станами:

> збалансований бюджет;

> дефіцитний бюджет;

> профіцитний бюджет.

При збалансованому бюджетівидатки бюд­жету дорівнюють доходам.

При дефіцитному бюджетівидатки перевищу­ють постійні доходи бюджету, тобто податки і податкові надходження.

При профіцитному бюджетідоходи перевищують нормативні видатки бюджету. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою по­гашення основної суми боргу.1

Як правило, дефіцит бюджету не повинен пе­ревищувати видатків розвитку. В разі наявності дефіциту бюджету фінансуються передусім по­точні видатки.

Дефіцит бюджету в Україні має свої особливо­сті, зумовлені трансформацією економічної сис­теми і економічною кризою.

Причини дефіциту Державного бюджету в Україні

> надмірний розмір державного сектору;

> домінуюча політика державного патерналізму;

> неефективна структура народного господарства;

> непослідовність реформ фінансової системи;

> падіння доходів в умовах кризового стану економіки;

> зменшення приросту національного доходу;

> надмірно збільшена видаткова частина бюджету за рахунок дотацій, які надає держава певним галузям (енергетика, вугільна промисловість та інші);

> непослідовна фінансова політика;

> інфляція;

Ø зростання внутрішнього і зовнішнього боргу тощо.

 

Заходи щодо подолання бюджетного дефіциту

> перехід від всеохоплюючого фінансування економіки до кредитування;

> ліквідація дотацій збитковим підприємствам;

> скорочення витрат на управління;

> реформування системи оподаткування, з ме­тою зниження податкового тиску на фізичних і юридичних осіб;

> підвищення ролі місцевих бюджетів тощо.

Види бюджетного дефіциту

За формою прояву бюджетний дефіцит поді­ляється на відкритий і прихований.

Відкритий бюджетний дефіцит ~ це офіційно визнаний дефіцит у законі про бюджет на відпо­відний рік.

Прихований бюджетний дефіцит виникає в ре­зультаті завищення обсягів планових доходів та включення у склад доходів джерел покриття бюд­жетного дефіциту.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит

буває вимушеним і свідомим.

Вимушений бюджетний дефіцит є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимуше­ного бюджетного дефіциту є циклічний бюджет­ний дефіцит.

Циклічний дефіцит бюджету є результатом цик­лічного падіння виробництва (скорочення націо­нального доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон'юнктурних коливань, що призводить до дії автоматичні фіскальні стабілізатори (скорочують­ся податкові надходження через зменшення ста­вок оподаткування при прогресивній системі опо­даткування та збільшуються соціальні трансферти через зниження життєвого рівня населення).

Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслі­док дискреційної фіскальної політики, яка перед­бачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо Державного бюджету.

Свідомий бюджетний дефіцит виникає за умов, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямова­но знижує ставки оподаткування і збільшує державні витрати. Відповідно, в період підйому цілеспрямовано створюється бюджетний надли­шок.

За напрямом дефіцитного фінансування роз­різняють активний і пасивний бюджетні дефі­цити.

Активний бюджетний дефіцит характеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.

Пасивний бюджетний дефіцит характеризує­ться спрямуванням коштів на покриття поточ­них видатків (соціальні трансферти, виплата зар­плати у бюджетній сфері та інші).

Джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть виступати:

> позики держави (не інфляційний шлях по­криття бюджетного дефіциту);

> грошово-кредитна емісія (інфляційний шлях
покриття бюджетного дефіциту).1

Державні позики використовуються за умов:

> наявності тимчасово вільних коштів у кредиторів;

> довіри кредиторів до держави;

> заінтересованості кредиторів (за рахунок
процентної політики і високих гарантій повернення боргу).

Грошово-кредитна емісія може застосовувати­ся лише за умов жорсткого контролю за викори­станням грошей. Вона виправдана в разі спряму­вання коштів у інвестиції, що сприяє зростанню ВВП і викликає невисокі темпи інфляції. Вико­ристання емісійних коштів на поточні витрати (зарплата, соціальні трансферти та інше) призво­дить до прискорення інфляції.

У статті 15 Бюджетного кодексу України джерела фінансування дефіциту бюджету визначені таким чином:

1 За ст. 6 Бюджетного кодексу України емісійні кошти Національного банку не можуть бути джерелом фінансу­вання дефіциту Державного бюджету України. Див.; Бюд­жетний кодекс України // Український інвестиційний журнал.- 2001.- № 4.- С. 8.


Ст. 15-1. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запо­зичення.

Ст. 15-2. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточ­них видатків, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.

 

 


Читайте також:

 1. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 2. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 3. Аналітична робота в умовах кризи.
 4. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 5. Безпека в умовах кримінальної злочинності
 6. Безпека життєдіяльності людини в умовах натовпу
 7. Бетонування в зимових умовах
 8. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
 9. В сучасних умовах
 10. В умовах галузі
 11. В умовах конкуренції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Видатки державного бюджету | Визнання та класифікація доходу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.