Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття прибутковості та рентабельності підприємства. Завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів

ПЛАН

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Лекція 18 (2 год)

1. Поняття прибутковості та рентабельності підприємства. Завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів.

2. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства.

3. Аналіз рентабельності продукції.

Актуальність теми: прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором удосконалення відносин власності. Дана тема дає можливість отримати уявлення про те, які показники використовуються у процесі аналізу й оцінки прибутковості та рентабельності підприємства.

Мета заняття (дидактична): ознайомити студентів із основними завданнями та джерелами інформації аналізу фінансових результатів; поглибити їх знання щодо аналізу показників рентабельності підприємства та його продукції, навчити студентів аналізувати вплив факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.

Мета заняття (виховна): розвивати логічне мислення студентів, привчати творчо оперувати набутими знаннями, виховувати інтерес до обраної професії.

Міждисциплінарні зв’язки: тема «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства» пов’язана з такими дисциплінами, як «Фінанси», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовою санацією підприємства» та ін.

Внутрідисциплінарні зв’язки: тема «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства» допомагає студентам краще засвоїти знання із таких тем як «Значення і теоретичні засади фінансового аналізу», «Інформаційне забезпечення фінансового аналізу», «Аналіз фінансової стійкості підприємства», «Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств».

Фахове спрямування:осмислене вивчення даної теми дасть можливість оволодіти методикою розрахунку показників рентабельності та прибутковості та навчитись проводити обчислення фінансових показників з розумінням їх економічної сутності. Вивчивши дану тему студенти отримають необхідні вміння застосовувати отримані результати аналізу на практиці, що знадобиться їм, для прийняття оптимальних управлінських рішень у майбутньому.

 

Список рекомендованої літератури:

Основна:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика . 2-ге вид. Навч. посіб. / О.Я. Базілінська– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328с.

3. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

4. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328с.

5. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу / К.В. Ізмайлова: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.

6. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.

7. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 224 с.

8. Цал-Цалко Ю. Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

9. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.

10. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336с.

11. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

12. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

Додаткова:

13. Білоцький С.С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / С. С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

14. Дубіщев В.П. Аналіз економічної моделі систематизації управління фінансово-інвестиційним потенціалом регіону / В. П. Дубіщев, В. І. Іщук, С. М. Малинський // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 38-44.

15. Юрій С.М. Аналіз ефективності оборотного капіталу в управлінні фінансовим станом підприємства / С. М. Юрій // Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 383-388. – Бібліогр.: с.388

16. Сисой Ю.В. Методичні аспекти оцінки прибутковості промислового підприємства з урахуванням іноземного досвіду / Ю. В. Сисой, // http://www.nbuv.gov.ua/

 

Інтернет ресурси:

17. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [сайт http//www.dev.lac.lviv.ua/lib].

18. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

19. Офіційний сайт Міністерства Економіки України[сайт http //www.me.gov.ua].

20. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua ].

21. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

 


 

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, нарощення рівня рентабельності, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем.

Підприємство є проміжною ланкою в системі економічних інтересів, які виникають у взаємозв’язках між певним підприємством та іншими підприємствами, між адміністрацією підприємства і трудовим колективом, між державними органами управління і підприємством та ін.

Характерною ознакою роботи підприємства в ринкових умовах господарювання є його економічна відособленість, організація фінансово-господарської діяльності на госпрозрахункових засадах. У зв’язку з цим визначення прибутку має особливе значення.

Прибуток являє собою грошову форму чистого доходу суспільства. Як економічна категорія він відображає сукупність економічних відносин, пов’язаних з утворенням національного доходу і його розподілом. Термін «прибуток» має різне тлумачення у практиці фінансового та економічного аналізу. Його сутність змінювалась, оновлювалась і доповнювалась відповідно до тенденцій розвитку економічної теорії. У таблиці 1.1 наведено підходи різних науковців до визначення поняття «прибуток».

Таблиця 1.1.

