Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз грошових коштів підприємства

Фінансовий стан підприємства у значній мірі залежить від стану грошових коштів як самої мобільної частини обігових коштів.

Аналіз грошових коштів починається з визначення змін питомої ваги самої мобільної частини обігових коштів до загальної суми обігового капіталу (табл. 5.7).

 

Таблиця 5.7 – Аналіз динаміки та структури обігового капіталу

Показники На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн % тис. грн % абсолютне за структурою
Обіговий капітал разом, у т. ч.            
грошові кошти            

 

Наступний етап аналізу грошових коштів передбачає вивчення змін, які відбулися у їх складі та структурі на кінець періоду, що аналізується, у порівнянні з початком (табл. 5.8).

 

Таблиця 5.8 – Аналіз динаміки грошових коштів за рік

Показники На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн % тис. грн % абсолютне за структурою
Каса            
Поточний рахунок            
Валютний рахунок            
Інші грошові кошти            
Разом            

 

Наступним етапом аналізу є оцінювання інтенсивності руху грошових коштів за джерелами надходження та напрямками вибуття. З цією метою вивчають надходження та вибуття грошових коштів за місяцями (кварталами) (табл. 5.9).

 

Таблиця 5.9 – Динаміка надходження та вибуття грошових коштів

Показники 2010 р. 2011 р. Відхилення
тис. грн % тис. грн % абсолютне за структурою
Реалізація продукції            
Реалізація послуг            
% банка            
Курсові різниці            
Інші надходження            
Разом            

Далі аналізується структура надходження та вибуття грошових коштів. Такий аналіз доцільно проводити у вигляді таблиці 5.10.

 

 

Таблиця 5.10 – Структура притоку грошових коштів

Показники Оцінка, тис. грн Темп зростання, % Питома вага, %
відхилення відхилення
Виручка від реалізації і аванси              
Кредити, позики              
Дивіденди та % банку              
Інші надходження              
Разом              

 

Структура відтоку грошових коштів аналізується за допомогою аналогічної таблиці, де в якості показників застосовуються:

– оплата товарів, робіт, послуг і кошти, які видані під звіт;

– оплата праці та нарахування на фонд оплати праці;

– купівля основних засобів;

– фінансові вкладення;

– виплачені дивіденди;

– розрахунки з бюджетом.

Значну увагу в процесі аналізу руху грошових потоків повинно бути приділено аналізу рівномірності розподілу притоку та відтоку грошових коштів за окремими часовими проміжками – це допоможе виявити характер коливань, абсолютну та відносну величину грошових потоків під впливом різноманітних факторів.

Розподіл грошових потоків за кварталами аналізуємо у таблиці 5.11.

З метою характеристики рівномірності розподілу грошових потоків за кварталами використовують також відносний показник – коефіцієнт
рівномірності, який характеризує відносний рівень середньоквадратичних відхилень фактичних значень показників від їх середньоарифметичного значення та розраховується за формулою:

, (5.3)

 

де σ – середньоквадратичне відхилення.

, (5.4)

 

де – середнє значення фактичних показників сукупності даних;

х – фактичне значення показника сукупності даних.

У якості значень показників можуть бути використані як абсолютні показники притоку та відтоку, так і показники їх питомої ваги.

Основним джерелом інформації для аналізу грошових потоків є звіт про рух грошових коштів, який може бути надано та проаналізовано за допомогою прямого та непрямого методів. Прямий метод припускає відображення надходження та вибуття грошових коштів у сумі коштів, що поступили та реально сплачені.


Таблиця 5.11 – Аналіз динаміки розподілу грошових потоків за кварталами, тис. грн

Показники 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Середньо квадратична валюта
Відхилення Відхилення Відхилення Відхилення
1. Залишок коштів на початок періоду                            
2. Приток грошових коштів                            
3. Питома вага притоку                            
4. Відтік грошових коштів                            
5. Питома вага відтоку                            
6. Залишок коштів на кінець періоду                            

 


Звіт про рух грошових коштів може бути оформлено у вигляді таблиці 5.12.

 

Таблиця 5.12 – Форма звіту про рух грошових коштів

Показники, тис. грн Приток Відтік
1. Грошові кошти на початок періоду +  
2. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності    
3. Надходження грошових коштів від покупців +  
4. Виплата грошових коштів постачальникам і робітникам   -
5. Виплата податків   -
6. Позабюджетні сплати   -
7. Надходження та сплати штрафів, пені, недотримок + -
8. Інші грошові надходження та виплати + -
9. Чисті грошові кошти в результаті операційної діяльності + -
10. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності    
11. Придбання та продаж основних засобів + -
12. Придбання та реалізація необоротних активів + -
13. Придбання та продаж цінних паперів й інших фінансових вкладень + -
14. Надання позик і отримання надходжень від їх погашення + -
15. Отримання % і дивідендів +  
16. Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності + -
17. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності    
18. Емісія власних акцій +  
19. Виплата дивідендів   -
20. Отримання та погашення позик і кредитів + -
21. Погашення заборгованості за довгостроковим орендним зобов’язанням + -
22. Цільові фінансові надходження +  
23. Курсові валютні різниці від переоцінювання валюти + -
24. Інші надходження та сплати + -
25. Чисті грошові кошти в результаті фінансової діяльності    
26. Чистий приток, відтік грошових коштів    
27. Грошові кошти на кінець періоду    

