Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розв’язання.

Приклад.

При випуску акції номіналом у 5000 грн., оголошена величина дивіденду дорівнює 15% річних. По оцінках експертів їх вартість буде щорічно зростати на 4% стосовно номіналу. Визначити очікуваний доход від покупки по номіналу і наступному продажу через 5 років пакета акцій в 100 шт.

1. Величина річних дивідендів від 100 акцій дорівнює

Дd = 100 * 0,15 * 5000 = 75000 грн.

2. Вартість пакета акцій через 5 років

Рр = 100 (5000 + 5*0,04*5000) = 600000 грн.

3. Загальний доход дорівнює

Так = 75000 + 600000 - 500000 = 175000 грн.

Дивідендна політика підприємства складається з ряду елементів, серед яких:

- порядок виплати дивідендів;

- джерела дивідендних виплат;

- форми дивідендних виплат;

- порядок виплати дивідендів.

Поняття "дивіденди" відноситься звичайно до виплати частини доходів підприємства його власникам. Відповідно до діючого нормативного документа дивідендом стає частина чистого прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється серед акціонерів пропорційно числу акцій, які знаходяться в їх розпорядженні. Дивіденд може виплачуватися щокварталу, раз у півроку чи щорічно. Прийнята в більшості країн процедура виплати дивідендів стандартна і проходить у кілька етапів (табл. 5.1.).

Таблиця 5.1.

Зразкова послідовність виплати дивідендів.

Дата оголошення дивідендів Екс-дивідендна дата Дата перепису Дата виплати
15 січня 26 січня 30 січня 17 лютого

Дата оголошення - це день, коли Рада директорів приймає рішення (повідомляє) про виплату дивідендів, їх розміри, дати перепису і виплати. Багато компаній публікують цю інформацію у фінансовій пресі.

Дата перепису - це день реєстрації акціонерів, які мають право на одержання оголошених дивідендів. Необхідність у такій реєстрації визначається тим, що склад акціонерів постійно міняється через обіг акцій на ринку цінних паперів. Дата перепису звичайно призначається за 2-4 тижні до дня виплати дивідендів. Щоб установити, хто має право на дивіденди, призначається екс - дивідендна дата: особи, що купили акції до цієї дати, мають право на дивіденди за минулий період; а ті, що купили у цей день і пізніше, такого права не мають. Екс-дивідендна дата призначається звичайно за 4 робочих дні до моменту дивідендного перепису.

Дата виплати - це день, коли відбувається розсилання чеків акціонерам.

Відповідно до законодавства порядок виплати дивідендів обговорюється при випуску цінних паперів і викладається на зворотній стороні акції чи сертифіката. На дивіденд мають право акції, придбані не пізніше чим за 30 днів до офіційно оголошеної дати його виплати. Проміжний дивіденд об'являється Радою директорів акціонерного товариства в розрахунку на одну просту акцію за підсумками минулого періоду. Виплата дивідендів по простих акціях не є конкретним зобов'язанням суспільства перед акціонерами; загальні збори акціонерів і Рада директорів вправі приймати рішення про недоцільність виплати дивідендів по простих акціях за підсумками звітного періоду.

Раді директорів і загальним зборам акціонерів забороняється повідомляти і виплачувати дивіденди у таких випадках:

а) у річному балансі суспільства маються збитки (доти, поки вони не будуть покриті чи не буде зменшений статутний капітал);

б) підприємство неплатоспроможне чи не може стати таким після виплати дивідендів.

Розмір дивіденду сплачується без обліку податків. Виплата дивідендів здійснюється або самим товариством, або банком - агентом, які виступають у цей момент агентами держави по збору податків у джерел і виплачують акціонерам дивіденди за винятком відповідних податків. Дивіденд може виплачуватися чеком, платіжним дорученням чи поштовим переказом. По невиплачених чи не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Згідно законодавства України, джерелами дивідендів можуть виступати:

- чистий прибуток звітного періоду;

- нерозподілений прибуток минулих періодів;

- спеціальні фонди, створені для виплати дивідендів (використовуються для виплати дивідендів по привілейованих акціях у випадку недостатності прибутку чи збитковості товариства).

Однак найбільш розповсюдженим джерелом є чистий прибуток поточного періоду. В умовах ринку завжди маються можливості участі в нових інвестиційних проектах, однак нестабільність виплат чи дивідендів, різка зміна їх величин ведуть до падіння ринкової вартості акції. Тому у світовій практиці використовуються різні форми виплати дивідендів.

