Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до уроку

Дидактичні:

- створення ситуації для дії рушійної сили навчання;

- робота з формування мотивів учіння;

- врахування логіки навчального процесу, структури процесу учіння;

- оптимальний підхід до вибору методів та засобів навчання.

Виховні:

- досягнення мети всебічного розвитку учнів;

- виховання через чітку організацію навчально-виховного процесу.

Психолого-фізіологічні:

- врахування особливостей розвитку учнів певного віку;

- розвиток позитивних емоцій;

- врахування об'єктивних психологічних і фізіологічних процесів, які протікають в організмі учня.

Санітарно-гігієнічні:

- оптимальний повітряний режим;

- правильне освітлення;

- належний тепловий режим;

- чергування різних видів навчальної праці;

- відповідність меблів індивідуальним особливостям учнів.

У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків.

Типологія уроків Іванова:

- Ввідні уроки

- Уроки первинного ознайомлення з матеріалом

- Уроки утворення понять, встановлення законів, правил

- Уроки застосування одержаних знань на практиці

- Тренувальні уроки

- Уроки повторення та узагальнення

- Контрольні уроки

- Мішані (комбіновані) уроки

Типологія уроків Казанцеві:

- Уроки бесіди

- Уроки лекції

- Уроки екскурсії

- Уроки з різноманітними видами занять

- Кіно уроки

- Уроки самостійної роботи учнів в класі

- Лабораторні та практичні заняття

Типологія уроків за Онищуком:

- Уроки засвоєння нових знань

- Уроки формування вмінь і навичок

- Уроки узагальнення і систематизації знань

- Уроки перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок

- Комбіновані уроки

Структура уроків

Урок засвоєння знань.

1. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань.

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

3. Сприймання і усвідомлення нового навчального матеріалу.

4. Запам’ятовування нового навчального матеріалу.

5. Систематизація знань отриманих на даному уроці.

6. Підсумок уроку, домашнє завдання.

Урок формування умінь і навичок.

1. Перевірка домашнього завдання. Відтворення і корекція опорних знань.

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

3. Ознайомлення з правилами і способами дій із застосуванням знань на практиці.

4. Робота учнів над вправами на застосування знань.

5. Підсумок уроку, домашнє завдання.

Урок застосування знань, умінь і навичок.

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

2. Перевірка домашнього завдання, корекція знань, умінь і навичок.

3. Усвідомлення програми навчальних дій.

4. Самостійна робота над виконанням практичних завдань.

5. Узагальнення і систематизація результатів роботи.

6. Оцінка діяльності учнів.

7. Підсумок уроку, домашнє завдання.

Урок узагальнення і систематизації знань.

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

2. Відтворення і корекція опорних знань.

3. Повторення і аналіз основних фактів, подій і явищ.

4. Узагальнення та систематизація, засвоєння системи знань, провідних ідей.

5. Підсумок уроку, домашнє завдання.

Урок комбінований.

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

2. Перевірка домашнього завдання.

3. Актуалізація опорних знань.

4. сприймання і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

5. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

6. вправи на формування вмінь і навичок на основі отриманих знань.

7. Підсумок уроку, домашнє завдання.

Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

2. Перевірка рівня володіння знаннями.

3. Перевірка рівня сформованості умінь і навичок.

4. Самостійна робота з виконанням контрольних завдань.

5. Підсумок уроку.

3.Нестандартні уроки у початковій школі.

- Уроки подорожі, які носять дослідницький характер, бувають заочні подорожі, наукові, експозиційні дослідження;

- Ділові ігри (уроки суди, захист проектів, економічні ігри);

- Уроки тет реалізації (уроки драматизації, уроки спектаклі, уроки концерти);

- Уроки психотренінги (сприяють самоствердженню кожного учня, спрямовані на розкриття певних особистісних якостей);

- Урок з різновіковим складом учнів;

- Урок комунікативної спрямованості (уроки діалоги, уроки диспути, уроки репортажі, усні журнали, головним є спілкування на цьому уроці);

- Урок суспільного огляду знань (творчі звіти, уроки консиліуми);

- Уроки міжпредметні (інтегровані);

- Уроки змагання (КВК, інтелектуальні аукціони, уроки вікторини, уроки конкурси);

- Уроки на інтерактивній основі (в основі яких викладання матеріалу з кількох тем блоками, такі уроки можуть проводити кілька вчителів, один з яких – ведучий: уроки панорами, уроки комплекси);

- Уроки змістовної спрямованості (в основу покладені взаємини між учнями засновані на змісті матеріалу: уроки семінари, уроки конференції).

