Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок страхової премії, страхової суми, страхового тарифу в особистому страхуванні

Тема лекції: Методи обчислення тарифних ставок

Лекція № 8.

При визначенні фінансових взаємин між страховою ком­панією і клієнтом використовують два варіанти розрахунку тарифу:

1. При обговорені з клієнтом величини страхової суми і періодичності сплати страхового внеску для визначення розміру страхової премії;

2. При обговорені з клієнтом розміру і періодичності спла­ти страхового внеску для визначення розміру страхової суми.

У будь-якому випадку визначення невідомої величини ве­деться за правилом розрахунку пропорційних величин (пра­вило «хреста»):

 

1. На Yод. річної премії Nод. ( за таблицею) страхової суми

На Х од. ( шукана величина) М од. ( за бажанням клієнта) страхової суми

 

Звідки: Х = (Y*M)/N

 

або:

2. На Yод. річної премії Nод. ( за таблицею) страхової суми

М од. ( за бажанням клієнта) страхової суми На Х од. ( шукана величина)

Страхова сума і страхова премія в таблицях тарифів, як правило, практично у кожного страховика України подається в умовних одиницях. На момент заключення договору страху­вання по цих таблицях можна розраховувати ці величини як у гривнях, так і в доларах США. Якщо ж страхова премія обу­мовлюється в доларах США, то й страхова сума, визначена по таблиці тарифів, також буде виражена в доларах США.

Але усі взаєморозрахунки з клієнтами — громадянами Ук­раїни — страхова компанія веде в національній валюті Ук­раїни (гривнях), згідно з законодавством України.

Перерахування між гривнею і доларом США проводиться за курсом Національного банку України з урахуванням так званого індексу компанії, що вираховується кожною страхо­вою компанією самостійно залежно від своїх фінансових мож­ливостей.

Приклад 1:

Клієнт виразив бажання застрахуватися за програмою «РИЗИК» на 2500 дол. США страхової суми з щорічним вне­сенням страхової премії. Розмір річної премії, що клієнт повинен заплатити, щоб одержати 1000 од. (у приведеному при­кладі — це долари США) страхової суми, за таблицею тарифів (довідковий матеріал 1) склав 4,5 од. (долара США). Індекс компанії на момент розрахунку склав 4,4.

Потрібно розрахувати:

1. Розмір річної премії в доларах США, яку клієнт мусить заплатити, щоб при настанні страхового випадку компанія виплатила йому обговорену страхову суму (2500 доларів США);

2. Розмір річної премії, для розрахунку на тих же умовах,
але в гривнях.

Розрахунок:

Х=(4,5*2 500)/1000= 11,25дол. США

3. Річна премія в гривнях з урахуванням індексу компанії: 11,25 • 4,4 = 49,5грн.

Приклад 2:

Клієнт виразив бажання застрахуватися за програмою «РИЗИК-2» із щорічним внесенням страхової премії в розмірі 150 грн.

Розмір річної премії, яку клієнт повинен заплатити, щоб одержати 1000 од. (у приведеному прикладі — це гривні) стра­хової суми, за таблицею тарифів склав 6,06 од. (гривні)

Індекс компанії на момент розрахунку склав 4,45.

Потрібно розрахувати:

1. Розмір страхової суми в гривнях, яку клієнт зможе одер­
жати при настанні страхового випадку;

2. Розмір страхової суми в доларах США.
Розрахунок:

1. Розмір страхової суми в гривнях (правило «хреста», п.2)

Х=(1000 • 150)/6,06 = 24752грн.

2. Розмір страхової суми в доларах США (індекс)

24752:4,45 = 5562,3 дол. США.

Індекс компанії.Для обліку зміни рівня інфляції (купівельної спроможності національної валюти) від моменту сплати клієнтом страхових премій і до моменту виплати ком­панією страхової суми страхова компанія вводить індекс ком­панії.

Індекс, що в компанії на момент укладення договору стра­хування (розрахунку компанією розмірів страхової премії і страхової суми), є базовим для даного договору.

Надалі, розмір подальших платежів страхової премії (крім випадку одноразової сплати страхової премії), а також розмір страхової суми при настанні страхового випадку визначається з урахуванням зміни індексу компанії на момент розрахунку щодо базового індексу за договором.

При базовому індексі N страхова сума складе Мод.
При індексі Kстрахова сума складе Xод. (шукана величина)

звідки: X = (K*M)/N

Приклад 3:

На момент заключення договору страхування за програ­мою змішаного страхування життя страхова сума, яку ком­панія повинна буде виплатити у випадку смерті застраховано­го, або у випадку дожиття його до закінчення терміну страхування, склала 2500 дол. США.

Страхова премія, яку клієнт повинен сплачувати щорічно протягом усього терміну страхування, склала, виходячи з таб­лиці тарифів, 125 дол. США.

Індекс компанії на момент розрахунку складав 4,4. Він був прийнятий у якості базового за даним договором. Застрахова­ний дожив до закінчення програми.

Потрібно розрахувати:

1. Розмір першої премії в гривнях, яку клієнт повинен сплатити компанії, зазначеної в договорі страхування (базо­вий індекс — 4,4).

2. Розмір страхової суми в гривнях, розрахований при заключені договору страхування (базовий індекс 4,4).

3. Розмір річної премії наступного року (індекс компанії на момент сплати 5,0).

4. Розмір страхової суми, фактично виплаченої клієнту по закінченні договору страхування (індекс компанії на момент сплати— 8,2).

Розрахунок:

1. Розмір першої премії: 125 • 4,4 = 550 грн.

2. Розмір страхової суми: 2500 • 4,4= 110 000 грн.

3. Розмір премії наступного року: 550 / 4,4 • 5,0 = 625 грн.

4. Розмір виплаченої страхової суми: 110 000 / 4,4 • 8,2 = 20500 грн.

Розстрочка оплати страхової премії. При сплаті страхо­вої премії раз на місяць (у квартал, півроку) компанія пред­ставляє клієнту розстрочку. За надання розстрочки компанією нараховується пеня, що додається до розміру страхової премії. При цьому розрахунок страхової суми ве­деться щодо річної премії.


Читайте також:

 1. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 2. Аеродинамічний розрахунок
 3. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 4. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 5. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
 6. Види норм праці, їх розрахунок
 7. Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим орга­ном правління фонду. Робочими органами виконавчої дирекції є її відділення, страхові каси.
 8. Внутрішня система і зовнішнє оточення страхового ринку.
 9. Вплив характеру кола на криву струму при несинусоїдній напрузі /розрахунок найпростіших кіл
 10. Гідравлічний розрахунок
 11. Гідравлічний розрахунок малих мостів
 12. Гідравлічний розрахунок сифонів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема лекції: Розрахунки страхових тарифів | Приклад 4.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.