Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Етапи опрацювання тексту

Обладнання до уроку;

За Савченко О.Я.

N Уроки позакласного читання

n Уроки вивчення творів одного жанру

n Уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника;

n Уроки-інсценізації;

n Уроки з ігровим сюжетом;

n Уроки-мандрівки, уроки-подорожі;

n Уроки-роздуми;

n Інтегровані уроки;

n Уроки-діалоги;

n Уроки розвитку літературних творчих здібностей;

n Узагальнювальні уроки.

n Інноваційні технології

n Урок з розвитку критичного мислення;

n Урок з інтерактивними частинами;

n Урок розв'язання винахідницьких завдань;

n Урок з використанням методу проектів;

n Мультимедійний урок

3. Дидактична структура уроків читання

n Це описова форма уроку, що містить:

1) мету (пізнавальну, виховну, розвивальну, навчальну);

3) хід уроку (структурні компоненти та зміст уроку);

4) оцінку проведення уроку

Зміст та дидактична структура уроку читання. Урок засвоєння нових знань

n Школа:

n Клас:

n Учитель:

n Тема уроку: «Золота осінь»

n Матеріал для читання: (О. Копиленко. «Жовкне листя»).

n Мета: пізнавальна(засвоєння певної інформації з тексту);

n Виховна та розвивальна — виховувати громадянські почуття, національну свідомість, кращі моральні якості, естетичні смаки, бережливе став­лення до природи, любов і повагу до людей праці, патріотів своєї землі, народу; розвиток мовлення та уваги, пам'яті, спостережливості, культури слухання, удосконалення аналітико-синтетичних умінь порівнювати, узагальнювати, доводити, проводити аналогію; розви­ток творчих здібностей, самостійності та навичок самоконтролю).

n Навчальна(формулюється відповідно до вимог програми):

n 1 — удосконалення техніки читання (розширення поля читання, вдосконалення правильних прийомів читання, регулювання темпу та навичок виразного читання); розвиток мовленнєвого апарату і вимови та ін.;

n 2 — прищеплення вмінь працювати з текстом (ділення тексту на частини,

n виділення головних з них, складання плану навчальної статті, визна­чення головної думки та ін.);

n 3 — розвиток зв'язного мовлення (текстотворчих умінь та навичок) на

n основі навчального тексту (відповіді на запитання, репродуктивний, стислий та творчий перекази та ін.).

n Обладнання уроку: підручники, хрестоматії, репродукції картин, ТЗН, роздатковий матеріал, тощо.

Структурні компоненти уроку.
Урок засвоєння нових знань
(за Г.П.Коваль)

1. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання (8-10 хв.).

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку (2-3 хв.).

3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок (20 хв.).

- первинне та повторне читання,

- узагальнювальна бесіда за змістом

4. Творче застосування знань учнів (до 10 хв.).

5. Підсумки уроку. Домашнє завдання (1-2 хв.).

1. Повторення вивченого матеріалу.
Актуалізація опорних знань.
Перевірка домашнього завдання.

n Види робіт:

n відповіді на запитання ;

n вибіркове читання ;

n переказ за планом (за частинами, поетапно, в цілому, стисло, детально, творчо);

n читання мікротекстів твору (міркування героя, опис інтер’єру, розповідь одного з героїв…);

n знаходження подібних рядків;

n добір до ілюстрації змісту й читання його;

n читання в особах;

n виразне читання;

n словесне малювання;

n тлумачне читання; орфоепічне читання;

n читання-драматизація;

n трансформація діалогічного мовлення персонажів твору в монологічне;

n характеристика дійових осіб; читання напам’ять і т. ін.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення теми і мети уроку.

Підготовча робота до сприймання тексту:

- робота з наочністю,

- розповідь учителя, бесіда, актуалізація, уточнення і доповнення знань та уявлень учнів про явища, факти, події, що зображені у творі;

- узагальнення ;

- лексико-семантична, лексико-стилістична підготовка,

- робота зі змістом підручника,

- читання додаткових матеріалів учителем, учнями,

- створення проблемної ситуації,

- робота з основними структурними елементами книжкового апарату,

- прогнозування змісту твору,

- робота над заголовком твору;

- бесіда, спостережень після екскурсії;

- демонстрація фрагментів діа-, кінофільму;

- постановка мети вивчення матеріалу.

3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок

n Види робіт:

- первинне читання тексту учнями (!!!), вчителем;

- комбіноване читання (вголос-мовчки; учні-вчитель);

- відповіді на запитання, поставлені до читання та вміщені в кінці тексту;

- бесіда-роздум над прочитаним;

- зіставлення запропонованих прислів’їв і приказок із прочитаним текстом;

- визначення серед запропонованих запитань (завдань) тих, що мають (не мають) відношення до тексту;

- встановлення фактологічного ланцюжка подій;

- робота з наочністю, ілюстрацією підручника;

- постановка запитань учнями;

- виразне читання тексту вчителем за складеною партитурою і т. ін.