4.Підготовка вчителя до уроку: види, особливості.

Підготовка вчителя до уроку складається з двох етапів:

1. Попередня підготовка до уроку.

- Вивчення навчальної програми

- Ознайомлення з навчальними підручниками, посібниками, спеціальною педагогічною, методичною літературою

- Календарне планування

- Продумування системи уроків

- Підбір наочних, технічних засобів навчання

- Вивчення стилю викладання у конкретному класі інших вчителів, особливостями учнів, їх ставлення до навчання

2.Безпосередня підготовка до уроку.

- Формулювання мети і завдань уроку

- Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу

- Вибір форм організації навчання

- Вибір методів і прийомів навчання

- Наочно-технічне оснащення уроку

- Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання

- Складання плану-конспекту уроку

- Перевірка готовності вчителя до уроку

- Перевірка готовності учнів до уроку

4.Позаурочні форми організації навчання у початковій школі, їх характеристика.

Факультативні заняття – єднальна ланка між уроками та позакласними заняттями, сходинка від засвоєння предмета до вивчення науки.

Особливості: на добровільних засадах, за спеціальними програмами, обов'язкове відображення сучасних досягнень науки, техніки, культури; рівень знань оцінюють вкінці курсу, підсумкові оцінки вносять до документу про освіту, використання здобутих знань на уроках.

Екскурсії – сприймання учнями предметів, явищ у природній обстановці.

Види: програмні та позапрограмні; тематичні та комбіновані; вступні, поточні, підсумкові.

Особливості: потребують спеціальної підготовки (теоретично-практична підготовка, визначення природних, виробничих, культурних екскурсійних об'єктів, проведення інструктажу), активізація пізнавальної діяльності учнів вчителем або екскурсоводом, використання різних методів; підготовка учнями звітів у вигляді описів, колекцій, виконання творчих завдань; позитивний вплив на емоційну сферу учнів).

Предметні гуртки – заняття, спрямовані на задоволення пізнавальних інтересів учнів, розвиток їх інтелекту.

Особливості: учні беруть участь на добровільних засадах, групи формуються з учнів паралельних класів або учнів, близьких за освітнім рівнем; функціонують за авторськими програмами; результати діяльності – виставки, альбоми, стінні газети, усні журнали, колективні звіти перед учнями і бтьками, участь у предметних олімпіадах.

Домашня навчальна робота учнів– самостійне виконання учнями навчальних завдань за межами уроку (вдома, в групах продовженого дня, в години самопідготовки у школах інтернатах).

Особливості: домашні завдання мають даватись з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей учнів; запобігати перевантаженню учнів; диференційований підхід щодо змісту і характеру домашньої роботи; коментування вчителем способів виконання домашніх завдань; застереження батьків, що учні мають виконувати завдання самостійно; систематичний контроль вчителя за якістю виконання домашніх завдань учнями; часові межі домашньої навчальної роботи: 1 клас – не задаються (можливі лише усні завдання пізнавального характеру), 2-3 класи до 1,5 годин, 4 клас – до 2-х годин.

Консультації (репетиторство) – проведення індивідуальних занять з метою подолання труднощів в учнів щодо опанування певної навчальної інформації. Можливим є проведення підготовчої роботи з обдарованими учнями до їх участі в олімпіадах, конкурсах; підготовки для вступу; ліквідації прогалин у знаннях.

Семінарські заняття (у початковій школі не проводяться) – обговорення підготовлених учнями доповідей, рефератів, повідомлень. Різновидом є практикум.

Питання для самопідготовки студентів:

- Назвіть основні форми організації навчання, розкрийте їх сутність.

- Як ви розумієте поняття «урок»? Назвіть основні вимоги до уроку, розкрийте їх сутність.

- Визначте основні компоненти технології підготовки вчителя до уроку.

- Назвіть позаурочні форми організації навчання. Визначте роль домашньої навчальної роботи в системі освіти школярів.


ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Модуль ІV. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Тема:Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кількість навчальних годин: 4.

