Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

Oracle Interaction Center

Oracle Marketing

Oracle Sales

Є набором додатків, застосування яких дозволить збільшити обєми продажів, підвищити ефективність роботи персоналу і координувати збутову діяльність по всіх каналах продажів з метою компанії. Керівникам необхідно мати узгоджене уявлення про результати роботи всіх каналів збуту: мобільних торгових представників, телефонних агентів з продажу, дистрибюторів і Інтернет-магазинів. Додатки пакета Oracle Sales дозволять упровадити в систему управління збутом гнучкі, орієнтовані на потреби клієнта процедури бізнесу. Це не тільки допоможе підвищити ефективність продажів і сприятиме зростанню прибутку, а й дозволить встановлювати нові і розвивати існуючі довгострокові відносини із замовниками.

 

Це набір додатків, що забезпечує професіоналів-маркетологів повним набором засобів для управління маркетинговими кампаніями і сегментації клієнтської бази. У додатках Oracle Marketing реалізовані передові методи і технології планування, контролю, проведення і аналізу результатів маркетингових програм, направлена на підвищення віддача від інвестицій, збільшення відсотка відгуків і зростання обємів продажів як безпосередні результати маркетингових заходів.

 

Інтегроване сімейство додатків, що підтримують діяльність багатоканальних операторських центрів, оброблювальних вхідні, витікаючі і змішані взаємодії із замовниками. Рішення Oracle повністю інтегроване з бізнес-додатками Oracle CRM і ключовими модулями ERP, що забезпечує гнучкий всесторонній погляд на інформацію, необхідну для підтримки бізнес-вимог замовників.

1. Банківські електронні системи передавання документів «Клієнт — банк»

1. Призначення та структура системи, її основні елементи.

Електронна система передавання документів «Клієнт-банк» призначена для того, аби віддалені клієнти банку — користувачі цієї системи мали змогу отримувати банківські послуги через канали зв’язку.

Такі системи називають ще системами електронних платежів «Клієнт/Офіс-Банк» (СЕПКОБ). Така система не підмінює, а лише доповнює традиційну систему платежів електронною безперервною технологією обміну платіжними документами та інформацією між клієнтом і банком. За допомогою зазначеної системи клієнт банку заповнює платіжний документ на комп’ютері у своєму офісі, а програмне забезпечення системи надсилає його до банку, де цей документ далі обробляють відповідні елементи системи. Отже, СЕПКОБ — це система передавання даних, яка замінює такі традиційні засоби зв’язку, як пошта, телеграф, телекс, даючи клієнтові змогу скористатися потрібною послугою, не відвідуючи операційного залу банку. При цьому зв’язок здійснюється, як правило, по існуючих некомутованих телефонних каналах.

Робота в СЕПКОБ надає клієнтові чимало переваг порівняно з традиційною технологією платежів.

По-перше, кожний клієнт може зі свого офісу за допомогою комп’ютера керувати власним розрахунковим рахунком. Більш того, якщо він має портативний комп’ютер, то може скористатися такою послугою не лише з офісу.

По-друге, обслуговування клієнтів здійснюється цілодобово.

По-третє, скорочуються операційні витрати порівняно з телеграфним або телексним зв’язком, дешевшими стають підготовка й оформлення платіжних документів.

До інших переваг можна віднести зменшення кількості помилок під час вводу й підготовки фінансових документів і захист від типових банківських ризиків (помилкові направлення платежів, загублення документів, їх фальсифікація та спотворення тощо). Підвищується також загальний рівень культури роботи клієнта, оскільки йому немає тепер потреби возити платіжні доручення до операційного залу банку. Усі операції виконуються на робочому місці в офісі клієнта. Відправити файл ПД до банку клієнтові не складніше, ніж скопіювати його.

Клієнт, працюючи в системі, може не лише відправляти платежі, а й користуватися іншими банківськими послугами (діставати інформацію про операції на своєму рахунку, про зміни його поточного стану протягом доби, курси валют тощо).

Використання СЕПКОБ підвищує ефективність робіт і самого банку, оскільки скорочується час, зменшується трудомісткість вводу й підготовки платіжних документів на носіях, підвищується оперативність і якість обслуговування клієнтів.

У найзагальнішому вигляді система складається з двох головних структурних елементів. Перший елемент — автоматизоване робоче місце «клієнта» (АРМ_К) — розташоване безпосередньо в клієнтів, які по каналах зв’язку обмінюються інформацією з банком. Другий елемент — АРМ «БАНК» (АРМ_Б) — міститься в банку, що обслуговує клієнтів, котрі мають АРМ_К.

АРМ_К працює в режимі реального часу і, як правило, ввімкнене в ЛОМ клієнта. Інтегруючись (на рівні обміну файлів платіжних та інших документів) із прикладними задачами автоматизованої інформаційної системи клієнта, АРМ_К може розглядатися і як її елемент.