 

Звіт про рух грошових коштів, який складається непрямим методом, заснований на даних балансу та звіту про фінансові результати. В основі розрахунку руху грошових коштів укладено різницю між грошовими коштами на початок і кінець періоду. За цією різницею судять про розмір грошового потоку.

Ще однім різновидом непрямого методу є метод джерел і використання, який дає можливість скласти звіт про рух грошових коштів тільки з використанням балансу підприємства.

Аналіз грошових потоків підприємства з використанням методу джерел і використання наведемо (табл. 5.13).

 

Таблиця 5.13 – Аналіз грошових потоків за методом джерел і використання

Стаття На початок періоду На кінець періоду Джерела Використання
Активи        
нематеріальні активи 37,2 148,2  
незавершене будівництво 1 013,9 1 696,7   682,8
основні засоби 661 666,7 66 401,7  
інші необоротні активи  
Запаси:        
виробничі запаси 15 615,8 14 190,2 1 425,6  
НЗВ 1 464,9 1 693,9  
готова продукція 7 688 10 678,5   2 990,5
товари 242,3 203,8 38,5  
дебіторська заборгованість за товарними операціями 7 446,7 8 060,7  
інша дебіторська заборгованість 1 080,2 3 068,6   1 988,4
грошові кошти і еквіваленти 7 619,9 6 620,6 999,3  
інші обігові активи - 304,7   304,7
Сукупні активи 108 464,6 113 154,6    
Пасиви        
Статутний капітал    
Інший додатковий капітал 82 195,2 80 763,2   1 432
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток 19 439,1 21 772,2 2 333,1  
Забезпечення майбутніх витрат і платежів 272,3 316,2 43,9  
Довгострокові кредити банку    
Кредиторська заборгованість за товарними операціями 493,5 149,5  
Інші види кредиторської заборгованості 2 500,5 4 313 1 812,5  
Інші поточні зобов’язання 2 411 4 224 1 813  
Сукупні пасиви 108 434,6 113 154,6 8 615,4 8 615,4

 

На основі виявлених факторів, які впливають на грошові потоки, здійснимо перевірку початкових і кінцевих сальдо грошових коштів (табл. 5.14).

 

Таблиця 5.14 – Аналіз притоку та відтоку грошових коштів

Стаття Сума, тис. грн
А) початкове сальдо грошових коштів 7619,9
Відтік грошових коштів  
нематеріальні активи
незавершене будівництво 682,8
основні засоби
інші необоротні активи
НЗВ
готова продукція 2990,5
дебіторська заборгованість за товарними операціями
інша дебіторська заборгованість 1988,4
інші обігові активи 304,7
інший додатковий капітал
Б) Разом відтік грошових коштів 8615,4
Приток грошових коштів  
виробничі запаси 1425,6
товари 38,5
грошові кошти й еквіваленти 999,3
забезпечення майбутніх витрат і платежів 43,9
нерозподілений прибуток 2333,1
кредиторська заборгованість за товарними операціями 149,5
інші види кредиторської заборгованості 1812,5
інші поточні зобов’язання
В) Разом приток грошових коштів 7616,1
Г) Чистий рух грошових коштів (В – Б) –999,3
Д) Кінцеве сальдо грошових коштів (А + Г) 6620,6

 

Таким чином, у звітному році підприємство має негативний чистий потік. Це говорить про зниження його здатності генерувати грошові кошти.

Цей факт головним чином пояснюється інвестиціями в основні засоби, а також поширенням реалізації продукції у кредит через затоварювання готової продукції.

Велике значення для підтримки платоспроможності підприємства має збалансованість «+» і «–» грошових потоків за сумою та часом виникнення.

Для оцінювання збалансованості грошових потоків використовують 2 пов’язаних показника, які розраховуються як в цілому по підприємству, так і за видами діяльності:

– коефіцієнт ефективності грошових потоків:

 

Кеф = ЧГП / ВГК, (5.5)

де ЧГП – чистий грошовий потік;

ВГП – відтік грошових коштів.

Економічний зміст цього показника аналогічний показнику рентабельності.

Коефіцієнт ліквідності грошових потоків:

 

Кл = ПГП / ВГК, (5.6)

 

де ПГП – позитивний грошовий потік.

Коефіцієнт ефективності:

 

Кеф = Кл – 1. (5.7)

 

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. АВС (XYZ)-аналіз
 12. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
Переглядів: 3282

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів | Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.