Актуальність теми. Процес навчання в школі спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожне з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов'язковим компонентом цього процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка його результативності. Систематичне отримання інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів є важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу.

Мета, завдання лекції:ознайомити студентів з поняттям контролю, складовими якого є перевірка, оцінка та облік успішності; розкрити суть функцій контролю, форм та методів його здійснення.

Література:

1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 418 с.

2. Волкова М.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Ґенеза, 2002. – 368с.

4. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2005. – 560 с.

Опорні поняття:контроль, перевірка, оцінка, облік успішності, методи та форми контролю.

План і організаційна структура лекції

1.Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Функції контролю, їх характеристика.

3. Види, форми, методи контролю.

Зміст лекційного матеріалу

1.Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Головна мета перевірки і оцінки знань, умінь і навичок: забезпечення ефективності навчання, систематизація знань, умінь і навичок, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування прагнення до самоосвіти.

Оцінка виставляється в балах, але досить поширеною є вербальна оцінка.

Між термінами контроль і оцінка є різниця.

Контроль – це погляд, спостереження і перевірка успішності учнів; вимір і оцінка знань, умінь тих, хто навчається. Поняття перевірка у педагогіці розглядається, як поняття вужче ніж контроль. Перевірка передбачає визначення ґрунтовності, обізнаності учнів у інформації, яка вивчається; вона є складним компонентом контролю.

Оцінка– це визначення відповідності знань, умінь і навичок учнів визначеним нормам і критеріям.

Облік успішності учнів передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінного судження або числового балу з метою аналізу стану навчально-виховного процесу за певний час, прийняття рішення про необхідність удосконалення навчально-виховного процесу.

Вимоги до контролю, перевірки, оцінки знань, умінь і навичок:

- Об’єктивність

- Систематичність

- Містити аргументацію

- Відповідати вимогам програми

- Відповідати віковим та індивідуальним особливостям учнів

- Доцільність

- Гласність

- Усебічність контролю

- Ставити оцінку, перевіривши глибину знань

- Використання різноманітних методів контролю

- Бачити перспективу розвитку школяра

- Єдність вимог вчителів, які працюють у даному класі

- Дотримання етичних норм

- Тематична спрямованість контрою

- Оптимізація контролю (мінімальні затрати зусиль, часу для отримання відомостей, запобігати переобтяженню учнів, виконанню зайвих завдань)

- Неприпустимою є оцінка, як покарання за погану поведінку

2.Функції контролю, їх характеристика.

Функції контролю:

- стимулююча – добре вмотивоване і справедливе оцінювання успішності учнів є важливим стимулом у навчальній діяльності, який переростає у стійкий мотив обов'язку і відповідальності;

- розвиваюча – розвиток самооцінки, взаємооцінки, що сприяє розвитку логічного мислення, пам’яті, мови тощо;

- освітня (навчальна) – систематичне спостереження вчителя за учнями, їх навчальною діяльністю, виявлення результатів роботи, та їх корекція;

- діагностична – виявлення успіхів та недоліків у знаннях, уміннях, навичках, попередження і подолання неуспішності;

- виховна – систематичний контроль та оцінювання успішності виховують в учнів свідому дисципліну, наполегливість, працьовитість, почуття обов’язку та відповідальності, формує принциповість, справедливість, взаємоповагу;

- управлінська – учитель отримує інформацію про стан успішності, успіхи і недоліки кожного учня, що дає можливість правильно скорегувати роботу учнів і свою.

3.Види, форми, методи контролю.

Види оцінки (перевірки, контролю):

- поточні – систематичне спостереження за навчальною діяльністю учня;

- попередня оцінка – перевірка рівня підготовки перед вивченням теми;

- повторна – проводиться з метою повторення матеріалу, який вивчався раніше;

- тематична оцінка – перевірка знань з певної теми;

- корекційна оцінка – перездача тематичної;

- підсумкова – виставляється на основі тематичних (корекційних) наприкінці семестру, року.

Форми контролю:

- індивідуальна;

- фронтальна;

- групова (по 5-7 осіб);

- комбінована;

- самоконтроль;

- взаємоконтроль.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 10. IV. Підсумок уроку
 11. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 12. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
Переглядів: 1883

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модульне навчання | Метод програмованого контролю.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.