АРМ «БАНК» призначений для обробки пакетів платіжних документів, запитів та інших повідомлень клієнтів, які є учасниками СЕПКОБ. Він інформаційно взаємодіє (на рівні обміну даними) з ПТК ОДБ банку.

СЕПКОБ працює в режимі електронної пошти, і в разі великого числа клієнтів з АРМ_К (понад 10) до її складу включають додатковий структурний елемент «концентратор повідомлень» клієнтів (КПК). Він, розвантажуючи АРМ_Б, забезпечує ідентифікацію, приймання, передавання й перевірку повідомлень від клієнтів, концентрацію та передавання таких повідомлень. На КПК формуються пакети документів як для передавання й обробки на АРМ_Б, так і для АРМ_К.

Основне технічне забезпечення АРМ_К і АРМ_Б таке: комп’ютер, модеми і засоби ідентифікації користувача. Технічне забезпечення КПК додатково містить файл-сервер і поштовий сервер. Зв’язок КПК з АРМ_Б відбувається, як правило, по виділених лініях, а з АРМ_К — комутованих.

Конфігурація конкретної системи «Клієнт-банк» залежить від багатьох факторів, зокрема й від кількості клієнтів, інтенсивності та обсягу передаваних даних, від стану ліній телефонного зв’язку та фінансових можливостей банку, який є замовником і впроваджувачем системи. Тому існує кілька варіантів її реалізації, але всі вони так чи інакше виконують основну функцію з передавання ПД, мають одні й ті самі елементи, а отже, і можуть бути зведені до двох варіантів рис. 3.3.

2. Основні технологічні операції АРМ_К і АРМ_Б під час обробки платіжних документів

 

АРМ_К у складі СЕПКОБ забезпечує клієнтові виконання роботи з платіжними документами та виписками; архівацію документів; котирування валют і сервіс (разом із функцією формування запитів).

Робота з платіжними документами, що є основною для СЕПКОБ, полягає у виконані на АРМ_К таких головних операцій.

1. «Відкриття нового документа». На бланку типової форми автоматично проставляються номер нового ПД, дата його започаткування й усі атрибути платника. Під час заповнення ПД, як правило, здійснюється контроль щодо існування рахунку й коду отримувача платежу та його банку, щодо розмірів грошових сум, їх одиниць тощо. Коли занесена інформація правильна, то ПД заноситься до бази даних ПД зі значенням його статусу «готовий до підпису».

2. «Редагування». Вносяться зміни й уточнення до ПД перед відправлянням до банку. При цьому ПД також набуває статусу «готовий до підпису».

3. «Копіювання документів». Значно спрощуються й прискорюються ввід та формування ПД у разі, коли оформлюються кілька документів на одного отримувача або виконується оплата за один і той самий товар різним постачальникам. Скопійований документ дістає наступний щодо оригіналу номер і відповідно датується. Далі в ньому проставляються реквізити платника, і документ стає відкритим для редагування.

4. «Друкування». Забезпечується видача ПД на друк у стандартному вигляді.

5. «Підписання документів». До банку можна надіслати лише ті платіжні документи, які мають два підписи і статус «готові до відправлення». Підписання ПД — це остання перед відправленням ПД до банку операція, виконуючи яку ще можна внести до ПД зміни й виправити неточності.

Технологія накладання підпису передбачає перевірку такого права особи, котра виконуватиме цю дію, та її ідентифікацію з використанням спеціальної системи паролів або особистих ключових (парольних) дискет, або магнітних карток. У будь-якому разі після ідентифікації особи, яка накладає підпис, вона має дати згоду на підписання конкретного документа, що його зображено на екрані, натиснувши відповідний клавіш, після чого й формується «електронний підпис» цього документа. Виконаний підпис змінює статус документа від «готовий до підпису» на «уже є один підпис» або «уже є два підписи, і документ готовий до відправлення».

При потребі підписаний документ можна редагувати, але після цього його статус набуває знову початкового значення «готовий до підпису».

6. «Відправлення документа». По каналах зв’язку ПД з обома «електронними підписами» передається до банку. Якщо сеанс зв’язку з банком пройшов нормально, то в АРМ_К з’являється інформація про залишок грошових коштів на рахунку клієнта, а також дані про технічний стан рахунку, тобто про залишок за припущення, що всі відправлені платіжні документи будуть «проведені». При цьому відправлені документи в базі даних АРМ_К набувають статусу «відправлених».

У разі виявлення помилок у ПД під час його обробки в банку цей документ набуває статусу «помилковий». Документи, які були оброблені банком, набувають у БД АРМ_К статусу «проведені».

