Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці.

З розвитком світової економіки, економічної інтеграції та співробіт­ництва різних країн постало завдання узгодити і узагальнити трудові від­носини, які склались на національних ринках праці. Виконання цього зав­дання взяла на себе Міжнародна організація праці, яка у своїх конвенціях і рекомендаціях юридичне закріпила норми трудових відносин як частину міжнародного права. Конвенції та рекомендації МОП після ратифікації їх парламентами багатьох країн стали складовою національного трудового права, яка регулює певні аспекти національного ринку праці.

Розглянемо зміст деяких основних конвенцій МОП з питань регулю­вання ринку праці.

У 1919 р. на першій, сесії Міжнародної організації праці було прийня­то Конвенцію про обмеження з 1921 р. робочого часу на промисло­вих підприємствах 8-ми годинами на день, або 48 годин на тиждень, але вона у той час не була ратифікована всіма державами. Нині у більшості розвинутих країн ринкової економіки законодавче встановлено 8-годинний робочий день, а в деяких країнах – 36–40-годинний робочий тиж­день.

Конвенція № 2 (від 29 жовтня 1919 р.) «Про безробіття». У статті 2 зазначається, що держава встановлює систему безплатних державних бюро зайнятості під контролем центральних органів.

Конвенція № 29 (від 28 червня 1930 р.) «Про примусову або обов'яз­кову працю».

У статті 1 зазначається, що держава зобов'язується ліквідувати засто­сування примусової або обов'язкової праці в усіх формах у найкоротший термін.

Конвенція № 44 (від 23 червня 1934 р.) «Про допомогу особам, які є безробітними з незалежних від них обставин».

У Конвенції дається визначення поняття «відповідна (підходяща) зай­нятість» і вказується на ряд критеріїв: професія, місце проживання, ви­нагорода та інші умови праці, непричетність до трудових спорів, особисті обставини претендентів. Зокрема у деяких статтях Конвенції зазначається:

§ Конвенція поширюється на всіх осіб, які працюють за найманням (стаття 2);

§ право на отримання допомоги обумовлюється дотриманням особою таких умов: здатна до праці й може розпочати її, зареєстрована в бюро з працевлаштування і регулярно з'являється в цьому бюро;

§ у статті 6 зазначається, що право на допомогу залежить від стажу або сплати відповідної кількості страхових внесків або від зайнятості на роботі до настання безробіття;

§ право на отримання допомоги може обумовлюватися відвідуванням курсів професійного навчання (стаття 8);

§ у статті 9 зазначається, що право на отримання допомоги може обумовлюватися прийняттям у порядку, встановленому законодавством країни, громадської роботи, організованої державними органами влади;

§ допомога надається на обмежений термін, тривалість якого, як пра­вило, не може бути меншою ніж 156 робочих днів за рік (26 календарних тижнів) (стаття 11);

у статті 14 зазначається, що законодавством країни створюються судові або інші відповідні установи, уповноважені вирішувати питання, які виникають у зв'язку із заявами на допомогу.

Конвенція № 87 (від 9 липня 1948 р.) «Про свободу асоціації і захисту прав на організацію».

У статті 2 зазначається, що трудящі та підприємці мають право ство­рювати за своїм вибором організації без попереднього на те дозволу.

Державна влада утримується від будь-якого втручання в діяльність асоціації (стаття 3).

Конвенція № 88 (від 9 липня 1948 р.) «Про організацію служби зай­нятості».

У статті 1 зазначається, що держава утримує або забезпечує утриман­ня безплатної державної служби зайнятості.

Основний обов'язок служби - забезпечення можливої організації рин­ку зайнятості як невід'ємної частини національної програми досягнення і підтримання повної зайнятості, розвитку й використання продуктивних сил.

Служба зайнятості складається з національної системи бюро з най­мання та праці під керівництвом державної влади (стаття 2).

У статті 3 зазначається, що ця система має мережу місцевих і регіо­нальних бюро.

Представники підприємців і працівників залучаються через консуль­тативні комітети до співробітництва в справі організації і діяльності служби зайнятості, а також до розробки її політики.

У статті 9 зазначається, що персонал служби зайнятості складається з державних службовців.

Конвенція № 96 (від 1 липня 1949 р.) «Про платні бюро з наймання».

У статті 2 зазначається, що держава передбачає поступову ліквідацію платних бюро з наймання, які мають комерційні цілі.

Період ліквідації таких бюро може тривати доти, доки не буде створе­на система державної служби зайнятості (стаття 3).

Конвенція № 102 (від 28 червня 1952 р.) «Про мінімальні норми соці­ального забезпечення».