Методика постійного процентного розподілу прибутку.

Чистий прибуток підприємства розподіляється на виплату дивідендів по привілейованих акціях (Дпа) і прибуток, використовуваний для виконання зобов'язань перед власниками звичайних акцій (Поа). Останній розподіляється рішенням зборів акціонерів на дивідендні виплати по звичайних акціях (Доа) і нерозподілений прибуток (ПН).

 

    Чистий прибуток      
             
             
Дивіденди по привілейованих акціях (Дпа)   Прибуток, використовуваний для виконання зобов’язань перед власниками звичайних акцій (Поа)  
   
   
             
             
    Дивіденди по звичайних акціях (Доа)   Нерозподілений прибуток
     
               

 

Рис. 5.6. Розподіл чистого прибутку підприємства.

 

Дивідендну політику характеризує коефіцієнт "дивідендний вихід", що представляє собою відношення дивіденду по звичайних акціях, до прибутку, використовуваного для виконання зобов'язань перед власниками звичайних акцій (у розрахунку на одну акцію), який визначається обсяом чистого прибутку за винятком дивідендів по привілейованих акціях

Доа= а% =const ЧП – Дпа.

Дивідендна політика постійного процентного розподілу прибутку припускає незмінність значення коефіцієнта "дивідендний вихід".

Недоліком даного методу є те, що зниження суми дивіденду на акцію, при зменшенні чистого прибутку, призводить до падіння курсу акцій.

Методика фіксованих дивідендних виплат

Дана методика передбачає зразкову виплату дивідендів на акцію в незмінному розмірі протягом тривалого періоду незалежно від курсу акцій. Якщо фірма розвивається успішно, а доход на акцію протягом тривалого часу стабільно перевищує деякий рівень, розмір дивіденду може бути підвищений.

Недоліком даного методу є те, що якщо прибуток сильно знижується, то виплата фіксованих дивідендів підриває ліквідність підприємства.

Методика виплати гарантованого мінімуму і екстра-дивідендів

Товариство виплачує регулярні фіксовані дивіденди, однак періодично (у випадку успішної діяльності) акціонерам виплачуються екстра-дивіденди. Термін "екстра" означає премію, нараховану до регулярних дивідендів, яка має разовий характер, тобто одержання її в наступному році не обіцяється. Премія не повинна виплачуватися занадто часто, тому що вона стає очікуваною, а методика виплати екстра-дивідендів стає марною. Дані про премію публікуються у фінансовій пресі і позначаються

1,2 + 0,3 розмір премія дивідендів

 

 

Методика виплати дивідендів акціями.

При цій формі розрахунків акціонери замість грошей отримують додатковий пакет акцій. Причина застосування цієї методики така:

- компанія має проблеми з готівкою чи її фінансовий стан не дуже стійкий;

- фінансовий стан підприємства стійкий, більш того, воно розвивається швидкими темпами, тому йому необхідні кошти для розвитку.

При цій методиці акціонери практично нічого не отримують, оскільки виплачений їм дивіденд дорівнює по величині зменшенню приналежних їм засобів, вкладених в акції і резерви.

 


ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Економічна сутність і основні види активів.

6.2. Управління оборотними активами підприємства.

6.3. Управління необоротними активами.

6.4. Система показників ефективності використання активів підприємства.

Ключові слова: активи підприємства, валові активи, вартість капіталу, чисті активи, передатний баланс підприємства, необоротні активи, основні засоби, оборотні кошти, нематеріальні активи, матеріальні активи, фінансові активи, факторинг, форфейтинг, справедлива (ринкова) вартість, вартість ліквідації, амортизаційна політика підприємства

 

Перелік рекомендованої літератури:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 57

 


Читайте також:

 1. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві
 2. Поняття біосфери та ноосфери. Поняття екології. Основні завдання соціальної екології. Сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та розв’язання.
 3. Розв’язання.
 4. Розв’язання.
 5. Розв’язання.
 6. Розв’язання.
 7. Розв’язання.
 8. Розв’язання.
 9. Розв’язання.
 10. Розв’язання.
 11. Розв’язання.
Переглядів: 783

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розв’язання. | Економічна сутність і основні види активів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.