Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Видатки державного бюджету

Державні видатки як економічна категорія - це грошові відносини з приводу розподілу і ви­користання централізованих та децентралізова­них фондів грошових ресурсів держави з метою фінансування загальнодержавних потреб соці­ально-економічного розвитку.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. (№ 2542-Ш) у ст. 2 «Визначення основних термі­нів » дає розмежування понять «видатки бюд­жету» і «витрати бюджету».

Видатки бюджету - це кошти, що спрямову­ються на здійснення програм та заходів, передба­чених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету - видатки бюджету та кош­ти на погашення основної суми боргу.

Державні видатки визначаються соціально-еко­номічною моделлю, функціями та економічним станом держави.

Видаткову частину Державного бюджету теж поділено на дві складові: видатки загального фонду та видатки спеціального фонду.

Видатки спеціального фонду фінансуються за рахунок цільових доходів, визначених під конк­ретну мету (наприклад, цільові фонди включені у бюджет на відповідний рік).

Видатки загального фонду фінансуються за рахунок доходів загального фонду бюджету і не мають конкретних (закріплених) джерел фінан­сування. Структуру видатків загального фонду Державного бюджету України за 2001-2002 роки подано у Додатку 3.

Фінансування державних видатків - це плано­вий, цільовий, безповоротний і безоплатний від­пуск грошових коштів для забезпечення виконан­ня загальнодержавних функцій (управління, обо­рона, безпека тощо), утримання соціально-куль­турної сфери, забезпечення соціальних гарантій та зобов'язань держави, який здійснюється на основі режиму економії при постійному контролі.

Основними суб'єктами фінансування є держав­ні органи, підприємства, установи та організації державної та комунальної форм власності.

За новою бюджетною класифікацією видаткова частина бюджету має:

> функціональну класифікацію видатків;

> економічну класифікацію видатків;

> відомчу класифікацію видатків;

> програмну класифікацію видатків.

Розмежування видатків за економічними оз­наками, зточки зору впливу державних видатків на рух сукупного продукту і процес розширеного відтворення, базується на визначенні поточних видатків і капітальних видатків та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визна­чається Міністерством фінансів України.

Поточні видатки- це видатки бюджету на фі­нансування підприємств, установ, організацій і органів, визначені на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціаль­ного захисту населення.

Вони включають:

• видатки на товари та послуги;

• оплату праці працівників бюджетних установ;

• нарахування на заробітну плату;

• придбання предметів постачання і матеріалів;

• витрати на відрядження;

• оплату послуг бюджетних установ;

• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

• виплату процентів;

• трансфертні платежі органам державного управління.

Капітальні видатки(видатки розвитку) - це видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави, а саме:

1) капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;

2) фінансування структурної перебудови на­родного господарства;

3)субвенції та інші видатки, пов'язані з роз­ширеним відтворенням.

За бюджетною класифікацією до капітальних видатків відносяться:

• придбання основного капіталу;

• придбання обладнання і предметів довгостро­кового користування;

• капітальне будівництво;

• капітальний ремонт;

• створення державних запасів і резервів;

• придбання землі і нематеріальних активів;

• капітальні трансферти;

• нерозподілені витрати.

В умовах економічної кризи поточні видатки є першочерговими.

Функціональна структуравидатків будується відповідно до основних функцій держави. Функ­ції, що виконуються державою, можна розділити

на чотири групи.

До першої групи видатків відносять державні видатки на послуги загального призначення (розділи 1-6 бюджетної класифікації):

• державне управління;

• судова влада;

• міжнародна діяльність;

• фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

• національна оборона;

• правоохоронна діяльність та забезпечення

безпеки держави.

До другої групи видатків можна віднести ви­датки на суспільні і соціальні послуги (розділи 7-13),що надаються суспільству і безпосередньо громадянам:

• освіта;

• охорона здоров'я;

• соціальний захист та соціальне забезпечення;

• житлово-комунальне господарство;

• культура та мистецтво;

• засоби масової інформації;

• фізична культура і спорт.

До третьої групи видатків відносяться видатки, спрямовані на державні послуги, пов'язані з еко­номічною діяльністю, а також видатки на регу­лювання і підвищення ефективності господарсь­кої діяльності (розділи 14-22). У цих розділах відображені завдання держави, пов'язані з еко­номічним розвитком, створенням нових робочих місць, організацією роботи транспорту, охороною навколишнього середовища.

До останньої, четвертої групи видатків, відно­сяться державні видатки на обслуговування внут­рішнього та зовнішнього державного боргу, ви­датки з цільових фондів, які включені до Дер­жавного бюджету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на відповід­ний рік, видатки з Резервних фондів, видатки на проведення виборів та референдумів (розділи 23-25 бюджетної класифікації).

Прогноз розподілу видатків зведеного бюджету України на 2002p. за функціональною структу­рою подано у Додатку 4.

Відомча класифікація видатків бюджету ви­значає перелік головних розпорядників бюджет­них коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатківбюджету застосовується при формуванні бюджету за про­грамно-цільовим методом.

В умовах економічної кризи доходна частина Державного бюджету може бути не виконана, що призводить до скорочення видаткової частини. На випадок такої ситуації у Законі про Держав­ний бюджет на відповідний рік передбачаються захищені статті, виплати по яких не скорочу­ються і здійснюються в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Держав­ного бюджету.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 4. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 5. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 6. Аргументи на користь і проти державного регулювання аграрної сфери
 7. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 8. Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджету
 9. Бюджетна класифікація доходів бюджету
 10. Бюджетна класифікація фінансування бюджету
 11. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 12. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
Переглядів: 2847

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку | В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.