У статті 19 зазначається, що держава забезпечує особам допомогу на випадок безробіття.

Захисту підлягають особи, здатні й готові працювати, які тимчасово втратили заробіток через неможливість одержати відповідне заняття (стаття 20).

У статті 24 зазначається, що допомога може не надаватися під час періоду чекання, тривалість якого становить перші 7 днів кожного ви­падку тимчасової втрати заробітку.

Конвенція № 111 (від 25 червня 1958 р.) «Про дискримінації в сфері праці та зайнятості».

У статті 1 зазначається, що будь-яка різниця, недопущення або пере­ваги щодо певної роботи, заснованої на специфічних вимогах, не вважа­ється дискримінацією.

Терміни «праця» і «заняття» включають доступ до професійного нав­чання, доступ до праці та будь-яких занять, а також оплату й умови праці.

Конвенція № 122 (від 9 липня 1964 р.) «Про політику у сфері зайня­тості».

У статті 1 зазначається, що держава здійснює активну політику, спря­мовану на сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості з метою стимулювання економічного зростання й розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ліквідації безробіття. Ця політика враховує взаємозв'язок між цілями у сфері зайнятості, іншими економічними та соціальними цілями.

Представники підприємців і працівників залучаються до консультації стосовно політики в сфері зайнятості (стаття 3).

У 1970 р. МОП прийняла Конвенцію 131 про встановлення мінімаль­ної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються.

Стаття 2 цієї Конвенції проголошує, що встановлена мінімальна заро­бітна плата має силу закону і не підлягає зниженню; невиконання цього положення тягне за собою відповідні карні та інші санкції.

У 1967 р. прийнято рекомендацію про розгляд скарг на підприємствах з метою їх вирішення.

Конвенція № 142 (від 23 червня 1975 р.) «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в сфері розвитку людських ресурсів».

У статті 5 зазначається, що політика і програми професійної орієнтації та професійної підготовки здійснюються в співробітництві з організація­ми підприємців і працівників.

Конвенція № 150, прийнята в 1978 р., містить основні положення про регулювання питань праці, про роль, функції та організацію цього регу­лювання.

Конвенція .№ 159 (від 20 червня 1983 р.) «Про професійну реабіліта­цію і зайнятість інвалідів».

У статті 3 зазначається, що політика держави має бути спрямована на те, щоб заходи щодо професійної реабілітації поширювались на всі кате­горії інвалідів, а також на сприяння можливостям зайнятості інвалідів на вільному ринку праці.

Ця політика заснована на принципі рівності можливостей інвалідів і працівників загалом (стаття 4).

У статті 6 зазначається, що компетентні органи вживають заходи щодо розвитку служб професійної орієнтації та зайнятості інвалідів.

Конвенція № 160 (від 20 червня 1985 р) «Про статистку праці».

У статті 1 зазначається, що держава зобов'язується регулярно збирати, обробляти та публікувати статистичні дані про економічно активне насе­лення, зайнятість, безробіття, структуру і розподіл економічно активного населення, а також вартість робочої сили.

Конвенція № 168 (від 21 червня 1988 р.) «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття».

У статті 2 зазначається, що держава прагне, щоб методи надання до­помоги зацікавили трудящих до пошуків зайнятості, а підприємців - пропозицією продуктивної зайнятості.

Держава зобов'язується здійснювати програми сприяння зайнятості (стаття 8).

У статті 12 зазначається, що держава визначає методи захисту насе­лення або через систему внесків, або не засновану на внесках систему, або на поєднанні таких систем.

Якщо допомога нараховується на підставі внесків, які робить захище­на особа, то сума встановлюється в розмірі щонайменше 50% поперед­нього заробітку.

Якщо допомога не заснована на внесках, то сума має становити щонай­менше 50% встановленої законом мінімальної заробітної плати (стаття 15).

Міжнародне трудове право визнане в багатьох країнах, і конвенції, а також рекомендації відіграють суттєву роль у регулюванні ринку праці, коригуванні механізму його саморегуляції й захисту найманої праці.

 

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення ринку праці

2. Розкрийте складові ринку праці

3. Дайте характеристику суб’єктів ринку праці

4. Назвіть найбільш відомі моделі ринку праці

5. Як здійснюється регулювання ринку праці?

6. Які функції виконує ринок праці?Читайте також:

 1. H) Орган з питань конкуренції
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 4. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 5. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 6. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 7. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 10. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 11. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 12. Автоматичне регулювання.
Переглядів: 1005

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Регулювання ринку праці | Форми і види зайнятості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.