Науковий підхід до визначення поняття «прибуток»

Автор Період Визначення
Бланк І.О. 2003 р. Прибуток – це втілення у грошовій формі чистого доходу підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупними доходами сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності
Бикова А.П 2006 р. Прибуток, як частина доходу підприємства, кінцевий фінансовий результат його господарської діяльності, одне з джерел засобів на підприємстві.
Мочерний С.В. 2009 р. Прибуток – це однаіз форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, за своєю величиною – це різниця між продажною ціною товару і витратами на його виробництво.
ПокропивнийС.В. 2011 р. Прибуток – це частина виручки,яка залишається після відшкодування усіх витрат на операційну та комерційну діяльність підприємства.
Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати

 

На рисунку 1.1 зображено основі визначення поняття «прибуток» в економічний теорії.

 

Перетворена форма додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу, яка сформована в процесі суспільного відтворення для задоволення різних інтересів підприємства та його власника  
Фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, свідчить про обсяг і якість виробленої (реалізованої) продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості  
Мірило фінансового здоров'я підприємства, характеристика рентабельності вкладення коштів в активи конкретного підприємства
Основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує розвиток підприємства на принципах самофінансування  
Різниця між ціною товару та витратами на його виробництво
Сума, на яку доходи перевищують витрати  
 
 

 


Рис1.1 Основі визначення поняття «прибуток» в економічний теорії

 

Тому узагальнюючи дамо визначення:прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством та яка залишається після покриття витрат виробництва.

Прибуток створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів допомагає переборювати наслідку ризику, зв’язаного з реалізацією товарів на ринку. Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості.

Перш за все в отриманні максимального прибутку зацікавлені самі підприємства: прибуток гарантує підприємцям дохід на вкладені капітали та одночасно з цим є джерелом фінансових витрат, пов'язаних з розвитком виробництва та соціальної сфери. Зацікавлена в прибутку і держава, так як він значною мірою вилучається до бюджету для фінансування загальнодержавних витрат. Підвищений інтерес до прибутку підприємств у комерційних банків, різноманітних фінансових інститутів, акціонерів та інших держателів цінних паперів. Зі зростанням прибутку оживлюється фінансовий ринок і збільшується його роль у перерозподілі капіталів, в підвищенні ефективності їхнього використання. Все це засвідчує велике суспільне значення прибутку, яке визначає його велику роль у розвиткові ринкової економіки як на мікро -, так й на макрорівні.

Повніша сутність поняття «прибуток» розкривається в його функціях:

1) оцінювальна — характеризує ефект використання основних ресурсів підприємства, визначає його фінансову стійкість та інвестиційну привабливість;

2) стимулююча — функція прибутку спрямована на зниження витрат виробництва запровадженням інновацій, що збільшує можливості розширення виробництва і зростання масштабів бізнесу;

3) господарського розрахунку — доходи підприємства мають не тільки покривати витрати, але й резерв;

4) розподільча — функція прибутку забезпечує вибір підприємницької діяльності серед альтернативних варіантів;

5) індикативна (інформаційна) — функція прибутку забезпечує підприємство інформацією, з одного боку, про оцінку його діяльності, а з другого-про наповненість ринку товаром даючи тим самим економічний сигнал про необхідність збільшувати чи зменшувати обсяги виробництва;

6) соціальна – прибуток через його розподіл задовольняє різноманітні соціальні потреби персоналу підприємства, його власників, населення та суспільство в цілому[9, 283].

Враховуючи те, діяльність підприємства може бути не тільки прибутковою, а й збитковою, формуватися під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього економічного середовища, тому в обліку і аналізі дають загальну оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники – це сума прибутку (чи збитку) за структурою його утворення чи розподілу і використання. Відносні показники фінансових результатів – характеризують відносний у відсотках ступінь прибутковості вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрат чи отриманого доходу.

На формування прибутку впливають такі чинники:

1) матеріально-технічні – використання більш прогресивних і економічних основних засобів і виробничих запасів;

2) організаційно-управлінські – створення нових об’єктів господарської діяльності та інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;

3) економічні – пошук виробничих ресурсів господарської діяльності, шляхом аналітичних досліджень;

4) соціальні – забезпечення належних умов працівників, відпочинку і підвищення кваліфікацій персоналу;

5) екологічні – виробництво екологічно чистої продукції та застосування безвідходних технологій;

6) ринково-маркетингові – формування попиту покупців.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. V. Завдання.
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 6. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 1783

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівні змін та їх характеристика, методи адаптації команди до організаційних змін | Поряд із класифікацією факторів впливу на прибуток підприємства, слід здійснити класифікація видів прибутку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.