7. «Архівація документів». Із бази даних вилучаються та переміщуються до архіву ті платіжні документи, які були оброблені банком і мають статус «проведені». Архівація необхідна, коли йдеться про великі щоденні обсяги даних, чи про значний період роботи системи.

8. «Знищення документа». Із бази вилучаються ПД, але лише такі, які не мають статусу «проведені» чи «відправлені».

9. «Сортування ПД». Документи в базі даних упорядковуються згідно з вибраними полями, завдяки чому спрощується візуальний пошук необхідних документів. Крім того, ця операція дає змогу аналізувати документи.

В АРМ_К крім основних є сервісні операції, що призначені для зміни пароля, видачі довідок і т.ін. Технологія обробки платежів за допомогою СЕПКОБ передбачає поетапне виконання відповідних процесів.

Етап підготовки оператором пакета ПД на АРМ_К і проставляння «електронного підпису» другої та першої осіб. Ця операція може здійснюватися або на комп’ютері оператора, якщо АРМ_К базується на окремому автономному ПК, або на відповідних РС, якщо АРМ_К працює в ЛОМ.

Наступний етап технології полягає ось у чому. У ПД автоматично проставляється код ідентифікації самого клієнта (код АРМ_К), формується пакет ПД, який далі відправляється по каналах зв’язку до банку або до концентратора повідомлень.

Подальші дії виконуються в банку на АРМ_Б: розшифровується отриманий пакет ПД, автоматично перевіряється код ідентифікації АРМ_К і передається ПД до ОДБ тому операціоністу, який веде рахунок відповідного клієнта.

Нарешті за допомогою АРМ_Б перевіряються в ПД підписи директора й головного бухгалтера, проставляється код операціоніста про прийняття документа в обробку. Заключні дії такі: перевіряється правильність коду операціоніста банку, проставляється код головного його технолога і виконується квитування (підтвердження оплати або відмова від неї) ПД з подальшим передаванням цієї інформації по всіх етапах аж до клієнта (АРМ_К).

У банку обробка ПД супроводжується відповідними бухгалтерськими проведеннями. При потребі здійснюються міжбанківські платежі з використанням СЕП НБУ.

 

 

3. Гарантування безпеки передавання даних та основи інформаційного забезпечення СЕПКОБ

 

Інформація в СЕПКОБ з метою її захисту передається лише в зашифрованому вигляді. Дані, які обробляються й передаються, захищені завдяки шифруванню та використанню системи паролів. Найчастіше пароль вибирає та встановлює сам клієнт, змінюючи його з часом. Пароль містить здебільшого від 1 до 10 символів (разом зі знаками псевдографіки). Якщо пароль загубиться, його не зможуть відновити навіть розробники системи та обслуговуючий персонал, тобто це загрожує блокуванням доступу до всієї нагромадженої інформації.

Для ідентифікації користувача застосовують системи запиту й перевірки введеного з клавіатури паролю, системи контролю «парольних», або «ключових», дискет, магнітних та інтелектуальних пластмасових карток.

Захисту інформації слугує й система накладання на ПД «електронного підпису» особами, які мають право розпоряджатися грошовими коштами. Це означає, що машинне зображення ПД доповнюється спеціальним набором символів, залежним як від особистого коду особи, котра має право на підпис, так і від змісту самого документа. Не підписані документи не можуть бути передані до банку, а із внесенням будь-яких змін до підписаного документа змінюється принаймні один електронний підпис на документі, що негайно виявляється системою.

Основу інформаційного забезпечення СЕПКОБ становлять довідники, що стосуються банків, одержувачів, призначення платежів, а також база даних платіжних документів (БД ПД).

Довідник про банки за своєю структурою та змістом збігається з довідником в ОДБ банку.

Довідники про одержувачів і призначення платежів створюються системою СЕПКОБ і поповнюються у процесі її роботи.

БД ПД крім реквізитів платіжних документів містить і додатковий атрибут (один символ) «статус документа».

До інформаційного забезпечення системи належать також ідентифікаційні коди АРМ_К, директора й головного бухгалтера, паролі та програми накладання підписів і шифрування (якщо останнє не виконується апаратним способом).


Читайте також:

 1. Аналіз опрацювання помилок
 2. Дати на самостійне вивчення засоби
 3. Етапи опрацювання тексту
 4. Завдання для самостійного опрацювання
 5. Завдання для самостійного опрацювання
 6. Завдання для самостійного опрацювання
 7. Завдання для самостійного опрацювання до теми
 8. Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з теми
 9. ІV. Опрацювання тексту «Горобчик і вогонь».
 10. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем опрацювання сигналів та зображень
 11. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу опрацювання корпоративної стратегії
 12. Лінія розвитку засобів опрацювання інформації: від абака до ЕОМ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Переваги | Лекційне заняття 16

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.