Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

Таблиця 3

Таблиця 2

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ РАХУНКІВ

Назва документів Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку спеціальних коштів для обліку сум за дорученнями для обліку депозитних сум для обліку інших позабюджетних коштів
1. Заява на відкриття рахунка + + + +
2. Копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування і використання позабюджетних коштів + + + +
3. Картка зі зразками підписів осіб і відбитком гербової печатки + + + +
4. Звіт за ф. № 4-1 «Звіт про позабюджетні кошти» ´ + + +
5. Зведений кошторис зі спеціальних коштів + ´ ´ ´
6. Звіт за ф. № 4 «Звіт про виконання кошторису зі спеціальних коштів» + ´ ´ ´
7. Дозвіл на відкриття спеціального реєстраційного рахунка сум за дорученнями ´ + ´ ´

Питома вага позабюджетних коштів у кошторисі доходів і видатків окремих бюджетних установ досить велика (сягає більше 50%), а тому неабияке значення має правильно організований облік, задачами якого є:

— контроль за повним і своєчасним надходженням коштів спеціального фонду;

— забезпечення контролю за витрачанням коштів спеціального фонду згідно з затвердженим кошторисом доходів і видатків;

— забезпечення всіх рівнів управління інформацією про рух і використання коштів спеціального фонду.

До спеціальних коштів належать надходження від надання платних послуг. Нормативно-правовими актами, які дають бюджетним установам право отримувати доходи за надання платних послуг, є Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020, і Переліки платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами, які також затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так, вищі навчальні заклади згідно з Переліком можуть надавати такі платні послуги:

— навчання іноземних та українських студентів (понад державне замовлення):

— здобуття другої вищої освіти;

— післядипломна освіта;

— підготовка аспірантів і докторантів (понад державне замовлення);

— прийняття кандидатських екзаменів;

— проживання в гуртожитках навчальних закладів;

— інші види послуг.

Право мати спеціальні кошти надається бюджетним установам у тому разі, якщо немає можливості організувати надання послуг, виконання робіт або здійснення іншої діяльності на засадах господарського розрахунку, а також якщо видатки, пов’язані із здійсненням зазначеної діяльності, повністю покриваються одержуваними доходами.

Для зберігання спеціальних коштів в установах уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів установи, а в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів — спеціальний реєстрацій­ний рахунок для обліку спеціальних коштів в органах Державного казначейства.

Зарахування спеціальних коштів на поточні (реєстраційні) рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою, яку не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний (реєстраційний) рахунок.

Операції на поточних рахунках спеціальних коштів здійснюються у загальновстановленому порядку в межах залишку коштів на цих рахунках.

Оплаті витрат з спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів передує попередній контроль органів Державного казначейства на підставі платіжних доручень, до яких додаються виправдні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт) у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Видача готівки зі спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів на всі потреби (заробітна плата, господарські витрати, відрядження) здійснюється на підставі поданої до органу Державного казначейства заявки. Інші документи, що підтверджують потребу отримання готівки, не вимагаються.

Для отримання готівки на придбання продуктів харчування і господарські потреби розпорядник коштів письмово повідомляє про це орган Державного казначейства. Після отримання готівки до органу Державного казначейства протягом трьох днів після здійснення операцій з готівкою подаються відповідні підтвердні документи (чек, акт на придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість). У разі неподання у встановлені терміни наведених вище документів орган Державного казначейства блокує видачу готівки на будь-які інші потреби (крім випадків за захищеними статтями).

Органи Державного казначейства для відображення операцій із спеціальними коштами ведуть особову картку з обліку спеціальних коштів, в якій облік ведеться без розподілу на види спеціальних коштів та коди функціональної класифікації. Детальний облік доходів і видатків зі спеціальних коштів ведуть самі бюджетні установи та централізовані бухгалтерії в книгах ф. № 297-б або на багатографних картках ф. № 283.

Отже, в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів органи Державного казначейства здійснюють поперед­ній контроль, який в певній мірі обмежує права розпорядників коштів розпоряджатися і маневрувати позабюджетними коштами.

Для обліку спеціальних коштів та операцій з ними в Плані рахунків передбачені наведені нижче рахунки і субрахунки.

Для обліку доходів спеціального фонду призначений пасивний рахунок № 71 «Доходи спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№ 711 «Доходи за спеціальними коштами»;

№ 712 «Доходи за іншими власними надходженнями»;

№ 713 «Доходи за іншими коштами»;

№ 714 «Кошти батьків за надані послуги»;

№ 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

№ 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

У кредит субрахунка № 711 записуються суми нарахованих доходів за надані послуги та суми надходжень від інших видів спеціальних коштів. У дебет субрахунка № 711 після закінчення року відносяться видатки за спеціальними коштами, проведені протягом року.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом відоб­ражається за кредитом субрахунка № 342 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

На субрахунка № 716 обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги (навчання, медичне обслуговування), що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

Для обліку операцій на поточному і реєстраційному рахунках за спеціальними коштами використовуються активні субрахунки:

№ 313 «Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів»;

№ 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів».

Зміст операцій Кореспонденція рахунка
Дебет Кредит
1. Нараховані суми доходів за надані послуги (без ПДВ)
2. Надійшли на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок кошти за надані послуги 313, 323
одночасно нарахована на отримані кошти сума ПДВ
3. Нарахована плата за розрахунками за навчання учнів у гуртках при школах
4. Надійшли кошти за навчання учнів у гуртках при школах 313, 323
5. Зарахована на поточний (реєстраційний) рахунок готівка, що надійшла з каси установи 313, 323
6. Нарахована заробітна плата за рахунок спеціальних коштів
7. Придбані основні засоби: за договірною вартістю без ПДВ на суму ПДВ одночасно 104-109 641 313, 323, 675 313, 323, 675 401
8. Придбані матеріали та продукти харчування: за договірною вартістю без ПДВ на суму ПДВ   23 313, 323, 675 313, 323, 675
9. Списані матеріали і продукти харчування
10. Перераховані суми з поточного (реєстраційного) рахунка 301, 64, 65, 675 313, 323
11. Списані видатки, проведені протягом року
12. Списані суми доходів за договорами, що залишені у звітному році на передбачені договорами видатки наступного року
13. Списані видатки, проведені в поточному році за договорами минулого року

Операції з руху коштів на поточних (реєстраційних) рахунках відображаються в меморіальному ордері № 3 (накопичувальній відомості ф. № 381).

Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ можуть проводитися перерахування коштів на ім’я вищих та підвідомчих установ. Для внутрішніх розрахунків за спеціальним фондом призначений активно-пасивний субрахунок № 682 «Внутрішні розра­хунки за спеціальним фондом».

Для обліку видатків спеціального фонду призначений активний рахунок № 81 «Видатки спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№ 811 «Видатки за спеціальними коштами»;

№ 812 «Видатки за іншими власними надходженнями»;

№ 813 «Видатки за іншими коштами».

Активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» призначений для обліку розрахунків за нав­чання учнів у гуртках при школах та інші розрахунки.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 5. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 6. Аналіз грошових коштів
 7. Аналіз грошових коштів підприємства
 8. Аналіз оборотності оборотних коштів.
 9. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості
 10. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 11. Аналіз структури оборотних коштів
 12. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ | БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.