Повторне читання тексту
учнями і робота над текстом

n Види робіт:

- орфоепічне читання; тлумачне читання; акцентологічне читання;

- розвитку техніки читання;

- складання словничка образних слів;

- оглядове читання з елементами вибіркового (Чому? Де? Коли? Як?);

- поєднання колективного читання з індивідуальним;

- знаходження завершених за змістом частин тексту;

- визначення головної думки твору;

- композиційний аналіз; поділ тексту на частини;

- складання плану; переказ за планом;

- аналіз вчинків дійових осіб та їх мотивів;

- словесне малювання;

- робота за ілюстрацією (впізнавання і переказ відповідної частини, опис);

- вправи на розширення „поля читання”;

- інтонаційне читання; логічне читання;

- робота з розширення активного словника учнів тощо.

Складання плану прочитаного

(1-2 класи)

- малюнковий план ;

- запитання до частин;

- формулювання заголовків до частин;

(з 3-го класу)

- словесне оформлення плану.

!!!

План не складається при вивченні ліричних творів, невеликих статей, творів із складною композицією.

Вимоги до плану:

n усі пункти повинні передавати логіку розгортання подій,

n спрямування на розкриття головної думки;

n формулюються у вигляді двоскладних речень, номінативного і питального характеру,

n спонукають учнів шукати відповідь і активізують їх роботу.

Узагальнювальна бесіда
за змістом твору.

Види робіт:

- розкриття ідейної спрямованості тексту;

- розкриття теми (основної думки) за опорними запитаннями;

- бесіда з метою підготовки до творчої роботи над текстом;

- бесіда за опорними запитаннями;

- робота з ілюстрацією підручника;

- робота з основними структурними елементами книжкового апарату;

- висловлення оцінних суджень;

- з’ясування причиново-наслідкових зв’язків;

- навчання технології логічного читання;

- вибіркове читання, робота у групах тощо.

4. Застосування знань
на основі творчої роботи над текстом

n Види робіт:

n творчий переказ;

n - розповідь за аналогією; ілюстративна робота (словесне, графічне малювання);

- колективна декламація; читання-інсценізація; постановка „живих” картинок; складання сценарію за прочитаним – 4 клас;

- робота з деформованою структурою тексту;

- комунікативне читання;

- уточнююче читання;

- складання усної (письмової) анотації до прочитаного твору;

- продукування діалогів;

- складання монологів від імені головного героя;

- складання описів з елементами міркування;

- емоційно-образний аналіз тексту;

- запис нової думки (слів, виразів).

5. Підсумок уроку

n Види робіт:

- встановлення спільних і відмінних рис у текстах;

-бесіда-роздум творчого характеру;

- використання ТЗН і перечитування окремих частин текстів;

- розв’язання проблемних завдань на основі тексту;

- постановка запитань до текстів учнями;

- ведення словників („Золоті зерна”, „Перлини мудрості”, „Барвисті слова” тощо);

- запис за опорною схемою основної думки;

- аналіз книжкових ілюстрацій (демонстраційних малюнків) до розглянутих текстів;

- з'ясування позиції учня, „автора” („художника”) тексту тощо.

Домашнє завдання

n Види робіт:

- вибіркове читання пейзажних описів, подій, слів головного героя, авторських слів, діалогів;

- графічне малювання;

- складання плану;

- добір інших заголовків;

- виписування найвлучніших слів для характеристики героїв, подій, вчинків, описів;

- складання діалогів з героями, автором;

- добір прислів’їв, приказок; вивчення напам’ять;

- визначення головних і несуттєвих слів у тексті (абзаці);

- підготовка однієї із частин тексту до виразного читання;

- перекодування жанру твору;

- складання таблиць почуттів за прочитаним тощо.

Закономірності сприйняття художнього твору

І. Первинний синтез – цілісне сприймання;

ІІ. Різні види аналізу;

ІІІ. Вторинний синтез – поглиблене сприймання й розуміння прочитаного.

1. Підготовча робота до читання.


Читайте також:

 1. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
 2. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 3. III.4 Форматування тексту.
 4. Аналіз опрацювання помилок
 5. Асортиментний процес включає три основних етапи: концентрацію, кастомізацію і розсіювання.
 6. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 7. Бізнес-моделювання в системі управління розвитком підприємства. Поняття та етапи формування бізнес-моделі
 8. Бюджетний процес, його поняття і складові етапи
 9. Введення та редагування тексту.
 10. Введення тексту
 11. Виборчий процес і його етапи
 12. Види і форми спілкування. Етапи спілкування.
Переглядів: 2512

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
N Уроки класного читання | N Урок-КВК

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.065 сек.